Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2019
137 stran ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-210-9489-5 (brožováno)
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 137
001490934
Obsah // 1. Obecné poučení o jazyce...7 // 2. Zvuková stránka jazyka ...10 // 3. Pravopis...16 // 3.1 Význam pravopisu a cíl pravopisného učiva...16 // 3.2 Lexikálni pravopis...18 // 3.3 Mluvnický pravopis ...24 // 3.3.1 Pravopis tvaroslovný...24 // 3.3.1.1 i/y v koncovkách podstatných jmen...25 // 3.3.1.2 i, í/y, ý \ koncovkách přídavných jmen...26 // 3.3.1.3 i/y v koncovkách sloves...28 // 3.3.1.4 Psaní mě, mně v tvarech zájmena já...28 // 3.3.2 Pravopis skladební...28 // 3.3.2.1 Shoda přísudku s podmětem...28 // 3.3.2.2 Interpunkce...30 // 3.4 Pravopisná cvičení...31 // 3.5 Oprava pravopisných cvičení...33 // 3.6 Prověřování pravopisu...34 // 3.6.1 Diktát...34 // 3.6.1.1 Zásady diktování textu...35 // 3.7 Hodnocení pravopisu...36 // 4. Význam slov...38 // 4.1 Slovo...39 // 4.2 Hierarchické vztahy...40 // 4.3 Synonyma...41 // 4.4 Antonyma...42 // 4.5 Vícevýznamovost...43 // 4.6 Homonyma...44 // 4.7 Sousloví...44 // 4.8 Frazeologie...45 // 4.9 Využití pojmů...46 // 3 // 5. Tvoření slov...48 // 5.1 Vymezení cíle učiva...48 // 5.2 Stavba slova...49 // 5.3 Tvoření slov...50 // 5.4 Postup onomaziologický a sémaziologický...51 // 5.5 Slovotvorný vztah...53 // 5.6 Odvozování slov...56 // 5.6.1 Odvozování předponové...56 // 5.6.2 Odvozování příponové...57 // 5.6.3 Odvozování koncovkové...58 // 5.6.4 Odvozování kombinované...59 // 5.6.5 Slovotvorné kategorie...60 // 5.7 Skládání...61 // 5.8 Zkracování...62
// 5.9 Slovotvorný rozbor...62 // 5.9.1 Odvozeniny...63 // 5.9.2 Složeniny...63 // 6. Tvarosloví...64 // 6.1 Cíl a obsah učiva...64 // 6.2 Slovní druhy...65 // 6.2.1 Ohebné slovní druhy...72 // 6.2.2 Neohebné slovní druhy...75 // 6.2.3 Procvičování slovních druhů...80 // 6.3 Formální tvarosloví...84 // 6.3.1 Skloňování...85 // 6.3.1.1 Podstatná jména...85 // 6.3.1.2 Přídavná jména...95 // 6.3.1.3 Zájmena...96 // 6.3.1.4 Číslovky...97 // 6.3.2 Časování...98 // 6.3.2.1 Třídění sloves...99 // 6.3.2.2 Cvičení...103 // 6.4 \’ýznamové tvarosloví...103 // 4 // 7. Skladba...?? // 7.1 Cíl učiva...?? // 7.2 Věta...?1 // 7.3 Druhy vět...?2 // 7.3.1 Druhy vět podle obsahu...?2 // 7.3.2 Druhy vět; větné zástupky (ekvivalenty)...112 // 7.3.3 Věty záporné...113 // 7.4 Skladební dvojice...114 // 7.5 Větné členy...116 // 7.5.1 Větné členy základní...116 // 7.5.1.1 Podmět...117 // 7.5.1.2 Přísudek...118 // 7.5.2 Větné členy rozvíjející...120 // 7.5.2.1 Předmět...122 // 7.5.2.2 Příslovečné určení...122 // 7.5.2.3 Přívlastek...124 // 7.5.2.4 Přístavek...125 // 7.5.2.5 Doplněk...125 // 7.6 Rozbor jednoduché věty...126 // 7.7 Souvětí...127 // 7.7.1 Druhy vět vedlejších...128 // 7.7.1.1 Větypodmětné...129 // 7.7.1.2 Věty přísudkové...129 // 7.7.1.3 Věty přívlastkové...129 // 7.7.1.4 Věty předmětné...130 // 7.7.1.5 Věty příslovečné...130 // 7.7.1.6 Věty doplňkové...131 // 7.7.2 Souřadné
spojení...131 // 7.7.3 Souvětí složité...132 // 7.8 Zvláštnosti ve větném členění...132 // 7.9 Rozbor souvětí...133 // 7.10 Valenční pojetí skladby...135 // Literatura...137 // 5
cnb003178801

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC