Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020
435 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4461-5 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4467-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 409-434
Forenzní psychologie je aplikovanou psychologickou disciplínou, která se uplatňuje tam, kde se jedinec stává subjektem občanských a trestně právních vztahů. Studuje chování a prožívání člověka v situacích regulovaných právem. Publikace vychází z širšího pohledu na trestný čin, jeho spáchání a objasňování. Všímá si pachatele i oběti, zajímá ji vyšetřovatel a jeho interakce s účastníky trestního řízení, zaměřuje se na psychologické souvislosti jednotlivých procesních úkonů. Vybírá metodologické i diagnostické postupy související s vyšetřováním trestných činů, přidává aktuální témata a prakticko-aplikační souvislosti. Popisuje psychologické aspekty zranění oběti násilného trestného činu, poskytuje i poznatky ke kriminálnímu uvažování pachatelů. Několik kapitol se věnuje dětem a jejich svědecké výpovědi, ale také dospívajícím v roli pachatelů násilných trestných činů. Pachateli je věnována pozornost nejen v situaci páchání trestného činu, ale také ve fázi celého vyšetřování, soudněznalecké expertízy, případného vazebního stíhání, soudního projednávání i odsouzení a výkonu trestu odnětí svobody..
Anglické resumé
001636195
Úvod 11 // 1. Stručný přehled forenzněpsychologických disciplín (Hedvika Boukalová, Ilona Gillernová) 13 // 1.1 Forenzněpsychologické disciplíny a jejich zaměření 13 // 1.2 Psychologie ve vyšetřování trestných činů 17 // I. PACHATELÉ, TRESTNÉ ČINY A JEJICH OBĚTI 21 // 2. Motivace trestného činu násilné povahy (Karel Netík) 23 // 2.1 Motivace trestného činu násilné povahy a právo 23 // 2.2 Motivace trestného činu jako psychologický problém 24 // 2.3 Vybrané sociodemografické a osobnostní charakteristiky pachatelů // násilné trestné činnosti 29 // 2.4 Duševní choroby a poruchy a jejich role při páchání trestné činnosti. 33 // 2.4.1 Poruchy osobnosti 33 // 2.4.2 Psychotická onemocnění 3A // 2.4.3 Sexuální deviace 34 // 2.5 Problematika motivace jednotlivých typů násilných trestných činů 42 // 2.5.1 Trestný čin znásilnění a pohlavního zneužití 42 // 2.5.2 Sexuálně motivované vraždy 46 // 2.5.3 Vraždy v rodině (vztahová motivace trestného činu vraždy) 52 // 2.5.4 Majetková motivace vraždy 53 // 2.5.5 Nájemné vraždy 54 // 2.5.6 Žhářství a pumové útoky 55 // 3. Analýza zranění oběti a její forenzněpsychologický význam // (Zuzana Fajtlová) 59 // 3.1 Posuzování poškození zdraví z hlediska medicíny 60 // 3.2 Zranění způsobená tupým nástrojem 61 // 3.2.1 Tržně zhmožděné rány 61 // 3.3 Poranění vzniklá užitím ostrých nástrojů 62 // 3.3.1 Řezné rány 62 // 3.3.2 Bodné rány 64 // 3.3.3 Sečné rány 65 // 3.4 Zranění způsobená střelnými zbraněmi 66 // 3.5 Vybrané mechanismy poranění 67 // 3.5.1 Poranění způsobená rukama 67 // 3.5.2 Poranění způsobená nohama 68 // 3.5.3 Udušení 68 // 3.6 Zranění oběti a možnosti jejich interpretace z hlediska posouzení motivace 71 //
4. Kriminální myšlení u pachatelů trestné činnosti (Petra Faridová) 75 // 4.1 Kriminální myšlení a možnosti uplatnění konceptu v praxi 76 // 4.2 Teoretická východiska 77 // 4.3 Detekce kriminálního myšlení 79 // 4.4 Specifika výskytu kriminálního myšlení 82 // 4.5 Kriminální myšlení a vybrané charakteristiky pachatelů trestné činnosti 83 // 5. Násilný trestný čin a riziko jeho recidivy (Petra Skřivánková) 91 // 5.1 Nebezpečnost a její predikce 92 // 5.2 Typy prognostiky kriminality 94 // 5.3 Posuzování rizika násilné recidivy 94 // 5.4 Kriminogenní faktory 96 // 5.5 Riziko násilné recidivy ve vztahu k vybraným rizikovým faktorům 97 // 5.5.1 Riziko násilné recidivy a psychóza 97 // 5.5.2 Riziko násilné recidivy a psychopatie 100 // 5.5.3 Riziko recidivy u sexuálního násilí 104 // 5.5.4 Riziko násilné recidivy a syndrom závislosti 105 // 5.6 Souhrn a doporučení 106 // 6. Psychologické souvislosti násilné trestné činnosti mladistvých (Ivana Spurná) 107 // 6.1 Vybrané charakteristiky kriminality mladistvých pachatelů 107 // 6.2 Mladiství pachatelé trestného činu vraždy 110 // 6.3 Příčiny nejzávažnější trestné činnosti mladistvých 111 // 6.3.1 Rodina mladistvého pachatele vraždy 111 // 6.3.2 Vztahy s vrstevníky u mladistvých pachatelů vraždy 119 // 6.3.3 Škola a její socializační vliv u mladistvých pachatelů vraždy 121 // 6.3.4 Osobnostní charakteristiky mladistvých pachatelů vraždy 122 // 7. Oběti trestných činů (Klára Zbořilová) 127 // 7.1 Viktimologie a postavení oběti 128 // 7.2 Dopad trestného činu na oběť 130 // 7.2.1 Viktimizace 130 // 7.2.2 Psychologický dopad činu na oběť a vyrovnání se s trestným činem 134 // 7.2.3 Faktory ovlivňující reakce oběti 137 // 7.2.4 Dlouhodobé následky viktimizace 139 //
7.3 Role oběti v dynamice trestného činu 141 // 7.3.1 Viktimologické zavinění, viktimnost a viktimogenní faktory 141 // 7.3.2 Typologie obětí 143 // 7.4 Falešné a nepravé oběti 145 // 7.5 Oběti některých specifických deliktů 146 // 7.5.1 Domácí násilí 146 // 7.5.2 Znásilnění 149 // 7.5.3 Hatecrimes 152 // 7.5.4 Stalking 153 // 7.6 Psychologické zásady jednání s obětí 155 // 7.7 Oběť v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení 157 // II. MOŽNOSTI PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY A PODPORY VYŠETŘOVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ 159 // 8. Psychologie výslechu a výpovědi (Hedvika Boukalová, Ilona Gillernová) 161 // 8.1 K psychologii výpovědi 161 // 8.1.1 Psychologická charakteristika výpovědi ve fázi získávání informací. 162 // 8.2 Psychologická charakteristika výpovědi ve fázi vštěpování // a uchovávání informací 165 // 8.3 Psychologická charakteristika výpovědi ve fázi reprodukce informací 169 // 8.4 Příjem, zpracování a zachycení informací vyslýchajícím 170 // 8.5 Výslech a vybrané kriminalisticko-psychologické poznatky 172 // 8 5.1 Příprava a plán výslechu 172 // 8.5.2 Stádia výslechu 174 // 8.5.3 Typické situace výslechu a výslechové techniky 177 // 8.6 Doznání 184 // 8.7 Typologie pachatelů s ohledem na situaci výslechu 185 // 9. Lživá výpověď (Hedvika Boukalová) 189 // 9.1 Rozpoznání lživé výpovědi 189 // 9.2 Psychické procesy podílející se na lživé výpovědi 190 // 9.3 Další přístupy ke lži 192 // 9.4 Videozáznam a lživá výpověď 193 // 10. Problematika výslechu dětských svědků (Hedvika Boukalová, Zuzana Kostelníková, Ilona Gillernová) 195 // 10.1 Úvod k problematice dětských svědků 195 // 10.2 Charakteristiky dětského svědka 198 // 10.3 Vybrané specifické techniky a metody užívané u dětských svědků 202 //
10.4 Problematika posuzování věrohodnosti dětských svědků a jejich výpovědi 204 // 11. Procesní úkon rekognice pohledem psychologických poznatků // (Hana Trojanová) 205 // 11.1 Proces identifikace pachatele očitým svědkem 207 // 11.2 Proměnné v procesu rekognice 209 // 11.2.1 Proměnné bez možnosti ovlivnění 209 // 11.2.2 Proměnné s možností ovlivnění 211 // 11.2.3 Doporučení vycházející z psychologických výzkumů rekognice 212 // 12. Psychologické aspekty dalších procesních úkonů přípravného // řízení trestního (Hedvika Boukalová, Ilona Gillernová) 213 // 12.1 Prověrka výpovědi na místě činu 214 // 12.2 Kriminalistická rekonstrukce 215 // 12.3 Konfrontace při objasňování trestného činu 219 // 12.4 Psychologická podpora realizace jednotlivých procesních úkonů 220 // 13. Psychologické profilování (Karel Netík, Ilona Gillernová) 223 // 13.1 Z historie profilování trestných činů 224 // 13.2 Východiska tvorby profilů pachatelů trestných činů 225 // 13.3 Indikace profilování 226 // 13.4 Zdroje informací k profilování 227 // 13.5 Typy profilů 230 // 13.6 Struktura profilu a způsob zpracování 231 // 13.7 Postup profilování 235 // 13.7.1 První krok - analýza místa činu 237 // 13.7.2 Druhý krok - odhad pachatelovy motivace 244 // 13.7.3 Třetí krok - sestavení psychologického profilu pachatele 250 // 13.8 Role oběti v profilování 251 // 14. Fyziodetekční vyšetření a možnosti psychologické analýzy (Zuzana Dohnalová, Dana Štěpánková, Štěpán Vymětal) 255 // 14.1 Fyziologické změny a polygrafické testování 256 // 14.2 Historický exkurz do fýziodetekčních metod a postupů 258 // 14.3 Využití polygrafického testování 259 // 14.4 Fyziodetekční metody v kriminalistické praxi u nás 259 // 14.5 Možnosti psychologické podpory jednotlivých fází fyziodetekčního vyšetření 261 //
14.6 Specifické otázky fýziodetekčního vyšetření 265 // 14.7 Příklady fýziodetekčních vyšetření a jejich analýz 268 // 15. Psychologická analýza videozáznamů procesních úkonů // (Ilona Gillernová, Hedvika Boukalová) 275 // 15.1 Charakteristika videozáznamů úkonů trestního řízení a jejich analýza 276 // 15.2 Obecné skupiny proměnných pro psychologickou analýzu videozáznamu 277 // 15.3 Psychologická analýza videozáznamů jednotlivých procesních úkonů 278 // 15.3.1 Místo činu 279 // 15.3.2 Videozáznam dalších procesních úkonů 281 // 15.4 Výslech a výpověď 283 // 15.5 Kriminalistická konfrontace 284 // - 8 - // 15.6 Rekognice osob či předmětů 284 // 15.7 Rekonstrukce trestného činu a prověrka výpovědi na místě činu 285 // 16. Vyšetřovatel v procesu objasňování trestných činů (Hedvika Boukalová) 287 // 16.1 Profesní role vyšetřovatele a základní psychologické souvislosti 288 // 16.2 Vybrané profesní charakteristiky vyšetřovatele 290 // 16.3 Profesní dovednosti vyšetřovatele a osobnost pachatele 292 // 16.4 Profesní dovednosti vyšetřovatele v sociální interakci a komunikaci s vyšetřovaným 296 // 16.5 Reflexe vlastní činnosti vyšetřovatele a možnosti rozvíjení profesních dovedností 300 // 17. Psychologická soudněznalecká činnost v kostce (Karel Netík) 305 // 17.1 Kvalifikační předpoklady 306 // 17.2 Postavení znalce v trestním a civilním řízení 307 // 17.3 Spolupráce znalce psychologa s jinými znalci 309 // 17.4 Komunikace znalce s právními odborníky, znalec před soudem 310 // 17.5 Problém objektivity znaleckých posudků 311 // 17.6 Modelový znalecký posudek 313 // III. OBVINĚNÍ A ODSOUZENÍ 315 // 18. Vazební stíhání obviněných a vyšetřování trestného činu (Daniela Müllerová) 317 // 18.1 Legislativní rámec vazebního stíhání pachatele 318 //
18.2 Vyšetřovací vazba z hlediska trestně stíhaného 319 // 18.3 Psychologická praxe ve vazební věznici 321 // 18.4 Specifika policejního vyšetřování vazebně stíhaných obviněných 323 // 19. Psychologické aspekty resocializace odsouzených (VáclavJiřička) 327 // 19.1 Účel trestu odnětí svobody 327 // 19.2 Principy efektivních intervencí s odsouzenými 328 // 19.3 Kriminogenní rizika v komorbiditě s jinými poruchami 332 // 19.4 Odborné zacházení s odsouzenými v českých věznicích 333 // 19.4.1 Programy zacházení 333 // 19.4.2 Specializované zacházení 333 // 19.4.3 Specializované oddíly odsouzených 334 // 19.4.4 Standardizované programy 336 // 19.4.5 Terapie s chovanci v zabezpečovací detenci 337 // 19.4.6 Aktuální psychoterapeutické přístupy v penitenciární praxi 338 // 19.5 Účinnost intervencí 341 // IV. METODOLOGICKÉ SOUVISLOSTI A VYBRANÉ PSYCHODIAGNOSTICKÉ POSTUPY 343 // 20. Psychodiagnostika a forenzní psychologie (Šárka Blatníková) 345 // 20.1 Klinické metody a klinický přístup ve forenzní psychologii 346 // 20.1.1 Rozhovor a pozorování ve forenzněpsychologické činnosti 346 // s odsouzenými v českých věznicích 333 // 19.4.1 Programy zacházení 333 // 19.4.2 Specializované zacházení 333 // 19.4.3 Specializované oddíly odsouzených 334 // 19.4.4 Standardizované programy 336 // 19.4.5 Terapie s chovanci v zabezpečovací detenci 337 // 19.4.6 Aktuální psychoterapeutické přístupy v penitenciární praxi 338 // 19.5 Účinnost intervencí 341 // IV. METODOLOGICKÉ SOUVISLOSTI A VYBRANÉ PSYCHODIAGNOSTICKÉ POSTUPY 343 // 20. Psychodiagnostika a forenzní psychologie (Šárka Blatníková) 345 // 20.1 Klinické metody a klinický přístup ve forenzní psychologii 346 // 20.1.1 Rozhovor a pozorování ve forenzněpsychologické činnosti 346 // 20.1.2 Psychologická anamnéza 349 //
20.1.3 Analýza produktů ve forenzní psychologii 350 // 20.2 Testové metody ve forenzní psychologii 352 // 20.3 Některá specifika v práci a diagnostice forenzního psychologa 354 // 21. Predikční nástroje posuzování rizika násilné recidivy (Petra Skřivánková) 357 // 21.1 Posuzování rizika násilné recidivy: VRAG 359 // 21.2 Hareho škála psychopatie: PCL-R 360 // 21.3 Inventář posouzení nebezpečnosti: LSI-R 360 // 21.4 Souhrnná Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených: SARPO 361 // 21.5 Hodnocení rizika násilného chování: HCR-20, 3. verze 362 // 22. Inventář kriminálních stylů myšlení (Petra Faridová) 365 // 22.1 Česká verze PICTS-cz a její popis 366 // 22.2 Interpretační postupy PICTS-cz 369 // 23. Kognitivní interview (Zuzana Kostelníková) 371 // 23.1 Základní principy kognitivního interview 372 // 23.2 Techniky užívané v průběhu kognitivního interview 373 // 23.3 Průběh kognitivního interview 376 // 23.4 Porovnání kognitivního interview s jinými metodami 379 // PŘÍLOHY 381 // Summary 407 // Literatura 409
(MiAaPQ)ECB6407532
cnb003244703

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC