Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Třetí, doplněné vydání
Brno : Didaktis, [2007]
168 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7358-082-7 (brožováno) ISBN !80-7358-082-9 (chyb.)
Odmaturuj!
Obsahuje rejstřík
001635919
1. Obecné poznatky o jazyce 5 // Jazykověda a její hlavni discipliny 5 // Národní jazyk 6 // Spisovné útvary jazyka 6 // Nespisovné útvary jazyka z hlediska zeměpisného 7 Nespisovné útvary z hlediska sociálního 8 // Příbuznost jazyků 9 // Historický vývoj českého jazyka 10 // Vývoj českého pravopisu 13 // Vývojové tendence češtiny v současnosti 14 // Norma a kodifikace 15 // Získáváni a zpracování informací 15 // 2. Nauka o zvukové stránce jazyka 17 // Vznik řeči 17 // ¦ Soustava českých hlásek 17 // Zvuková stránka slova 19 // Zvuková stránka věty 20 // Fonetická transkripce 20 // Spisovná výslovnost 21 // Výslovnost samohlásek 21 // Výslovnost souhlásek 21 // Výslovnost slov cizích a přejatých 21 // 3. Grafická stránka jazyka 22 // Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka 22 // Základní pravopisné jevy 23 // Označování hlásek písmeny 23 // Zkratky a značky 30 // Psáni velkých písmen 30 // Hranice slov v pismu 32 // Členici znaménka 32 // 4. Manka o slovní zásobě 36 // Způsoby pojmenováni 36 // Slovo a jeho význam 37 // Vrstvy slovní zásoby 39 // Změny slovní zásoby 40 // Změna významu slov 40 // Spojování slov v pojmenování víceslovná 41 // Přejímání slov z cizích jazyků 41 // Tvořeni nových slov 41 // .Slovníky a jejich druhy 42 // 5. Nauka o tvoření slov 43 // Struktura slova 43 // Odvozování 44 // Odvozování podstatných jmen 45 // Odvozováni přídavných jmen 46 // Odvozování sloves 46 // Tvoření příslovcí 47 // Skládání 47 // Zkracování 47 // 6. Tvarosloví (morfologie) 49 // Členění slovního tvaru 49 // Třídění slov 49 // Mluvnické kategorie (významy) 50 // Podstatná jména 50 // Pád 50 // Číslo 51 // Jmenný rod 51 // Přídavná jména 54 // Zájmena 55 // Číslovky 56 // Slovesa 56 // Osoba a číslo 57 // Způsob 57 // Čas 58 //
Slovesný rod 58 // Vid 58 // Slovesné tvary neurčité 59 // Příslovce 60 // Předložky 60 // Spojky 60 // Částice 61 // Citoslovce 61 // 7. Skladba 62 // Věta a výpověď 62 // Větné vztahy a jejich vyjadřování 62 // Větný člen 64 // Příklad větného rozboru 68 // Souvětí 68 // Souvětí souřadné 69 // Souvětí podřadné 70 // Složité souvětí 72 // Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby 73 // Zvláštnosti větné stavby 73 // Chyby ve větné stavbě 74 // Věta podle postoje mluvčího 74 // Aktuální členění výpovědi a slovosled 75 // Slovosled a větosled 75 // Základy valenční skladby 76 // 8. Nauka o textu 78 // Komunikace 78 // Záznam výpovědi v textu 79 // Výstavba textu 79 // Jazykové prostředky soudržnosti textu 79 // Členění souvislého textu 80 // 9. Úvod do stylistiky 82 // Jazykový styl 82 // Slohotvorní činitelé 82 // Funkční styly 83 // Stylistika jazykových prostředků 83 // Projev mluvený a psaný 84 // Slohové postupy a útvary 84 // Jazyková kultura 85 // 10. Prostěsdělovod styl 86 // Charakteristika prostěsdělovacích projevů 86 // Jazykové prostředky 86 // Slohové útvary prostěsdělovacího stylu 86 // Mluvené útvary 86 // Krátké informační útvary 87 // Stylizace mluvené řeči v literárnim díle 88 // 11. Publicistický styl 89 // Charakteristika publicistických projevů 89 // Jazykové prostředky 89 // Stavba publicistických projevů 90 // Slohové útvary publicistického stylu 90 // 12. Odborný styl 93 // Charakteristika odborných projevů 93 // Jazykové prostředky 93 // Stavba odborného textu 94 // Slohové útvary odborného stylu 94 // 13. Administrativní styl 97 // Charakteristika administrativnich projevů 97 // Jazykové prostředky 97 // Slohové útvary administrativního stylu 97 //
14. Umělecký styl 100 // Charakteristika uměleckých projevů 100 // Jazykové prostředky 100 // Stavba uměleckých projevů 100 // Druhy uměleckých projevů 101 // Slohové útvary uměleckého stylu 101 // 15. Základy rétoriky 104 // Charakteristika řečnických projevů 104 // Řečnické prostředky 104 // Kompozice řečnických projevů 105 // Řečnické útvary 105 // Přílohová část 107 // č. 1: Základní přehled vývoje jazykovědy 107 // č. 2: Seznam základní odborné literatury 110 // č. 3: Práce s odbornou literaturou 112 // č. 4: Slovníček jazykovědných pojmů 115 // č. 5: Soubor cvičení a testových úloh 119 // A. Pravopisná cvičení 119 // B. Testové úlohy 127 // C. Úlohy pro práci s textem 140 // Klíč 152 // A. Klič ? pravopisným cvičením 152 // B. Klíč ? testovým úlohám 158 // C. Klíč ? úlohám pro práci s textem 159 // Rejstřík 162
(OCoLC)124091600
cnb001708486

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC