Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019
182 stran : faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7603-126-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 162-171
Anglické resumé
001490201
Obsah // ÚVOD...9 // TEORETICKÁ ČÁST...13 // 1 VÝVOJ DĚTSKÉ ŘEČI A KOMUNIKACE - // DOSAVADNÍ PRÁCE, VÝZKUMY A TEORIE...13 // 1. 1 Psycholingvistické práce a výzkumy...13 // 1.2 Lingvodidaktické práce a výzkumy 17 // 1. 3 Osvojování jazyka a vybrané aspekty jazykového vývoje u žáků // staršího školního věku...20 // 1. 3. 1 Nástin problematiky osvojování jazyka z pohledu různých teorií // a přístupů...22 // 1. 3. 2 Osvojování gramatiky a zákonitosti syntaktického vývoje...22 // 1. 3. 3 Vývoj a osvojování psané řeči...26 // 2 SYNTAX JAKO KLÍČOVÁ DISCIPLÍNA JAZYKOVÉ VÝUKY 30 // 2. 1 Sledované aspekty syntaxe...30 // 2. 1. 1 Výstavba textu z hlediska nadvětného (uspořádání textu v souladu // s textovou návazností a vhodnost využití prostředků textové // návaznosti, práce s tematickými posloupnostmi a slovosled)...31 // 2. 1. 2 Charakteristika souvětné skladby...34 // 2. 1. 3 Charakteristika spojovacích výrazů a schopnost distinkce jejich // významů...36 // 2. 1. 4 Charakteristika větné skladby...36 // 2. 1. 4. 1 Výpověď, věta, větné struktury a typy vět...36 // 2. 1. 4. 2 Větné členy...38 // 2. 1. 4. 3 Modifikace syntaktických konstrukcí...38 // 3 VYPRAVOVÁNÍ...40 // 3. 1 Vypravování a narativní postup z hlediska odborné stylistiky.40 // 3. 2 Vypravování v domácích i zahraničních pracích a výzkumech...42 // 3. 3 Vypravování z pohledu školní praxe...45 // 5 // EMPIRICKÁ
ČÁST // 47 // 4 METODOLOGIE...47 // 4. 1 Cíle práce...47 // 4. 2 Získávání a analýza dat...47 // 4. 3 Výzkumný vzorek a výzkumný materiál...50 // 4. 4 Způsob prezentace výsledků...52 // 4. 5 Zajištění kvality výzkumu...53 // 4. 6 ? problematice výzkumu jazykového projevu...53 // 5 VÝSLEDKY VÝZKUMU...55 // 5. 1 VYPRAVOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ŠKOLNÍ PRAXE...55 // 5. L 1 Analýza kurikulárních a edukačních materiálů v souvislosti // se začleněním syntaxe do komunikační a slohové výchovy...55 // 5. 1. 1. 1 Analýza kurikulárních materiálů...55 // 5. 1. 1.2 Analýza edukačních materiálů...57 // 5. 1. 2 Syntax ve vypravování pohledem učitelů - analýza řízených // rozhovorů...60 // 5. 1. 2. 1 Pojetí a způsob výuky slohového útvaru vypravování...61 // 5. 1. 2. 2 Začlenění syntaktického učiva do výuky vypravování...61 // 5. 1. 2. 3 Členění textu do odstavců a práce s osnovou...62 // 5. 1. 2. 4 Začlenění teoretických i praktických poznatků z nadvětné skladby // do výuky vypravování...62 // 5. 1. 3 Syntax ve výuce vypravování - analýza výukových hospitací..64 // 5.2 ANALÝZA PRACÍ...71 // 5. 2. 1 Komunikační kontext a obecná stylistická charakteristika prací.71 // 5. 2. 1.1 Šestý ročník...71 // 5. 2. 1.2 Sedmý ročník...72 // 5. 2. 1.3 Osmý ročník...73 // 5. 2. 1.4 Devátý ročník...74 // 5. 2. 1.5 Celková stylistická charakteristika prací...74 // 5. 2. 2 Výstavba textu
z hlediska nadvětného...75 // 5. 2. 2. 1 Šestý ročník...76 // 5. 2. 2. 1. 1 Analýza kompoziční výstavby komunikátů...76 //Uspořádání textu v souladu s textovou návazností a vhodnost využití prostředků textové návaznosti // Tematické posloupnosti, aktuální členění výpovědi a slovosled. // Sedmý až devátý ročník // Analýza kompoziční výstavby komunikátů // Uspořádání textu v souladu s textovou návazností a vhodnost // využití prostředků textové návaznosti // Charakteristika souvětné skladby // Šestý ročník // Sedmý až devátý ročník // Schopnost distinkce významů jednotlivých spojovacích výrazů // a jejich přiléhavé využití // Spojovací výrazy a jejich výskyt // Souřadicí spojky // Podřadicí spojky // Další spojovací výrazy // Vhodnost využití jednotlivých spojovacích výrazů // Charakteristika větné stavby // . 6 METODICKÁ DOPORUČENÍ // 147 // 7 ZÁVĚR // 155 // 8 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ // 162 9 PŘÍLOHY // 172 // 9. 1 / Práce téhož žáka od 6. do 9. ročníku // 9.2 Práce různých žáků //
cnb003215629

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC