Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:34x 
BK
EB
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
304 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2030-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1638-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 295-299 a rejstřík
001490841
Seznam zkratek 11 // Poděkování 12 // 1 Stárnutí, stáří a sociální gerontologie 13 // 1.1 O stárnutí, stáří a seniorech 13 // 1.2 Gerontologie a další obory 20 // 1.3 Postoje, adaptace a reakce na stáří 21 // 1.4 Stárnutí populace, demografický vývoj 23 // 2 Péče o seniory v ČR - současná situace a možnosti 26 // 2.1 Malá retrospektiva 26 // 2.2 Současná situace v poskytování sociálních služeb 27 // 2.3 Současná situace v poskytování sociálních služeb seniorům 29 // 2.4 Postoj společnosti ke stáří a ageismus 31 // 2.4.1 Ageismus, mýty a předsudky o stáří 32 // 2.5 Zákonné normy v sociální oblasti 38 // 2.6 Ochrana práv seniorů a jiných skupin. Etické normy významné // při poskytování sociální služby seniorům 46 // 2.7 Druhy zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb 55 // 2.8 Financování sociálních služeb 56 // 2.9 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb 58 // 2.9.1 Registrace poskytovatele 59 // 2.9.2 Podmínky přijetí uživatele do pobytového zařízení 61 // 2.9.3 Možnosti přijetí a poskytování sociální služby // v pobytovém zařízení pro seniory 62 // 2.9.4 Smlouva o poskytování sociálních služeb 62 // 2.9.5 Důvody odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb 65 // 2.9.6 Standardy kvality sociálních služeb 66 // 2.9.7 Vedení dokumentace o poskytování služby 72 // 2.10 Režim dne, denní program a důležité prvky provozu pobytového zařízení 75 // 2.11 Personální požadavky a náplň práce pracovníků 82 // 2.11.1 Sociální pracovník 82 // 2.11.2 Pracovník v sociálních službách 88 // 2.11.3 Vrchní sestra 94 // 2.11.4 Všeobecná sestra 99 // 2.11.5 Fyzioterapeut 104 // 2.11.6 Ergoterapeut 107 // 2.12 Služby poskytované v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem 110 //
2.12.1 Služby poskytované ze zákona 110 // 2.12.2 Popis realizace činností v pobytovém zařízení 112 // 5 // 2.12.3 Zdravotní péče 124 // 2.12.4 Provázané poskytování zdravotních a sociálních služeb 128 // 3 Kvalita poskytovaných sociálních služeb 132 // 3.1 Standardy kvality sociálních služeb 133 // 3.2 Supervize, intervize 138 // 3.3 Systémy kvality 140 // 3.4 Benchmarking 140 // 3.5 Stížnosti/management stížností 141 // 3.6 Další možnosti a způsoby hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb 143 // 4 Zjišťování potřeb a individuální plánování průběhu sociální služby u uživatelů 155 // 4.1 Význam individuálního plánování sociální služby 155 // 4.2 Činnost pracovního týmu při individuálním plánování sociální služby 158 // 4.2.1 Koordinátor individuálního plánování 159 // 4.2.2 Klíčový pracovník 160 // 4.2.3 Důvěrník klienta 163 // 4.2.4 Moderátor 164 // 4.2.5 Příbuzní a jiné blízké osoby klienta 164 // 4.3 Potřeby a osobní cíle uživatelů 165 // 4.4 Metody a způsoby zjišťování individuálních potřeb a osobních cílů u nekomunikujících klientů 172 // 4.4.1 Význam komunikace a zjišťování individuálních potřeb u nekomunikujících klientů 172 // 4.4.2 Kategorie nekomunikujících klientů 173 // 4.4.3 Techniky a způsoby zjišťování potřeb nekomunikujících klientů 175 // 4.4.4 Metody zjišťování individuálních potřeb a osobních cílů vhodných pro klienty komunikující i s poruchou komunikace 178 // 4.5 Individuální plánování jako proces 180 // 4.5.1 Činnost klíčového pracovníka a pracovního týmu podle 4 částí procesu individuálního plánování 181 // 4.5.2 Překážky a problémy při individuálním plánování sociální služby 184 // 4.5.3 Nejčastější chyby při individuálním plánování sociální služby 185 //
4.5.4 Změny osobních cílů a činností v individuálním plánování - přehodnocení procesu poskytování sociální služby 185 // 4.5.5 Dokumentace pro individuální plán klienta 186 // 4.5.6 Význam individuálního plánování pro zařízení 188 // 4.6 Metody a způsoby podpory klienta 190 // 4.6.1 Koncept bazálni stimulace 190 // 5 Ošetřovatelský proces u seniorů 194 // 5.1 Úvod do problematiky poskytování ošetřovatelské péče klientům v pobytových zařízeních 194 // 5.2 Význam ošetřovatelství, ošetřovatelského procesu a kvalitní ošetřovatelské praxe 195 // 5.3 Realizace ošetřovatelského procesu u seniorů 197 // 5.3.1 Odlišnosti při sběru informací a zhodnocení/posouzení klienta 198 // 5.3.2 Odlišnosti při stanovení ošetřovatelských diagnóz 200 // 5.3.3 Odlišnosti při tvorbě ošetřovatelského plánu 200 // 5.3.4 Odlišnosti při realizaci ošetřovatelské péče 202 // 5.3.5 Odlišnosti při hodnocení efektu poskytované ošetřovatelské péče 203 // 5.4 Přínos geriatrického ošetřovatelství pro seniory v pobytových zařízeních 205 // 5.5 Příčiny ošetřovatelské náročnosti u seniorů 206 // 5.5.1 Zdravotní stav seniorů a jejich soběstačnost 206 // 5.5.2 Geriatrické syndromy 208 // 5.6 Přístup k seniorům při poskytování ošetřovatelské péče 210 // 5.7 Vedení ošetřovatelské dokumentace 211 // 6 Komunikace se seniory 214 // 6.1 O komunikaci 214 // 6.1.1 Verbální komunikace 214 // 6.1.2 Neverbální komunikace 217 // 6.1.3 Význam verbální a neverbální komunikace pracovníků s klienty 218 // 6.1.4 Členění komunikace podle charakteru rozhovoru 218 // 6.2 Význam komunikace a specifické odlišnosti komunikace v gerontologii 219 // 6.2.1 Faktory ovlivňující komunikaci se seniory 220 // 6.2.2 Základy vedení rozhovorů se seniory 220 // 6.2.3 Rozhovory s klienty 221 //
6.2.4 Nejčastější chyby v komunikaci se seniory 222 // 6.2.5 Morální a etická stránka řeči - evalvace a devalvace 223 // 6.2.6 Pomoc druhým s emocí 224 // 6.3 Komunikace s problémovými skupinami klientů 225 // 6.4 Možnosti v komunikaci a přístupu k nekomunikujícím klientům, klientům s poruchou řeči a vědomí, se specifickými potřebami a se syndromem demence 226 // 6.4.1 Reminiscence 226 // 6.4.2 Validační terapie 227 // 6.4.3 Rezoluční terapie 233 // 6.4.4 Preterapie 234 // 6.5 Alternativní a augmentativní metody/komunikační techniky 237 // 6.5.1 Různé systémy augmentativní a alternativní komunikace 238 // 7 Emoční inteligence při péči o seniory 241 // 7.1 Co je emoční inteligence? 241 // 8 Doplňkové možnosti pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů 244 // 8.1 Přehled vybraných možností 244 // 7 // 8.1.1 Motivace 244 // 8.1.2 Hledání životního příběhu seniorů 245 // 8.1.3 Pohybové aktivity a různé formy cvičení pro seniory 245 // 8.1.4 Muzikoterapie 246 // 8.1.5 Arteterapie 247 // 8.1.6 Aromaterapie 248 // 8.1.7 SNOEZELEN-MSE 248 // 9 Edukace 250 // 9.1 Obecně o edukaci 250 // 9.1.1 Charakteristika a význam edukace 252 // 9.2 Edukace klientů 252 // 9.3 Podmínky pro edukaci a zásady pro její realizaci 254 // 9.4 Postupy edukace pro jednotlivé skupiny 255 // 9.4.1 Edukace zájemců 255 // 9.4.2 Edukace klientů před přijetím do zařízení 256 // 9.4.3 Edukace klientů při přijetí a během pobytu v zařízení 257 // 9.4.4 Edukace příbuzných a jiných blízkých osob klientů 260 // 9.4.5 Edukace klienta při propuštění a ukončení poskytování služeb 261 // 9.4.6 Edukace pozůstalých po úmrtí klienta 261 // 9.4.7 Význam komunikace v edukaci 262 // 9.4.8 Vedení dokumentace o edukaci 263 // 10 Duchovní potřeby klientů 264 // 10.1 Definice spirituality 264 //
10.2 Spiritualita a senioři 264 // 10.3 Zjišťování, nabídka a saturace duchovních potřeb 264 // 10.4 Možnosti a způsoby naplnění duchovních potřeb klientů 265 // 10.5 Duchovní potřeby a církve 266 // 10.6 Duchovní potřeby a psychologická pomoc 268 // 10.7 Dokumentace o poskytovaných duchovních službách klientům 269 // 10.8 Význam uspokojení duchovních potřeb klientů 269 // 10.9 Uspokojení duchovních potřeb klientů a individuální plán/ošetřovatelský plán 270 // 11 Týrání seniorů a restriktivní opatření 272 // 11.1 Charakteristika, příčiny a ovlivňující faktory 272 // 11.2 Způsoby týrání seniorů 272 // 11.3 Legislativa a právní normy vztahující se k týrání seniorů 275 // 11.4 Restrikce/opatření omezující pohyb osob 277 // 11.5 Problémové chování, jeho příčiny a projevy 281 // 12 Individuální práce s klientem zaměřená na prevenci vzniku závislosti na poskytované sociální službě 283 // 13 Paliativní péče v pobytových zařízeních 285 // 13.1 Umírání a smrt 285 // 13.2 Paliativní medicína/paliativní péče 285 // 13.3 Poskytování paliativní péče umírajícím a seniorům v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění 286 // 13.4 Komunikace s umírajícím a rodinou 290 // 13.5 Doprovázení umírajících - jak? 291 // 13.6 Úmrtí a péče o tělo zemřelého 292 // 13.7 Sociální práce v paliativní péči 293 // 13.8 Právní aspekty paliativní péče 293 // 13.9 Etické principy v péči o umírající 293 // Literatura 295 // Rejstřík 300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC