Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Matfyzpress, 2007
80 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-034-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 80
001637254
1 Úvodem 2 Klasický popis transportních jevů 2. 1 Hustota částic ve fázovém prostoru 2. 2 Volný pohyb částic 2. 3 Boltzmannova rovnice 2. 4 Rovnice kontinuity 2. 5 H-teorém 2. 6 Lokálně rovnovážné rozdělení a přiblížení relaxačního času 2. 7 Tlak 2. 8 Viskosita 3 Vylepšená Boltzmannova rovnice 3. 1 Střední pole Vlasovova rovnice 3. 1. 1 Klasická lineární odezva 3. 1. 2 Dvousvazková nestabilita 3. 2 Efektivní hmotnost Landaův koncept kvazičástic 3. 2. 1 Příklad Tlak pro konstantní potenciál 4 Kvantové modifikace Boltzmannovy rovnice 4. 1 Kvantové srážky Fermiho Zlaté pravidlo 4. 2 Pauliho vylučovací princip 4. 3 Matice hustoty 4. 3. 1 Homogenní systém 4. 3. 2 Wignerova distribuční funkce neinteragujících částic v rovnováze 4. 4 Časový vývoj matice hustoty neinteragujících částic 4. 4. 1 Příklad Lineární odezva 4. 5 Stínění při nulové teplotě Linhardtův vzorec 4. 5. 1 Statické kvantové stínění 4. 5. 2 Plasmové kmity 5 Přiblížení relaxační doby 5. 1 Zákony zachování při rozptylech 5. 2 Lokálně rovnovážné rozdělení 5. 3 Merminův vzorec 5. 3. 1 Příklad Vztah mezi vodivostí a stíněním Drudeho vzorec 6 Dvoučasové funkce 6. 1 Dvoučasové korelační funkce 6. 2 Retardovaná a advancovaná Greenova funkce 6. 2. 1 Rozklad d funkce 6. 2. 2 Časové uspořádání 7 Greenovy funkce základního stavu 7. 1 Adiabatický teorém 7. 2 Dysonův operátor časového uspořádání 7. 3 Pozorovatelné
7. 4 Diracova interakční reprezentace 7. 5 Neporušená Greenova funkce 7. 6 Wickův teorém 7. 7 Feynmanovy diagramy 7. 8 Selfenergie 7. 9 Hartree-Fockovo přiblížení 7. 10 Stíněný Coulombický potenciál 8 Rovnovážné systémy 8. 1 Imaginární časy 8. 2 Matsubarovy funkce 9 Systémy mimo rovnováhu 9. 1 Analytické prodloužení pro fermionové operátory 9. 2 Propagátory 9. 3 Stíněný potenciál 9. 3. 1 Příklad Polarizace v rovnováze 9. 4 Pohybová rovnice pro korelační funkci 9. 5 Shrnutí postupu 10 Krátkočasový rozvoj 10. 1 Časová diagonála 10. 2 Konstrukce korelační funkce z matice hustoty 11 Kvaziklasický rozvoj 11. 1 Pohybová rovnice 11. 2 Propagátory 11. 2. 1 Kvazičásticová energie 11. 2. 2 Kvazičástice v rovnováze 11. 3 Kvazičásticové přiblížení 11. 3. 1 Příklad Elektron-elektronové srážky 11. 3. 2 Příklad párové srážky silným potenciálem 12 Závěr
(OCoLC)276817549
cnb001821390

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC