Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Čtvrté přepracované vydání
Brno : Didaktis, [2015]
224 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7358-235-7 (brožováno)
"Přepracované vydání titulu Odmaturuj! z českého jazyka"--Obálka
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 216-218, bibliografické odkazy a rejstřík
001635918
JAZYK // 1. Obecné poznatky o jazyce 6 // 1.1 Jazyk 6 // 1.2 Jazykověda 6 // 1.2.1 Jazykovedné disciplíny 6 // 1.2.2 Vývoj české jazykovědy 8 // 1.3 Národníjazyk 10 // 1.3.1 Spisovná čeština 10 // 1.3.2 Nespisovné útvary z hlediska zeměpisného 11 // 1.3.3 Nespisovné útvary z hlediska sociálního 12 // 1.4 Příbuznost jazyků 13 // 1.5 Vývoj jazyka 15 // 1.5.1 Historický vývoj češtiny 15 // 1.5.2 Vývojové tendence češtiny v současnosti 18 // 1.5.3 Vývoj českého pravopisu 19 // 1.6 Úzus, norma, kodifikace 22 // Test 23 // 2. Nauka o zvukové stránce jazyka 24 // 2.1 Fonetika a fonologie 24 // 2.2 Vznik řeči 24 // 2.3 Soustava českých hlásek 25 // 2.4 Zvuková stránka slova 27 // 2.5 Zvuková stránka věty 28 // 2.6 Fonetická transkripce 28 // 2.7 Spisovná výslovnost 29 // 2.7.1 Výslovnost samohlásek 29 // 2.7.2 Výslovnost souhlásek 29 // 2.7.3 Výslovnost slov přejatých 30 // Test 31 // 3. Nauka o grafické stránce jazyka 32 // 3.1 Písmo a pravopis 32 // 3.2 Vztah zvukové a grafické stránky jazyka 32 // 3.3 Pravidla českého pravopisu 33 // 3.3.1 Označování hlásek písmeny 34 // 3.3.2 Zkratky a značky 43 // 3.3.3 Psaní velkých písmen 44 // 3.3.4 Hranice slov v písmu 46 // 3.3.5 Ůenici znaménka 47 // Test 50 // 4. Nauka o slovní zásobě 51 // 4.1 Lexikologie 51 // 4.2 Způsoby pojmenování 51 // 4.3 Význam 52 // 4.3.1 Význam slova 52 // 4.3.2 Významovévztahy mezi slovy 54 // 4.4 Vrstvy slovní zásoby 55 // 4.5 Změny slovní zásoby 56 // 4.5.1 Tvoření nových slov 56 // 4.5.2 Vznik víceslovných pojmenování 57 // 4.5.3 Změna významu slov 57 // 4.5.4 Přejímání slov 58 // 4.6 5lovníky a jejich druhy 59 // Test 61 // 5. Nauka o tvoření slov 62 // 5.1 Tvoření slov 62 // 5.2 Struktura slova 62 // 5.3 Odvozování 64 // 5.3.1 Odvozováni podstatných jmen 65 //
5.3.2 Odvozování přídavných jmen 66 // 5.3.3 Odvozováni sloves 67 // 5.3.4 Tvoření příslovcí 67 // 5.4 Skládání 67 // 5.5 Zkracování 68 // Test 69 // 6. Tvarosloví 70 // 6.1 Tvarosloví 70 // 6.2 Třídění slov 70 // 6.2.1 Mluvnické kategorie 71 // 6.3 Podstatná jména 71 // 6.3.1 Pád 71 // 6.3.2 (íslo 72 // 6.3.3 Jmenný rod 73 // 6.3.4 Skloňování jmen přejatých 76 // 6.4 Přídavná jména 78 // 6.5 Zájmena 79 // 6.6 Číslovky 80 // 6.7 Slovesa 81 // 6.7.1 Osoba a číslo 82 // 6.7.2 Způsob 83 // 6.7.3 Čas 83 // 6.7.4 Slovesný rod 83 // 6.7.5 Vid // 6.7.6 Slovesné třídy a vzory // 6.7.7 Slovesné tvary neurčité 85 // 6.8 Příslovce 86 // 6.9 Předložky 87 // 6.10 Spojky 87 // 6.11 Částice 88 // 6.12 Citoslovce 88 // Test 89 // 7. Skladba 90 // 7.1 Skladba 90 // 7.2 Větné vztahy a jejich vyjadřováni 90 // 7.3 Větné členy 92 // 7.3.1 Podmět 93 // 7.3.2 Přísudek 94 // 7.3.3 Předmět 95 // 7.3.4 Příslovečné určení 95 // 7.3.5 Doplněk 96 // 7.3.6 Přívlastek 97 // 7.3.7 Rozbor věty 98 // 7.4 Souvětí 99 // 7.4.1 Souvětí souřadné 100 // 7.4.2 Souvětí podřadné 102 // 7.4.3 Složité souvětí 104 // 7.5 Odchylky od pravidelné větné stavby // 7.5.1 Zvláštnosti větné stavby // 7.5.2 Chyby ve větné stavbě // 7.6 Věty podle postoje mluvčího // 7.7 Jistotní modalita // 7.8 Zápor // 7.9 Pořádek slov // 7.9.1 Aktuální členění výpovědi // 7.9.2 Další slovoslední činitelé // 7.9.3 Větosled // 7.10 Valenční skladba // Test // 8. Nauka o textu // 8.1 Textová syntax // 8.2 Záznam výpovědi v textu // 8.3 Soudržnost textu // 8.3.1 Obsahová soudržnost // 8.3.2 Formální soudržnost // 8.4 Členění textu // 8.4.1 Horizontální členění // 8.4.2 Vertikální členěni // 8.5 Získávání a zpracovávání informaci // 8.5.1 Zdroje informaci //
8.5.2 Práce s odbornou literaturou // 8.5.3 Odkazy na zdroje informací // Test // SLOH // 1. Úvod do nauky o komunikaci a stylu // 1.1 Komunikace // 1.2 Stylistika // 1.3 Jazykový styl // 1.4 Slohotvorní činitelé // 1.5 Funkční styly // 1.6 Stylistika jazykových prostředků // 1.6.1 Projev mluvený a psaný // 1.7 Slohové postupy a útvary // 1.8 Jazyková kultura // Test // 2. Funkční styl prostěsdělovací // 2.1 Charakteristika prostěsdělovacích projevů // 2.1.1 Jazykové prostředky // 2.2 Slohové útvary prostěsdělovacího stylu // 2.2.1 Mluvené útvary // 2.2.2 Písemné útvary // Test // 3. Funkční styl publicistický // 3.1 Charakteristika žurnalistických projevů // 3.1.1 Jazykové prostředky // 3.1.2 Stavba žurnalistických textů // 3.2 Slohové útvary publicistického stylu // 3.2.1 Zpravodajské žánry // 3.2.2 Analytické žánry // 3.2.3 Beletristické žánry // 3.3 Reklama // Test // 4. Funkční styl odborný 152 // 4.1 Charakteristika odborných projevů 152 // 4.1.1 Jazykové prostředky 152 // 4.1.2 Stavba odborných textů 153 // 4.2 Slohové útvary odborného stylu 154 // Test 157 // 5. Funkční styl administrativní 158 // 5.1 Charakteristika administrativních projevů 158 // 5.1.1 Jazykové prostředky 159 // 5.2 Slohové útvary administrativního stylu 160 // Test 165 // 6. Funkční styl umělecký 166 // 6.1 Charakteristika uměleckých projevů 166 // 6.1.1 Jazykové prostředky 167 // 6.1.2 Stavba uměleckých textů 169 // 6.2 Slohové útvary uměleckého stylu 169 // Test 173 //
// 7. Funkční styl řečnický 174 // 7.1 Charakteristika řečnických projevů 174 // 7.1.1 Řečnické prostředky 174 // 7.1.2 Kompozice řečnických projevů 175 // 7.2 Slohové útvary řečnického stylu 176 // 7.3 Příprava a realizace řečnického projevu 179 // 7.3.1 Příprava projevu 179 // 7.3.2 Projev 180 // Test 181 // CVIČENÍ // 1. Pravopisná cvičeni 184 // 2. Úlohy pro práci s textem 191 // 3. Klíč k testům z jednotlivých celků 201 // 4. Klič k pravopisným cvičením 202 // 5. Klič k úlohám pro práci s textem 207 // SLOVNÍČEK JAZYKOVĚDNÝCH POJMŮ 210 // DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA 216 // REJSTŘÍK 219
(OCoLC)923586521
cnb002725455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC