Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2. rozšířené vydání
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013
297 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7080-824-5 (vázáno) ISBN !987-80-7080-824-5 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na stranách 293-295
Povídání o fyzikální chemii, oboru tvořícím teoretický základ inženýrských aplikací, která dovede vysvětit mnoho jevů, se kterými se běžně setkáváme a dokáže vyřešit řadu praktických problémů. Proloženo vypočtenými příklady..
Určeno vysokoškolským a nadaným středoškolským studentům..
Popsáno podle dotisku z roku 2016
001636345
ÚVOD...15 // CO JE TEPLOTA...17 // Fyziologie teploty • Srdnatí rybáři? • Citlivost plazů • Líhně • Střípky z historie teploty • Galileův teploměr • Kapalinové teploměry • Je to zvýšená teplota? • Nenechejte se zmást stupnicí • Neobvyklé teploměry • Drát místo teploměru • Neobvyklé teploměry v geologii • Jaká kapilára? • Jak se měří teplota? • Proč máme rtuťové teploměry, a ne vodní? • Kruh se uzavírá • Plynová teplotní stupnice • Teplota a termodynamika • Tranzitivita v běžném životě • Měření srovnáváním • Nultá věta termodynamická - Co nám vlastně nultá věta poskytuje? • Teplota a druhá věta termodynamická • Mezinárodní teplotní stupnice • Účinnost tepelného stroje • Nejni/.ší naměřená teplota • Nedokonalé receptory • Teplota a třetí věta termodynamická • Teplota a kinetická teorie plynů • Jsou molekuly rychlejší než auta Formule 1? • Záporné absolutní teploty * Zázračná matematika // ABY SE ZACHOVÁVALA...31 // Fyzici lpí na zákonu zachování energie • Disipacc energie • Vnitřní energie • Můžeme tak přesně vážit? • Žádná změna po výbuchu? • Strkání mezi molekulami • Práce a teplo • Když dochází ? vazebním změnám • Ať tak, či onak • // Lze opakovaně „vstoupit do téže řeky“? • Když dva dělají totéž, není to vždy totéž • Perpetuum mobile prvního druhu • Tepelná kapacita • Co bude teplejší? • Která nádoba bude mít vyšší teplotu? • Entalpie • Roztaje olověná kulka po zásahu? • Vodní kolo // CO JE ENTROPIE...45 // Práce a teplo ještě jednou • Přeměna práce v teplo • Tepelné stroje • Perpetuum mobile druhého druhu • Všechny jouly jsou si rovny, ale některé si jsou rovnější... •
Co nezakázal otec, zakázala matka • Proč se říká „plakat nad rozlitým mlékem“? • Příklady samovolných dějů • Nepořádek se dělá sám! • // Entropie v izolovaném systému neklesá • Energetická nebo entropická krize? • Entropie a dostupné stavy • Babylonská věž • Entropie a tržní cena • Ještě jednou o nepořádku • Nic se nemusíme učit • Je mládnutí vyloučeno? • Entropie a směr času // STUDIUM PLYNŮ...53 // Odpoutat se od země a létat • Zátěž balónu • Gay-Lussacův zákon • Absolutní teplota • Vzducholodi • Daidalos • Teplotní gradient v troposféře Proč je na horách chladněji? • Problémy s hořením • Váš byt dýchá • Stáčení piva • Jak je to s relativními hmotnostmi • Objevitel inertních plynů • Kolik váží vzduch? • Další stabilní plynná složka v ovzduší? • Stavová rovnice • Přesnější stavová rovnice • Odchylky od ideálního chování * Co je pro člověka nejdůležitější • Plnění potápěčských bomb • Parciální tlak • Řekni mi, co dýcháš • Do jaké hloubky se smí potopit potápěč? // JAK SI MOLEKULY VYBÍRAJÍ SKUPENSTVÍ...65 // Čistá látka vc dvou fázích • Při odpařování dochází k ochlazování • „Odvázané“ molekuly • Jak je to se skupenstvím? • Jak sc podívat na kapalný oxid uhličitý • Jak se vaří na jiných planetách • A jak je to s vařením ve Lhase? • Média nemusí mít vždy pravdu • Ether • Problémy v tropech • Diagram p-V • Kolik vody se vypaří? • Čarování v okolí kritického bodu • // Horký led • Sušení prádla • Hospodyňky • Kdy bude pršet? • A ještě jednou var • Termodynamický pták • Opět entropie // SVATBY A ROZVODY ANEB CHEMICKÉ REAKCE...77 // Jako smečka divoké zvěře • Nebezpečné reakce •
Chemické reakce kontra jaderné reakce • Srovnání / hlediska energie • Srovnání z hlediska zákonů zachování • Srovnání z hlediska kinetického • Řetězové reakce • Trocha počtů na ukázku • A pro srovnání • Kritérium izobaricko-izotermické • Kritérium „lenosti“ • Která modifikace je stálejší? • Kdy dojde ? přeskupení sil • // Rovnovážná směs • Rovnovážná konstanta • Mu Ida • Když sc síly vyrovnají • Entropický a entalpický příspěvek • Vratné a nevratné reakce • Co lze očekávat při růstu teploty • A když je teplota ještě vyšší • Kdy se rovnováha neustaví • Teplota a tuňáci • První rakety • Je Český kras termodynamicky stabilní? • Otevřené systémy • Komu vděčíme za život? • Kolik molekul dosáhne na limit? • Hop sem, hop tam • Makrocrgické sloučeniny • Adenosintrifosfát // NEÚPROSNÝ ČAS...93 // Kdy se chemická reakce uskuteční? • Jestliže se molekuly srazí • Pokuste se tipovat • Jestliže molekuly mají při srážce vhodnou orientaci • Jestliže se molekuly srazí s eneigií dostačující ? jejich aktivaci • Jak sc mění rychlost nějakého procesu • Interpretace kinetických zákonů • Snižování ceny aut • Prvky a jejich izotopy • Radioaktivní rozpad ß • Jak rychle se rozpadá? • Geigerův-Müllerův detektor • Uhlíkové radioaktivní hodiny • Energetická bariéra • Argonové hodiny • Vznik l4C • Stáří měsíčních hornin • A co chemické reakce? • Které reakce splňují chemikův odhad? • Van‘t Hoffovo pravidlo • Odhad aktivační energie • Kvašení cukru • Ještě aktivační energie • Mechanismy • Chemické reakce v organismech • Modrá láhev • Jak oddálit smrt (u jablek) • Spontánní hořeni • Záchrana dítěte •
Kinetický model tepelné exploze • Excitovaný stav • Fluorescence • Fotochemické reakce • Sluneční malování • Světlem iniciovaná reakce mezi vodíkem a chlorem • Radiační chemie // NA SCÉNĚ SE OBJEVUJÍ IONTY...111 // Vodivé a nevodivé • Kde se vzal, tu se vzal • Kypřící prášek • Kolik vápence rozpustí voda? • Vápnění kyselých půd • Co to číslo znamená? • Doba života oxoniového iontu • Oxoniový ion • Hydratacc • Slabé a silné kyseliny • „Naše kosmetika má vyvážené pH!“ • A jak je to doopravdy? • Kdy zanedbáme diso-ciaci vody? • Přibližné hodnoty pH: • Jak získáme rovnovážnou konstantu? • „Slabá“ kyselina • Magická kyselina // KDYŽ SE ROZEBĚHNOU ELEKTRONY...119 // Elektrochemické reakce • „Transmutace kovů“ • Jednoduchý výpočet • Co se děje na rozhraní? • Já na bráchu, brácha na mne • Elektrochemické články • Galvanické Články - systémy produkující elektrickou energii z energie chemické • Solný můstek • Ještě jednou historie • Zajímavá demonstrace článku • Guinessův rekord • Daniellův článek • Článek v ústech • Olověný // akumulátor • Vybitá baterie? • Lithiové články • Kdy se rozpouští zlato • lomový součin vody • Termodynamika a elektrochemie • Skladování energie • Palivový článek • Když se dodá energie • Elektrolytické články - systémy, v nichž probíhají chemické reakce při dodávce elektrické energie • Tvorba názvosloví • Všechno zlé je k něčemu dobré • Změna napětí akumulátoru při startu auta • Výroba hliníku • Jak vzniká přepčtí • Výroba chloru • Fyzikální konstanty • Jaký náboj nese jeden elektron • Vodík • Ventilový článek • Elektrochemie pro každého // NIC NETRVÁ VĚČNĚ...133 //
Co se děje při korozi • Oxidace železa kyselinou chlorovodíkovou • Galvanické a koncentrační články • Přírodní a průmyslové vody • Potíže britské admirality • Nejslavnější vědci pomáhali britské admiralitč • Přepětí • Bude látka v daném prostředí stabilní? • Stabilita vody • Co je to pasivace? • Bludičky • Pourbaixovy diagramy • Rozpustnost hliníku • Pourbaixův diagram železa • Jak vyjít s přírodou po dobrém • Změna aktivity • Pokusy s Evansovým roztokem • Malé příčiny • velké následky • Rozdělení anodických a katodických míst v důsledku různého přístupu kyslíku k povrchu železa • Vliv tváření za studená na vznik anodických míst na povrchu železa • Ochranný účinek kovových povlaků // VELKÁ ČÍSLA...143 // Poslední vydechnutí • Hrášková kalamita • Citlivé detektory • Ropné skvrny • Tankery • Kontaminace okolí • Likvidace ropných skvrn • Fcromony • Kolik atomů radioaktivního uranu se rozpadne za 1 den? • Jak velkou potřebuje přepravku // JAK DRŽÍ SVĚT POHROMADĚ...149 // Co mohl Franklin vypočítat (a nevypočítal...) • Jak těžký je atom? • Jak velký je atom? • Nejen bleskosvod • Znal Avogadro Avogadrovu konstantu? • „Cech Loschmidt a Loschmidtovo číslo • Jak velká je molekula vody • Avogadrova konstanta co možná nejpřesněji • Atomy se vážou do molekul • Proč se Avogadrova konstanta stále mění? • Jaký je vzorec benzenu? • Struktura benzenu • Kélule, či Landenburg? • Kelvinův vířivý atom • Kvantová mechanika v chemii • Proč sc atom nezhroutí? • Atom jako částice v krabici •... i molekula je částice v krabici • Proč se molekuly přitahují? • Jak šplhá gekon po skle? • Atomy a molekuly • realita, či fikce? •
Chemie a teorie relativity, aneb proč je zlato žluté a rtuť kapalná • Jak rychle se elektron pohybuje v blízkosti atomového jádra zlata? // CHEMIE A SVĚTLO ...163 // Proč je oxid uhličitý skleníkový plyn, a dusík ne? • Světlo zastavuje atomy • // Kolik fotonů zastaví atom? • Rozměr molekuly měříme i mikrovlnou spektroskopií • Jak velká je molekula HC1? • Chemie vesmíru • Zobrazování pomocí magnetické rezonancé • Proč jsou freony škodlivé? • Kdy se rozloží freon? • // Co je to einstein? • Jak se baňa’ plamen? • Proč ban i plamen chlorid sodný? • // Baň a díky vyzařování • Slunce, broučci, mobily • Při jaké teplotě září sodík • Zelený požár elektroinstalace • A proč nejčastčji vidíme žlutý plamen? • // Stelární teploměr • Navrhujeme barevné molekuly • Jak horké je Slunce? • Polymemí vodiče • Proč mají kovy kovové zabarvení? • Světlo a polovodiče • Šířka pásů pro GaAs • Design polovodičů ¦ Fotochemické reakce a kvantový výtěžek • Kvantový výtěžek fotosyntézy • Luminiscence • Uvidíme z Prahy Sněžku? • Kam až dohlédneme? • Kde pod vodou začíná tma? // VODA, SAMÁ VODA...183 // Neobyčejná látka • Světová zásoba vody • Teplota oceánů a atmosféry • Není procento jako procento • Pevnina a oceán • Projít se po vodě • O kapičkách • // Jak se nemožné stává možným • Moloch • Mraky • Jakou práci dá vytvoření mlhy? • Vítr • Podivuhodná stavba • Na poušti • Jak se tvoří jinovatka • Továrny na vodu • Proč je v horkém létě příjemně v lese? • Sublimace • Ochlazování kropením • Poceni • Smrt z přehřátí • Opět chlazení • Jak se chladí vodní živočichové? • Proč je voda modrá? • Mořská voda je slaná ... • Oceán •
Lehká a těžká voda • Mořská a pitná voda • Život • Pozorování // JEZDÍM, JEZDÍŠ, JEZDÍME...199 // Ropa • Bezpečnost především • Benzin a oktanové číslo • Jak se určuje oktanové číslo • Čeho je moc, toho je příliš • Smog • Oči pálí, trápí nás kašel • // Hlavní polutant - automobil • Vznik oxidů dusíku • Co vychází z výfuku benzínových motorů • Kolik by to bylo kyseliny • Rakovina • Vzduch ve velkoměstě • Mechanismus úniku složek benzínu do vzduchu • Fotochemický smog • Historie • Tetraethylplumbium • Olovo sem, olovo tam • Bezolovnatý benzin • Dnešní benzín • Příjemná jízda • Akumulátory • LIektromobily • Proč nechce startovat? • Elektřina na kolejích • Gasohol // VOJÁCI JDOU, VOJÁCI JDOU... BOŽE, JAKÁ JE TO KRÁSA!...211 // Co dělají vojáci před bojem? Před bojem se vojáci bojí. • Řecké ohně • Jaká je to teplota? • Válečný balón • Střelný prach • Benzín nebo dynamit? • Kde si chemiků váží • Kdo umí, umí... • Co je výbušnina? • Chlazení děl • Je to pravda? • Jak je důležité miti fyzikálního chemika • Proč nepůsobí dostatečně ry chle • Jak dlouho se mé musí bát? • Nemrznoucí jedy • Lepší než experiment • Za každého počasí • Mohou se jedy zkazit? • Kvalitní konzervy • // Kolik je to molekul • Dusivé látky • Ochrana • Plynová maska • Biologická válka • Jaderné štěpeni • Kritická velikost uranové bomby • Rakety • Potíže s heliovou atmosférou • Rychlost zvuku • Vyzkoušejte si sami // FYZIKÁLNÍ CHEMIK V KUCHYNI...225 // Biomolekuly aneb z čeho se skládáme • Grandiózní čísla • Živý nebo neživý • Spotřeba kyslíku • Biologické palivo • Proteiny • Kolik váží naše proteiny? • Tuky •
Kažení potravin • Skladování • Máslo a margarín • Vaření, pečeni, smažení • Ryby • Ochrana potravin • Konzervace chladem • Chladnička ohřívá kuchyni • Odmrazování výparníku • Chladicí stroje • Zamknutá mraznička? • Kolik energie spotřebuje otevření mrazničky? • Fermentace • Mraznička nebo chladnička? • Jak urychlit zrání • Potravinová aditiva • Dusitany • Aditiva v kuchyňské soli • Kontrola údajů • Je to, co je přírodní, vždy lepší? • Molekulární gastronomie • Nulové prahové hodnoty? • Kulinářská tajemství • Jak vzniká topinka? • Co způsobuje zezelenání okolo žloutku natvrdo vařeného vejce? • Co způsobuje syčení pečeného masa? • Jak dobře vařit zeleninu? // ŠTÍHLÁ JAK LAŇ ... // Ostrojí chuťové • Ústrojí čichové • Kolik molekul cítíme? • Obezita • Teplá a studená potrava • Baštím, baštíš, baštíme • Nový typ hubnutí? • Energetická spotřeba • Limonády • Přibližný výdaj energie (v kJ za hodinu): • Šetření energií • Jak rychle lze hubnout • Energetické hodnoty potravin • Energetická hodnota koláče • Glykogen • Žaludeční šťáva • Alkohol // CHEMIE V NAŠEM TĚLE...251 // Původ života • Prvotní biogeneze • Životné důležité prvky • Datování kostí • Otrava olovem • Pitná voda? • Homeostatický mechanismus • // Rtuť • Jedovatost látek • Číhají všude • Akumulace škodlivin v potravinovém řetězci • Smrtelné dávky (v gramech) některých látek pro člověka • Chlorované uhlovodíky • Funkce orgánů těla • Kyslík • I lemoglobin • Kolik vzduchu vdechneme? • Otrava oxidem uhličitým • Krev • Stabilizace pi I krve • Akutní horská nemoc • Koncentrace kyseliny uhličité v krevní plazmě • Anaerobní a aerobní procesy
• Elektrochemie v lidském organismu • Srdce • čerpadlo života • Výživa a odpad • Vykonaná práce • pH žaludeční šťávy • // Trávení • Metabolismus • Proč žaludek a trávicí trakt nestráví sám sebe? • Co sc děje v lidském organismu, když člověk „chytí druhý dech“? • Ledviny • Donnanova membránová rovnováha • Umělá ledvina • Jak jc to s pitím? • Vylučování dusíkatých odpadů • Jak se ohřeje krev v játrech? • Plynatost • Nebezpečná přednáška • Jak se nepřehřát • Enzymy • Změna pH • Nen ová vlákna • Řídicí centrum • Příliš mnoho vitamínů • Hormony a vitamíny • // Smysly • Citlivost lidského oka • Barvoslepost Johna Daltona • Hlučné klouby // KDE VZÍT A NEKRÁST (ENERGII)...277 // Primární zdroje energie • Spotřeba energie • Ropa • Zemní plyn • Podíl primárních zdrojů na světové spotřebě energie • Jak vznikají fosilní paliva • // Na úkor ostatních? • Spalováni uhlí a skleníkový efekt • Jaderná energie • Kontrola znečištění vzduchu u tepelných elektráren • Vystačíme s kyslíkem? • Uhlí nebo uran? • Radioaktivní odpad • Radioaktivní záření • Jak se mění radioaktivita s časem? • Jak dlouho bude hrozit • Tepelné znečišťování okolí • Jaderná syntéza • Jaderné nehody • Solární články • Energetická konzerva • Sluneční energie • Skladování sluneční energie • Vodík • Doprava vodíku • Nejlepší palivo // VÁNOČNÍ...289 // Co vlastně hoří? • Není nad experiment • Vánoční pozorování • Svíčka s alobalovou sukénkou • Nejen o plameni svíčky • Kouzla s ohněm • Jak zapálit uhlík • Sodík a voda • Kyslíkový nenasyta // POUŽITÁ LITERATURA...293 // EXPERIMENTY...297
(OCoLC)842343182
cnb002415542

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC