Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
349 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3915-4 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3951-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 298-302, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečný ruský text, německé a ruské resumé
001539310
Autorov úvod po 50 rokoch —15 Úvod k přepracovanému vydání —18 // OBECNÁ ČÁST---23 // 0.1 Definice paradigmatiky — 25 0.2 Paradigma, lexém — 25 0.21 Vzor — 26 0.22 Lexém — 26 0.3 Morfém — 27 // 0.31 Lexikálni morfém (semém) a gramatický morfém (formém) — 27 0.32 Systém formémů, nulový morfém — 27 // 0.321 Koncovky a tvarotvorné sufixy — 28 0.33 Formálne oddělitelné elementy bez významu — 29 0.34 Morfematický šev — 29 0.4 Signalizování protikladů — 29 0.41 Foném — 30 // 0.411 Hláska a foném — 30 // 0.412 Varianty fonému, neutralizace — 31 // 0.412,1 Jednoznačně identifikovatelné varianty — 31 0.412,2 Neutralizace — 32 0.413 Alomorfém — 33 // 0.413,1 Identifikace fonematického složení v neutralizační pozici — 34 0.414 Identifikace fonematického složení v koncovkách — 35 0.415 Fonematické složení ve stálém neutralizačním postavení — 35 0.415,1 Synchronní a historická analýza— 35 0.416 Inventář ruských fonémů — 36 0.42 Přízvuk — 39 // 0.421 Různomístnost a pohyblivost přízvuku v ruštině — 40 0.422 Tvary určující přízvukový typ — 40 0.5 Grafika, transkripce — 41 0.51 Konvenční grafika — 41 // 0.511 Znázorňovací funkce grafiky — 42 0.512 Vybavovací funkce grafiky — 42 0.513 Fonetický a morfologický pravopis — 43 0.514 Specifické rysy grafiky ruštiny — 43 // 0.514,1 Grafematika ruského konsonantismu — 43 0.514,2 Grafematika ruského vokalismu — 44 // 0.514,3 Morfologický princip v ruském pravopise — 45 0.515 Nevhodnost konvenční grafiky pro jazykovědnou analýzu — 46 0.516 Poměr mezi grafémy a fonémy ruštiny (přehled) — 46 0.52 Fonetická transkripce — 49 // 0.521 Konvenční grafika a výslovnost — 50 // 0.522 Fonetická transkripce ruštiny založená na Mezinárodní fonetické transkripci - 50
0.522,1 Transkripce konsonantů — 51 0.522,2 Transkripce vokálů pod přízvukem 0.522,3 Transkripce vokálů mimo přízvuk — 55 0.522,4 Označení přízvuku a slabiky — 62 0.53 Fenologická transkripce — 63 // 0.531 Znaky fonologické transkripce — 63 0.532 Označování neutralizačních pozic — 64 // 0.532,1 Neutralizace konsonantických opozic — 64 // 0.532,11 Neutralizace opozice palatalizovanosti — 64 0.532,12 Neutralizace opozice znělosti — 72 // 0.532,13 Neutralizace opozice palatalizovanosti a znělosti zároveň — 72 0.532,14 Neutralizace opozice ostrých a tupých sykavek před /č/ a /ž/ — 73 // 0.532,2 Neutralizace vokalických opozic — 74 // 0.532,21 Na začátku slova a po párových tvrdých konsonantech — 75 0.532,22 Po tvrdých sykavkách v 2. stupni redukce mimo morfematický šev — 76 0.532,23 Po velárách a na morfematickém švu — 77 0.532,24 Po tvrdých sykavkách v 1. stupni redukce — 79 0.532,25 Po měkkých konsonantech — 80 // SPECIÁLNÍ ČÁST---83 // 1 PODSTATNÁ JMÉNA 85 // 1.1 Rod — 85 // 1.11 Rod u podstatného a přídavného jména, přechylování — 86 // 1.12 Činitelé pro určení rodu substantiv — 86 // 1.13 Poměr mezi rodem a skloňovacím vzorem — 88 // 1.14 Rod a číslo — 88 // 1.2 Číslo — 89 // 1.21 Vyjadřování opozice čísla — 89 // 1.211 Vyjadřování polysémie pomocí různých variant kmene — 91 // 1.22 Singularia tantum a pluralia tantum — 91 // 1.221 Singularia tantum — 91 // 1.221.1 Kontinuativa — 91 // 1.221.2 Kolektiva — 92 // 1.221.3 Abstrakta — 92 // 1.222 Pluralia tantum — 93 // 1.3 Životnost — 93 // 1.31 Api = Npl u životných — 94 // 1.4 Pád — 94 // 1.41 Kmen — 95 // 1.411 Změny kmene ve skloňování substantiv — 96 // 1.411.1 Rozšíření kmene — 96 // 1.411.2 Střídání fonémů — 97 //
1.411.3 Supletivní tvary — 97 // 1.412 Pohyblivé vokály — 98 // 1.412,1 Faktory určující výběr pohyblivého vokálu — 99 // 1.412.11 Pohyblivé vokály graficky — 99 // 1.412.12 Pohyblivé vokály fonologicky —100 // 1.412.121 Pohyblivé vokály po velárách — 100 // 1.412.122 Pohyblivé vokály před velárami — 100 // 1.412.123 Pohyblivé vokály před /n/, /1/, /?/ — loi // 1.412.124 Pohyblivé vokály před /1,/ a /n,/ — 101 // 1.412.125 Pohyblivé vokály před /?/ — loi // 1.412.126 Pohyblivé vokály před /j/ — 102 // 1.42 Koncovka —102 // 1.421 Homonymie koncovek —103 // 1.43 Přízvuk ve skloňování substantiv —103 // 1.431 Úloha přízvukových typů ve skloňování —104 // 1.432 Přenos přízvuku na předložku —104 // 1.44 Skloňovací typ —105 // 1.441 Další drobné typy — 105 // 1.442 Tvrdost a měkkost kmene, produktivita —106 // 1.5 Flexe —107 // 1.51 První skloňování —107 // 1.511 Maskulina —107 // 1.511.1 Podtypy podmíněné zakončením kmene —107 // 1.511.11 Kmen zakončený na tvrdý párový konsonant a na /k/, /g/, /x/ —107 // 1.511.12 Kmen zakončený na měkký párový konsonant —108 // 1.511.13 Kmen zakončený na /ž/, /č/, /š/ —109 // 1.511.14 Kmen zakončený na /?/ —109 // 1.511.15 Kmen zakončený na /j/ —110 // 1.511.16 Kmen zakončený na/ij/ —110 // 1.511.17 Shrnutí podtypů podmíněných zakončením kmene —111 // 1.511.2 Variantní koncovky nepodmíněné zakončením kmene —111 // 1.511.21 Genitiv singuláru na /-u/ — 112 // 1.511.22 Lokál singuláru na /-u/ —114 // 1.511.23 Nominativ plurálu na /-a/ —115 // 1.511.231 Substantiva s nerozšířeným kmenem —116 // 1.511.232 Substantiva s rozšířeným kmenem —118 // 1.511.233 Substantiva s kmenovou alternací v plurálu — 118 // 1.511.24 Nominativ plurálu na /-e/ —118 //
1.511.25 Genitiv plurálu s nulovou koncovkou —118 // 1.511.26 Instrumentál plurálu na /-m,í/ —119 // 1.511.3 Změny kmene —119 // 1.511.31 Rozšíření v plurálu o /-j-/ —119 // 1.511.32 Rozšíření v plurálu o /-ajvj-/ —121 // 1.511.33 Střídání tvrdý/měkký konsonant —121 // 1.511.34 Střídání /-in-/ - 0 —122 // 1.511.341 Substantiva s koncovkou /-e/ v Npl —122 // 1.511.342 Substantiva s jinými koncovkami v Npl — 123 // 1.511.343 Substantiva s jinými střídáními —123 // 1.511.35 Střídání /-ónok-/ - /-át-/ —124 // 1.511.36 Izolované případy — 124 // 1.511.37 Supletivní tvary — 124 // 1.511.4 Pohyblivé vokály maskulin 1. skloňování —125 1.511,41 Fenologická interpretace pohyblivých vokálů // maskulin 1. skloňování —126 // 1.511.5 Přízvukové typy maskulin 1. skloňování —126 // 1.511,51 Typ ??? —127 // 1.511.511 Slova s posunem přízvuku v rámci kmene —128 // 1.511.52 Typ ??? —128 // 1.511.53 Typ ??? —128 // 1.511.54 Typ ??? —129 // 1.511.55 Drobné přízvukové typy —129 // 1.511.56 Přízvukové typy maskulin v lexikografii —131 // 1.511.57 Přenos přízvuku na předložku —131 // 1.511,6 Shrnutí —132 // 1.512 Neutra —132 // 1.512.1 Podytypy podmíněné zakončením kmene —132 // 1.512.11 Kmen zakončený na tvrdý párový konsonant a na /g/, /k/, /x/ —133 // 1.512.12 Kmen zakončený na měkký párový konsonant —133 // 1.512.13 Kmen zakončený na /?/, /ž/, /č/ vč. /s4č/ —134 // 1.512.14 Kmen zakončený na /j/ —135 // 1.512.15 Kmen zakončený na /ij/ —136 // 1.512.2 Koncovky odlišné od základních —138 // 1.512.21 Nominativ plurálu na /-i/ —138 // 1.512.22 Genitiv plurálu na /-of2/ —138 // 1.512.3 Změny kmene —139 // 1.512.31 Rozšíření v plurálu o /-j-/ —139 // 1.512.32 Střídání /k/ - /č/, /x/ - /š/ — 139 //
1.512.33 Střídání tvrdý/měkký konsonant — 140 // 1.512.34 Rozšíření v plurálu o /-es-/ —140 // 1.512.35 Rozšíření v singuláru o /-n-/ -—140 // 1.512.4 Pohyblivé vokály neuter 1. skloňování ——140 // 1.512,41 Fonologická interpretace pohyblivých vokálů neuter 1. skloňování —141 // 1.512.5 Přízvukové typy neuter 1. skloňování —142 // 1.512.51 Typ npáeuno —142 // 1.512.511 Slova s posunem přízvuku v rámci kmene — 142 // 1.512.52 Typ ??? —143 // 1.512.53 Typ ??? —143 // 1.512.54 Typ ???---143 // 1.512.55 Zvláštní případy —144 // 1.512.56 Přízvukové typy neuter v lexikografii —145 // 1.512.57 Přenos přízvuku na předložku —145 // 1.512.6 Shrnutí —146 // 1.52 Druhé skloňování —148 // 1.521 Podtypy podmíněné zakončením kmene —148 // 1.521.1 Kmen zakončený na tvrdý párový konsonant a na /g/, /k/, /x/ —148 // 1.521.2 Kmen zakončený na měkký párový konsonant — 149 // 1.521.3 Kmen zakončený na /?/, /ž/, /š/ a /č/ vč. /s4č/ —150 // 1.521.4 Kmen zakončený na /j/ —150 // 1.521.5 Kmen zakončený na /ij/ —151 // 1.522 Variantní koncovky nepodmíněné zakončením kmene —152 // 1.522.1 Genitiv plurálu na /-ej/ —152 // 1.523 Změny kmene —153 // 1.524 Pohyblivé vokály ve 2. skloňování —153 // 1.524.1 Fonologická interpretace pohyblivých vokálů v 2. skloňování —154 // 1.525 Přízvukové typy 2. skloňování —155 // 1.525.1 Typ ??? —156 // 1.525.2 Typ ??? —156 // 1.525.3 Typ ??? —157 // 1.525.4 ??? ??? —158 // 1.525.5 Typ ??? —158 // 1.525.6 Typ ??? —159 // 1.525.7 Izolované případy —159 // 1.525.8 Přízvukové typy 2. skloňování v lexikografii —159 // 1.525.9 Přenos přízvuku na předložku — 161 // 1.526 Shrnutí —161 // 1.53 Třetí skloňování —162 // 1.531 Variantní koncovky ve třetím skloňování 163 //
1.531.1 Instrumentál plurálu na /-m,í/ —163 // 1.531.2 Instrumentál singuláru na /-i3ju/ —163 // 1.531.3 Genitiv plurálu s nulovou koncovkou —164 // 1.532 Změny kmene —164 // 1.532.1 Rozšíření o/-i3r,/ —164 // 1.532.2 Střídání měkký/tvrdý konsonant —164 // 1.533 Pohyblivé vokály ve 3. skloňování — 164 // 1.534 Přízvukové typy 3. skloňování — 164 // 1.534.1 Typ mempádb —165 // 1.534.2 Typ ??? —163 // 1.534,21 Přenos přízvuku na koncovku v Lsg — 166 // 1.534.3 Přenos přízvuku na předložku — 166 // 1.54 Shrnutí o třech skloňováních —166 // 1.55 Pluralia tantum —167 // 1.551 Flexe —167 // 1.551.1 Typ /-i/ - /-of2/ —168 // 1.551.2 Typ /-i/ - -0 —168 // 1.551.3 Typ /-iA- /-ej/ —169 // 1.551.4 Typ /-?/ - -0 —169 // 1.551.5 Typ /-?/ - /-of2/ — 169 // 1.551.6 Typ /-ijij/ - /-ix/ —169 // 1.552 Pohyblivé vokály u plurali! tantum —170 // 1.552.1 Fonologická interpretace pohyblivých vokálů u pluralií tantum —170 // 1.553 Přízvuk pluralií tantum — 170 // 1.553.1 Stálý přízvuk na kmeni —170 // 1.553.2 Stálý přízvuk na koncovce —171 // 1.553.3 Pohyblivý přízvuk —171 // 1.56 Nepravidelné skloňování —171 // 1.561 Typ ??? —171 // 1.561.1 Přízvuk typu ??? —172 // 1.562 Izolovaná slova —172 // 1.57 Příjmení na /-ov/, /-in/ —172 // 1.58 Deadjektivní substantiva —173 // 1.6 Neohebná substantiva —173 // 2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA---I75 // 2.1 Adjektivně-pronominální flexe —175 // 2.11 Kmen —176 // 2.12 Koncovky —177 // 2.13 Přízvuk —177 // 2.14 Flexe —178 // 2.141 Typ ??? —178 // 2.142 Typ ??? — i8o // 2.142.1 Posesiva —181 // 2.142.2 Skloňování posesiv —181 // 2.143 ??? ??? —182 // 2.144 Izolovaná slova —183 // 2.2 Jmenné tvary —185 // 2.21 Tvoření —186 // 2.22 Kmen —186 // 2.221 Pohyblivé vokály ve jmenných tvarech 187 //
2.221.1 Grafika pohyblivých vokálů —188 // 2.221.2 Fonologická interpretace pohyblivých vokálů —189 // 2.23 Omezení tvoření (restrikce) — 189 // 2.24 Přízvuk jmenných tvarů —190 // 2.241 Poměr přízvuku složených a jmenných tvarů —190 // 2.242 Přízvukové typy jmenných tvarů —191 // 2.242.1 Typ ??? —191 // 2.242.2 Typ ??? —191 // 2.242.3 Typ ??? —193 // 2.242.4 Přehled přízvukových typů jmenných tvarů adjektiv —194 // 2.3 Stupňování adjektiv —194 // 2.31 Inventář tvarů —195 // 2.311 Morfologické typy tvarů stupňování —195 // 2.311.1 Supletivismus —196 // 2.312 Funkce tvarů stupňování —196 // 2.32 Tvoření tvarů —197 // 2.321 Prostý (syntetický) komparatív —197 // 2.321.1 Tvoření pomocí sufixu -?? —197 // 2.321.11 Přízvuk tvarů komparatívu se sufixem -?? —198 // 2.321.2 Tvoření pomocí sufixu -e —199 // 2.321.21 Kmenové alternace před sufixem -e —199 // 2.321.22 Přízvuk tvarů komparatívu se sufixem -e — 200 // 2.321.3 Tvoření pomocí sufixu -iue — 200 // 2.321.31 Kmenové alternace před sufixem -iue — 201 // 2.321.32 Přízvuk tvarů komparatívu se sufixem -?? — 201 // 2.321.4 Supletivní tvary— 201 // 2.321.5 Restrikce tvoření prostého komparatívu— 202 // 2.322 Opisný (analytický) komparatív — 202 // 2.323 Prostý (syntetický) superlativ — 203 // 2.323.1 Tvoření pomocí sufixu -???(??) — 203 // 2.323.11 Přízvuk tvarů superlativu se sufixem -???--203 // 2.323.2 Tvoření pomocí sufixu -???(??) — 203 // 2.323,21 Přízvuk tvarů superlativu se sufixem -???--204 // 2.323.3 Restrikce tvoření prostého superlativu — 204 // 2.324 Opisný (analytický) superlativ I — 203 // 2.325 Opisný (analytický) superlativ II — 205 // 2.326 Tvary na-??? — 205 // 3 ZÁJMENA---207 // 3.1 Skloňování zájmen — 208 //
3.11 Flexe osobních zájmen — 208 // 3.12 Flexe zájmen ???, ??? — 209 // 4 PŘÍSLOVCE---211 // 5 ČÍSLOVKY---212 // 5.01 Paradigmatické rozdíly mezi základními a řádovými číslovkami — 212 // 5.02 Vlastní základní a souborové číslovky — 213 // 5.1 Základní číslovky — 213 // 5.11 Gramatické vlastnosti základních číslovek — 214 // 5.111 ??? — 214 // 5.112 Ostatní číslovky až po ??? — 214 // 5.113 ???, ???, ???, ??? atd. — 216 // 5.114 Paradigmatické tvary číslovek: rod a číslo — 217 // 5.115 Kmenové alternace číslovek — 217 // 5.115.1 Pohyblivé vokály— 217 // 5.116 Rozlišené pádové tvary — 218 // 5.12 Flexe základních číslovek — 218 // 5.121 ??? — 219 // 5.122 ??? — 219 // 5.123 ??? — 219 // 5.124 ???, ??? — 220 // 5.125 ??? ??? — 220 // 5.126 ??? ???---221 // 5.127 ???, ??? — 221 // 5.128 ??? deécmu, mpúcma, ??? — 221 // 5.129 Číslovky 1000 a vyšší — 222 // 5.2 Souborové číslovky — 222 // 5.3 Přenos přízvuku na předložku — 223 // 6 SLOVESO---224 // 6.1 Všeobecná část — 224 // 6.11 Slovesné paradigma — 225 // 6.12 Restrikce tvoření slovesných tvarů — 226 // 6.13 Syntaktické funkce slovesných tvarů — 227 // 6.2 Slovesný kmen — 228 // 6.21 Stabilnost slovesných kmenů a kmenové alternace — 229 // 6.22 Slovesné kmeny v lexikografii a v praktické výuce ruštiny — 229 // 6.23 Syntetické a analytické tvary — 230 // 6.231 Aglutinační tvary — 231 // 6.232 Omezení syntetického způsobu tvoření tvarů — 231 // 6.3 Slovesné koncovky a tvarotvorné sufixy — 231 // 6.31 Synonymie a variabilnost u slovesných formémů — 232 // 6.32 Předpony (prefixy) — 233 // 6.321 Vokalizace předpon — 233 // 6.322 Případy fonetického pravopisu u předpon — 234 // 6.323 Přenos přízvuku na předponu — 234 //
6.4 Přízvuk — 235 // 6.5 Klasifikace sloves — 235 // 6.51 Klasifikace podle poměru prézentního a infinitivního kmene — 233 // 6.52 Klasifikace podle koncovek v prézentu — 238 // 6.6 Tvoření tvarů — 238 // 6.61 Prézens indikativu — 238 // 6.611 Fonologická interpretace koncovek prézentu — 239 // 6.612 Kmenové alternace ve tvarech prézentu — 240 // 6.612.1 Kmenové alternace ve tvarech prézentu sloves 1. konjugace— 240 // 6.612.2 Kmenové alternace ve tvarech prézentu sloves 2. konjugace— 241 // 6.612.21 Alternace /t,/-/č/ a /t,/-/s4č/— 242 // 6.612.22 Defektivnost v lsg— 242 // 6.612.23 Speciální případ slovesa ???— 243 // 6.613 Přízvuk — 243 // 6.613,1 Stálý přízvuk na kmeni— 243 // 6.613.2 Stálý přízvuk na koncovce— 243 // 6.613.3 Pohyblivý přízvuk— 244 // 6.62 Préteritum indikativu — 244 // 6.63 Futurum indikativu — 245 // 6.64 Imperativ — 245 // 6.641 Tvoření exkluzivu — 246 // 6.642 Tvoření inkluzivu — 250 // 6.642.1 Inkluziv sloves dokonavého vidu— 250 // 6.642.2 Inkluziv sloves nedokonavého vidu— 250 // 6.65 Kondicionál — 250 // 6.66 L-ový tvar — 251 // 6.661 Tvoření í-ového tvaru — 251 // 6.661.1 L-ový tvar se sufixem /-1/ - /-!,/ ve všech tvarech— 251 // 6.661.11 Tvoření od infinitivního kmene— 251 // 6.661.12 Speciální případ slovesa udmú— 252 // 6.661.2 L-ový tvar bez sufixu /-1/ - /-1,/ v maskulinu— 253 // 6.661.21 Tvoření od prézentního kmene— 253 // 6.661.22 Tvoření od zvláštního préteritálního kmene— 255 // 6.662 Přízvuk v 1-ovém tvaru — 258 // 6.662.1 Stálý přízvuk na kmeni— 259 // 6.662.2 Stálý přízvuk na koncovce (typ neonů)— 259 // 6.662.3 Pohyblivý přízvuk (typ ???)— 260 // 6.662.4 Pohyblivý přízvuk s přenosem na předponu (typ ???)— 263 // 6.662.5 Přenos přízvuku na zvratnou částici 264 //
6.662.6 Přenos přízvuku na záporovou částici ?? (typ né ???)— 265 // 6.67 Příčestí — 265 // 6.670 Všeobecné — 265 // 6.670.1 Formémy příčestí— 266 // 6.671 Příčestí přítomné činné — 267 // 6.671.1 Tvoření— 267 // 6.671.2 Přízvuk— 268 // 6.671.3 Tvary od sloves dok. vidu („futurální příčestí")— 268 // 6.672 Příčestí přítomné trpné — 269 // 6.672.1 Tvoření— 269 // 6.672.11 Adjektiva s významem (ne)možnosti na /-om-/, /-im-/— 271 // 6.672.2 Přízvuk— 271 // 6.673 Příčestí minulé činné — 271 // 6.673.1 Tvoření— 271 // 6.673.11 Tvoření od infinitivního kmene— 272 // 6.673.12 Tvoření od prézentního kmene— 272 // 6.673.121 Tvoření od prézentního kmene u sloves X. třídy— 273 // 6.673.122 Tvoření od prézentního kmene u izolovaného slovesa -???— 274 // 6.673.13 Tvoření od préteritálního kmene— 274 // 6.673.131 Tvoření od préteritálního kmene u sloves IX. slovesné třídy— 274 // 6.673.132 Tvoření od préteritálního kmene u neproduktívni skupiny mepémb— 275 // 6.673.133 Tvoření od préteritálního kmene u sloves ??? a pacmú— 275 // 6.673.14 Tvoření od zvláštního kmene u slovesa udmú— 276 // 6.673.2 Přízvuk příčestí minulého činného— 276 // 6.674 Příčestí minulé trpné — 276 // 6.674,1 Tvoření— 276 // 6.674.11 Tvarotvorné sufixy a jejich distribuce— 276 // 6.674.111 Tvoření pomocí sufixu /n:/— 277 // 6.674.112 Tvoření pomocí sufixu /on:/— 278 // 6.674.113 Tvoření pomocí sufixu /t/— 279 // 6.674.12 Kmenové alternace při tvoření příčestí minulého trpného— // 6.674.121 Slovesa 2. konjugace bez kmenové alternace v part. prét. pas.— 282 // 6.674.13 Jmenné tvary part. prét. pas.— 282 // 6.674,2 Přízvuk příčestí minulého trpného— 282 //
6.674.21 Přízvuk složeného tvaru— 283 // 6.674.211 Přízvuk na kmeni— 283 // 6.674.212 Přízvuk na příponě— 284 // 6.674.213 Přízvuk na předponě— 284 // 6.674.214 Přízvuk na koncovce— 285 // 6.674.22 Přízvuk jmenných tvarů— 285 // 6.674.221 Stálý přízvuk na kmeni, resp. na předponě— 285 // 6.674.222 Stálý přízvuk na reálných koncovkách (typ ???)— 286 // 6.674.223 Pohyblivý přízvuk kmen - koncovka (typ ???)— 286 // 6.674.224 Pohyblivý přízvuk předpona - koncovka (typ ???)— 287 // 6.674.225 Pohyblivý přízvuk předpona - kmen— 287 // 6.674.23 Shrnutí přízvuku příčestí minulého trpného— 288 // 6.675 Pasivum — 288 // 6.68 Přechodníky — 289 // 6.681 Přechodník přítomný — 289 // 6.681.1 Tvoření— 289 // 6.681.2 Přízvuk— 291 // 6.682 Přechodník minulý — 291 // 6.682.1 Tvoření— 291 // 6.682.11 Tvoření pomocí sufixu /-f2/ (/-f2ši/)— 291 // 6.682.12 Tvoření pomocí sufixu /-ši/— 292 // 6.682.121 Tvoření od prézentního kmene— 292 // 6.682.122 Tvoření od préteritálního kmene— 292 // 6.682.13 Tvoření pomocí sufixu /-a/— 293 // 6.682.2 Přízvuk— 293 // 6.69 Infinitiv — 294 6.7 Vid — 295 // Literatura — 298 // Die Paradigmatik des Standardrussischen. Lautlehre und Formenbildung (Zusammenfassung) — 303 // ??? ??? ??? ???. ???/??? ? ??? (???) — 311 // Rejstřík slov morfémů a lexémů — 319 Rejstřík termínů — 342 Rejstřík autorů a děl — 348
cnb003215226

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC