Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1 vydání
V Praze : Oeconomica, 2014
87 stran ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-245-2042-1 (brožováno)
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Čtvrtý dotisk 1 vydání z roku 2018
Obsahuje bibliografii na straně 87
001635853
Obsah // // PREFACE.. // ••«••••••••••#••••••••••••••••••••••• // INTRODUCTION... // •••••••••••••••••••••••••«•••••••••• // How CZJX’II WORKS... // Pronunciation... // Vowels (samohlásky)... // Diphthongs (dvojhlásky)... Consonants (souhlásky).. // Stress... // Assimiiation... // Reading exercises i... // Reading exercises II. // Reading exercises ill ... // C/ECH ALPHABET (CESKA ABECEDA).. // ••••••»•••»»••••»••••••t // // // ••••••••• // •••••••••••••••••••••••••••• // // LEKCE I // // // •••••••••• // ••••••••••••••»••• // // •••••••••• // // // ••••••• // •••••••• // DlAIXXiY (DIALOGUES)... // GRAMATIKA (GRAMMAR)... // A. Osobní zájmena a sloveso být (Personal Pronouns and the Verb To Re) // B. Rody v Cestino (Czech genders)... // C. Ukazovací zájmena (Demonstrative Pronouns) // D. Jeden, jedna, jedno... // výslovnost (Pronunciation)... // CviCenI (EXERCISES)... // Mluvní evKENt (Oral exercises)... // Slovícka ( Vocabulary)... // Frá/c (Phrases)... // Pozdravy a základní fráze (Greetings and basic social phrases)... // Duležité fráze používané ve tfídé (Important phrases for students in the classroom)..
// Príklady minidialogu "ucitel (U) • student (S)" (Examples of the dialoques "Teacher - Student") // Další zdvorilostní výrazy (Additional polite expressions).. // •••••••••••••••• // • • • ••• t •• // •••••••••••••• // ••••••••• // // // ••••••••••••••«•••••••••»a // ••••••••••••••••••• // •••••••• // ...5 // ...6 // // ••••••••• // // // ...6 // ...7 // ...7 // ...7 // ...8 // ...9 // ...9 // ..IO // ..Il // ..12 // ..13 // •««•«••• // ...15 // ...15 // ...16 // ...17 // ...17 // ...17 // ...18 // // ...18 // // // •••••••• // •••••••••• // ••••••••••• // ...22 // :::S // ...24 // ...24 // LEKC1* 2... // // // // •••••••••••»•»••••»••••••••••t // // // •«*«»••••• // // •••••*••••• // // •••••••••«a // Text... // Gramatika (Grammar)... // A. Adjektiva (Adjectives)... // B. Kde je to? Adverbia (Adverbs)... // C. Pfcchylováni (Feminine nouns denoting nationality or profession can be derived from masculine nouns // by suffix -ka):... // výslovnost (Pronunciation)... // Cvicen! (Exercises)...27 // Mluvní cvic eni (Oral exercises)...30 // Slovícka (Vocabuiary)...31 // Dílový ((oiOlirS)
t aaaate«»a*aaaaa «a aaa • aaaaaaaaaaaaaaa • aaa • 4««aaaaaaaa aaaa • aaaat aaa»aa«aa**a*B»**a* ••¦•••••*•***•**•••***¦¦*• a*** **¦¦• *** ** // Fráze (Phrases)...33 // Zemc a národnosti (Counirics and Nationalities)...33 // ••«•••¦»•»¦•••«•»•••»••••••••««»»•»••••»•a // Strana 3 // Sä ä ä ä ä // LEKCE 3 - OPAKOVACI LEKCE 1 - 2 (REVISION LESSON I - 2)...35 // Výslovnost (Pronunciation)...35 // CviCf.n! (Exercises)...35 // TEST I...39 // LEKCE 4 // .41 // Dialogy (Dialogues)... // Gramatika I (Grammar I)... // A. Slovesa v pré/.cnlu (Verbs in Presen! lense)... // B. Aku/aliv singuláru (The Accusative singular) // výslovnost (Pronunciation)... // Cvicení (Exercises)... // Gramatika II (Grammar II)... // C. Slovesa ZNÁT. VÍ-Dl-T. UMET... // Cvicení (Exercises)... // Mluvní cvicení (Oral exercise)... // Slovícka (Vocabuiary)... // Frá/c (Phrases)... // 41 // 42 // 42 // 43 // .46 // 46 // 47 // 48 // 49 // ...*... // Text - Cizinec v Praze...50 // Dialogy (Dialogues)...50 // Gramatika (Grammar)...51 // A. Nominativ pl. M. F a N (The Nominative Plural of the Nouns M. F and N)...51 // B. Císlovky základní (Cardinal numerals)...51 // C. Užívání akuzativu (The usage of the accusative case)...51 // Cvicení (Exorcises)...53 // Slovícka (Vocabuiary)...55 // LEKCE 6 - OPAKOVACÍ LEKCE 4 - 5 (REVISION LESSON 4 - 5)...56 // Výslovnost (Pronunciation)...56
// Cvicení (Exercises)... S6 // TEST 2... // MOJE ZEME (MY COUNTRY)...62 // ADDITIONAL GRAMMAR... // 63 // Nouns... // The Concept of Cases (Systém pádu) // Verbs... // Past Tense (Minulý cas)... // The Aspect System... // Future tense (Budoucí cas)... // Conditional... // Conjunctions... // Reflexive "so" a "si"... // CESKO-ANGL1CKÝ SLOVNÍK... // 63 // 63 // 65 // 65 // 66 67 67 // 67 // 68 // 69 // ANGLICKO-CESKÝ SLOVNÍK...78 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY. // .87 // Strana 4 // ŽŁt
(OCoLC)894845802
cnb002624221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC