Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Masarykova univerzita, 2017
1 online zdroj (645 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8866-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-8865-8 (print)
Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru z lokality Kostice – Zadní hrúd si kniha klade za cíl vytvořit podrobnější chronologicko-typologické schéma pro dělení keramiky v období od 10. století do počátku 13. století. Kostice – Zadní hrúd se řadí mezi nejhodnotnější a nejlépe prozkoumané lokality z uvedeného období, které máme v současnosti na Moravě k dispozici, a které přispívají i k řešení obecnějších otázek. Význam této obchodně-řemeslnické aglomerace spočívá zejména v unikátním spektru nálezů, mezi nimiž vyniká početná kolekce mincí. S pomocí různých metodických postupů, zvláště multivariační statistiky, objasňuje kniha především charakter keramické produkce v problematickém období těsně po zániku Velké Moravy, které bývá nazýváno z důvodu nedostatečného poznání „temným“ 10. stoletím. Součástí knihy je také kompletní katalog archeologických nálezů a terénních situaci z lokality Kostice – Zadní hrúd. Kniha přináší výsledky výzkumného záměru řešeného Adélou Balcárkovou v rámci disertační práce zaměřené na analýzu a zpracování raně středověkých keramických nálezových celků. Současně je výstupem výzkumného projektu řešeného badatelským týmem pod vedením prof. Jiřího Macháčka z Masarykovy univerzity..
001636686
OBSAH // 1 Úvod ...7 // 2 Základní tendence vývoje povelkomoravské a mladohradištní keramiky na Morave (Adéla Balcárková)...11 // 2.1 Dějiny bádání...12 // 2.2 Pramenná základna moravské keramické produkce doby povelkomoravské a mladohradištní...14 // 2.3 Základní charakteristika moravských keramických horizontu doby povelkomoravské a mladohradištní...24 // 3 Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky (Adéla Balcárková)...33 // 3.1 Analýza archeologického kontextu...33 // 3.2 Syntéza archeologických struktur...34 // 3.3 Validace formálních struktur...36 // 4 Lokalita Kostice - Zadní hrúd v kontextu raně středověké Moravy (Adéla Balcárková)...37 // 4.1 Geneze keramických nálezových celků a intenzita postdepozičních procesů...38 // 4.1.1 Stručná charakteristika keramických celků ze starší a střední // doby hradištní (Adéla Balcárková, Jiří Macháček)...40 // 4.1.2 Fragmentarizace keramiky v rámci povelkomoravských a mladohradištních sídlištních kontextů...54 // 4.1.3 Reziduálni a infiltrovaná keramika (intruze)...76 // 4.1.4 Souhrnná charakteristika standardního souboru keramiky z Kostic - Zadního hnidu...80 // 4.2 Povelkomoravská a mladohradištní keramika - deskripce, analýza a syntéza...82 // 4.2.1 Analýza a deskripce keramických kvalit - primární deskriptivní systém...82 // 4.2.2 Primární deskriptivní systém - definice keramických kvalit a základní kvantifikace
// keramického souboru z Kostic - Zadního hrudu...109 // 4.2.3 Analýza a deskripce keramických kvalit - sekundární deskriptivní systém...138 // 4.2.4 Syntéza archeologických struktur - řešení 1. Multivariační statistická analýza // keramického souboru z Kostic - Zadního hrudu...139 // 4.2.5 Validace a interpretace výsledků statistické analýzy...144 // 4.2.5.1 První chronologická skupina (RS4 I)...146 // 4.2.5.2 Druhá chronologická skupina (RS4 II)...151 // 4.2.5.3 Třetí chronologická skupina (RS4 III)...157 // 4.2.5.4 Mladohradištní nálezové celky (RS4) - keramika 11.-12. století...164 // 4.2.6 Chronologické skupiny keramiky a teorie archeologických transformací...169 // 4.2.7 Syntéza archeologických struktur - řešení 2. Nástin dalších možností relativní chronologie keramiky.172 // 4.2.7.1 První chronologická skupina (RS4 I) - horizont keramiky 10. století...172 // 4.2.7.2 Druhá chronologická skupina (RS4 II) - horizont keramiky 11. století...178 // 4.2.7.3 Nálezové celky (RS4) - keramika 11.-12. století (horizont RS4 lib)...186 // 4.2.7.4 Třetí chronologická skupina (RS4 III) - horizont keramiky 12.-13. století...194 // 4.3 Validace keramických horizontů a klasifikace keramiky z Kostic - Zadního hrúdu 2013...199 // 4.3.1 Výsledky výzkumné sezóny 2013 v Kosticích - Zadním hrúdu a validace formálních struktur...210 // 4.4 Validace keramických horizontů prostřednictvím analogií...211 // 4.5 Shrnutí
charakteristiky keramických horizontů v Kosticích - Zadním hrúdu...247 // 4.6 Rekonstrukce sídelních fázi na lokalitě Kostice - Zadní hrúd na základě definovaných horizontů keramiky...254 // 4.7 Status lokality Kostice - Zadní hrúd v kontextu Moravy doby knížecí...262 // 5 Keramika z dolního Podyjí ve světle nových výzkumů (Adéla Balcárková)...265 // 6 Závěr (Adéla Balcárková)...275 // 7 Kostice - Zadní hrúd. Raně středověké sídliště. Katalog sídlištních objektů a nálezů // (Adéla Balcárková, Jiří Macháček, Petr Dresler)...279 // 7.1 Struktura katalogu...279 // 7.2 Geografické vymezení dolního Podyjí a přírodní prostředí naleziště...281 // 7.3 Metoda terénního výzkumu...282 // 7.4 Popis objektů...283 // 7.5 Popis hrobových celků...342 // 7.6 Popis nálezových celků a charakteristika nekeramických nálezů...346 // 8 Obrazové přílohy a tabulky (Adéla Balcárková, Jiří Macháček, Petr Dresler)...379 // 8.1 Plány...380 // 8.2 Fotodokumentace ...494 // 8.3 Tabulky ... 542 // Prameny a literatura...629 // Seznam použitých zkratek...637 // Zusammenfassung...639

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC