Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020
325 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7603-183-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 295-313, bibliografické odkazy a rejstřík
České, anglické a německé resumé
001636263
Obsah // Předmluva y // Úvod 11 // KONTEXTY // 1 Bližší vymezení zkoumané problematiky 20 // 1.1 Kultura, literatura a interkulturní zkoumání literatury 21 // 1.1.1 Širší a užší pojetí kultury ve vztahu ke krásné literatuře 29 // 1.1.2 Koncept interkulturního zkoumání 31 // 1.2 Literatura ve vztahu ? literární vědě a didaktice literatury, didaktice reálií // a interkulturnímu učení 34 // 1.2.1 Didaktika cizojazyčné literatury/LPDM - součást studia // učitelství a její aplikace ve školní praxi 39 // 1.3 Druhá světová válka jako spojující téma předkládaných zkoumání 44 // 1.3.1 Vymezení zkoumaného textového korpusu děl // LPDM s tématem 2. světové války 47 // 2 Cizojazyčná literatura a cizojazyčná LPDM v interkulturním diskursu 50 // 2.1 Literatura v kontextu kultury 52 // 2.1.1 Literární text v kontextu kultury 59 // 2.2 Literatura v kontextu interkulturní sémiotiky 65 // 2.2.1 Kategorie své/vlastní/ známé vs./? cizí/jiné/neznámé, // kategorie společné 67 // 2.2.1.1 Kategorie své/vlastní/ známé vs./? cizí/jiné/neznámé, kategorie // společné ve vztahu ? literatuře/LPDM s tématem 2. světové války 69 // 3 Literatura/LPDM v diskursu literárněvědných zkoumání 70 // 3.1 Základní stratifikace pojmu krásná literatura a otázka kánonu 71 // 3.1.1 Kánon ve vztahu ? vymezení subsystémů všeobecně // chápaného pojmu literatura 22 // 3.1.2 Klasická/tradiční díla LPDM jako součást
kánonu 75 // 3.1.2.1 Klasická/tradiční díla ve vztahu ? edičním kánonům // nebo jiným nakladatelským počinům 81 // 3.1.2.2 Klasická/tradiční díla LPDM v interkulturním kontextu 83 // 3.1.2.3 Otázka tematického kánonu v interkulturním // kontextu - LPDM s tématem 2. světové války 83 // 3.2 LPDM jako předmět bádání literární vědy a dalších společenskovědních disciplín 85 // 3.2.1 Autonomní postavení výzkumu LPDM 90 // 3.2.2.1 Specifičnost LPDM - zkoumání české literární vědy 91 // 3.2.2.2 Dětský aspekt - zkoumání slovenské literární vědy 92 // 3.2.2.3 Paradigmata LPDM - zkoumání německojazyčné literární vědy 94 // 3.2.2.4 Antropologický charakter LPDM 96 // 3.3 Komparativní pohled na klasifikaci LPDM v ČR a německojazyčných // zemích: LPDM jako systém symbolů a jako součást společenské praxe 97 // 3.3.1 Symbolický systém LPDM 98 // 3.3.2 LPDM jako součást společenské praxe 99 // 3.4 LPDM v průsečíku literární sémiotiky a lingvistiky 100 // 3.5 Zvláštnosti LPDM s tématem 2. světové války 104 // 3.5.1 LPDM s tématem 2. světové války jako součást symbolického systému 105 // 3.5.2 Několik poznámek k LPDM s tématem 2. světové války jako // součásti společenské praxe 110 // 4 Cizojazyčná literatura / LPDM v diskursu didaktických zkoumání a školní praxe v ČR 111 // 4.1 Role didaktiky cizojazyčné literatury / LPDM 111 // 4.2 Role literatury / LPDM a literární výchovy
ve VCJ na ZŠ a gymnáziích 114 // 4.2.1 SERRJ ve vztahu ? vyučování literatuře 115 // 4.2.2 Kurikulární dokumenty ČR 120 // 4.2.2.1 Zastoupení literatury v požadavcích na maturitní zkoušku 123 // 4.3 Otázka zastoupení literatury/LPDM v učebních materiálech 129 // 4.3.1 Literární texty ve vybraných učebnicích vydaných po roce 2000 129 // 4.3.2 Další zdroje četby (se zřetelem ? tématu 2. světové války) 136 // 4.3.2.1 Čítanky 136 // 4.3.2.2 Zjednodušená četba 140 // 4.3.2.3 Zrcadlové knihy 145 // 4.3.2.4 Knižně vydávané projekty 146 // 4.3.2.5 Internetové prameny 147 // 4.4 Cizojazyčná literatura/LPDM ve školách 151 // Facit I 153 // PERSPEKTIVY // 5 Ontogeneze čtenářství aneb Jak přečíst svět 160 // 5.1 Ontogeneze čtenářství v mateřském jazyce 162 // 5.1.1 Dětské čtenářství - výzkum vývojové psychologie // ve vztahu ke zkoumání LPDM ”162 // 5.1.1.1 Genologie LPDM - teorie žánrů 165 // 5.1.1.2 Genologie ve vztahu k LPDM s tématem 2. světové války 172 // 5.2 Teorie žánrů a cizojazyčné čtenářství 177 // 5.2.1 Kritérium žánru ?/vs. kritérium literárního jazyka 178 // 5.2.2 Kritérium žánru ?/vs. kritérium cizojazyčného literárního jazyka 179 // 6 Cizojazyčné čtení ?/vs. cizojazyčné čtenářství 182 // 6.1 Typologie čtení ve VCJ 183 // 6.2 Literární čtení 188 // 6.2.1 Několik poznámek ? cizojazyčnému literárnímu čtení // s tématem 2. světové války ve VCJ 191
// 6.3 Typologie čtenáře 193 // 6.4 Čtení a čtenářství v mateřském i cizím jazyce v kontextu // společenskovědních disciplín spojených s médiem knihy 196 // 7 Specifické problémy zařazení LPDM do VCJ 199 // 7.1 Otázka textového korpusu LPDM 201 // 7.1.1 Diachrónni linka německy psané LPDM se zřetelem // ? aspektu genologie a tématu 2. světové války 203 // 7.1.1.1 Návrh studijního textového korpusu I (bez děl s válečnou tematikou) 204 // 7.1.1.2 Návrh studijního textového korpusu II (děl s válečnou tematikou) 214 // 7.1.1.3 Příklady zúžených textových korpusů pro ZŠ a SŠ 217 // 7.2 Didaktické principy ve vztahu ? práci s cizojazyčnou literaturou / LPDM 219 // 7.2.1 Didaktické principy práce s cizojazyčnou LPDM // v kontextu celostní pedagogiky a humanistické psychologie 223 // 8 Interkulturně zaměřené literární učení 226 // 8.1 Literární kompetence ve vztahu ? cizojazyčnému čtenářství 226 // 8.2 Čtenářská a literární socializace ve vztahu ? cizojazyčnému čtenářství 232 // 8.3 Literární učení ve vztahu ke čtenářství v mateřském i cizím jazyce 234 // 8.3.1 Interkulturně zaměřené literární učení o 2. světové válce 239 // 8.3.1.1 Aspekt literární vědy 241 // 8.3.1.2 Aspekt reálii’ 241 // 8.3.1.3 Aspekt interkulturality 243 // 8.3.1.4 Aspekt kulturní paměti 245 // Facit II 247 // Několik poznámek závěrem 250 // Resumé 255 // Literatura 295 // Jmenný rejstřík 314
// Ediční poznámky 321 // Seznam myšlenkových exkurzů, map, obrázků a tabulek 323
cnb003242086

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC