Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
EB
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
304 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2030-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1638-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 295-299 a rejstřík
001490841
Obsah // Seznam zkratek...11 // Poděkování ... 12 // 1 Stárnutí, stáří a sociální gerontologie...13 // 1.1 O stárnutí, stáří a seniorech ...13 // 1.2 Gerontologie a další obory ...20 // 1.3 Postoje, adaptace a reakce na stáří...21 // 1.4 Stárnutí populace, demografický vývoj...23 // 2 Péče o seniory v ČR - současná situace a možnosti ...26 // 2.1 Malá retrospektiva...26 // 2.2 Současná situace v poskytování sociálních služeb...27 // 2.3 Současná situace v poskytování sociálních služeb seniorům...29 // 2.4 Postoj společnosti ke stáří a ageismus...31 // 2.4.1 Ageismus, mýty a předsudky o stáří...32 // 2.5 Zákonné normy v sociální oblasti...38 // 2.6 Ochrana práv seniorů a jiných skupin. Etické normy významné // při poskytování sociální služby seniorům ...46 // 2.7 Druhy zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb ...55 // 2.8 Financování sociálních služeb ...56 // 2.9 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb ...58 // 2.9.1 Registrace poskytovatele...59 // 2.9.2 Podmínky přijetí uživatele do pobytového zařízení...61 // 2.9.3 Možnosti přijetí a poskytování sociální služby // v pobytovém zařízení pro seniory...62 // 2.9.4 Smlouva o poskytování sociálních služeb...62 // 2.9.5 Důvody odmítnutí uzavření smlouvy // o poskytování sociálních služeb ...65 // 2.9.6 Standardy kvality sociálních služeb...66 // 2.9.7 Vedení dokumentace o poskytování služby...72
// 2.10 Režim dne, denní program a důležité prvky // v provozu pobytového zařízení...75 // 2.11 Personální požadavky a náplň práce pracovníků ...82 // 2.11.1 Sociální pracovník...82 // 2.11.2 Pracovník v sociálních službách...88 // 2.11.3 Vrchní sestra...94 // 2.11.4 Všeobecná sestra...99 // 2.11.5 Fyzioterapeut...104 // 2.11.6 Ergoterapeut...107 // 2.12 Služby poskytované v domovech pro seniory // a v domovech se zvláštním režimem ...110 // 2.12.1 Služby poskytované ze zákona...110 // 2.12.2 Popis realizace činností v pobytovém zařízení...112 // 5 // 2.12.3 Zdravotní péče...124 // 2.12.4 Provázané poskytování zdravotních a sociálních služeb ...128 // 3 Kvalita poskytovaných sociálních služeb ...132 // 3.1 Standardy kvality sociálních služeb...133 // 3.2 Supervize, intervize ...138 // 3.3 Systémy kvality...140 // 3.4 Benchmarking ...140 // 3.5 Stížnosti/management stížností ...141 // 3.6 Další možnosti a způsoby hodnocení kvality // poskytovaných sociálních služeb ...143 // 4 Zjišťování potřeb a individuální plánování průběhu sociální služby u uživatelů .155 // 4.1 Význam individuálního plánování sociální služby ...155 // 4.2 Činnost pracovního týmu při individuálním plánování // sociální služby ...158 // 4.2.1 Koordinátor individuálního plánování...159 // 4.2.2 Klíčový pracovník...160 // 4.2.3 Důvěrník klienta...163 // 4.2.4 Moderátor...164 // 4.2.5 Příbuzní
a jiné blízké osoby klienta...164 // 4.3 Potřeby a osobní cíle uživatelů...165 // 4.4 Metody a způsoby zjišťování individuálních potřeb a osobních cílů // u nekomunikujících klientů ...172 // 4.4.1 Význam komunikace a zjišťování individuálních potřeb // u nekomunikujících klientů...172 // 4.4.2 Kategorie nekomunikujících klientů...173 // 4.4.3 Techniky a způsoby zjišťování potřeb // nekomunikujících klientů...175 // 4.4.4 Metody zjišťování individuálních potřeb // a osobních cílů vhodných pro klienty komunikující i s poruchou komunikace...178 // 4.5 Individuální plánování jako proces ...180 // 4.5.1 Činnost klíčového pracovníka a pracovního týmu // podle 4 částí procesu individuálního plánování...181 // 4.5.2 Překážky a problémy při individuálním plánování // sociální služby...184 // 4.5.3 Nejčastější chyby při individuálním plánování sociální služby . . 185 // 4.5.4 Změny osobních cílů a činností v individuálním plánování - // přehodnocení procesu poskytování sociální služby...185 // 4.5.5 Dokumentace pro individuální plán klienta ...186 // 4.5.6 Význam individuálního plánování pro zařízení...188 // 4.6 Metody a způsoby podpory klienta ...190 // 4.6.1 Koncept bazálni stimulace...190 // 5 Ošetřovatelský proces u seniorů...194 // 5.1 Úvod do problematiky poskytování ošetřovatelské péče klientům // v pobytových zařízeních ...194
// 6 // 5.2 Význam ošetřovatelství, ošetřovatelského procesu // a kvalitní ošetřovatelské praxe...195 // 5.3 Realizace ošetřovatelského procesu u seniorů ...197 // 5.3.1 Odlišnosti při sběru informací // a zhodnocení/posouzení klienta...198 // 5.3.2 Odlišnosti při stanovení ošetřovatelských diagnóz...200 // 5.3.3 Odlišnosti při tvorbě ošetřovatelského plánu...200 // 5.3.4 Odlišnosti při realizaci ošetřovatelské péče...202 // 5.3.5 Odlišnosti při hodnocení efektu poskytované // ošetřovatelské péče...203 // 5.4 Přínos geriatrického ošetřovatelství pro seniory // v pobytových zařízeních ...205 // 5.5 Příčiny ošetřovatelské náročnosti u seniorů ...206 // 5.5.1 Zdravotní stav seniorů a jejich soběstačnost ...206 // 5.5.2 Geriatrické syndromy...208 // 5.6 Přístup ? seniorům při poskytování ošetřovatelské péče...210 // 5.7 Vedení ošetřovatelské dokumentace...211 // 6 Komunikace se seniory ...214 // 6.1 O komunikaci ...214 // 6.1.1 Verbální komunikace ...214 // 6.1.2 Neverbální komunikace...217 // 6.1.3 Význam verbální a neverbální komunikace pracovníků // s klienty...218 // 6.1.4 Členění komunikace podle charakteru rozhovoru...218 // 6.2 Význam komunikace a specifické odlišnosti komunikace // v gerontológii...219 // 6.2.1 Faktory ovlivňující komunikaci se seniory...220 // 6.2.2 Základy vedení rozhovorů se seniory...220 // 6.2.3 Rozhovory s klienty... 221 // 6.2.4 Nejčastější
chyby v komunikaci se seniory...222 // 6.2.5 Morální a etická stránka řeči - evalvace a devalvace...223 // 6.2.6 Pomoc druhým s emocí...224 // 6.3 Komunikace s problémovými skupinami klientů...225 // 6.4 Možnosti v komunikaci a přístupu ? nekomunikujícím klientům, klientům s poruchou řeči a vědomí, se specifickými potřebami // a se syndromem demence...226 // 6.4.1 Reminiscence...226 // 6.4.2 Validační terapie...227 // 6.4.3 Rezoluční terapie...233 // 6.4.4 Preterapie...234 // 6.5 Alternativní a augmentativní metody/komunikační techniky...237 // 6.5.1 Různé systémy augmentativní a alternativní komunikace ... 238 // 7 Emoční inteligence při péči o seniory...241 // 7.1 Co je emoční inteligence?...241 // 8 Doplňkové možnosti pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů...244 // 8.1 Přehled vybraných možností...244 // 7 // 8.1.1 Motivace...244 // 8.1.2 Hledání životního příběhu seniorů...245 // 8.1.3 Pohybové aktivity a různé formy cvičení pro seniory...245 // 8.1.4 Muzikoterapie...246 // 8.1.5 Arteterapie...247 // 8.1.6 Aromaterapie...248 // 8.1.7 SNOEZELEN-MSE...248 // 9 Edukace ...250 // 9.1 Obecně o edukaci ...250 // 9.1.1 Charakteristika a význam edukace...252 // 9.2 Edukace klientů ...252 // 9.3 Podmínky pro edukaci a zásady pro její realizaci ...254 // 9.4 Postupy edukace pro jednotlivé skupiny ...255 // 9.4.1 Edukace zájemců...255 // 9.4.2 Edukace klientů před přijetím do zařízení...256 // 9.4.3 Edukace
klientů při přijetí a během pobytu v zařízení...257 // 9.4.4 Edukace příbuzných a jiných blízkých osob klientů...260 // 9.4.5 Edukace klienta při propuštění // a ukončení poskytování služeb...261 // 9.4.6 Edukace pozůstalých po úmrtí klienta...261 // 9.4.7 Význam komunikace v edukaci...262 // 9.4.8 Vedení dokumentace o edukaci . *...263 // 10 Duchovní potřeby klientů ...264 // 10.1 Definice spirituality...264 // 10.2 Spiritualita a senioři...264 // 10.3 Zjišťování, nabídka a saturace duchovních potřeb...264 // 10.4 Možnosti a způsoby naplnění duchovních potřeb klientů ...265 // 10.5 Duchovní potřeby a církve ...266 // 10.6 Duchovní potřeby a psychologická pomoc...268 // 10.7 Dokumentace o poskytovaných duchovních službách klientům...269 // 10.8 Význam uspokojení duchovních potřeb klientů...269 // 10.9 Uspokojení duchovních potřeb klientů // a individuální plán/ošetřovatelský plán...270 // 11 Týrání seniorů a restriktivní opatření...272 // 11.1 Charakteristika, příčiny a ovlivňující faktory ...272 // 11.2 Způsoby týrání seniorů...272 // 11.3 Legislativa a právní normy vztahující se ? týrání seniorů...275 // 11.4 Restrikce/opatření omezující pohyb osob...277 // 11.5 Problémové chování, jeho příčiny a projevy ...281 // 12 Individuální práce s klientem zaměřená na prevenci vzniku závislosti // na poskytované sociální službě ...283 // 13 Paliativní péče v pobytových
zařízeních...285 // 13.1 Umírání a smrt...285 // 13.2 Paliativní medicína/paliativní péče ...285 // 8 // 13.3 Poskytování paliativní péče umírajícím a seniorům // v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění...286 // 13.4 Komunikace s umírajícím a rodinou ...290 // 13.5 Doprovázení umírajících - jak? ...291 // 13.6 Úmrtí a péče o tělo zemřelého ...292 // 13.7 Sociální práce v paliativní péči...293 // 13.8 Právní aspekty paliativní péče...293 // 13.9 Etické principy v péči o umírající ...293 // Literatura ...295 // Rejstřík...300 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC