Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vydanie prvé
Banská Bystrica : Belianum, 2017
191 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1358-8 (vázáno)
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Slovenský, ruský, polský, makedonský a ukrajinský text, anglická resumé
001635889
OBSAH // Úvodné slovo... 7// 9 // Ewa Dzifgiel // Polityka w zwierciadle jazyka - stalinizacja prasy polskoj zycznej wydawanej na Ukrainie sowieckiej na przelomie lat // 20. i 30. XX wieku...20 // Žofia Kubiszyn-Mgdrala // Mi dzy gramatyka a pragmatyk . O formách gramatycznych imion w adresatywach w rožných aktach mowy polszczyzny...47 // Renata Kucharzyk // Wspólczesna wartosč komunikacyjna gwar // (na podstawie komunikacji zapošredniczonej elektronicznie)...57 // Eialina Kůrek // Globalizacja a j zykowo-kulturowe przemiany polskiej wsi...67 // Irena Masojc // Wplyw czynników socj okul turo wych na wybór form adresatywnych w polskim dyskursie mediálnym na Litwie...83 // Pavol Odaloš // Generačná príslušnosť ako sociolingvistický faktor // determinujúci distribúciu lexiky v komunikácii...92 // Vladimír Pátráš // Kolokvializácia alternatívnych e-periodík v slovanských jazykoch a jej sociokultúme aspekty...101 // Halina Peleowa // M i t dzypokol en i owy przekaz kulturowy // (na materiale etnolingwistycznym i gwarowym)...110 // Anna Piechnik // Pisma kierowane do urz dów przez mieszkaňców malopolskich wsi // a polská norma j zykowa. Wybrane zagadnienia (orto)graficzne // i interpunkcyjne...119 // Anna Piotrowicz - Malgorzata Witaszek-Samborska
Funkcjonowanie leksemów z gniazda slowotwórczego senior // w polszczyžnie XXI wieku...127 // Hobí ...140 // Miroslawa Sagan-Bielawa // Rok 1918 w opisie socjolingwistycznym polszczyzny...148 // Ceinrnana ??? // Petar Sotirow // ? kilku przypadkach bulgarsko-polskiej asymetrii // w zakresie metafor potocznych...165 // Wladyslaw Šliwiňski // O badaniu slownictwa specjalistycznego w literaturze // (na przykladzie powiešci Jalu Kurka Grypa szaleje w Naprawie)..173 // Anna Tyrpa // Polskie spoleczeňstwo widziane z wiejskiej perspektywy... 181 // Záverečné slovo // 190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC