Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katalog
Vydání první
Praha : Filosofia ; Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2019
444 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-605-7 (Filosofia ; vázáno)
ISBN 978-80-87151-49-5 (Východočeské muzeum ; vázáno)
Monumenta numismatica ; svazek 4
čeština
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 389-397 a bibliografické odkazy
Souběžný anglický text
Vydavatelé: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích
001636016
OBSAH // PŘEDMLUVA... // 1. NÁLEZOVÉ OKOLNOSTI, LOKALIZACE A ARCHEOLOGICKÉ PRŮZKUMY MÍSTA NÁLEZU. // (Jiří Lukas - Jiří Militký) // 2. CHARAKTERISTIKA MÍSTA NÁLEZU V ARCHEOLOGICKO-HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH // 3. POPIS DEPOTU CHÝŠŤ 2015 // 3.1. Keramická nádoba použitá jako schránka depotu (Jiří Militký)...24 // 3. 2. Základní charakteristika složení nálezu...24 // 3. 3. Technické poznámky ke katalogu...26 // 3.4. Katalog mincí obsažených v depotu...29 // 4. NUMISMATICKÁ ANALÝZA DEPOTU CHÝŠŤ 2015 // 4.1. Domácí hromadné nálezy mincí - základní pramen poznání českého mincovnictví 90. let 10. století...302 // 4. 2. Zahraniční hromadné mincovní nálezy se zastoupením českých denárů ražených v průběhu 90. let 10. století ...313 4. 3. Chronologie starších variant denárů ethelredského typu z pražské mincovny (C 123, C 124, C 128, C 136)... 316 // 4.4. Mladší varianty denárů ethelredského typu z pražské mincovny (C 1016, C 129, C 130)...323 // 4. 5. Denáry ethelredského typu z vyšehradské mincovny (C 140, C 141)...326 // 4.6. Denáry ethelredského typu se jménem Soběslava Slavníkovce...329 // 4. 7. Denáry typu ruka - kaplice z pražské mincovny (C 134/1018, C 135, C 185/1023)...333 // 4.8. Denáry typu ruka - kaplice z vyšehradské mincovny (C 142, C 143)...339 // 4.9. Denáry typu ruka - kaplice C 133... 43 // 4.10. Denáry typu ruka - kaplice C 226...347 // 4.11. Denáry typu ruka - kříž
z pražské mincovny (C 137, C 1019)...350 // 4.12. Dosud neznámé varianty denárů typu ruka - kaplice...352 // 4.13. Bavorská složka nálezu...353 // 5. ČESKÉ MINCOVNICTVÍ 90. LET 10. STOLETÍ VE SVĚTLE NÁLEZU CHÝŠŤ 2015...355 // 6. EXKURZ 1: TABELÁRNÍ PŘEHLEDY VÝSKYTU ČESKÝCH MINCÍ V ZAHRANIČNÍCH NÁLEZECH // 6.1. Zastoupení českých denárů z pražské a vyšehradské mincovny, // ražených v průběhu 90. let 10. století v zahraničních nálezech v chronologickém pořadí podle doby ukrytí.362 // 6.2. Zastoupení českých denárů z pražské a vyšehradské mincovny, // ražených v průběhu 90. let 10. století v zahraničních nálezech podle typů a variant...366 // 7. EXKURZ 2: ANALYTICKÉ POSOUZENÍ NÁLEZU V CHÝŠTI...369 // (Tomáš Wágner - Marek Fikrle - Jiří Lukas) // 8. SROVNÁVACÍ TABULKA INVENTÁRNÍCH A KATALOGOVÝCH ČÍSEL...379 // 9. LITERATURA // 389 // CONTENT // 1. ARCHAEOLOGICAL CONTEXT, LOCALIZATION AND ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS...398 // AT THE FINDING SPOT (Jiří Lukas - Jiří Militký) // 2. CHARACTERISTICS OF THE FINDING SPOT IN THE ARCHAEOLOGICAL-HISTORICAL CONTEXT... 401 // 3. DESCRIPTION OF THE CHÝŠŤ HOARD (2015) // 3.1. Ceramic vessel used for boxing of the hoard (Jiří Militký)...403 // 3. 2. Basic characteristics of the hoard content...403 // 3. 3. Technical notes to the catalogue...404 // 3.4. Catalogue of coins in the hoard (Czech only)...29 // 4. NUMISMATIC ANALYSIS OF THE CHÝŠŤ HOARD (2015)
// 4.1. Local coin hoards - basic source for understanding the Bohemian coinage in the 990s...405 // 4. 2. Foreign coin hoards with the Bohemian deniers struck in the 990s...412 // 4.3. Chronology of earlier varieties of the deniers of the Ethelred type produced in the Prague mint (C 123,124,128,136) ...413 // 4.4. Later varieties of the deniers of the Ethelred type produced in the Prague mint (C 1016,129,130).419 // 4. 5. Deniers of the Ethelred type produced in the Vyšehrad mint (C 140, C 141)...421 // 4. 6. Deniers of the Ethelred type with the name of Soběslaus the Slavnikid...423 // 4. 7. Deniers of the hand - chapel type produced in the Prague mint (C 134/1018, C 135, C 185/1023).426 // 4. 8. Deniers of the hand - chapel type produced in the Vyšehrad mint (C 142, C 143)...428 // 4.9. Deniers of the hand - chapel type C 133...430 // 4.10. Deniers of the hand - chapel type C 226...432 // 4.11. Deniers of the hand - cross type produced in the Prague mint (C 137, C 1019)...434 // 4.12. Unknown varieties of the deniers of the hand - chapel type...435 // 4.13. Bavarian coins in the hoard...436 // 5. BOHEMIAN COINAGE IN THE 990s IN LIGHT OF THE CHÝŠŤ HOARD (2015)...437 // 6. EXCURSUS 1: TABLES SUMMARIZING APPEARANCE OF THE BOHEMIAN COINS IN FOREIGN HOARDS // 6.1. Appearance of the Bohemian deniers struck in the Prague and Vyšehrad mints // during the 990s in foreign hoards arranged in chronological order based on tpq...362 // 6. 2. Appearance of the Bohemian deniers struck
in the Prague and Vyšehrad mints // during the 990s in foreign hoards monitored on their types and varieties...366 // 7. EXCURSUS 2: ANALYTICAL REVIEW OF THE CHÝŠŤ HOARD...442 // (Tomáš Wágner - Marek Fikrle - Jiří Lukas) // 8. INVENTORY AND CATALOGUE NUMBERS...379 // 9. LITERATURE // 389
cnb003221447

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC