Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
2., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
228 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2876-1 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1870-0 (online ; epub)
Expert
Obálkový podnázev: ekonomie, právo, politologie
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001636417
O autorech 10 // Úvod 12 // Poznámka ? druhému vydání knihy 13 // I. Ekonomie a hospodářská politika // 1. Vzácnost a volba 16 // 1.1 Základní ekonomické pojmy 18 // 1.2 Kdy by měl technik myslet jako ekonom? 20 // 1.3 Mikroekonomie a makroekonomie 24 // Shrnutí kapitoly 25 // Klíčová slova v 26 // Kontrolní otázky a úkoly 26 // Literatura 26 // 2. Jak funguje tržní mechanismus 27 // 2.1 Poptávka 28 // 2.2 Nabídka 32 // 2.3 Tržní rovnováha 33 // 2.4 Cenová elasticita poptávky a její využití 35 // Shrnutí kapitoly 36 // Klíčová slova 36 // Kontrolní otázky a úkoly 37 // Literatura 37 // 3. Náklady a zisk 38 // 3.1 Celkové, fixní a variabilní náklady 41 // 3.2 Tržba a zisk 44 // 3.2.1 Vyrábět se ztrátou, nebo nevyrábět? 44 // 3.2.2 Specifikum dlouhého období: Všechny náklady jsou variabilní 45 // 3.3 Firma a tržní struktury 46 // 3.3.1 Dokonalá konkurence 46 // 3.3.2 Monopolistická konkurence 47 // 3.3.3 Oligopoi 48 // 3.3.4 Monopol 51 // 3.3.5 Struktura trhu z pohledu poptávky 52 // Shrnutí kapitoly // Klíčová slova 53 // Kontrolní otázky a úkoly 53 // Literatura rA // ¦ Společenské vědy pro techniky // 4. Agregátní nabídka a poptávka 55 // 4.1 Agregátní poptávka 56 // 4.2 Agregátní nabídka 58 // 4.3 Makroekonomická rovnováha a inflace 61 // 4.3.1 Inflace 61 // 4.3.2 Důsledky inflace 63 // 4.3.3 Deflace 64 // Shrnutí kapitoly 66 // Klíčová slova 66 // Kontrolní otázky a úkoly 66 // Literatura 67 // 5. Výkonnost ekonomiky 68 // 5.1 Hrubý domácí produkt a jeho měření 68 // 5.1.1 Metody výpočtu hrubého domácího produktu 70 // 5.2 Nezaměstnanost 73 // 5.3 Inflace, nezaměstnanost a hospodářský cyklus 77 // Shrnutí kapitoly 78 // Klíčová slova 78 // Kontrolní otázky a úkoly 79 // Literatura 79 //
6. Stát v tržní ekonomice 80 // 6.1 Státní rozpočet jako nástroj fiskální hospodářské politiky 83 // 6.1.1 Mechanismus fiskální politiky 86 // Shrnutí kapitoly 87 // Klíčová slova 87 // Kontrolní otázky a úkoly 88 // Literatura 88 // 7. Monetární a vnější hospodářská politika 89 // 7.1 Monetární hospodářská politika 89 // 7.1.1 Poptávka po penězích 91 // 7.1.2 Nabídka peněz 91 // 7.1.3 Multiplikovaná expanze bankovních depozit 92 // 7.1.4 Nástroje monetární hospodářské politiky České národní banky 93 // 7.2 Vnější hospodářská politika 95 // 7.2.1 Základní pojmy 95 // 7.2.2 Nástroje zahraničně-obchodní politiky 96 // 7.2.3 Struktura platební bilance 97 // 7.2.4 Devizové intervence České národní banky 99 // Shrnutí kapitoly 101 // Klíčová slova 101 // Kontrolní otázky a úkoly 102 // Literatura 102 // 8. Externality a veřejné statky 103 // 8.1 Externality 103 // 8 2 Veřejné statky 106 // Shrnutí kapitoly 108 // Klíčová slova 108 // Kontrolní otázky a úkoly 108 // Literatura 109 // 9. Česká republika v Evropské unii 110 // 9.1 Konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny 114 // 9.2 Členství v eurozóně 118 // Shrnutí kapitoly 119 // Klíčová slova 119 // Kontrolní otázky a úkoly 119 // Literatura 120 // II. Právo // 10. Římské právo 122 // 10.1 Řím kolem roku 270 př. Kr 122 // 10.2 Řím na sklonku republiky 122 // 10.3 Císařský Řím 123 // 10.4 Rekapitulace vývoje 124 // 10.5 Instituce římského práva 125 // Shrnutí kapitoly 126 // Klíčová slova 126 // Kontrolní otázky a úkoly 126 // Literatura 126 // 11. Ústava a její instituty 127 // 11.1 Hlava první: Základní ustanovení 127 // 11.2 Hlava druhá: Moc zákonodárná 127 // 11.3 Hlava třetí: Moc výkonná 129 // 11.4 Hlava čtvrtá: Moc soudní 132 // 11.5 Hlavy pátá, šestá a sedmá 133 //
Klíčová slova 134 // Kontrolní otázky a úkoly 134 // Literatura I34 // 12. Listina základních práv a svobod 135 // 12.1 Obecná ustanovení 135 // 12.2 Lidská práva a základní svobody 135 // 12.3 Politická práva I37 // 12.4 Práva národnostních a etnických menšin 138 // 12.5 Hospodářská, sociální a kulturní práva 138 // 12.6 Právo na soudní a jinou právní ochranu 139 // Klíčová slova 140 // Kontrolní otázky a úkoly 140 // Literatura 140 // 13. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 141 // 13.1 Obecná část 141 // 13.1.1 Právnické osoby I44 // 13.1.2 Věci a jejich rozdělení 146 // 13.1.3 Právní skutečnosti I47 // 13.2 Rodinné právo 150 // 13.2.1 Manželství 150 // 13.2.2 Příbuzenství I59 // 13.3 Vlastnictví 161 // 13.4 Dědické právo 163 // Klíčová slova 164 // Kontrolní otázky a úkoly 164 // Literatura 165 // 14. Vybraná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování // a stavebním řádu (stavební zákon) 166 // 14.1 Obecná část 166 // 14.1.1 Základní pojmy 166 // 14.1.2 Další pojmy 168 // 14.2 Výkon veřejné správy 169 // 14.2.1 Působnost ve věcech územního plánování 169 // 14.2.2 Obecné stavební úřady 170 // 14.2.3 Speciální stavební úřady 170 // 14.2.4 Vojenské a jiné stavební úřady 170 // 14.3 Územní plánování 171 // 14.3.1 Cíle územního plánování 171 // 14.4 Stavební řád 171 // 14.4.1 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce // nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 171 // 14.4.2 Ohlášení 173 // 14.4.3 Stavební povolení 174 // 14.5 Autorizovaný inspektor 174 // 14.6 Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb..175 // 14.6.1 Stavebník 175 // 14.6.2 Stavbyvedoucí a stavební dozor 176 // 14.6.3 Stavební deník 176 //
Klíčová slova 177 // Kontrolní otázky a úkoly 177 // Literatura 177 // 15. Vybraná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 178 // 15.1 Pracovní poměr 178 // 15.2 Změny pracovního poměru 179 // 15.3 Skončení pracovního poměru 181 // Obsah ? 9 // Klíčová slova // Kontrolní otázky a úkoly // Literatura // III. Politologie a politická filosofie // 16. Politické myšlení ve starověku 184 // 16.1 Starověké Řecko 185 // 16.2 Starověký Řím 190 // Shrnutí kapitoly 193 // Klíčová slova 193 // Kontrolní otázky a úkoly 193 // Literatura 193 // 17. Teorie státu 195 // 17.1 O pojmu „stát“ 195 // 17.2 Vznik a zánik státu 196 // 17.3 Znaky státu 196 // 17.4 Formy státu a formy vlády 199 // 17.5 Státní občanství 202 // Shrnutí kapitoly 203 // Klíčová slova 204 // Kontrolní otázky a úkoly 204 // Literatura 204 // 18. Základy demokracie 205 // 18.1 Vymezení pojmu demokracie, esenciální pojmy moderní demokracie 205 // 18.2 Demokracie přímá a zastupitelská (antická a moderní) 208 // 18.3 Ideoví otcové moderní demokracie a teorie přirozených práv 208 // 18.4 Politický pluralismus, pravice a levice 212 // 18.5 Kritika moderní demokracie z demokratických pozic 213 // Shrnutí kapitoly 217 // Klíčová slova 218 // Kontrolní otázky a úkoly 218 // Literatura 218 // 19. Podstata totalitarismu 219 // 19.1 Původ a vymezení pojmu „totalitarismus“ 219 // 19.2 Základní znaky totalitarismu v kontrastu se základními znaky demokracie 223 // Shrnutí kapitoly 227 // Klíčová slova 227 // Kontrolní otázky a úkoly 227 // Literatura 228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC