Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Brno : Matice moravská, 2020
399 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, 1 plán, faksimile ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87709-27-6 (vázáno)
Knižnice Matice moravské ; svazek 48
"Ostravská univerzita"--Rub titulní strany
Obsahuje bibliografii na stranách 350-371, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001636061
Obsah // I. Úvod ...9 // 1. Proč zkoumat (raněnovověký] klérus?...12 // 2. Výzkum raněnovověkého kléru: Stav bádání...16 // 2.1. Česká historiografie...16 // 2.2. Evropský kontext...30 // 3. Východiska a cíl práce...42 // II. Profese a kariéra...55 // 1. Kariéra a patronát: Příklad lichtenštejnského dominia...55 // 1.1. Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru ... 55 // Profesní struktura kléru...59 // Původ knězi...61 // Titul svěcení...65 // Profesní dráha knězi...69 // 1.2. Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru ... 84 // Život a vlastnosti kněze...86 // Výkon duchovní správy... 93 // Vztahy sfarníky a ostatními kněžími...100 // Vzdělání a jazykové znalosti...101 // Péče o kostely a svěřený majetek...105 // 1.3. Zhodnocení: Kněžská kariéra a profesionalizace // na lichtenštejnském patronátu...108 // 2. Kariéra v rámci diecéze ...114 // 2.1. Výchozí pozice kněží...115 // Geografický původ...115 // Sociální původ...121 // 2.2. Kariéra v duchovním stavu...128 // Kněžské svěcení: Titul svěcení a věk novokněží...128 // Start kněžské kariéry...140 // Profesní mobilita: Hierarchický rámec...147 // Prostorová mobilita: Vazba na místo a patrona...168 // 2.3. Zhodnocení: Klérus patronátni nebo diecézni?...187 // III. Profese a sociální pozice...195 // 1. Pozůstalostní řízení: Retrospektivní pohled na život kněze . . . 195 // 1.1. Pozůstalostní
agenda olomoucké konzistoře // v raném novověku ve světle normativních pramenů...197 // 1.2. Od smrti ? absolutoriu: Průběh pozůstalostního řízení // u olomoucké konzistoře v letech 1745-1783 ... 202 // Zahájení pozůstalostního řízení...202 // Ustanovení exekútora a inventarizace pozůstalosti...207 // Exekuce a ukončení pozůstalostního řízení...221 // Zvláštní případy pozůstalostního řízení...227 // 2. Ekonomické a sociální poměry kněží ve světle // pozůstalostních písemností...230 // 2.1. Struktura kněžského majetku...231 // Rezervy a přebytky: Finanční majetek a předměty // z drahých kovů ...231 // Životní potřeby I: Vybavení domácnosti a hospodářství, // předměty denní potřeby...251 // Životní potřeby II: Hospodářské zvířectvo, // zemědělské plodiny a potraviny...263 // Intelektuální činnost a zájmy: Knihy, umělecké předměty, // sběratelství...274 // Zhodnocení: Celková skladba kněžského majetku...300 // 2.2. Hodnota majetku jako indikátor sociálního postavení kněze 311 // IV. Závěr: Moravský klérus v 18. století mezi stavem a profesí 331 // Seznam zkratek...345 // Seznam tabulek a grafů...347 // Seznam pramenů a literatury...35O // Jmenný rejstřík...373 // Místní rejstřík... // Summary...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC