Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prvé vydanie
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019
272 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-224-1790-7 (vázáno)
Obsahuje rejstřík
001539256
Predslov // Skratky lexikografických príručiek používaných v texte Bibliografické údaje jednotlivých vydaní príručiek // Ako je to správne? // Nie viď, ale pozri // Tryskán ie - abrazívne čistenie // O spojení ako by a spojke akoby // O pôvode, výslovnosti a pravopise prídavného xnexvx fiškálny // Chybné používanie príslovky stále // Papilomavirus či papi lámaví rus // Predĺžené dedičstvo’? // Kompaktný a kompatibilný, nie „kompaktibilný" // Zdieľaná ekonomika či kolaboratívna ekonomika? // Michelinská hviezdička, Michelin, michelinový kuchár // Krnačky alebo krňačky // Zaujímajú nás významy slov a slovných spojení // Pohrebný ústav - pohrebná služba - pohrebníctvo // Pravnuk, pravnučka, pravnúča // Vinohradníctvo a vinárstvo // Montovať sa (do niečoho), nanominovať sa (niekam) // O nových slovách s časťou narko- // O prídavnom mene sakramentský’ a príslovke sakramentsky // Nová spájateľnosť slova zahraničie // Významové zafarbenie prídavného mena cieľový v slovnom spojení // y cieľová skupina // Čo možno kúpiť v supermarkete a čo v hypermarkete // O výraze sofistikovaný...; // Akcia, byť v akcii, mať akciu, akciová cena, akciový tovar // Parma či gazdovstvo // Multikino a multiplex // Nové slovo kalamitisko // Zvolebniť sa // Vychytať- vychytaný - vychytávka // Používanie slovesa spojazdniť // Nový význam slovesa zaslepiť // Používanie príslovky profesorsky // Nové prídavné meno prorodinný // Nové slovo konzervant...;...;...*u // Prémiové sporenie a prémiová čokoláda alebo o nových významoch slova // Premena a rozšírenie významového obrazu podstatného mena domestik.. // Slovoyoutuber v slovnej zásobe slovenčiny // Podobné slová nemusia mať rovnaký význam // Súm-samý... 75 // Vysoká zver - vysoký zver... 75 //
Podstatné mená potivosť a potenie... 76 // Prídavné mená trhový a tržný... 79 // Vzťahové prídavné meno výživový... 79 // Národnostná menšina... 81 // Sanitárny či sanitačný deň1?... 82 // Doplňujúci - doplňovací... 83 // Aktuálne o slovesách aktivovať a aktivizovať... 85 // Tlačené médiá či tlačové médiá?... 88 // Swarovského krištále... 90 // Prídavné mená utvorené od podstatného mena energia... 91 // O podstatnom mene/íwecwctaf... 92 // Kalamár a kalmár... 94 // Dcérska spoločnosť a dcérina spoločnosť... 97 // Stylis ta či š ty lis t a... 99 // Veštehný, vešthový a veštecký... 101 // Atrakciový bazén, atrakčný bazén... 104 // Tvorenie nových slov // Dievča - „dievčatin“, dievčina - „dievčinin“...108 // „Osemtorčatá“ - osmorčatá... 109 // Holandčina, nie holandština... 110 // Strážčan - Strážšťan... 112 // Nepriechodnosť návrhu... 112 // Terciálny, kvarciálny?... 114 // O používaní pomenovaní hodností v ozbrojených zložkách... 115 // Serverovňa... 116 // Prídavné mená od názvu únia, resp. Únia... 117 // Ojazdené autá a jazdené autá... 119 // Lužický Srb a Lužičan... 121 // O názvoch dvoch nových ovocných krížencov... 123 // Alexandrov - Alexandrovovci... 125 // Problémy pri skloňovaní a časovaní // Agneša, genitív Agneše - Agneši?... 128 // Líška - líšok, lišta - líšťat... 128 // Princezná - dve princezné... 129 // Takýto rozhodca - takíto rozhodcovia... 130 // Tvary typu kapry a komáre... 131 // Ako sa skloňuje názov čistiaceho prostriedku Jar?... 133 // Oddiel - v oddiele („oddieli“)?... 133 // Bol by sa dožil... 135 // Slovo odpad, v množnom čísle odpady... 136 // Slovesá so zakončením -nať a -ňať... 137 // Genitív a akuzativ zámena on po predložkách... 138 //
Andrea -o Andrei... 140 // Významy a skloňovanie slova manažér... 141 // 6 // i // Používanie nielen cudzích mien a priezvisk a ich odvodenín // Vlastné mená v technických termínoch... 144 // Skloňovanie rumunských osobných mien na -u... 145 // Salón Kitty, Kitty n salón či Kitt in salón1?... 146 // Záturecký roď?... 148 // Andreiho či Andreia?... 149 // Puchy - Pácha, nie Púchyová... 150 // Skloňovanie anglického priezviska Rayleigh... 150 // A. Bessmertnych -od A. Bessmertnycha... 152 // Prídavné mená typu goetheovský... 153 // Zuluovia či Zu lovia?... 155 // Geografické názvy // Svinia - do Svine] - za Sviňou... 158 // Rod pomnožných podstatných mien... 158 // Zemepisné názvy Lednice, Sušice a ich gramatické číslo... 161 // Pravopis spojení typu horná Orava, Dolná zem... 162 // Banka - Baňanská ulica?... 164 // Hortobágy’ - hortobádsky či hortobádsky (hortobágysky)l... 166 // Velické pleso... 168 // O dvoch názvoch jedného mesta... 168 // Staronové exonymá... 170 // Lokál miestneho mena Dolný Stál... 171 // Prídavné meno od zemepisného názvu Žitný ostrov... 173 // Litomyšl - z Litomyšla... 175 // O pravopise a výslovnosti zemepisného názvu Brusel... 176 // Rod a skloňovanie geografického názvu Ťumeň... 177 // Číslovky a číslovkové výrazy // Rozvíjanie konštrukcií s výrazmi typu jeden a pol... 180 // Používanie rímskych a arabských číslic... 182 // Tretie tisícročie sa začne v roku 2001... 184 // Raz toľko rovná sa dva razy toľko... 186 // Polmiliarda, trištvrtehodina... 187 // O vetných členoch a ich slovoslede // O polohe rozvitého zhodného prívlastku vo vete... 190 // Tvar prísudku pri genitívnom podmete... 191 // Zámenný podmet... 192 // O slovoslede priviastkových konštrukcií... 193 // Ktorú predložku použiť? //
Učiť sa/vyučiť sa za maliara, byť promovaný za doktora // Spojenie mať otázku k niekomu... 198 // Zoskupenia predložiek... 199 // Významový vzťah medzi predložkami na a pre... 201 // Nesprávny výraz je k videniu... 202 // Obrátiť sa o pomoc?... 203 // 7 // Dbáme na pravopis // First Lady )Q Prvá Dáma, Prvá dáma či prvá dáma?... 206 // Nová funkcia pomlčky v publicistike?... 207 // Diakritické znamienka v iniciálových skratkách a skratkových slovách... 209 // Zdvojené spoluhlásky v domácich slovách... 211 // Zdvojené spoluhlásky v prevzatých slovách... 213 // Písanie veľkých začiatočných písmen v názvoch niektorých organizačných // jednotiek... 216 // Aj v dennej tlači je interpunkcia dôležitá... 218 // Oddeliť čiarkou?... 219 // Cyrilometodský (cyrilometodovský) či cyrilo-metodský (cyrilo-metodovský)’?. 220 // Interpunkcia pri prechodníkových konštrukciách... 222 // Ani na výslovnosť netreba zabúdať // Výslovnosť mien typu Heyduk... 224 // Výslovnosť mien typu Horatius, Sallustius a pod... 225 // Výslovnosť slov junior, juty, junta, Clavijo, jockey a pod... 225 // Výslovnosť a písanie mena Sapfo a zložka ph... 227 // Výslovnosť zložky gn v prevzatých slovách... 228 // Pôvod slov a slovných spojení // Bude világoš... 230 // Čo sa z kalendára nevyčíta... 230 // Slovanský - sloviensky - slovenský - slovinský’ - slavónský... 232 // Čo vidmo?... 233 // Latinské frázy deus ex machina a vis maior: dve strany tej istej mince...236 //
Štylistika, frazeológia, preklad a iné otázky // Zhorieť do t la - ľahnúť popolom... 238 // Ján Novák i Novák Ján?... 239 // Protikladné významy spojenia slabá stránka niekoho... 241 // Zdôrazňovací variant negatívnej výpovede... 243 // Palindrómy v slovenčine... 244 // Ako preložiť do slovenčiny české slovo sešlost?... 246 // Patrí k jedným z najkrajších?... 249 // Maradonova Sevilla... 250 // Nemať nárok... 251 // Vypúšťanie morfémy som v tvaroch minulého času... 252 // Sú slová potlach a mejdan v slovenčine bohemizmami?... 256 // Najlacnejšie ceny?... 258 // Rodovo neutrálne meno... 259 // Časopis Kultúra slova vychádza od r. 1967... 262 // Zoznam autorov... 264 // Register výrazov... 269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC