Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
EB
Příručka
3., aktualizované vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2020
397 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7598-174-5 (brožováno)
ISBN 978-80-7598-175-2 (online ; epub)
Tabulková část tištěna napříč
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001637141
Předmluva ...10 // Předmluva k druhému přepracovanému vydání publikace ...11 // Předmluva ke třetímu vydání ...12 // O autorech ...13 // Seznam použitých zkratek ...15 // Soupis právních předpisů v platném znění ...16 // Díl 1 Legislativa ...19 // KAPITOLA 1 Základní právní rámec činnosti školy ...19 // KAPITOLA 2 Základní právní rámec činnosti školského poradenského zařízení ...22 // KAPITOLA 3 Poskytování poradenských služeb a poradenské pomoci ve školách ...23 // 3.1 Předpoklady výkonu činnosti výchovného poradce ...23 // 3.2 Předpoklady výkonu činnosti školního metodika prevence ...24 // 3.3 Předpoklady výkonu činnosti školního psychologa ...25 // 3.4 Předpoklady výkonu činnosti školního speciálního pedagoga ...26 // 3.5 Činnost výchovného poradce a metodika prevence a některé pracovněprávní souvislosti ...27 // 3.6 Poskytování poradenských služeb ve škole ...30 // 3.7 Poskytování poradenské pomoci ve škole ...49 // 3.8 Přehled podpůrných opatření poskytovaných dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ...52 // 3.9 Podíl školy na poskytování podpůrných opatření prvního stupně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ...53 // 3.10 Podíl školy na poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ...56 // 3.11 Některá specifika poskytování vzdělávání žáků a studentů podle individuálního vzdělávacího plánu ...59 // 3.12 Podíl školy na vzdělávání nadaného a mimořádně nadaného žáka ...64 // KAPITOLA 4 Poskytování poradenských služeb a poradenské pomoci ve školském poradenském zařízení ...66 // 4.1 Typy školských poradenských zařízení a jejich činnost ...66 //
4.2 Poskytování poradenských služeb ve školském poradenském zařízení ...70 // 4.3 Poskytování poradenské pomoci ve školském poradenském zařízení ...76 // 4.4 Podíl školského poradenského zařízení na poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ...76 // 4.5 Podíl školského poradenského zařízení na vzdělávání žáka, studenta se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního vzdělávacího plánu ...79 // 4.6 Podíl školského poradenského zařízení na vzdělávání nadaného a mimořádně nadaného žáka ...79 // KAPITOLA 5 Metodické pokyny, doporučení, informace spojené s poskytováním poradenských služeb ve škole ...81 // KAPITOLA 6 Závěrem ...82 // Díl 2 Výchovné poradenství jako odborná oblast ...83 // KAPITOLA 1 Historie poradenských služeb ve světě a u nás ...83 // KAPITOLA 2 Kvalifikační předpoklady výchovného poradce a dalších odborníků ...86 // KAPITOLA 3 Standardy kurzů pro výchovné poradce, možnosti dalšího vzdělávání v souvislosti s aktivitami výchovného poradce ...89 // KAPITOLA 4 Status výchovného poradce v systému školy ...91 // KAPITOLA 5 Kontroverze rolí (učitel, výchovný poradce, kolega).. 94 // KAPITOLA 6 Výchovný poradce jako facilitátor komunikace s dalšími odborníky ...97 // KAPITOLA 7 Konzultační model v poradenství ...101 // KAPITOLA 8 Etické zásady práce výchovného poradce ...103 // KAPITOLA 9 Informovaný souhlas při poradenství u dětí ...108 // KAPITOLA 10 Psychohygiena - burnout ...110 // KAPITOLA 11 Psychohygiena učitele a výchovného poradce ...113 // Dělení podle druhu vedení relaxace ...116 // Dělení podle obsahového zaměření technik ...117 // Dělení podle načasování ...117 //
KAPITOLA 12 Problematika profesní zátěže výchovného poradce ...118 // Zdroje pracovního stresu ...120 // Psychická zátěž učitele ...123 // KAPITOLA 13 Aktuální problémy pedagogicko-psychologického poradenství ...125 // KAPITOLA 14 Pozitivní psychologie ...129 // KAPITOLA 15 Edukace založená na důkazech ...131 // KAPITOLA 16 Literatura pro inspiraci ...132 // Díl 3 Výchovný poradce a jeho kolegové (učitelé, vedení školy, metodici prevence) ...135 // KAPITOLA 1 Kvalitní učitel ...135 // KAPITOLA 2 Zapojení dalších učitelů při poradenství žákům a studentům ...140 // KAPITOLA 3 Informování o činnosti výchovného poradce ve škole ...145 // KAPITOLA 4 Organizace dalšího vzdělávání učitelů školy ...146 // Kde hledat vzdělávací akce pro učitele? ...149 // KAPITOLA 5 Individuální a skupinové supervize učitelů ...150 // KAPITOLA 6 Význam práce výchovného poradce pro duševní hygienu kolegů ve škole ...154 // KAPITOLA 7 Reálná i nereálná očekávání od výchovného poradce ...157 // KAPITOLA 8 Literatura pro inspiraci ...159 // Díl 4 Výchovný poradce a žáci, resp. třídy ve škole ...161 // KAPITOLA 1 Diagnostika v činnosti výchovného poradce ...162 // Současné směry v pedagogické a poradenské diagnostice ...165 // Autentická diagnostika ...165 // Portfolio ...166 // Dynamická diagnostika ...167 // Diagnostika vycházející z výuky (curriculum-based assessment) ...169 // Kriteriální testy (criterion-referenced tests) ...169 // KAPITOLA 2 Diagnostika školní třídy ...170 // KAPITOLA 3 Diagnostika rodiny ...176 // KAPITOLA 4 Organizování přípravných kurzů pro předškoláky ...180 // Jak koncipovat samotný průběh kurzů? ...181 // KAPITOLA 5 Vstup dítěte do prvního ročníku základní školy - školní zralost ...184 //
KAPITOLA 6 Vzdělávací problémy-specifické poruchy učení ...187 // KAPITOLA 7 Lehká vývojová porucha intelektu ...191 // Co z uvedeného výkladu vyplývá pro práci výchovného poradce? ...196 // KAPITOLA 8 Výchovné problémy - specifické poruchy chování ...197 // Co dělat, pokud se domníváte, že ve třídě máte žáka, který trpí SPCH? ...198 // Co znamenají jednotlivé deficity a jak s nimi naložit? ..199 // KAPITOLA 9 Nesocializovaná a socializovaná porucha chování ...206 // KAPITOLA 10 Povinná školní docházka u cizinců ...208 // KAPITOLA 11 Poruchy autistického spektra ...210 // KAPITOLA 12 Intervence v činnosti výchovného poradce ...212 // KAPITOLA 13 Záškoláctví ...215 // Jaké bývají nejčastější důvody záškoláctví? ...216 // KAPITOLA 14 Kariérové poradenství ...221 // KAPITOLA 15 Vytvoření a provádění individuálního vzdělávacího plánu ...226 // KAPITOLA 16 Individuální výchovný plán ...229 // Tvorba IVýP ...230 // Struktura a náležitosti IVýP ...231 // KAPITOLA 17 Vstup žáka do víceletého gymnázia ...234 // Co dělat, pokud se na výchovného poradce obrátí rodiče, že jejich dítě ve škole selhává? ...235 // KAPITOLA 18 Přestup žáka do střední školy ...237 // KAPITOLA 19 Příprava na terciární vzdělávání ...242 // KAPITOLA 20 Management třídy ...245 // KAPITOLA 21 Klima školy a třídy ...249 // KAPITOLA 22 Práce s kolektivem třídy ...253 // KAPITOLA 23 Seznamovací kurzy ...257 // KAPITOLA 24 Učit se učit ...261 // Jaké postupy lze využít při učení se učit? ...261 // KAPITOLA 25 Relaxační techniky ...266 // KAPITOLA 26 Řešení konfliktů ...271 // KAPITOLA 27 Dlouhodobé onemocnění dítěte ...276 // Co tedy může udělat výchovný poradce v situaci dlouhodobé nemoci žáka? ...278 // KAPITOLA 28 Deprese ...279 //
KAPITOLA 29 Vyrovnávání se smrtí ...282 // KAPITOLA 30 Poruchy příjmu potravy ...286 // KAPITOLA 31 Limity, které není třeba překračovat ...289 // KAPITOLA 32 Literatura pro inspiraci ...292 // Díl 5 Výchovný poradce a rodiče, rodiny žáků ...297 // KAPITOLA 1 Vedení poradenského rozhovoru ...297 // KAPITOLA 2 Komunikace výchovného poradce s rodiči ...301 // KAPITOLA 3 Řešení výchovných problémů s rodiči žáků ...304 // KAPITOLA 4 Poradenství rodičům v souvislosti se vzděláváním jejich dětí ...308 // KAPITOLA 5 Spolupráce rodiny a školy ...312 // KAPITOLA 6 Nové modely rodinného uspořádání, s nimiž se ve školách setkáváme ...316 // Střídavá péče ...316 // Rodiny se stejnopohlavními rodiči ...318 // KAPITOLA 7 Domácí vzdělávání ...319 // KAPITOLA 8 Literatura pro inspiraci ...320 // Díl 6 Výchovný poradce a spolupracující organizace ...321 // KAPITOLA 1 Pedagogicko-psychologické poradny ...321 // KAPITOLA 2 Střediska výchovné péče ...323 // KAPITOLA 3 Speciálně pedagogická centra ...326 // KAPITOLA 4 Orgán sociálně právní ochrany dítěte ...327 // Sociálně právní ochrana dětí ...327 // Činnost a práce orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) ...328 // Spolupráce OSPOD s jinými subjekty ...330 // KAPITOLA 5 Policie ČR ...332 // KAPITOLA 6 Nestátní neziskové organizace ...333 // KAPITOLA 7 Literatura pro inspiraci ...337 // Díl 7 Dokumentace ...338 // KAPITOLA 1 Plán činnosti výchovného poradce ...338 // KAPITOLA 2 Evidence činnosti výchovného poradce ...345 // KAPITOLA 3 Individuální vzdělávací plány ...347 // Přílohy ...351 // Individuální pohovor (se žákem, zákonným zástupcem, učitelem) ...352 // Průběžná individuální práce ...353 // Záznam o práci se třídou ...355 //
Autoevaluace práce výchovného poradce ...357 // Konzultační a poradenská činnost ...357 // Informační a metodická činnost ...360 // Plán další činnosti výchovného poradce ...361 // Etický kodex výchovných poradců ...362 // Adresář středisek výchovné péče ...365 // Adresář pedagogicko-psychologických poraden ...368 // Adresář speciálně pedagogických center ...378 // Různorodé kontakty a tipy ...389 // Rejstřík ...393
(OCoLC)1200255534
cnb003070775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC