Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Leges, 2017
284 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-196-0 (brožováno)
Teoretik
Obsahuje bibliografii na stranách 271-284 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001539390
OBSAH // Kolektiv autorů... 10 // Autoři jednotlivých částí monografie ... 14 // Seznam použitých zkratek ... 15 // 1. Úvod ... 19 // 2. Obecně ? vyživovací povinnosti... 23 // 2.1 Pojem a obsah výživného... 24 // 2.2 Vznik, trvání a zánik výživného ... 29 // 2.2.1 Vznik výživného... 29 // 2.2.2 Pozitivní podmínky vzniku výživného... 30 // 2.2.3 Negativní podmínka vzniku výživného ... 33 // 2.2.4 Trvání výživného... 35 // 2.2.5 Elasticita ... 36 // 2.2.6 Zánik výživného... 36 // 2.3 Rozsah výživného a určení výše jeho dávek... 37 // 2.3.1 Objektivizace výživného... 42 // 2.4 Placení, započtení a promlčení výživného ... 46 // 2.4.1 Placení výživného... 46 // 2.4.2 Promlčení práva na výživné... 47 // 2.4.3 Započtení na výživné... 48 // 2.5 Změna výše výživného a jeho vracení... 49 // 3. Vyživovací povinnost rodičů ? dětem... 51 // 3.1 Rozsah vyživovací povinnosti rodičů ? dětem ... 53 // 3.2 Spoření výživného a jeho tezaurace ... 55 // 3.2.1 Tvorba úspor... 56 // 3.2.2 Tezaurace výživného... 57 // 4. Výživné rodičů ? dítěti v ústavní výchově // (správněprávní aspekty) ... 60 // 4.1 Příspěvek na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti // v ústavní výchově a rozhodování o něm ve správním řízení . 60 // 4.2 Zahájení správního řízení a jeho průběh... 61 // 4.3 Správní rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované
nezletilému dítěti v ústavní výchově a obrana // proti němu ... 64 // 5 // Obsah // 4.4 Rozhodování soudu o výživném. Možnost, či povinnost // zohlednit výši příspěvku na úhradu péče? ... 67 // 5. Výživné ostatních příbuzných ? dětem ... 72 // 6. Nároky neprovdané matky a těhotné ženy... 77 // 6.1 Práva neprovdané matky... 78 // 6.1.1 Právo na výživu vůči otci dítěte... 78 // 6.1.2 Právo na příspěvek na úhradu nákladů spojených // s těhotenstvím a porodem... 80 // 6.1.3 Právo uplatnit nároky vůči otci dítěte zpětně... 81 // 6.2 Procesní aspekty uplatňování nároků neprovdané matky ... 81 // 6.3 Práva těhotné ženy... 82 // 6.3.1 Právo na výživu pro těhotnou ženu ... 82 // 6.3.2 Právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím // a porodem... 84 // 6.3.3 Výživné pro dítě, které se má narodit... 85 // 6.4 Procesní aspekty uplatňování práv těhotné ženy... 86 // 7. Vyživovací povinnost mezi manžely... 88 // 7.1 Předpoklady pro vznik vyživovací povinnosti mezi manžely. 89 // Právní existence manželství... 89 // Zásadně stejná kulturní a životní úroveň manželů... 89 // Dobré mravy... 91 // 7.2 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely ? povinnosti hradit // náklady společné domácnosti ... 91 // 7.3 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely ke společnému // jmění... 92 // 7.4 Konkurence vyživovacích povinností ... 94 // 7.5 Určení výživného soudem...
94 // 8. Výživné mezi rozvedenými manžely... 96 // 8.1 Předpoklady pro vznik nároku na výživné mezi rozvedenými // manžely... 96 // 8.2 Rozsah a způsob poskytování výživného... 98 // 8.3 Přiměřený rozsah výživného... 100 // 8.4 Sankční výživné... 100 // 8.5 Zánik vyživovací povinnosti rozvedeného manžela ... 102 // 9. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery... 103 // 9.1 Vyživovací povinnost mezi partnery... 104 // Obsah // 10. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství... Ill // 11. Právo některých osob na zaopatření... 114 // 11.1 Obecně o právu na zaopatření... 114 // 11.2 Oprávněné osoby a druhy zaopatření... 115 // 11.3 Povaha zaopatření ... 117 // 11.4 Jednotlivé druhy zaopatření... 117 // 11.4.1 Právo nepominutelného dědice na zaopatření... 117 // 11.4.2 Právo pozůstalého manžela, těhotné vdovy a neprovdané matky zůstavitelova dítěte // na zaopatření ... 119 // 11.4.3 Právo pozůstalého manžela na movité věci... 121 // 11.4.4 Právo rodičů zůstavitele na zaopatření ... 122 // 11.4.5 Právo jiných osob na bezplatné zaopatření ... 122 // 11.5 Společný výklad... 123 // 11.5.1 Podmínky vzniku práva na zaopatření ... 123 // 11.5.2 Poskytování zaopatření ... 125 // 11.5.3 Doba uplatnění práva na zaopatření ... 126 // 11.5.4 Včasnost poskytnutí zaopatření a osoba poskytující // zaopatření... 126 // 11.5.5 Praktická využitelnost práva
některých osob // na zaopatření ... 127 // 12. Procesní úprava řízení o výživném... 129 // 12.1 Řízení o výživě nezletilého dítěte ... 129 // 12.2 Řízení o vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti // podle § 477 ZŘS... 138 // 12.3 Řízení o ostatních druzích vyživovacích povinností ... 139 // 12.4 Výkon rozhodnutí a exekuce rozhodnutí o výživném... 142 // 12.4.1 Exekuce podle exekučního řádu obecně - osoba // soudního exekútora ... 143 // 12.4.2 Předpoklady pro nařízení exekuce a její průběh // (obecně)... 143 // 12.4.3 Specifika exekuce na výživné... 145 // 12.4.4 Způsoby provedení exekuce na výživné... 145 // 12.4.5 Zastavení exekuce na výživné... 148 // 12.4.6 Specifika exekuce na výživné pro nezletilé dítě... 150 // 12.4.7 Způsoby provedení exekuce na výživné pro nezletilé dítě // 151 // Obsah // 13. Výživné ve vztahu k insolvenčnímu řízení ... 154 // 13.1 Obecný výklad ... 154 // 13.2 Účinky insolvenčního řízení ... 156 // 13.3 Výživné jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám // za majetkovou podstatou... 157 // 13.4 Zamlčení existence zákonných vyživovacích povinností. 159 // 13.5 Uplatnění pohledávek... 160 // 14. Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy ... 164 // 14.1 Zákonné vymezení a podmínky trestní odpovědnosti... 164 // 14.2 Sankcionování zanedbání povinné výživy ... 170 // 14.3 Zvláštní ustanovení o účinné
lítosti ... 172 // 14.4 Zanedbání povinné výživy v praxi ... 173 // 15. Výživné s mezinárodním prvkem ... 176 // 15.1 Výživné v mezinárodním právu soukromém // a mezinárodních smlouvách ... 177 // 15.2 Výživné mezi manžely a bývalými manžely s mezinárodním // prvkem... 178 // 15.2.1 Procesní otázky ... 187 // 15.3 Výživné mezi rodiči a dětmi s mezinárodním prvkem ... 188 // 15.3.1 Rozhodné právo ... 188 // 15.3.2 Procesní aspekty... 191 // 16. Výživné v rámci úpravy EU... 198 // 16.1 Nařízení Rady č. 4/2009 o výživném... 198 // 16.2 Časová působnost nařízení o výživném... 200 // 16.3 Místní působnost nařízení o výživném... 200 // 16.4 Vztah nařízení o výživném ? jiným právním úpravám ... 202 // 16.5 Struktura nařízení o výživném...203 // 16.6 Mezinárodní příslušnost dle nařízení o výživném ... 204 // 16.7 Uznání a výkon rozhodnutí... 207 // 16.7.1 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných členskými // státy EU ve věcech vyživovacích povinností... 207 // 16.7.2 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných ve členském // státě vázaném Protokolem... 208 // 16.7.3 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných mimo // signatářské státy Protokolu... 210 // 16.8 Spolupráce ústředních orgánů při vymáhání výživného . 212 // 16.9 Výživné v judikatuře SDEU ... 213 // 8 // Obsah // 16.10 Judikatura Soudního dvora Evropské unie ? Bruselské // úmluvě a nařízení
Brusel I... 214 // 16.11 Judikatura týkající se výživného v nařízení Brusel II bis . 219 // 16.12 Judikatura Soudního dvora ? nařízení o výživném... 222 // 16.13 Judikatura ? výživnému v jiných oblastech práva // Evropské unie ... 224 // 16.14 Plánovaná rozhodnutí ? nařízení o výživném... 231 // 17. Hmotněprávní úprava výživného na Slovensku... 233 // 17.1 Výživné... 233 // 17.2 Všeobecná východiska výživného... 233 // 17.3 Vyživovací povinnost rodičů ? dětem ... 238 // 17.4 Vyživovací povinnost dětí ? rodičům... 240 // 17.5 Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými ... 241 // 17.6 Vyživovací povinnost mezi manžely... 242 // 17.7 Příspěvek na výživu rozvedeného manžela... 242 // 17.8 Příspěvek na úhradu některých nákladů neprovdané matce ... 243 // 18. Procesní úprava řízení ve věcech výživného na Slovensku... 245 // 18.1 Procesní aspekty řízení o určení výživného... 245 // 18.1.1 Neodkladné opatření ve věcech určení výživného .. 245 // 18.1.2 Průběh řízení o určení výživného... 248 // 18.1.3 Pravomoc a příslušnost ... 248 // 18.1.4 Účastníci řízení... 250 // 18.1.5 Návrh na zahájení řízení ... 251 // 18.1.6 Průběh řízení u soudu prvního stupně ... 252 // 18.1.7 Zvláštnosti odvolacího řízení v řízení o určení // výživného ... 256 // 18.1.8 Řízení o určení výživného a mimořádné opravné // prostředky... 258
// 18.2 Zvláštnosti exekučního řízení ve věcech výživného... 259 // 19. Závěr... 266 // 20. Summary... 268 // 21. Literatura... 271 // 21.1 Monografie a komentáře... 271 // 21.2 Časopisy a sborníky... 274 // 21.3 Judikatura ... 277 // 21.4 Ostatní... 282 // 9
(OCoLC)1100764082
cnb003070284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC