Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie prvé
Banská Bystrica : Belianum, 2019
625 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text 

objednat
ISBN 978-80-557-1573-5 (brožováno)
Editorka Janka Klincková
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Slovenský, český, polský, anglický, ruský a chorvatský text, anglická resumé
001491149
Úvodné slovo ...11 // Retrospektívny pohľad na banskobystrické konferencie o komunikácii - Jana Klincková ...13 // Teoreticko-komunikačné reflexie // ... // Dialogičnost a kontaktovost jako nositelky „zábavnosti“ v popularizačním diskurzu - Jana Hoffmannová ...50 // ... ...63 // Zle zmiany - Kazimierz Michalewski ...76 // Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti - Pavol Odaloš ...86 // Semiotické aspekty vývinovej kontinuity grafických sústav - Ján Sabol ...103 // Manipulacija kulturnim stereotipima u reklama - Diana Stolac ...114 // Jazykovedné reflexie // Teoreticko-metodologické východiská skúmania exolingválnej komunikácie - Katarína Chovancová - Lucia Ráčková ...130 // Lá(s)kavá komunikácia o láske. Individuálny štýl kazateľa Pavla Hudáka - Martina Bodnárová ...142 // Dychotomia stylistyczna w laudacjach - Bartłomiej Cieśla ...155 // Argotizácia v komunikácii narkomanov - Anna Gálisová, PhD ...170 // Syntakticko-sémantická a intonologická invariantnosť spravodajskej vety - Lena Ivančová ...181 // Prostriedky hovorovosti v mediálnych komunikátoch - Lucia Jasinská ...193 // Od telefonátu dopravního zpravodaje k výsledné podobě dopravní rozhlasové zprávy - Lucie Jílková ...209 // ... // ... ...221 // Recenze filmů na internetu - Petr Mareš ...233 // Neslovotvorné univerbizáty oikonym v současné češtině - Patrik Mitter ...245 // Inicjalne i finalne formuly grzecznościowe w polskich i słowackich cyklicznych programach telewizyjnych - Gabriela Olchowa ...256 // Pochvaly a komplimenty v súčasnej jazykovej praxi - Kristína Piatková ...269 // Atraktivita alúzií v ekonomickej tlači - Dagmar Škvareninová ...276 // Interdisciplinárne reflexie // Budowanie wizerunku miasta w intemecie (na przykładzie FANPAGE’ a UMŁ) - Katarzyna Burská ...290 //
Język polityki w polskich filmach biograficznych 2005 - 2017 - Magdalena Czachorowska - Mariusz Guzek ...309 // "Meet Mr. Pope": A Few Notes on Czech Media Representations of Catholicism - Renata Rusin Dybalska ...321 // Komunikácia ako metafora dynamiky v textoch ústnej ľudovej slovesnosti - Ľubomír Gábor ...334 // Ako prekladá stroj frazeologizmy? - Juraj Glovňa ...346 // Komunikačné koncepcie televíznych relácií žánru reality TV - Veronika Gondeková ...359 // Od mowy miłości do języka nienawiści. O komunikacji jako obszarze konfliktu wartosci, w Ciemno, prawie noc Joanny Bator - Ewa Górecka ...371 // Czarne plamy tekstu. Komunikacyjne i semantyczne aspekty czerni - Paweł Graf ...382 // Inspiracja, imitacja, plagiat? Nazwa własna w kontekście lingwistyki kryminalistycznej - Magdalena Graf ...391 // Jak ti to jen mám říct? O komunikaci tříletého dítěte s Downovým syndromem - Kamila Homolková ...403 // Zmeny v právnickej terminologii po rekodifíkácii civilného poriadku z lingvistického hľadiska a ich vplyv na (nielen odbornú) komunikáciu - Mária Imrichová ...417 // K jazykovému obrazu spravedlnosti - Ladislav Janovec ...427 // Skrytosť - imanentná vlastnosť manipulácie? - Natália Kolenčíková ...439 // Antropocentrická báza jazykového obrazu somatizmu oko - Mária Matiová ...450 // Jazykovo-kultúrny svet v interpretácii cudzincov - Jana Pekarovičová ...462 // Nástroje persuázie v súčasných populárno-náučných komunikátoch (slovensko-poľský komparatívny náčrt) - Anita Račáková ... 474 // Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků policie ČR - Lucie Řádková ...488 // Naivní teorie osvojování jazyka v komunikaci česky hovořících matek - Lucie Saicová Římalová ...501 // Kongruence v interakci rodič - dítě - Ondřej Sekera ...512 //
Direktivita v interakci rodič - dítě - Kamila Sekerová ...522 // Mediálna komunikácia cez prizmu kritickej diskurznej analýzy - Petra Strnádová ...533 // Written expressions of female prisoners in the prison Světlá nad Sázavou as part of their educational and re-socialization intervention - Kristián Šujan ...544 // Dialóg - jeden z najlepších „vynálezov“ ľudstva - Monika Zázrivcová ...554 // Lingvodidaktické reflexie // Audiovizuálne médiá vo výučbe slovenského jazyka - Dominika Čmehýlová-Rašová ...578 // Učebný text ako prostriedok komunikácie a komunikačnej výchovy - Renáta Hlavatá ...588 // Jazyk a komunikácia v novej koncepcii vyučovania slovenčiny - Milan Ligoš ...599 // Mobilná výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka Lujza Urbancová ...613 // Slovo na záver ...625

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC