Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Masarykova univerzita, 2011
1 online zdroj (247 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8976-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5444-8 (print)
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů, determinací použitých kamenných surovin a rekonstrukcí jejich distribuce. Tyto údaje tvoří základ pro syntézu, která je zaměřená na chování neandertálců. V časovém a prostorovém kontextu je rekonstruováno ekonomické chování, vytváření sídelních a sídlištních struktur, vývoj technologie kamenných artefaktů a v neposlední řadě se autor zabývá i neutilitárními praktikami neandertálců se zvláštním zřetelem na případnou uměleckou tvorbu..
001637417
PODĚKOVÁNÍ 7 // PŘEDMLUVA 8 // 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 9 // 2. VYMEZENÍ TÉMATU 11 // 2.1. Časové vymezení 11 // 2.2. Geografie středopaleolitických lokalit na Moravě 11 // 3. METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY 13 // 3.1. Charakter vstupních informací 13 // 3.1.1. Jeskyně Kůlna 13 // 3.1.2. Jeskyně Šipka 14 // 3.1.3. Jeskyně Čertova díra 15 // 3.1.4. Jeskyně Švédův stůl 15 // 3.1.5. Jeskyně Drátenická, Výpustek, Balcarka a Pekárna 16 // 3.2. Petrografie 16 // 3.2.1. Přehled kamenných surovin 16 // 3.2.2. Zdroje kamenných surovin 18 // 3.3. Technologie 19 // 3.4. Typologie 20 // 3.5. Kostěná a parohová industrie 20 // 3.6. Osteologie 20 // 4. ANALÝZA LOKALIT 21 // 4.1. Kůlna - vrstva 14 21 // 4.1.1. Poloha lokality a nálezového celku 21 // 4.1.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí 21 // 4.1.3. Sídlištní struktury 21 // 4.1.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu 22 // 4.1.5. Kamenná industrie 22 // 4.1.6. Distribuční model 23 // 4.2. Kůlna - vrstva 11 23 // 4.2.1. Poloha lokality a nálezového celku 23 // 4.2.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí 24 // 4.2.3. Sídlištní struktury 24 // 4.2.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu 25 // 4.2.5. Kamenná industrie 25 // 4.2.6. Distribuční model 28 // 4.3. Kůlna - vrstva 7c (micoquien) 29 // 4.3.1. Poloha kulturní vrstvy 29 // 4.3.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí 29 // 3 // STŘEDNÍ PALEOLIT V MORAVSKÝCH JESKYNÍCH // 4.3.3. Sídlištní struktury // 4.3.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu // 4.3.5. Kamenná industrie // 4.3.6. Distribuční model // 4.4. Kůlna - vrstva 7a (micoquien) // 4.4.1. Poloha lokality a nálezového celku // 4.4.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí // 4.4.3. Sídlištní struktury // 4.4.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu //
4.4.5. Kamenná industrie // 4.4.6. Distribuční model // 4.5. Kůlna - vrstva 6a (micoquien) // 4.5.1. Poloha lokality a nálezového celku // 4.5.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí // 4.5.3. Sídlištní struktury // 4.5.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu // 4.5.5. Kamenná industrie // 4.5.6. Distribuční model // 4.6. Švédův stůl // 4.6.1. Poloha lokality a nálezového celku // 4.6.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí // 4.6.3. Sídlištní struktury // 4.6.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu // 4.6.5. Kamenná industrie // 4.6.6. Distribuční model // 4.7. Šipka // 4.7.1. Poloha lokality a nálezového celku // 4.7.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí // 4.7.3. Sídlištní struktury // 4.7.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu // 4.7.5. Kamenná industrie // 4.7.6. Distribuční modely // 4.8. Čertova díra // 4.8.1. Poloha lokality a nálezového celku // 4.8.2. Stratigrafie, datace a přírodní prostředí // 4.8.3. Sídlištní struktury // 4.8.4. Fauna a zpracování osteologického materiálu // 4.8.5. Kamenná industrie // 4.8.6. Distribuční model // 5. STŘEDNÍ PALEOLIT NA MORAVĚ 50 // 5.1. Sídelní struktury 51 // 5.2. Sídlištní struktury 52 // 5.2.1. Ohniště 53 // 5.2.2. Zpracování kamenného materiálu 53 // 5.2.3. Koncentrace organického materiálu 54 // 5.2.4. Velké kameny a místa bez nálezů 55 // 5.2.5. Místa s antropologickými nálezy 56 // 5.2.6. Vývoj prostorového členění sídliště 56 // 4 // ODDÍL // 5.3. Výživa 57 // 5.3.1. Lov 57 // 5.3.2. Sběr 63 // 5.4. Technologický vývoj kamenné industrie 63 // 5.4.1. Variabilita diskoidní metody 63 // 5.4.2. Metoda paralelního sbíjení 64 // 5.4.3. Metoda přímého tvarování (fasonáže) 66 // 5.4.4. Distribuční modely 68 //
5.5. Industrie z tvrdých živočišných materiálů 70 // 5.6. Neutilitární projevy 70 // 5.7. Rekonstrukce ekonomických strategií 72 // 6. ZÁVĚR 74 // POZNÁMKY 75 // LITERATURA / REFERENCES 77 // SUMMARY // MIDDLE PALAEOLITHIC IN MORAVIAN CAVES 87 // 1. Definition of the theme 87 // 1.1. Temporal definition 87 // 1.2. Geography of the middle Palaeolithic localities in Moravia 87 // 2. Methodological approaches 87 // 2.1. The character of input information 88 // 2.1.1. The Kůlna Cave 88 // 2.1.2. The Šipka Cave 88 // 2.1.3. The Čertova díra Cave 88 // 2.1.4. The Švédův stůl Cave 88 // 2.1.5. The Drátenická, Výpustek, Balcarka and Pekárna Caves 88 // 2.2. Petrography 88 // 2.2.1. An overview of Moravian raw materials 89 // 2.2.2. Sources of raw materials 89 // 2.3. Technology 89 // 2.4. Typology 90 // 3. Analysis of the sites 90 // 3.1. Kůlna - layer 14 90 // 3.2. Kůlna - layer 11 90 // 3.3. Kůlna - layer 7c (Micoquian) 91 // 3.4. Kůlna - layer 7a (Micoquian) 92 // 3.5. Kůlna - layer 6a (Micoquian) 93 // 3.6. Švédův stůl 93 // 3.7. Šipka 94 // 3.8. Čertova díra 94 // 4. Middle Palaeolithic in Moravia 94 // 4.1. Settlement structures 94 // 4.2. Spatial structures 96 // 5 // STŘEDNÍ PALEOLIT V MORAVSKÝCH JESKYNÍCH // 4.3. Technological development of lithic industry 97 // 4.3.1. Variability of the discoid method 97 // 4.3.2. Method of parallel exploitation 98 // 4.3.3. Method of direct shaping (fasonage) 100 // 4.3.4. Distribution models 102 // 4.4. Industry from hard animal materials 103 // 4.5. Non-utilitary manifestations 103 // 4.6. Reconstruction of economic strategies 104 // 5. Conclusion 106 // PŘÍLOHA Č. 1 / APPENDIX N. 1 107 // PŘÍLOHA Č. 2 / APPENDIX N. 2 109 // PŘÍLOHA Č. 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC