Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
ER
El. časopis z www.jib.cz
Elektronický zdroj
Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne
volumes : illustrations, maps, portraits ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text (ověřit prostřednictvím SFX Jednotné informační brány) 


1232-7468
-7.
Vychází od 1994.
2x ročně
Online version: Białoruskie zeszyty historyczne
Plný text je volně přístupný
Chiefly in Polish, some also in Belarusian; summaries in English.
6, published in 1996.
001552682
Spis tresci // a rty ku ly // Таццяна Бубенька, Андрэй Мяцельскі — Пачаткі Нава-грудка: вытокі і геі ісзіс... 7 // Ірына Кітурка — Інвентар 1742 r. Брэсцкайі Кобрынскай эканомій як унікальная крьпііца па эканамічнай гісторыі Беларусі... 31 // Елена Г овор—Белорусские анзаки... 53 // Jan Wisniewski—Kweslia bialoruska і w schodnia granica Pol-ski wpolity ce rz du sybcryjskicgo admirala Alcksandra Kol-czaka w latach 1918-1920... 109 // Tomasz Blaszczak, Patryk Tomaszewski — Bialoruska Korpo-racja Akademická ..Scorima:’ w Wilnie w latach 1931 -1934. 133 // Piotr Cichoracki — Radykalizacja dzialalnošci komunistycz-ncj w picrwszcj polowic lal 30. w wojcwództwic polcskim ... 157 // Christian Ganzer — Straty po stronie niemieckiej i radzieckiej jako wskažnik dlugolrwalošci i intensywnošci walk o twier-dzy brzcska... 171 // Eugeniusz Mironowicz — Prowincja i stolica — okupacyjna codziennošé na Bialorusi... 189 // Rafal Czachor — Od próby reformy republiki radzieckiej do niepodleglošci. Proces zrnian ustrojowych na Bialorusi w latach 1989-1991 ’ 211 // komunikaty // Леанід Лаўрэш —Датаванне пабудовы царквы ў Малым Мажэйкаве... 226 // Antoni Mironowicz—Najstarszy ..Субботник или Поминик" monastem supraskiego...
233 // Язэп Янушкевіч — Мстрыкі хросту Вінцэся-Кастуся Калі-ноўскага... 244 // Witold Bobryk — Sprawozdanie о stanie Polskiego Autokefa-licznego Košciola Prawoslawnego w wojewódzlwie suwalskim z1980 roku ... 249 // Urszula Golubowska — Tožsamošć Polaków wyznania prawoslawnego... 257 // materiály žródlowe // Eugeniusz Iwaniec — Kosów Polcski i Mcrcczowszczyzna w cza-sie okupacji niemieckiej (1941-1944) Cztjšć druga: sierpieň 1942 —lipicc 1944... 270 // recenzje, polemiki, informacje bibliograficzne // Аляксей Шаланда, Сімвапы і гербы зямель Беларусіў X-XVllI cmeru. Герспьдычна-сфрагіаѵычныя нарысы, Мінск: Белару-ская навука, 2012, 182 с. ілюстрацыі. Наклад 500 асобнікаў. // (Геі іадзь Семяі ічук)... 294 // Рэвізія Полацкага ваяводапва 1552 гооа. уклаў Васіль Варо-нін. Мспск 2011.271 с. (ГснадзьСсмянч )... 300 // Arkadiusz Czw olck. Piórem i bulawq. DzialalnošćpolitycznaLwa Sapiehy, kanclerza lilewsk/eyo. w oje w oc/y wilemkiego. Wydaw-nictwo Naukowc UMK. Toruň 2012. ss. 734. ilustr.. tabl. genea-logiczna. (Marzcna Liedkc)... 304 // К/ііга магіапрата места Полацка 1727 г., падрыхтавалі А. М. Латушкін, M. Дз. Макараў, Бсласток: Бсларускаснав\\т<о-ваетаварыства,
Вільня: Інстытутбеларусістыкі, 2012,406 с. (ГеіадзьСсмянчук)... 307
(OCoLC)36703466
(SFX)991042754028498

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC