Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. vydání
V Praze : C.H. Beck, 2019
xxx, 585 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-732-3 (brožováno)
Beckovy mezioborové učebnice
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001637584
Úvodní slovo k prvnímu vydání v // Předmluva k prvému vydání // Předmluva k druhému vydání x // Předmluva ? třetímu vydání XI1 // Autoři jednotlivých kapitol X’11 // O autorech // Přehled použitých zkratek xxlx // A. Obecná část // Kapitola 1. Vymezení předmětu kriminológie, její postavení v systému vědních oborů // zabývajících se kriminalitou a vztah ? trestní politice 1 // § 1 Různá pojetí a definice kriminológie 1 // § 2 Vztah kriminológie a trestní politiky 9 // § 3 Institucionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti kriminológie 12 // Kapitola 2. Metody kriminologického výzkumu 19 // § 1 Možnosti laického poznání a funkce vědy 19 // 1. Individuální zkušenost a její omezení 20 // 2. Znaky vědeckého poznání 20 // 3. Cíle výzkumu: explorace, deskripce, explanace, sociotechnika 21 // 4. Vědecké hypotézy. Determinismus, kauzalita, pravděpodobnost 21 // 5. Základní pojmy: metody a techniky 22 // § 2 Projektování výzkumu 24 // 1. Fáze výzkumu 24 // 2. Vymezení problému, konceptualizace 26 // 3. Organizace výzkumu: úvodní projekt 26 // §3 Druhy výzkumu 27 // 1. Výzkum základní a aplikovaný, jednorázový a opakovaný (longitudinální) 27 // 2. Kvantitativní a kvalitativní výzkum, experimentální projekty 28 // 3. Příklady výzkumných projektů a využití dat v kriminológii 29 // § 4 Operacionalizace a měření 92 // 1. Konstrukce a výběr indikátorů 92 // 2. Úrovně měření 92 // 3. Škálování 93 // 4. Validita a reliabilita měření, význam standardizace 34 // §5 Dotazování 96 // 1. Zásady formulace otázek, druhy otázek 96 // 2. Konstrukce dotazníku 98 // 3. Různé formy dotazování: dotazník, rozhovor, anketa, CATI 38 // 4. Focus Groups 39 // §6 Pozorování 40 // 1. Pozorování v terénu - zúčastněné, nezúčastněné 40 //
2. Standardizace, příprava záznamu 41 // § 7 Analýza dokumentů 41 // 1. Kritika dokumentů 41 // 2. Kvalitativní metody zpracování 42 // 3. Obsahová analýza 42 // 4. Sekundární analýza 43 // § 8 Testové metody 43 // 1. Užití testových metodik, principy jejich konstrukce 43 // 2. Sociometrie 44 // § 9 Výběr objektu zkoumání 45 // 1. Volba jednotek analýzy 45 // 2. Základní principy konstrukce vzorku, metody výběru 45 // § 10 Analýza dat a jejich interpretace 47 // 1. Jednoduché třídění - distribuce, centrální tendence 47 // 2. Bivariační a vícedimenzionální analýza - základy testování hypotéz 48 // § 11 Prognózování a evaluace 49 // 1. Prognózování: časové řady, expertní metody 50 // 2. Evaluace projektů 51 // §12 Etika výzkumné práce 52 // Kapitola 3. Vývoj názorů na příčiny kriminality, jednotlivé kriminologické směry a trendy 53 // § 1 První průkopníci a významné kriminologické školy 53 // 1. Chronologický přehled 54 // 2. Učení o „rozeném zločinci" 57 // 3. Vliv sociálního prostředí 59 // 4. Marburgská škola 59 // 5. Příspěvek kriminologických škol k poznání zločinu 60 // § 2 Přehled kriminologických teorií a výzkumných přístupů 61 // 1. Podstata a význam teorií 61 // 2. Klasifikace teorií 62 // 3. Biosociální teorie a koncepty 63 // 3.1 Genetické výzkumy 64 // 3.2 Biochemické výzkumy 66 // 3.3 Výzkumy mozku 67 // 3.4 Kritické zhodnocení 69 // 4. Teorie osobnosti pachatele trestného činu 71 // 4.1 Psychoanalytické přístupy 71 // 4.2 Koncept psychopatické osobnosti 73 // 4.3 Vývoj v oblasti osobnostních přístupů 74 // 4.4 Kritické zhodnocení 77 // 5. Socializační teorie 78 // 5.1 Teorie podmíněného chování 78 // 5.2 Kohlbergova teorie morálního vývoje 79 // 5.3 Sutherlandova teorie diferenciálních kontaktů 81 //
5.4 Teorie diferenciální identifikace a teorie diferenciálních příležitostí.81 // 5.5 Teorie sociálně-kognitivního učení 82 // 6. Sociálně strukturální teorie 83 // 6.1 Společné východisko 84 // 6.2 Teorie kulturního konfliktu 84 // 6.3 Teorie sociální dezorganizace a delikventní subkultury, výzkumy představitelů „Chicagské školy" 85 // 6.4 Neutralizační techniky 87 // 6.5 Kritické zhodnocení 88 // 6.6 Emile Durkheim a jeho pojetí kriminality 91 // 6.7 Teorie anomie 92 // 7. Teorie kontroly 94 // 7.1 Teorie vnitřní kontroly 95 // 7.2 Teorie sociálních vazeb 95 // 7.3 Teorie reintegrativního zahanbení 96 // 7.4 Teorie kontrolní rovnováhy 98 // 8. Kritická kriminológie a koncepty labeling approach 99 // 9. Marxistická východiska a socialistický koncept příčin kriminality 101 // 10. Multifaktorové přístupy, integrační pokusy a longitudinální výzkumy 102 // 10.1 Výzkumy manželů Glueckových 103 // 10.2 Evropské multifaktorové projekty 104 // 10.3 Vývoj v oblasti longitudinálních výzkumů 106 // § 3 Postmoderní teorie a jejich význam pro trestní politiku 108 // 1. Neoklasické teorie kriminality 109 // 2. Koncept rational choice 110 // 3. Kritické zhodnocení 111 // 4. Gottfredsonova a Hirschiho obecná teorie kriminality 112 // 5. Situational Action Theory Per-Olofa H. Wikströma 115 // § 4 Feministická perspektiva 117 // 1. „Gender ratio problem" a pokusy o jeho „vysvětlení" 120 // 2. Úspěchy a nezdary feministických přístupů 122 // § 5 Teoretický a metodologický koncept cultural criminology 125 // 1. Teoretická východiska 127 // 2. Charakteristika a vymezení hlavních oblastí výzkumného zájmu 128 // 3. Význam a perspektivy cultural criminology 129 // § 6 Border criminology - nová výzva pro kriminologický výzkum 130 // 1. Souvislost mezi migrací a trestní justicí 132 //
2. Migrace optikou viktimologického výzkumu 134 // / Kapitola 4. Stav, struktura a dynamika kriminality 141 // § 1 Pojmy rozsah, intenzita, struktura a dynamika kriminality 141 // § 2 Kriminalita registrovaná a latentní 143 // § 3 Zdroje informací o kriminalitě a jejich limity 149 // 1. Prameny informací o registrované kriminalitě 149 // 2. Zdroje informací o latentní kriminalitě 154 // § 4 Struktura a dynamika registrované kriminality a vývoj trestní politiky // na území ČR 156 // § 5 Stav, struktura a dynamika kriminality v mezinárodním srovnání 162 // Kapitola 5. Viktimologie 169 // § 1 Z historie viktimologie 169 // § 2 Vymezení speciálních viktimologických pojmů a typologie obětí 171 // § 3 Viktimologický výzkum, jeho metody, možnosti a limity 175 // §4 Strach z kriminality 177 // 1. Vybraná zjištění a trendy z výzkumů ICVS a dalších výzkumů viktimizace // obyvatelstva ČR 177 // 2. Výzkumy veřejného mínění a strach ze zločinu 180 // 3. Význam a limity viktimologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění ohledně strachu z kriminality 181 // § 5 Vývoj a trendy v oblasti pomoci obětem zločinu 182 // 1. Přednosti kvalitativních výzkumů a studií 182 // 2. Stručný exkurs do historie viktimologických hnutí 184 // 3. Koncept restorativní justice 185 // 4. Viktimizace v sociálním kontextu 187 // 5. Poznatky o důsledcích viktimizace 192 // 6. Reakce oběti na viktimizaci 197 // 7. Odborné aspekty intervence 200 // 7.1 Principy pomoci obětem závažných zločinů 201 // 7.2 Dilemata odborné pomoci obětem závažných zločinů 203 // 8. Pomoc obětem trestných činů v České republice 206 // Kapitola 6. Sociální kontrola kriminality 213 // § 1 Vymezení pojmu sociální kontrola 213 // § 2 Pojetí trestu a trestání 214 //
§ 3 Trest a trestání v historickém pohledu a vznik penologických systémů 221 // 1. Z historie trestních sankcí 221 // 2. Penologické systémy 223 // Anglický progresivní systém 226 // Irský progresivní systém 226 // Bodovací (známkovad) systém 227 // § 4 Mezinárodní trendy vývoje vězeňství 231 // 1. Vznik mezinárodní spolupráce v oblasti vězeňství 231 // 2. OSN a Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni 232 // 3. Evropská vězeňská pravidla a Rada Evropy 233 // § 5 Systémové změny českého vězeňství po roce 1989 242 // 1. Nové koncepční pojetí 242 // 1.1 Modernizace vězeňských zařízení a jejich vybavení 243 // 1.2 Vytvoření účinného systému zacházení s odsouzenými 244 // 1.3 Profesionální zkvalitnění personálu 244 // 2. Současná situace v oblasti vězeňství v ČR 244 // 2.1 Přeplněnost věznic 246 // 2.2 Zacházení s vězněnými a programy zacházení 246 // § 6 Alternativní sankce, jejich uplatňování v praxi a vnímání veřejností 248 // . Vymezení pojmu 248 // 2. Význam a dopady přijetí nového trestního zákoníku 250 // 3. Kriminalita a sankční politika v médiích 253 // 4. Vliv evropských sankčních politik 255 // § 7 Prevence kriminality 256 // 1. Klasifikace prevence kriminality 258 // 1.1 Sociální prevence kriminality 258 // 1.2 Situační prevence 261 // 1.3 Viktimologická prevence 264 // 2. Prevence kriminality v České republice 266 // 2.1 Systém prevence kriminality v ČR 268 // 3. Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence kriminality 270 // B. Zvláštní část // Kapitola 7. Kriminalita mládeže 277 // § 1 Vymezení základních pojmů, přístupy společnosti ke kriminalitě mládeže 277 // § 2 Charakteristické rysy kriminality mládeže 284 // § 3 Příčiny kriminality mládeže a důvody desistence 291 //
§ 4 Vývoj kriminality mládeže v ČR 298 // § 5 Vývoj trestní politiky uplatňované v ČR vůči mládeži 304 // Kapitola 8. Kriminalita cizinců a etnických minorit 311 // § 1 Migrace a kriminalita, vymezení základních pojmů 311 // § 2 Specifické rysy a příčiny kriminality cizinců a etnických minorit 314 // § 3 Kriminalita cizinců a etnických minorit na území ČR 323 // § 4 Trestněpolitické přístupy ke kriminalitě cizinců a etnických minorit // a možnosti prevence 333 // Kapitola 9. Kriminální recidiva 349 // § 1 Pojem 349 // §2 Definice 349 // § 3 Druhy kriminální recidivy 351 // §4 Kriminální kariéra --351 // 1. Kriminální eskalace a specializace 353 // 2. Počátek kriminální kariéry 355 // § 5 Kriminální recidiva jako sociální problém 356 // § 6 Osobnost kriminálního recidivisty 357 // 1. Typologický přístup 360 // 2. Osobnost ženy-kriminální recidivistky 361 // 3. Motivace recidivního kriminálního chování 361 // 4. Psychopatologie 362 // 5. Dissociální porucha osobnosti (psychopatie) 365 // § 7 Prevence recidivy 366 // Kapitola 10. Vybrané druhy kriminality a jejich specifika 371 // § 1 Hospodářská kriminalita 371 // 1. Pojem a základní znaky 371 // 2. Specifika pachatelů hospodářských trestných činů 374 // 3. Hospodářská kriminalita v systému tržního hospodářství a její projevy // v období transformace hospodářství v ČR 377 // 4. Fenomenologie hospodářské kriminality 379 // 5. Příčiny a kriminogenní faktory hospodářské kriminality 379 // 5.1 Ekonomické faktory 380 // 5.2 Organizačně technické faktory 380 // 5.3 Sociálně kulturní faktory 383 // 6. Prevence hospodářské kriminality 384 // § 2 Majetková kriminalita 388 // 1. Vymezení pojmu 388 // 2. Fenomenologie majetkové kriminality 389 // 3. Příčiny a kriminogenní faktory majetkové trestné činnosti 390 //
4. Prevence a kontrola majetkové kriminality 394 // §3 Násilná kriminalita 397 // 1. Pojem 397 // 2. Definice 397 // 3. Kriminální agrese 400 // 4. Kriminologické teorie násilné trestné činnosti 401 // 5. Násilná kriminalita jako společenský problém 401 // 6. Úmyslná usmrcení (vraždy, homicidia) 402 // 7. Sexuální vraždy 405 // 7.1 Způsob provedení 406 // 7.2 Oběti sexuálních vražd -.407 // 8. Vraždy motivované ziskem 407 // 9. Vraždy z konfliktu 408 // 10. Vraždy novorozenců matkou 408 // 11. Sériové vraždy 409 // 12. Masové vraždy a vražedné „tahy" 411 // 13. Osobnost pachatele vraždy 412 // 13.1 Osobnost sériového vraha 415 // 14. Speciální skupiny vrahů 415 // 14.1 Dětští vrazi 415 // 14.2 Mladiství 416 // 14.3 Ženy - pachatelky závažné násilné trestné činnosti 417 // 14.4 Ženy - vražedkyně 417 // 15. Loupeže 418 // 15.1 Osobnost pachatele loupeže 419 // 16. Úmyslné ublížení na zdraví 420 // 17. Žhářství 420 // 17.1 Pyromani 421 // 18. Úmyslné exploze 421 // 19. Násilí na pracovišti (workplace violence) 422 // § 4 Sexuální kriminalita 424 // 1. Pojem 424 // 2. Definice 424 // 3. Sexuální deviace a jejich vztah k sexuální kriminalitě 425 // 4. Sexuální kriminalita jako společenský problém 426 // 4.1 Falešná obvinění 427 // 5. Znásilnění 427 // 6. Osobnost pachatele znásilnění 430 // 7. Pohlavní zneužívání 433 // 7.1 Incest 434 // 8. Osobnost pachatele pohlavního zneužívání 436 // 9. Stalking (pronásledování) 438 // § 5 Drogy a kriminalita 442 // 1. Základní pojmy 442 // 2. Alkoholová toxikománie 445 // 2.1 Alkohol jako návyková látka 445 // 2.2 Trestná činnost páchaná v souvislosti s alkoholem 447 // 2.3 Faktory ovlivňující vznik alkoholismu a jiných drogových závislostí.448 // 2.4 Prevence a kontrola alkoholové toxikománie 452 //
3. Nealkoholová toxikománie 453 // 3.1 Nealkoholové drogy a důsledky závislosti na nich 454 // 3.2 Geneze drogového problému a česká drogová scéna v posledním // desetiletí 456 // 3.3 Nealkoholové drogy a kriminalita 459 // 3.4 Podmínky a příčiny nealkoholové toxikománie a následné trestné // činnosti 461 // 3.5 Prevence vzniku nealkoholových toxikománií a následné trestné // činnosti 464 // §6 Trestná činnost v dopravě 471 // 1. Vymezení pojmů a fenomenologických zvláštností 471 // 2. Příčiny a podmínky dopravní nehodovosti a trestných činů v dopravě 474 // 3. Prevence dopravních nehod a kriminality v dopravě 477 // 4. Problematika dopravní politiky v EU 477 // § 7 Organizovaná kriminalita 479 // 1. Pojem a charakteristika organizované kriminality 479 // 2. Stručný přehled mezinárodních zločineckých organizací 485 // 2.1 Italský organizovaný zločin 486 // 2.2 Čínský a japonský organizovaný zločin 486 // 2.3 Americký organizovaný zločin 487 // 2.4 Organizovaný zločin z bývalého SSSR 488 // 2.5 Další zločinecké organizace 488 // 3. Organizovaný zločin a jeho aktivity na českém území 490 // 4. Příčiny a podmínky organizované kriminality 495 // 5. Prevence a kontrola organizované kriminality 497 // 6. Mezinárodní spolupráce v boji s organizovaným zločinem 500 // § 8 Extremismus a terorismus 502 // 1. Základní pojmy 502 // 2. Charakteristiky současné evropské a české extrémistické scény 505 // 3. Příčiny a podmínky extremismu 506 // 4. Rasově motivovaný extremismus 507 // 5. Terorismus 508 // 6. Druhy politického terorismu 510 // 7. Příčiny terorismu 511 // 8. Trestní postih a snahy o prevenci terorismu 513 // 9. Nový fenomén kyberterorismus 515 // 10. Kybernetická válka 519 //
Kapitola 11. Od počítačové ke kybernetické kriminalitě 523 // § 1 Počítačová kriminalita 523 // 1. Pojem, klasifikace a znaky počítačové kriminality 523 // 2. Příčiny počítačové kriminality a charakteristika jejích pachatelů 527 // 3. Prevence a kontrola počítačové kriminality 530 // 3.1 Působení na potenciální pachatele 531 // 3.2 Přímá ochrana výpočetní techniky a informací 532 // 4. Internet a kriminalita 533 // 4.1 Podstata a vlastnosti internetu 533 // 4.2 Druhy internetové kriminality 534 // 4.3 Změněné způsoby provádění některých trestných činů 537 // 4.4 Prevence internetové kriminality 538 // 4.5 Kybernetická bezpečnost České republiky 541 // §2 Kybernetická kriminalita 542 // 1. Pojem, klasifikace a členění kybernetické kriminality 542 // 2. Příčiny a kriminogenní faktory kybernetické kriminality 547 // 3. Pachatelé kybernetické kriminality 550 // XXVI // Obsah // 4. Prevence kybernetické kriminality 552 // 4.1 Zajišťování důkazů v kyberprostoru 558 // 4.2 Řízení kontinuity činností 559 // 5. Historie, současnost a budoucnost kybernetické kriminality 561 // 5.1 Historie (70.-80. léta 20. století) 561 // 5.2 Nová doba počítačového zločinu (90. léta 20. století) 562 // 5.3 Současná kyberkriminalita (počátek 21. století) 564 // 5.4 Budoucnost kybernetické kriminality (další průběh 21. století) 565 // Přehled tabulek, grafů, schémat a obrázků 571 // Doporučená zahraniční kriminologická literatura 573 // Doporučené internetové adresy 574 // Vybrané pojmy ze sociologie a statistiky 576 // Vybrané termíny a zkratky z anglosaské kriminologické literatury 578 // Věcný rejstřík 581
(OCoLC)1100763267
cnb003077834

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC