Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020
182 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7603-142-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 160-173, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001539300
Obsah // Úvod 9 // 1 Metodologické otázky didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí // jako specifické pedagogické disciplíny 15 // 1.1 Předmět, cíle a úkoly didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí 15 // 1.2 Záměry výzkumné činnosti v didaktice výchovy ke zdraví a bezpečí 18 // 1.3 Vztah didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí k jiným vědám 20 // 1.4 Metody rozvíjení vědeckého poznávání v didaktice oboru zaměřeného // na výchovu ke zdraví a bezpečí 21 // 1.5 Historie a specifika didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí jako studijního // předmětu v přípravě učitelů 22 // 2 Výchova ke zdraví a bezpečí jako součást vzdělávání 26 // 2.1 Zdraví a zdravotní gramotnost 27 // 2.2 Vývoj kurikula výchovy ke zdraví v historickém kontextu koncepčních // změn v systému vzdělávání 29 // 2.3 Bezpečí a bezpečnostní gramotnost 36 // 2.4 Vývoj kurikula bezpečnostních témat v historickém kontextu koncepčních // změn v systému vzdělávání 38 // 2.5 Analýza školního vzdělávání ve sledovaných tématech v ČR 41 // 2.6 Soudobé trendy ve výuce výchovy ke zdraví a bezpečí v zahraničí 44 // 2.6.1 Kurikulární začlenění výchovy ke zdraví a výuky bezpečnostních témat 45 // 2.6.2 Strategie podpory zdraví a bezpečí ve školách v evropském regionu 46 // 2.6.3 Program mezinárodní sítě škol podporujících zdraví a bezpečí 48 // 2.6.4 Vybrané bezpečnostní školní programy v zahraničí
50 // 2.6.5 Potřeba vzdělávání učitelů 55 // 2.7 Didaktické aspekty implementace výchovy ke zdraví a bezpečí // do kurikula základního vzdělávání v ČR 56 // 2.7.1 Problematika zdraví a bezpečnosti v obecné části a podpůrných částech Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 57 // 2.7.2 Problematika zdraví a bezpečnosti v obsahové části Rámcového // vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 58 // 2.8 Klíčové kompetence a jejich rozvoj ve výchově ke zdraví a bezpečí 59 // 2.9 Výchova ke zdraví a bezpečí v průřezových tématech rámcového kurikula 66 // 2.10 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru výchova ke zdraví a bezpečí // v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a jeho implementace do školního kurikula 68 // 2.11 Očekávané výstupy a obsah vzdělávání dle RVP ZV 69 // 2.11.1 Specifika osnování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a bezpečí 72 // 2.11.2 Začlenění vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví do // učebního plánu základních škol 72 // 2.12 Standardy vzdělávání v kontextu výchovy ke zdraví a bezpečí 76 // 2.12.1 Význam Standardu základního vzdělávání (1995) pro vývoj // vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 76 // 2.12.2 Tvorba standardů výchovy ke zdraví v návaznosti // na očekávané výstupy RVP ZV 82 // 2.13 Ukázka metodického rozpracování úloh ke standardu základního // vzdělávání
v tématu aktivní podpora zdraví 84 // 3 Didaktická transformace školního kurikula do edukační reality 91 // 3.1 Analýza výchozího stavu a potřeb školy 92 // 3.1.1 Analýza lidských zdrojů 93 // 3.1.2 Analýza materiálního vybavení školy 96 // 3.2 Plánování výuky ve výchově ke zdraví a bezpečí 97 // 3.2.1 Výchova ke zdraví a bezpečí v rámci formálního vzdělávání 98 // 3.2.2 Výchova ke zdraví a bezpečí a neformální vzdělávání 105 // 3.3 Hodnocení naplánovaného a realizovaného postupu // 3.4 Edukační cíle ve výchově ke zdraví a bezpečí // 3.4.1 Taxonomie edukačních cílů // 3.4.2 Stanovení edukačních cílů // 3.5 Motivace ve výchově ke zdraví a bezpečí // 3.6 Organizační formy výuky výchovy ke zdraví // 3.6.1 Organizační formy dle jejich funkce ve výuce // 3.6.2 Organizační formy dle interakcí probíhajících ve výuce // 3.6.3 Organizační formy výuky v závislosti na čase a prostoru // 3.7 Výukové metody ve výchově ke zdraví a bezpečí // 3.7.1 Výběr výukové metody // 3.7.2 Specifika výběru výukových metod výchovy ke zdraví a bezpečí // 3.7.3 Metody v motivační fázi výuky // 3.7.4 Metody v expoziční a fixační fázi // 3.7.5 Metody diagnostické, klasifikační a aplikační // 3.7.6 Metoda didaktické hry // 3.7.7 Metoda hra v roli 146 // 3.8 Hodnocení žáků ve výuce výchovy ke zdraví a bezpečí // 3.9 Didaktické zásady ve vyučování výchovy ke zdraví a
bezpečí // 3.10 Paradigmata výchovy ke zdraví a bezpečí // 4 Závěr // 106 // 107 // 109 // 114 // 116 // 119 // 120 122 // 125 // 126 128 128 132 136 142 144 // 147 // 150 // 154 // 156 // 5 Literatura // 160 // Resumé/Summary // 175 // Jmenný rejstřík // 181
cnb003180469

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC