Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., upravené vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2014
245 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-535-8 (brožováno)
Terminologické slovníky
Přepracované vydání učebnice českého jazyka pro gymnázia, která připravuje žáky na nový typ maturitní zkoušky.
001635931
OBSAH // I. I Nauka o slovní zásobě (lexikológie) // Motivace...5 // 1. Úvod do nauky o slovní zásobě...9 // 2. Význam pojmenování. Druhy pojmenování podle stylistické platnosti...14 // 3. Druhy pojmenování podle významu...18 // 4. Přenášení pojmenování, obraznost...23 // 5. Slovní zásoba...30 // 6. Slovníky a práce s nimi...34 // 7. Lexikální a sémantická cvičení...42 // 8. Vybrané kapitoly ze sémantiky - // jevy z nauky o slovní zásobě...48 // II. I Nauka o tvoření slov (derivologie) // Motivace...52 // 1. Úvod do nauky o tvoření slov...54 // 2. Slovotvorná a morfémová stavba slova...56 // 3. Tvoření slov (1. část: odvozování)...61 // 4. Tvoření slov (2. část: skládání, zkracování)...68 // 5. Slovotvorný a morfematický rozbor...71 // III. I Pravopis (ortografie) // 1. Psaní velkých písmen...77 // 2. Interpunkční znaménka - čárka ve větě jednoduché...85 // 3. Hranice slov v písmu...93 // IV. I Nauka o slohu (stylistika) // Motivace...98 // 1. Publicistický styl - obecné poučení...100 // 2. Kompozice a jazykové prostředky útvarů publicistického stylu...106 // 3. Vybrané útvary publicistického stylu // (1. část: panelová diskuse)...113 // 4. Vybrané útvary publicistického stylu // (2. část: zpráva, analytický článek)...115 // 5. Vybrané útvary publicistického stylu (3. část: fejeton) 118 // 6. Vybrané útvary publicistického stylu (4. část: reportáž) 127 // 7. Publicistický
styl - procvičování...133 // V. I Tvarosloví (morfologie) // Motivace...138 // 1. Úvod do tvarosloví...141 // 2. Slovní zásoba...143 // 3. Funkční tvarosloví - jména (1. část: pád)...150 // 4. Funkční tvarosloví-jména // (2. část: jmenné číslo, jmenný rod)...155 // 5. Funkční tvarosloví - slovesa (1. část: slovesná osoba)...161 // 6. Funkční tvarosloví - slovesa (2. část: slovesný způsob)...165 // 7. Funkční tvarosloví - slovesa (3. část: slovesný čas)...171 // 8. Funkční tvarosloví - slovesa (4. část: slovesný vid)...176 // 9. Funkční tvarosloví - slovesa (5. část: slovesný rod)...183 // 10. Funkční tvarosloví - neohebné slovní druhy...188 // Z historie české jazykovědy - Česká jazykověda v 19. století a na počátku 20. století. Jan Gebauer...192 // 11. Formální tvarosloví - úvod...199 // 12. Formální tvarosloví -jména (1. část: podstatná jména)... 202 // 13. Formální tvarosloví - jména // (2. část: přídavná jména, zájmena, číslovky)...210 // 14. Formální tvarosloví - slovesa (základní terminologie, zařazování sloves do slovesných tříd a ke vzorům, obtížnější tvaroslovné jevy)...218 // 15. Vybrané kapitoly ze sémantiky - tvaroslovné jevy // (1. část: podstatná jména, přídavná jména)...224 // 16. Vybrané kapitoly ze sémantiky - tvaroslovné jevy // (2. část: zájmena, číslovky)...227 // 17. Vybrané kapitoly ze sémantiky - tvaroslovné jevy // (3.
část: slovesa)...233 // Slovník přejatých slov...235 // Slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky // 238
(OCoLC)897870473
cnb002634295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC