Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2019
1 online zdroj (368 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1118-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2461-9 (print)
Publikace zkušených autorů se zaměřuje na management a marketing lázeňských organizací a podniků, spolu s uplatněním nejnovějších poznatků v oboru. Nabízí případové studie a příklady z české i zahraniční praxe, včetně obrazové dokumentace. Kniha je určena především studentům cestovního ruchu a pracovníkům hotelů a lázeňských organizací..
001490029
O autorech 11 // Předmluva 14 // I. Lázeňství 17 // 1. Lázně a lázeňství v toku času 18 // 1.1 Různé verze původu a význam slova spa - lázně 18 // 1.2 Lázeňství 19 // 1.3 Historie lázní a lázeňství ve světě 20 // Lázně ve starověku 20 // Lázně ve středověku 23 // Lázně v období renesance 23 // Drobné střípky z lázeňství ve světě 24 // 1.4 Předpoklady rozvoje lázeňství 30 // Přírodní podmínky 32 // Volný čas 32 // Ekonomické zdroje 32 // Materiálně-technická základna 32 // Personální předpoklady 33 // Lokalizační podmínky 33 // Selektivní (stimulační) předpoklady 33 // 1.5 Význam lázeňství a jeho přínosy 34 // Zdravotně-léčebné přínosy 34 // Ekonomické přínosy 35 // Sociálně-kulturní přínosy 35 // Regionální přínosy 35 // Environmentální přínosy 36 // 1.6 Specifika lázeňství 37 // Shrnutí kapitoly 37 // 2. Lázně a lázeňství v Evropě 39 // 2.1 Evropské lázeňské mocnosti 39 // 2.2 Lázeňství v Rakousku 40 // Legislativní úprava lázeňství v Rakousku 40 // Typy léčby v Rakousku 41 // Informace o začlenění lázeňství do zdravotního systému 41 // Statistiky 42 // 2.3 Lázeňství v Německu 43 // Legislativní úprava lázeňství 44 // Lázeňská místa v Německu 45 // 2.4 Lázeňství ve Švýcarsku 47 // Legislativa a role zdravotních pojišťoven 47 // Typy léčení ve Švýcarsku 48 // Statistiky 48 // 2.5 Lázeňství na Slovensku 50 // Legislativa a role zdravotních pojišťoven 50 // Statistiky 53 // 2.6 Lázeňství ve Slovinsku 53 // Lázeňské léčebné resorty ve Slovinsku 53 // Statistiky 55 // 2.7 Lázeňství v Polsku 56 // Legislativa a role zdravotních pojišťoven 57 // Typy léčby a jejich financování 57 // Statistiky 59 // Organizace podporující činnost lázní 61 // 2.8 Lázeňství ve Francii 61 //
Legislativa a role zdravotních pojišťoven 62 // Typy léčby ve Francii 62 // Statistiky 63 // 2.9 Lázeňství v Itálii 66 // Legislativa a role zdravotních pojišťoven 66 // Lázeňská místa v Itálii 67 // 2.10 Lázeňství v Maďarsku 68 // Lázeňská místa 68 // Shrnutí kapitoly 69 // 3. Lázně a lázeňství v České republice 71 // 3.1 Historický vývoj lázeňství na území dnešní České republiky 71 // Nejstarší období 71 // Období rozvoje kapitalismu - 18. až 19. století 72 // Období konce 19. století a první poloviny 20. století 73 // Období druhé světové války až do roku 1948 74 // Vývoj lázeňství do konce 60. let 20. století 74 // Období 70. let 20. století 75 // Období 80. let 20. století 75 // Vývoj lázeňství po roce 1989 76 // 3.2 Legislativní rámec lázeňství 79 // 3.3 Lázeňská místa v České republice 81 // 3.4 Léčebné lázně a lázeňská péče 84 // Lázeňská péče 84 // Formy lázeňské péče 86 // Indikace a indikační seznam 87 // Shrnutí kapitoly 89 // 4. Služby v lázeňských zařízeních 91 // 4.1 Lázeňsko-léčebné služby 91 // 4.2 Služby poskytované v lázeňství a v lázeňském cestovním ruchu 92 // Léčebné služby 93 // Lázeňské procedury 94 // Ubytovací služby 100 // Stravovací služby 104 // Společensko-kulturní služby 111 // Sportovně-rekreační služby 112 // Další služby spojené s pobytem v lázních 113 // Shrnutí kapitoly 115 // 5. Systém řízení cestovního ruchu a lázeňství v České republice 117 // 5.1 Orgány a organizace v oblasti státní správy 117 // Ministerstvo zdravotnictví 117 // Ministerstvo pro místní rozvoj 118 // Regionální orgány státní správy 120 // 5.2 Orgány samosprávy v oblasti cestovního ruchu 120 // 5.3 Regionální, občanská sdružení v cestovním ruchu 121 //
Svaz léčebných lázní 121 // Medispa 122 // Sdružení lázeňských míst ČR 123 // Český inspektorát lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví České // republiky a Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů 123 // Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky 124 // Česká asociace wellness 124 // Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP 125 // 5.4 Mezinárodní organizace 125 // Vládní organizace 125 // Nevládní organizace 127 // Shrnutí kapitoly 129 // II. Management a marketing lázeňských podniků 131 // 6. Management lázeňských podniků 132 // 6.1 Podstata podnikání 132 // Právní formy podnikání a typy vlastnictví lázeňských podniků 132 // 6.2 Management lázeňských podniků 135 // 6.3 Strategické řízení 137 // Vize 139 // Mise - poslání 140 // Strategické cíle 141 // 8 ¦ // Analýza prostředí 144 // Firemní strategie 145 // 6.4 Proces řízení 152 // Plánování 152 // Organizování 154 // Stručné představení jednotlivých úseků většího lázeňského podniku . 156 // Personální řízení 160 // Vedení a komunikace 161 // Kontrola 162 // 6.5 Paralelní činnosti procesu řízení 163 // 6.6 Další manažerské přístupy využitelné v lázeňských podnicích 164 // 6.7 Vzájemné vazby mezi strategickým řízením a strategickým marketingem 165 // Shrnutí kapitoly 165 // 7. Marketing a marketingové řízení 167 // 7.1 Problémy s chápáním významu slova marketing 167 // 7.2 Co je to marketing a proč je důležitý? 168 // 7.3 Marketingová koncepce - směnný proces 169 // 7.4 Vývojové etapy marketingu 173 // 7.5 Marketingové řízení 179 // Marketingové plánování 181 // Realizace marketingového plánu 188 // Marketingová kontrola 189 // 7.6 Marketing v odvětví služeb 192 // Obecná specifika služeb 193 //
Shrnutí kapitoly 197 // 8. Marketingové informační systémy a marketingový výzkum 200 // 8.1 Marketingové rozhodování 200 // 8.2 Marketingové informační systémy 201 // Systémy pro získávání informací v lázeňství 203 // 8.3 Marketingový výzkum 205 // Metody sběru dat 210 // Přístup ? marketingovému výzkumu 216 // Aplikace různých typů marketingového výzkumu 216 // Organizace marketingového výzkumu 218 // Shrnutí kapitoly 218 // 9. Marketingové prostředí lázeňských podniků a jeho analýza 220 // 9.1 Prostředí lázeňských podniků 220 // 9.2 Vnější prostředí 222 // Makroprostředí 222 // Mikroprostředí 232 // 9.3 Vnitřní prostředí 235 // 9.4 Predikce vývoje prostředí 236 // 9.5 Analýzy prostředí firmy 237 // SWOT analýza 238 // Portfolio analýzy 240 // Shrnutí kapitoly 247 // 10. Výběr cílových trhů 249 // 10.1 Cílený marketing 249 // Segmentace trhu 251 // Tržní zacílení 253 // Tržní umístění 254 // 10.2 Spotřební/nákupní chování 256 // Modely spotřebního chování 256 // Faktory ovlivňující chování spotřebitele 258 // 10.3 Dlouhodobá práce se zákazníky 260 // Spokojenost zákazníka 261 // Loajalita zákazníka 263 // Věrnost zákazníka 263 // Customer Relationship Management (CRM) 265 // Shrnutí kapitoly 268 // 11. Marketingový mix 270 // 11.1 Marketingový mix jako soubor marketingových nástrojů 270 // 11.2 Produkt 275 // Vrstvy produktu 276 // Rozhodnutí o produktu 277 // Životní cyklus produktu 278 //
Předpoklady odlišení produktu 279 // Značka produktu 281 // Image 282 // Balíčky služeb a jejich programování 283 // 11.3 Cena 283 // Funkce ceny 284 // Základní faktory tvorby a volby cenové politiky 285 // Marketingové cíle v oblasti cenové politiky 285 // Metody tvorby cen 286 // 11.4 Distribuce 289 // Výběr zprostředkovatelů 289 // Přímá distribuční cesta 290 // Nepřímá distribuční cesta 291 // 11.5 Marketingová komunikace 292 // Shrnutí kapitoly 292 // 12. Význam a úloha komunikace v lázeňských organizacích a lázeňských // hotelích: interní a externí komunikace 294 // 12.1 Marketingová komunikace 294 // Integrovaná marketingová komunikace (IMC) 295 // Cíle marketingové komunikace 296 // Komunikační strategie 299 // 12.2 Nástroje marketingové komunikace 299 // Reklama 300 // Public realtions (PR) 302 // Product placement a sponzorování 302 // Podpora prodeje 302 // Přímý marketing 303 // Výstavy a veletrhy, event marketing 303 // Osobní prodej 304 // Komunikace v místě prodeje 305 // Interaktivní marketing 305 // Plán efektivní komunikace 307 // 12.3 Influencer marketing 309 // Shrnutí kapitoly 311 // Shrnutí 313 // Summary 315 // Seznam obrázků a tabulek 317 // Seznam obrázků 317 // Seznam tabulek 318 // Literatura 320 // Přílohy 337 // Příloha 1 337 // Příloha 2 339 // Příloha 3 345 // Rejstřík 347

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC