Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2020
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1459-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1035-3 (print)
Publikace přináší praktické úplné informace o vedení daňové evidence podle nejnovější účetní a daňové legislativy roku 2020. Předností této knihy je stručný a názorný výklad. Součástí je vyplněné daňové přiznání za rok 2019..
001490065
Obsah // Předmluva k aktuálnímu vydání...7 // 1 Předmět a cíl daňové evidence ... // 1.1 Právní úprava daňové evidence // 1.2 Předmět daňové evidence ... // 1.3 Cíl daňové evidence ... 10 // 1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 ... 11 // 1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014... 12 // 1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO... 13 // 1.7 Jednoduché účetnictví (novela - zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.)... 13 // 1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016Sb.)... 14 // 2 Forma a obsah daňové evidence...15 // 2.1 Obsah daňové evidence ... 15 // 2.2 Forma daňové evidence ... 15 // 2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů ... 16 // 2.4 Skutečný stav majetku a dluhů... 17 // 2.5 Daňový doklad ... lg // 2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem ... 19 // 2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence ... 19 // 2.8 Archivace v daňové evidenci ...20 // 2.9 Cizí měna v daňové evidenci ...20 // 2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci ...21 // 2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci...21 // 3 Evidence příjmů a výdajů...23 // 3.1 Evidence příjmů ...23 // 3.2 Evidence výdajů...24 // 3.3 Výdaje paušálem...25 // 3.4 Spolupracujcí osoby...26 // 3.5 Deník příjmů a výdajů ...27 // 4 Daňová evidence pohledávek ...32 // 4.1 Oceňování pohledávek...32 // 4.2 Obsah
a forma evidence pohledávek ...32 // 4.3 Dobropisy pohledávek (vrubopisy) ...34 // 5 Daňová evidence dluhů...35 // 5.1 Oceňování dluhů...35 // 5.2 Obsah a forma evidence dluhů...35 // 5.3 Zápočet pohledávek a dluhů...36 // 5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem ...37 // 5.5 Platební kalendář...37 // 5.6 Dobropisy závazků...37 // 6 Evidence daně z přidané hodnoty ...39 // 6.1 Předmět daně z přidané hodnoty...39 // 6.2 Registrační povinnost plátce DPH ...39 // 6.3 Ostatní ? DPH...40 // 6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH)...41 // 6.5 Vedení evidence DPH...42 // 6.6 Sdružení (společnost) a DPH ...43 // 7 Evidence dlouhodobého majetku...44 // 7.1 Oceňování dlouhodobého majetku...45 // 7.1.1 Ocenění pořizovací cenou...45 // 7.1.2 Ocenění vlastními náklady...46 // 7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění...46 // 7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou ...47 // 7.2 Evidence dlouhodobého majetku ...47 // 7.3 Odpisy dlouhodobého majetku...49 // 7.3.1 Rovnoměrné odpisování...51 // 7.3.2 Zrychlené odpisování...52 // 7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku ...55 // 7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje...55 // 7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování...56 // 7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka...56 // OO OO ON // 7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace ...57 // 7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení
majetku do osobního užívání ...57 // 7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku...58 // 8 Evidence najatého majetku...59 // 8.1 Operativní leasing...59 // 8.2 Finanční leasing ...59 // 8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené ...60 // 8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu...61 // 8.5 Způsob evidence najatého majetku...62 // 8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním...62 // 9 Zásoby a jejich evidence...64 // 9.1 Vymezení zásob ...64 // 9.2 Oceňování zásob...64 // 9.3 Evidence zásob...65 // 9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob ...67 // 9.5 Výpočet marže u zboží v daňové evidenci...68 // 10 Zvířata ...59 // 11 Krátkodobý finanční majetek...70 // 11.1 Korunová pokladna...70 // 11.2 Valutová pokladna...70 // 11.3 Ceniny... // 11.4 Korunové bankovní účty...71 // 11.5 Devizové bankovní účty...71 // 11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány ...71 // 11.7 Virtuální měna...72 // 11.8 Krátkodobé cenné papíry ...72 // 12 Mzdová evidence ...73 // 13 Rezervy a jejich evidence ...76 // 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku...76 // 13.2 Rezervy na pěstební činnost...78 // 13.3 Ostatní rezervy ...78 // 14 Evidence jízd a ostatních skutečností...79 // 14.1 Evidence jízd...79 // 14.2 Silniční daň...82 // 14.3 Náhrady při použití motorového vozidla ...82 // 14.4 Evidence ostatních skutečností...85 // 15 Vedení deníku příjmů a výdajů ...86
// 15.1 Transakce před zahájením podnikání...86 // 15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období...88 // 15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů...95 // 16 Minimum daňové optimalizace ...98 // 17 Přechod z daňové evidence na účetnictví ...99 // 18 Komplexní příklad...?1 // 19 Přiznání ? dani z příjmů fyzických osob...128 // 19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání... 128 // 19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/l ZDP)... 128 // 19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela)... 128 // 19.4 Školkovné - sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP) ... 129 // 19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání ... 129 // 19.6 Bytová potřeba § 15/3... 130 // 19.7 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - minimální zálohy ... 130 // 19.8 Lhůta pro podání daňového přiznání ... 131 // 19.9 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání ... 131 // 20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2019...133 // 20.1 Zadání příkladu... I33 // 20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2019... 134 // Seznam literatury ...I44

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC