Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydanie vo Vydavatel’stve Osveta, 2. upravené a doplnené vydanie
Martin : Osvěta, [2017]
310 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-457-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001490697
OBSAH // Predhovor ... 9 // 1 PALIATÍVNA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ ... 10 // 1.1 Vymedzenie paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti (J. Němcová) ... 10 // 1.1.1 Pojem, definícia a ciel paliatívnej starostlivosti ... 11 // 1.1.2 Formy paliatívnej starostlivosti ... 14 // 1.1.3 Princípy paliatívnej starostlivosti ... 17 // 1.1.4 Multidimenzionalita symptómov a problémov pri život limitujúcich // ochoreniach ... 20 // Zoznam bibliografických odkazov... 22 // 1.2 Komunikácia v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti // (pacient, rodina/blízki) (M. Lepiešová) ... 24 // 1.2.1 Význam komunikácie v paliatívnej starostlivosti ... 25 // 1.2.2 Komunikácia v paliatívnej starostlivosti z historickej perspektívy ... 27 // 1.2.3 Komunikácia v časovom spektre paliatívnej starostlivosti ... 28 // 1.2.4 Vzťah sestra - pacient v paliatívnej starostlivosti ... 28 // 1.2.5 Faktory problematizujúce komunikáciu v paliatívnej starostlivosti... 31 // 1.2.6 Poznámky k výskumu komunikácie v paliatívnej starostlivosti... 33 // 1.2.7 Komunikačné zručnosti sestry v paliatívnej starostlivosti ... 34 // 1.2.8 Základné elementy komunikácie s aplikáciou na paliatívnu prax ... 36 // Zoznam bibliografických odkazov...,... 48 // 1.3 Etické aspekty paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti (M. Nemčeková) ... 49 // 1.3.1 Teoretické východiská etiky v paliatívnej starostlivosti // a zdroje morálnych problémov ... 50 // 1.3.2 Etické problémy
a morálne dilemy spojené s ošetrovaním // pacientov so život limitujúcimi ochoreniami ... 55 // 1.3.3 Najčastejšie morálne dilemy v paliatívnej starostlivosti ... 56 // Zoznam bibliografických odkazov... 60 // 1.4 Kvalita života v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti // (E. Gurková, R. Kurucová) ... 63 // 1.4.1 Kvalita života v paliatívnej starostlivosti - vývoj a využitie pojmu ... 63 // 1.4.2 Kvalita života v paliatívnej starostlivosti - teoretické východiská ... 65 // 1.4.3 Hodnotenie kvality života ... 69 // 1.4.4 Praktické využitie kvality života z aspektu ošetrovateľskej starostlivosti ... 72 // Zoznam bibliografických odkazov... 78 // 2 MANAŽMENT SYMPTÓMOV V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ // STAROSTLIVOSTI... 82 // 2.1 Bolesť (J. Němcová) ... 82 // 2.1.1 Definícia a dimenzie bolesti ... 82 // 2.1.2 Meracie nástroje posudzovania bolesti ... 89 // 2.1.3 Liečba bolesti ... 92 // 2.1.4 Starostlivosť o pacienta ... 98 // Zoznam bibliografických odkazov... 100 // 2.2 Únava (I. Bóriková) ... 102 // 2.2.1 Definícia a charakteristika únavy ... 103 // 2.2.2 Príčiny a diagnostika únavy ... 105 // 2.2.3 Posudzovanie únavy ... 107 // 2.2.4 Liečebné stratégie ... 108 // 2.2.5 Starostlivosť o pacienta... ? // Zoznam bibliografických odkazov... 113 // 2.3 Dýchavica (I. Bóriková) ... 115 // 2.3.1 Charakteristika a príčiny dýchavice... 116 // 2.3.2 Diagnostika a posudzovanie dýchavice ... 118 // 2.3.3 Liečebné stratégie
... 121 // 2.3.4 Starostlivosť o pacienta... 123 // Zoznam bibfiografických odkazov... 125 // 2.4 Nauzea a vracanie (E. Hlinková) ... 127 // 2.4.1 Definície pojmov, príčiny nauzey a vracania... 128 // 2.4.2 Posudzovanie nauzey a vracania ... 129 // 2.4.3 Starostlivosť o pacienta... 132 // Zoznam bibliografických odkazov... 139 // 2.5 Obstipácia, hnačka (E. Hlinková) ... 142 // 2.5.1 Definícia, príčiny obstipácie a hnačky ... 142 // 2.5.2 Posudzovanie vyprázdňovania stolice ... 143 // 2.5.3 Starostlivosť o pacienta so zápchou ... 146 // 2.5.4 Starostlivosť o pacienta s hnačkou ... 148 // Zoznam bibliografických odkazov... 149 // 2.6 Delirium (M. Tomagová) ... 151 // 2.6.1 Definícia a charakteristika deliria ... 151 // 2.6.2 Príčiny deliria ... 152 // 2.6.3 Diagnostika deliria ... 153 // 2.6.4 Posudzovanie pacienta s delíriom ... 155 // 2.6.5 Liečebné stratégie ... 157 // 2.6.6 Starostlivosť o pacienta... 158 // Zoznam bibliografických odkazov... 161 // 3 PSYCHOSOCIÁLNĚ A SPIRITUÁLNĚ PROBLÉMY V PALIATÍVNEJ // OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI ... 164 // 3.1 Duchovná tieseň a beznádej (L Farský, K. Žiaková) ... 164 // 3.1.1 Duchovná tieseň ... 167 // 3.1.2 Spirituálna pohoda ... 169 // 3.1.3 Nádej ... 169 // 3.1.4 Beznádej ... 172 // 3.1.5 Posudzovanie spirituality ... 173 // 3.1.6 Komunikácia o spirituálnych záležitostiach ... 178 // Zoznam bibliografických odkazov... 178 // 3.2 Strata a smútok (R. Kurucová, E. Gurková) ...
182 // 3.2.1 Vymedzenie základných pojmov - strata, trúchlenie, smútok ... 182 // 3.2.2 Smútok ako ošetrovateľská diagnóza... 184 // 3.2.3 Posudzovanie smútku... 186 // 3.2.4 Starostlivosť o pozostalých... 189 // Zoznam bibliografických odkazov... 194 // 3.3 Starostlivosť o rodinu/blízkych v paliatívnej ošetrovateľskej // starostlivosti. Záťaž opatrovateľa (R. Kurucová) ... 196 // 3.3.1 Rodina a opatrovateľ v paliatívnej starostlivosti ... 196 // 3.3.2 Stres, záťaž v paliatívnej starostlivosti - obsahové vymedzenie pojmov... 197 // 3.3.3 Záťaž opatrovateľa ... 199 // 3.3.4 Starostlivosť o opatrovateľa a ostatných členov rodiny/blízkych ... 205 // Zoznam bibliografických odkazov... 207 // 4 PALIATÍVNA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O VYBRANÉ SKUPINY ... 211 // 4.1 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o onkologického pacienta (R. Kurucová) . 211 // 4.1.1 Vplyv onkologického ochorenia na kvalitu života pacienta ... 212 // 4.1.2 Fyzické problémy pacientov s onkologickým ochorením ... 213 // 4.1.3 Psychické, sociálne a spirituálně problémy pacientov s onkologickým // ochorením ... 218 // 4.1.4 Paliatívna starostlivosť o onkologického pacienta a jeho rodinu ... 221 // Zoznam bibliografických odkazov... 225 // 4.2 Paliatívna ošetřovatelská starostlivosť o pacienta s amyotrofickou laterálnou // sklerózou (M. Miertová, M. Tomagová) ... 228 // 4.2.1 Špecifické problémy pacientov v terminálnom štádiu amyotrofickej
laterálnej // sklerózy... 229 // 4.2.2 Ošetřovatelská starostlivosť o pacienta s amyotrofickou laterálnou // sklerózou v paliatívnej starostlivosti ... 232 // 4.2.3 Podpora rodiny ... 236 // Zoznam bibliografických odkazov... 237 // 4.3 Paliatívna ošetřovatelská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou // (M. Miertová, M. Tomagová) ... 238 // 4.3.1 Špecifické problémy pacientov v terminálnom štádiu // Parkinsonovej choroby... 240 // 4.3.2 Ošetřovatelská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou // v paliatívnej starostlivosti ... 243 // 4.3.3 Podpora rodiny ... 246 // Zoznam bibliografických odkazov... 247 // 4.4 Paliatívna ošetřovatelská starostlivosť o pacienta s demenciou // (M. Miertová, M. Tomagová) ... 249 // 4.4.1 Špecifické problémy pacientov v terminálnom štádiu demencie ... 250 // 4.4.2 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s demenciou v paliatívnej // starostlivosti ... 255 // 4.4.3 Podpora rodiny ... 259 // Zoznam bibliografických odkazov... 261 // 4.5 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o detského pacienta (paliatívna starostlivosť // v pediatrii) (M. Zanovitová) ... 265 // 4.5.1 Špecifiká paliatívnej starostlivosti o dieťa ... 265 // 4.5.2 Formy paliatívnej starostlivosti v pediatrii ... 268 // 4.5.3 Symptomový manažment v paliatívnej starostlivosti v pediatrii ... 270 // 4.5.4 Bolesť - najčastejší obťažujúci symptóm u detí so život limitujúcim ochorením ... 273
4.5.5 Ďalšie obťažujúce symptómy u dieťaťa so život limitujúcim ochorením ... 280 // 4.5.6 Rozhodovací proces v paliatívnej starostlivosti o dieťa ... 283 // 4.5.7 Smrť a umieranie detí... 288 // 4.5.8 Vplyv choroby, umierania a smrti dieťaťa na rodičov a súrodencov dieťaťa ... 290 // 4.5.9 Vyrovnávanie sa so stratou dieťaťa po jeho smrti, trúchlenie... 293 // Zoznam bibliografických odkazov... 297 // 4.6. Perinatálna paliatívna starostlivosť (A. Ovšonková) ... 300 // 4.6.1 Predpôrodná paliatívna starostlivosť ... 300 // 4.6.2 Paliatívna starostlivosť pri pôrode ... 301 // 4.6.3 Paliatívna starostlivosť v popôrodnom období... 303 // 4.6.4 Poskytovanie paliatívnej/komfortnej starostlivosti ... 303 // 4.6.5 Prístup k rodičom keď novorodenec zomiera alebo zomrel ... 306 // 4.6.6 Hospicová starostlivosť ... 307 // 4.6.7 Vyrovnávanie sa so stratou dieťaťa ... 308 // Zoznam bibliografických odkazov... 309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC