Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1459-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1035-3 (print)
Publikace přináší praktické úplné informace o vedení daňové evidence podle nejnovější účetní a daňové legislativy roku 2020. Předností této knihy je stručný a názorný výklad. Součástí je vyplněné daňové přiznání za rok 2019..
001490065
Předmluva k aktuálnímu vydání 7 // 1 Předmět a cíl daňové evidence // 1.1 Právní úprava daňové evidence // 1.2 Předmět daňové evidence // 1.3 Cíl daňové evidence 10 // 1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 11 // 1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 12 // 1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO 13 // 1.7 Jednoduché účetnictví (novela - zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.) 13 // 1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016Sb.) 14 // 2 Forma a obsah daňové evidence 15 // 2.1 Obsah daňové evidence 15 // 2.2 Forma daňové evidence 15 // 2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů 16 // 2.4 Skutečný stav majetku a dluhů 17 // 2.5 Daňový doklad lg // 2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem 19 // 2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence 19 // 2.8 Archivace v daňové evidenci 20 // 2.9 Cizí měna v daňové evidenci 20 // 2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci 21 // 2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci 21 // 3 Evidence příjmů a výdajů 23 // 3.1 Evidence příjmů 23 // 3.2 Evidence výdajů 24 // 3.3 Výdaje paušálem 25 // 3.4 Spolupracujcí osoby 26 // 3.5 Deník příjmů a výdajů 27 // 4 Daňová evidence pohledávek 32 // 4.1 Oceňování pohledávek 32 // 4.2 Obsah a forma evidence pohledávek 32 // 4.3 Dobropisy pohledávek (vrubopisy) 34 // 5 Daňová evidence dluhů 35 // 5.1 Oceňování dluhů 35 // 5.2 Obsah a forma evidence dluhů 35 // 5.3 Zápočet pohledávek a dluhů 36 // 5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem 37 // 5.5 Platební kalendář 37 // 5.6 Dobropisy závazků 37 // 6 Evidence daně z přidané hodnoty 39 // 6.1 Předmět daně z přidané hodnoty 39 // 6.2 Registrační povinnost plátce DPH 39 //
6.3 Ostatní k DPH 40 // 6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH) 41 // 6.5 Vedení evidence DPH 42 // 6.6 Sdružení (společnost) a DPH 43 // 7 Evidence dlouhodobého majetku 44 // 7.1 Oceňování dlouhodobého majetku 45 // 7.1.1 Ocenění pořizovací cenou 45 // 7.1.2 Ocenění vlastními náklady 46 // 7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění 46 // 7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou 47 // 7.2 Evidence dlouhodobého majetku 47 // 7.3 Odpisy dlouhodobého majetku 49 // 7.3.1 Rovnoměrné odpisování 51 // 7.3.2 Zrychlené odpisování 52 // 7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku 55 // 7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje 55 // 7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování 56 // 7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka 56 // 7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace 57 // 7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání 57 // 7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku 58 // 8 Evidence najatého majetku 59 // 8.1 Operativní leasing 59 // 8.2 Finanční leasing 59 // 8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené 60 // 8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu 61 // 8.5 Způsob evidence najatého majetku 62 // 8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním 62 // 9 Zásoby a jejich evidence 64 // 9.1 Vymezení zásob 64 // 9.2 Oceňování zásob 64 // 9.3 Evidence zásob 65 // 9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob 67 // 9.5 Výpočet marže u zboží v daňové evidenci 68 // 10 Zvířata 59 // 11 Krátkodobý finanční majetek 70 // 11.1 Korunová pokladna 70 // 11.2 Valutová pokladna 70 // 11.3 Ceniny // 11.4 Korunové bankovní účty 71 // 11.5 Devizové bankovní účty 71 // 11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány 71 // 11.7 Virtuální měna 72 //
11.8 Krátkodobé cenné papíry 72 // 12 Mzdová evidence 73 // 13 Rezervy a jejich evidence 76 // 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku 76 // 13.2 Rezervy na pěstební činnost 78 // 13.3 Ostatní rezervy 78 // 14 Evidence jízd a ostatních skutečností 79 // 14.1 Evidence jízd 79 // 14.2 Silniční daň 82 // 14.3 Náhrady při použití motorového vozidla 82 // 14.4 Evidence ostatních skutečností 85 // 15 Vedení deníku příjmů a výdajů 86 // 15.1 Transakce před zahájením podnikání 86 // 15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období 88 // 15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů 95 // 16 Minimum daňové optimalizace 98 // 17 Přechod z daňové evidence na účetnictví 99 // 18 Komplexní příklad ?1 // 19 Přiznání ? dani z příjmů fyzických osob 128 // 19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání 128 // 19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/l ZDP) 128 // 19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) 128 // 19.4 Školkovné - sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP) 129 // 19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání 129 // 19.6 Bytová potřeba § 15/3 130 // 19.7 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - minimální zálohy 130 // 19.8 Lhůta pro podání daňového přiznání 131 // 19.9 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání 131 // 20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2019 133 // 20.1 Zadání příkladu I33 // 20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2019 134 // Seznam literatury I44

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC