Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020
svazků : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0920-4 (1. díl ; vázáno)
Nad názvem: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 192-199, bibliografické odkazy a rejstřík
I. 2020. iv, 217 stran
001539258
SVAZEK I. :   Úvod i // Reflektivní praxe v přípravě učitelů - snaha o přemostění propasti mezi praxí a teorií i // Nepoměr mezi tvorbou a reflexí výuky a jeho překonávání 4 // Pojetí předmětů ZRHV a RHV 6 // Struktura textu - rozvržení kapitol 8 // Reflektivní praxe v učitelském vzdělávání 9 // 1. Reflexe a hodnocení kvality výuky: pojetí předmětu 12 // 1.1 Cíle a obsah předmětů Základy reflexe a hodnocení kvality výuky a Reflexe a hodnocení kvality výuky 13 // 1.2 Předměty ZRHV a RHV ve vztahu k oborovým didaktikám a k reflektované pedagogické praxi 16 // 2. Učitelská odbornost a profesní společenství aneb učitel nemá být laikem 19 // 2.1 Vzdělávací obsah, jeho znalost a jeho tři podoby 19 // 2.2 Znalost obsahu, obory a didaktická znalost obsahu 25 // 2.2.1 Didaktická znalost obsahu a didaktický metajazyk v učitelské profesi 30 // 2.2.2 Didaktická znalost obsahu pro učitele tvůrce a učitele výzkumníka 32 // 2.3 Učební úlohy, učební prostředí, výukové situace - pracovní pole učitelské profese 34 // 2.4 Učitel nemá být laikem 39 // 2.4.1 Autorita osobní a profesní 40 // 2.4.2 Profesionál vs. laik-profesní jednání a soudy/ege art/s 42 // 2.3 „Společenství myslí“ v učitelské profesi a ve vzdělávací praxi 44 // 2.5.1 Je učitelství „nemožné povolání“ a jen „semi-profese“? 47 // 3. Výuka - pracovní pole pro učitelskou reflexi a zlepšování 50 // 3.1 Výukové situace, učební prostředí a tvorba pedagogického díla 50 // 3.2 Situace výuky a rozvoj žákovské instrumentální zkušenosti 54 // 3.2.1 Instrumentální zkušenost se rozvíjí v oborech 54 // 3.2.2 Instrumentalizace zkušenosti - cesta ke znalosti obsahu 57 // 3.3 Myšlenkový obraz výuky: od pozorování k didaktické analýze výuky 62 // 3.3.1 Profesní vidění, intuice a znalosti v jednání učitele 62 //
3.3.2 Od primární k sekundární intuici 66 // 3.3.3 Od spontánního pojetí výuky k profesní kompetenci učitele 68 // 3.3.4 Reflektivní kompetence učitele a myšlenkový obraz výuky 74 // 3.3.5 Od pozorování výuky k didaktické analýze jejího myšlenkového obrazu 77 // 3.4 Pozorovací záznamy výuky: kriteriální a dokumentační 80 // 3.4.1 Od záznamu výuky k profesnímu dialogu o její kvalitě 86 // 4. Kvalita výuky a problém didaktických formalismů 90 // 4.1 Kvalita výuky a její míra - lepší a horší výuka 90 // 4.1.1 Kvalita jako vlastnost a kvalita jako hodnota 91 // 4.1.2 Didaktická analýza výuky na podkladě její struktury 92 // 4.1.3 Model hloubkové struktury výuky - opora pro didaktickou analýzu výuky 96 // 4.2 Didaktické formalismy: indikátory snížené kvality výuky 111 // 4.2.1 Didaktický formalismus: nesoulad mezi klíčovými determinantami výuky 112 // 5. Metodika 3A na pomoc při reflexi výuky a hodnocení její kvality 120 // 5.1 Metodika 3A jako výzkumně orientovaná reflexe výuky 121 // 5.2 Cíle a struktura metodiky 3A 124 // 5.3 Obsahové zaměření metodiky 3A 125 // 5.4 Hodnocení kvality výukových situací metodikou 3A 128 // 5.4.1 Alterace: jak získat znalosti pro změnu a zlepšování výuky? 128 // 5.4.2 Kvalita výukových situací 132 // 5.4.3 Hodnocení kvality výukových situací 136 // 6. Obsah, koncept, prekoncept a konceptová analýza výuky 139 // 6.1 Obsah (vzdělávání) - co se žáci učí a učitel vyučuje 140 // 6.1.1 „Vynořit“ obsah ze světa - od celku k částem 140 // 6.2 Prekoncept a koncept: základní didaktické jednotky obsahu (ve světě, v mysli, v oboru) 143 // 6.2.1 Jak cosi tvrdit: A je B, nebo A je C? 143 // 6.2.2 Prekoncept a koncept a představa 144 // 6.2.3 Činnost s obsahem a její důsledky pro konceptuálni změnu 150 //
6.2.4 Hloubková struktura konceptu 154 // 6.2.5 Konceptová analýza výuky vypovídá o kvalitě výuky 158 // 7. Obsah a obsahová transformace v didaktické reflexi 162 // 7.1 Transformace obsahu 164 // 7.2 Izomorfismus A je B: základ obsahové transformace a učení při transmisi kultury 166 // 7.2.1 Izomorfismus jako podmínka kulturní transmise i podmínka vyučování a učení 168 // 7.3 Kurikulum: obsah pro vzdělávání 171 // 7.4 Instrumentalizace zkušenosti učební úlohou: cesta k oboru i k obecným kompetencím 173 // 7.5 Didaktická transformace obsahu 178 // Slovníček pojmů 182 // Doporučená literatura ke studiu 192 // Přílohy 201
cnb003218155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC