Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Brno] : Masarykova univerzita, 2017
1 online zdroj (645 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8866-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-8865-8 (print)
Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru z lokality Kostice – Zadní hrúd si kniha klade za cíl vytvořit podrobnější chronologicko-typologické schéma pro dělení keramiky v období od 10. století do počátku 13. století. Kostice – Zadní hrúd se řadí mezi nejhodnotnější a nejlépe prozkoumané lokality z uvedeného období, které máme v současnosti na Moravě k dispozici, a které přispívají i k řešení obecnějších otázek. Význam této obchodně-řemeslnické aglomerace spočívá zejména v unikátním spektru nálezů, mezi nimiž vyniká početná kolekce mincí. S pomocí různých metodických postupů, zvláště multivariační statistiky, objasňuje kniha především charakter keramické produkce v problematickém období těsně po zániku Velké Moravy, které bývá nazýváno z důvodu nedostatečného poznání „temným“ 10. stoletím. Součástí knihy je také kompletní katalog archeologických nálezů a terénních situaci z lokality Kostice – Zadní hrúd. Kniha přináší výsledky výzkumného záměru řešeného Adélou Balcárkovou v rámci disertační práce zaměřené na analýzu a zpracování raně středověkých keramických nálezových celků. Současně je výstupem výzkumného projektu řešeného badatelským týmem pod vedením prof. Jiřího Macháčka z Masarykovy univerzity..
001636686
1 Úvod 7 // 2 Základní tendence vývoje povelkomoravské a mladohradištní keramiky na Moravě (Adéla Balcárková) 11 // 2.1 Dějiny bádání 12 // 2.2 Pramenná základna moravské keramické produkce doby povelkomoravské a mladohradištní 14 // 2.3 Základní charakteristika moravských keramických horizontu doby povelkomoravské a mladohradištní 24 // 3 Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky (Adéla Balcárková) 33 // 3.1 Analýza archeologického kontextu 33 // 3.2 Syntéza archeologických struktur 34 // 3.3 Validace formálních struktur 36 // 4 Lokalita Kostice - Zadní hrúd v kontextu raně středověké Moravy (Adéla Balcárková) 37 // 4.1 Geneze keramických nálezových celků a intenzita postdepozičních procesů 38 // 4.1.1 Stručná charakteristika keramických celků ze starší a střední doby hradištní (Adéla Balcárková, Jiří Macháček) 40 // 4.1.2 Fragmentarizace keramiky v rámci povelkomoravských a mladohradištních sídlištních kontextů 54 // 4.1.3 Reziduálni a infiltrovaná keramika (intruze) 76 // 4.1.4 Souhrnná charakteristika standardního souboru keramiky z Kostic - Zadního hnidu 80 // 4.2 Povelkomoravská a mladohradištní keramika - deskripce, analýza a syntéza 82 // 4.2.1 Analýza a deskripce keramických kvalit - primární deskriptivní systém 82 // 4.2.2 Primární deskriptivní systém - definice keramických kvalit a základní kvantifikace keramického souboru z Kostic - Zadního hrudu 109 // 4.2.3 Analýza a deskripce keramických kvalit - sekundární deskriptivní systém 138 // 4.2.4 Syntéza archeologických struktur - řešení 1. Multivariační statistická analýza keramického souboru z Kostic - Zadního hrudu 139 // 4.2.5 Validace a interpretace výsledků statistické analýzy 144 // 4.2.5.1 První chronologická skupina (RS4 I) 146 //
4.2.5.2 Druhá chronologická skupina (RS4 II) 151 // 4.2.5.3 Třetí chronologická skupina (RS4 III) 157 // 4.2.5.4 Mladohradištní nálezové celky (RS4) - keramika 11.-12. století 164 // 4.2.6 Chronologické skupiny keramiky a teorie archeologických transformací 169 // 4.2.7 Syntéza archeologických struktur - řešení 2. Nástin dalších možností relativní chronologie keramiky 172 // 4.2.7.1 První chronologická skupina (RS4 I) - horizont keramiky 10. století 172 // 4.2.7.2 Druhá chronologická skupina (RS4 II) - horizont keramiky 11. století 178 // 4.2.7.3 Nálezové celky (RS4) - keramika 11.-12. století (horizont RS4 lib) 186 // 4.2.7.4 Třetí chronologická skupina (RS4 III) - horizont keramiky 12.-13. století 194 // 4.3 Validace keramických horizontů a klasifikace keramiky z Kostic - Zadního hrúdu 2013 199 // 4.3.1 Výsledky výzkumné sezóny 2013 v Kosticích - Zadním hrúdu a validace formálních struktur 210 // 4.4 Validace keramických horizontů prostřednictvím analogií 211 // 4.5 Shrnutí charakteristiky keramických horizontů v Kosticích - Zadním hrúdu 247 // 4.6 Rekonstrukce sídelních fázi na lokalitě Kostice - Zadní hrúd na základě definovaných horizontů keramiky 254 // 4.7 Status lokality Kostice - Zadní hrúd v kontextu Moravy doby knížecí 262 // 5 Keramika z dolního Podyjí ve světle nových výzkumů (Adéla Balcárková) 265 // 6 Závěr (Adéla Balcárková) 275 // 7 Kostice - Zadní hrúd. Raně středověké sídliště. Katalog sídlištních objektů a nálezů // (Adéla Balcárková, Jiří Macháček, Petr Dresler) 279 // 7.1 Struktura katalogu 279 // 7.2 Geografické vymezení dolního Podyjí a přírodní prostředí naleziště 281 // 7.3 Metoda terénního výzkumu 282 // 7.4 Popis objektů 283 // 7.5 Popis hrobových celků 342 // 7.6 Popis nálezových celků a charakteristika nekeramických nálezů 346 //
8 Obrazové přílohy a tabulky (Adéla Balcárková, Jiří Macháček, Petr Dresler) 379 // 8.1 Plány 380 // 8.2 Fotodokumentace 494 // 8.3 Tabulky 542 // Prameny a literatura 629 // Seznam použitých zkratek 637 // Zusammenfassung 639

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC