Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání třetí, přepracované
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012
130 stran : ilustrace ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7080-710-1 (brožováno)
Vročení je chybné, správně má být: 2009
100 výtisků (dotisk 100 výtisků)
Obsahuje bibliografii na stranách 129-130
Popsáno podle dotisku z roku 2012
001490929
1 Fenomenologická termodynamika 9 // 1.1 Axiomy fenomenologické termodynamiky 10 // 1.2 Základní pojmy termodynamiky 12 // 1.2.1 Termodynamický systém 12 // 1.2.2 Termodynamické veličiny 12 // 1.2.3 Stav systému a jeho změny 13 // 1.2.4 Termodynamický děj 14 // 1.3 Definice základních termodynamických veličin 15 // 1.3.1 Entalpie 15 // 1.3.2 Helmholtzova energie 16 // 1.3.3 Gibbsova energie 16 // 1.3.4 Tepelné kapacity 16 // 1.3.5 Absolutní a relativní termodynamické veličiny 17 // 1.4 Spojené formulace I. a II. věty termodynamické 17 // 1.4.1 Některé vlastnosti totálního diferenciálu 17 // 1.4.2 Gibbsovy rovnice 19 // 1.4.3 Derivace U, H, F a G podle přirozených proměnných 19 // 1.4.4 Maxwellovy relace 20 // 1.4.5 Totální diferenciál entropie jako funkce T, V a T. p 20 // 1.4.6 Přechod od přirozených proměnných ? proměnným T.V nebo // T.p 21 // 1.4.7 Podmínky termodynamické rovnováhy 21 // 1.5 Může být termodynamika aplikovanou mechanikou? 22 // 3 // 2 Statistická termodynamika 25 // 2.1 Termodynamický stav systému a mikrostavy 25 // 2.2 Statistický soubor 26 // 2.3 Fázový prostor, fázový bod, fázová trajektorie 26 // 2.4 Oasový průměr termodynamické veličiny 27 // 2.5 Souborový průměr termodynamické veličiny 27 // 2.6 Postuláty statistické termodynamiky 28 // 3 Pravděpodobnost výskytu mikroskopického stavu systému 29 // 3.1 Pravděpodobnost v mikrokanonickém souboru 29 // 3.2 Pravděpodobnost v kanonickém souboru 30 // 4 Vztahy pro termodynamické funkce v kanonickém souboru 37 // 4.1 Vnitřní energie 37 // 4.2 Helmholtzova energie 38 // 4.3 Ostatní termodynamické veličiny 40 // 4.4 Ještě něco entropie 41 // 5 Ideální plyn 43 // 5.1 Partiční funkce ideálního plynu 44 // 5.1.1 Separace energie molekuly 45 // 5.2 Translační příspěvky 47 // 5.3 Rotační příspěvky 49 //
5.3.1 Rotace lineární molekuly 50 // 5.3.2 Rotace nelineární molekuly 52 // 5.4 Vibrační příspěvky 53 // 5.4.1 Vibrace dvouatomové molekuly 53 // 5.4.2 Vibrace víceatomové molekuly 55 // 5.5 Příspěvky excitovaných elektronů 56 // 5.6 Směs ideálních plynů 57 // 5.7 Ideální plyn - závěrečné poznámky 58 // 4 // 6 Ideální krystal // 59 // G.l Einsteinova teorie ideálního krystalu // 6.2 Debyeova teorie ideálního krystalu . // 7 Mezimolekulární síly // 7.1 Podstata mezimolekulárních sil // 7.1.1 Odpudivé síly // 7.1.2 Přitažlivé síly // 7.2 Párový mezimolekulární potenciál, pravidlo párové aditivity // 7.2.1 Párový potenciál // 7.2.2 Vícečásticové mezimolekulární potenciály // 7.2.3 Pravidlo párové aditivity // 7.3 Modelové párové potenciály // 7.3.1 Ideální plyn // 7.3.2 Tuhé koule // 7.3.3 Model pravoúhlé potenciálové jámy (square well) // 7.3.4 Lennard-Jonesův model // 7.3.5 Lineární a obecné molekuly // 7.3.6 Potenciály skutečných molekul // 8 Reálný plyn // 8.1 Konfigurační integrál // 8.2 Viriálový rozvoj ve statistické termodynamice // 8.2.1 Odvození vztahu pro druhý viriálový koeficient // 8.3 // 8.4 Třetí viriálový koeficient // 8.5 Vyšší viriálové koeficienty - lesk a bída viriálového rozvoje // 9 Struktura tekutiny // 9.1 Pojem vnitřní struktury tekutiny // 9.2 Párová distribuční funkce // 5 // 84 // 9.3 Párová distribuční funkce a potenciální energie systému 85 // 9.4 Párová distribuční funkce a termodynamické veličiny 87 // 10 Počítačové experimenty 89 // 10.1 Integrace Monte Carlo 90 // 10.2 Experiment Monte Carlo - Metropolisův algoritmus 92 // 10.3 Molekulová dynamika 94 // 10.4 Počítačové experimenty a reálné experimenty 95 // 11 Teorie tekutin 97 // 11.1 Poruchové teorie 97 // 11.2 Teorie integrálních rovnic 99 //
12 Klasická termodynamika očima termodynamiky statistické 103 // 12.1 Axiom aditivity 104 // 12.2 Axiom o existenci termodynamické rovnováhy 105 // 12.3 Zobecnění pojmu teplota - záporné absolutní teploty 106 // 12.4 I. termodynamický zákon 108 // 12.5 II. termodynamický zákon 109 // 12.6 III. termodynamický zákon 110 // 12.7 Termodynamika a běh času 110 // 13 Dodatky 113 // 13.1 Dodatek 1 // Extrémy funkce více proměnných 113 // 13.1.1 Vázané extrémy 114 // 13.1.2 Substituční metoda 114 // 13.1.3 Metoda Lagrangeových součinitelů pro funkci dvou proměnných 114 // 13.1.4 Metoda Lagrangeových součinitelů - obecný případ 115 // 13.2 Dodatek 2 // Náhrada součtu řady integrálem 117 // 6 // 13.2.1 Aproximace Inn! - Stirlingův vzorec // 118 // 13.3 Dodatek 3 // Lineární diferenciální rovnice I. řádu - metoda variace konstant . . . .121 // 13.4 Dodatek 4 // Laplaceův - Gaussů v integrál 123 // 13.5 Dodatek 5 // Derivování integrálu podle parametru 125 // 13.6 Dodatek 6 // Integrace ve sférických souřadnicích 127 // 13.6.1 Sférická soustava souřadnic 127 // 13.6.2 Substituce v trojném integrálu - jacobián transformace 127 // Literatura 129 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC