Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
556 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-226-3635-0 (vázáno)
Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3837
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na stranách 529-554 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001490319
Spis tresci // Wst p // 7 // CzL5c pierwsza: Animacyjny kontekst spoleczno-kulturalnej dziatalnosci Izabeli Czartoryskiej: od uczestnictwa do partycypacji // 41 // 1. Wi ziotwórczy aspekt „kultury wyglqdów” w patriotycznym theatrum Izabeli 43 // 2. Salonowe formy uczestnictwa i edukacji kulturalnej 65 // 3. Teatr towarzyski Czartoryskiej jako artystyczny komunikat „dzialaj cy” 92 // 4. Šwi teczne formy ožywiania ducha i edukacji narodowej -„jak žródlem niezmiernych korzyšci widowiska byč mog ...” 129 // 5. Partycypacyjny walor šwi tecznych praktyk Izabeli Czartoryskiej 156 // Cz?sc druga: Edukacyjny potencjai muzealnictwa ksi žnej Izabeli // 179 // 1. Od kolekcji do muzeum ošwieconego - „co nieustannie ma byč wystawione // przed oczyma spolecznosci...” 181 // 2. „Przeszlošč - Przyszlošci”: integruj cy potencjai pami ci 209 // 3. Humanizm pulawskiego „domu pami ci šwiata” 228 // 6 // Spis tresci // 4. Pulawskie promienniki idei 247 // 5. Slowa, teksty i gesty w centrum „muzealnego spektaklu” // uprzyst pniania zbiorów 290 // 6. Centra interpretacji dziedzictwa Izabeli Czartoryskiej - // pocz tki muzeum otwartego 313 // Czqsč trzecia: Pulawskie wychowanie ludzi „uprzejmego serca i ošwieconego rozumu” // 355 // 1. Edukacja domowa Czartoryskiej -od pow zkowskiej eklogi do pulawskiego ogniska umyslowego 357 // 2. Akadémia wychowawcza ksiqžqt Czartoryskich 380 // 3. „Kobiety dobre przymioty maj ” -inspiracje pulawskie w ksztalceniu
dziewczqt 405 // 4. Przejawy fizjokratyzmu i mysli republikaňskiej w pracy ošwiatowej // ksi žnej Izabeli 435 // 5. Ogród Izabeli jako žródlo „ošwiaty, gustu i obyczai krajowych...” 460 // „[...] pierwej doskonale utworzone bylo dzielo, niž dane reguly” - // zakonczenie // 485 // Kalendarium wydarzeá z žycia i dzialalnosci ksi žnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej // 523 // Bibliografia // 529 // Summary // 555

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC