Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Paseka, 2020
722 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7432-985-2 (vázáno)
Uloženo v kartonovém pouzdru
"Tematická řada, sv. VII"--Tiráž
Obsahuje bibliografii na stranách 645-668, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001637592
Úvodem k Dějinám školství a vzdělanosti v Českých zemích 11 // Hlava první // ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST V ČESKÝCH ZEMÍCH // DO POČÁTKU 16. STOLETÍ 17 // I. Od Velké Moravy ke stavovské monarchii (MN) 17 // II. Počátky školství v českých zemích (MS) 20 // III. Založení a první léta pražské univerzity (MS) 29 // IV. Rozkvět a úpadek pražského vysokého učení (MS) 49 // V. Školství v českých zemích na prahu konfesionálni éry (MS) .55 // Hlava druhá // ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST RANÉHO NOVOVĚKU // (1526-1773) 57 // I. Pod žezlem Habsburků (IČ) 57 // II. Školy elementární a městské (IČ) 64 // III. Školy židovské a bratrské (IČ) 70 // IV. Vzdělávání dívek (ML) 73 // V. Latinské školy jezuitů a piaristů (IČ) 83 // VI. Univerzity v zemích Koruny české (IČ) 89 // VII. Vzdělávání duchovních (MN) 100 // VIII. Kavalírské cesty a rytířské akademie (IČ) 106 // IX. Peregrinatio academica a každodenní školní život (IČ) 110 // X. Univerzitní budovy — viditelné symboly moci vědění (IČ) 115 // XI. Učenci a věda, vědecké společnosti (JP) 122 // XII. Knižní kultura (JP) 128 // Hlava třetí // ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST OSVÍCENSKÉ A OBROZENECKÉ ÉRY // (1773-1848) 138 // I. Od osvícenských reforem k „jaru národů“ (MN) 138 // II. Stát a škola (MN) 140 // II/1 Století pedagogiky 140 // II/2 Děti státu? 142 // II/3 Čeština ve školách a národní obrození 148 // III. Nižší školství 151 // III/l Johann Ignaz Felbiger a Schulpatent (MN) 151 // III/2 Vzdělávání dívek (ML - MN) 156 // III/3 Počty škol a školní docházka (MN) 161 // III/4 Odborné a umělecké školství (MN) 163 // III/5 Příprava učitelů nižších škol (MN) 166 // IV. Gymnázia (MN) 169 // V. Vysoké školy (MN) 176 // V/l Univerzity 176 // V/2 Filozofická lycea 183 //
V/3 Diecézní teologická učiliště 186 // V/4 Technické školy 191 // VI. Školní knihovny (JP - MN) 193 // VII. Každodennost učitelů a žáků (MN) 195 // VIII. Architektura školních budov (JŠ) 200 // IX. Věda, učené společnosti a akademie (JP) 208 // X. Knižní kultura a cenzura, počátky novinářství // a časopisectví (JP) 218 // Hlava čtvrtá // ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST MODERNÍ DOBY (1848-1918) 226 // I. Druhá polovina „dlouhého“ 19. století (ML) 226 // 1/1 Proměny české společnosti 226 // 1/2 Pedagogika jako věda 228 // II. Ve znamení školských zákonů 230 // II/1 Dědictví revoluce (ML) 230 // II/2 Národní školy (ML) 232 // II/3 Gymnázia a reálky (ML) 237 // II/4 Odborné a učňovské školství (ML) 241 // II/5 Školní knihovny (ML - JP) 243 // III. Výchova hendikepovaných (PS) 245 // IV. Dívčí vzdělání (ML) 252 // IV/1 Počátky dívčích škol 252 // IV/2 Odborné vzdělání dívek 258 // IV/3 Od Minervy k lyceím 261 // IV/4 Zeny a univerzity 264 // V. Vzdělávání duchovních (MN) 267 // VI. Vysoké školství (PS) 274 // VI/1 Proměny terciárního školství 274 // VI/2 Pražské univerzity 275 // VI/3 Technické a umělecké vysoké Školství 282 // VI/4 Zápasy o moravskou univerzitu 286 // VI/5 Studium a působení v zahraničí 287 // VII. Učitelé a žáci, profesoři a studenti 288 // VII/1 Učitelské vzdělání (ML) 288 // VII/2 Sociální postavem učitelů (ML) 290 // VII/3 Docházka do školy (ML) 291 // VII/4 Dítě jako předmět disciplinace (ML) 293 // VII/5 Středoškolský profesor: vzdělání a začátek kariéry (ML) 294 // VII/6 Postavení středoškolských profesorů (ML) 295 // VII/7 Sociální postavení středoškolských studentů // a jejich každodenní život (ML) 297 // VII/8 Školní nadace (JP) 299 // VIII. Společenská angažovanost učitelů (ML - JP) //
IX. Architektura školních budov (JŠ) 307 // X. Mimouniverzitní věda (JP) 317 // XI. Knižní kultura (JP) 322 // XII. Lidová výchova (JP) 326 // Hlava pátá // ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 331 // I. Mezi říjnem 1918 a únorem 1948 331 // 1/1 Od první ke třetí republice (MN) 331 // 1/2 Od rakouské k socialistické škole (RV) 332 // II. Základní školství 337 // II/l Malý školský zákon (RV) 337 // II/2 Povinná školní docházka (RV) 338 // II/3 Cíle a obsah vzdělání (RV) 339 // II/4 Reformní návrhy z let 1917—1920 (RV) 340 // II/5 Pokusné školy dvacátých let (RV) 341 // II/6 Školská reforma třicátých let (RV) 343 // II/7 Reforma vzdělávání a výchovy v Baťově Zlíně (DK) 346 // II/8 Základní školy na Slovensku a Podkarpatské Rusi (RV) 350 // II/9 Základní školy v českých zemích a na Slovensku // v letech 1938-1948 (RV) 353 // III. Střední školství (TK) 356 // III/l Střední školství v období první republiky 356 // III/2 Správa středního školství 358 // III/3 Reformní úpravy středního školství 360 // III/4 Profesoři a studenti 361 // III/5 Školní a mimoškolní každodennost 363 // III/6 Střední školství v letech 1938-1948 366 // IV. Odborné školství (TK) 369 // IV/1 Obchodní školství 369 // IV/2 Průmyslové školy 372 // IV/3 Zemědělské školství 376 // V. Menšinové školství (TK) 382 // VI. Vysoké školství (PS) 385 // VI/1 Staré a nové univerzity 385 // VI/2 Tradiční techniky a nové specializované vysoké školy 388 // VI/3 Řízení, financování, infrastruktura, kapacity 390 // VI/4 Reformní pokusy a diskuse 391 // VI/5 Efektivita republikánského vysokého školství 392 // VI/6 Vysoké školství v Čechách a na Moravě // vletech 1938-1945 392 // VI/7 Německé vysoké školy součástí říšského systému 394 //
VI/6 Vysoké školství v Čechách a na Moravě // vletech 1938-1945 392 // VI/7 Německé vysoké školy součástí říšského systému 394 // VI/8 Poválečná obnova a proměny v letech 1945-1948 395 // VII. Vzdělávání učitelů základních a středních škol (RV) 397 // VII/1 Vzdělávání učitelů základních škol 397 // VII/2 Vzdělávání středoškolských profesorů 400 // VIII. Učitelské a studentské spolky 401 // VIII/1 Spolky učitelstva národních a středních škol (DK) 401 // VIII/2 Studentské spolky (JP) 404 // VIII/3 Studijní a vědecké nadace (JP) 405 // VIII/4 Mládežnické organizace (TK) 407 // IX. Architektura školních budov (PKr) 410 // X. Věda (JP) 419 // XI. Knižní kultura, tisk a nová média (JP) 423 // XI/1 Knižní kultura 423 // XI/2 Tisk 427 // XI/3 Rozhlas 429 // XI/4 Film 430 // XII. Lidová výchova (JP) 433 // Hlava šestá // ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST SOCIALISTICKÉ ÉRY (1948-1989) 440 I. Od vítězného února k sametové revoluci (MN) 440 // II. Správa a struktura nižšího školství v letech 1948—1969 (PKo) 442 // II/1 Budování socialistické školy 442 // II/2 Školská správa 448 // II/3 Mateřské školy 452 // II/4 Základní školy 455 // II/5 Střední školy 463 // II/6 Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči 466 // III. Správa a struktura nižšího Školství v letech 1969—1989 (JP) 470 // III/1 Závan svobody, čistky a návrat k normálu 470 // III/2 Systém základního a středního Školství a jeho změny 472 // III/3 Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a vzdělávání dospělých 477 // III/4 Československé školství na konci osmdesátých let 478 // IV. Každodennost socialistické Školy a mládežnické organizace 481 // IV/1 Všední život socialistické školy (PKo - JP) 481 // IV/2 Organizace československé mládeže 1945-1989 (JP) 489 //
V. Příprava učitelů a pedagogická věda 497 // V/l Příprava učitelů 1948-1969 (PKo) 497 // V/2 Příprava učitelů v době normalizace (JP) 500 // V/3 Socialistická pedagogika (JP) 502 // VI. Vysoké školství (PS) 509 // VI/1 Budování nového systému (1948-1953) 509 // VI/2 Reformy reforem v letech 1953—1959 512 // VI/3 Opatrná liberahzace (1960-1969) 514 // VI/4 Období normalizace a stagnace (1970—1989) 518 // VII. Architektura školních budov (PKr) 519 // VIII. Věda pod vlivem marxismu-leninismu (JP) 524 // IX. Knihy a média (JP) 527 // IX/1 Knižní kultura a tisk 527 // IX/2 Film, rozhlas a televize 530 // IX/3 Paralelní komunikační systémy 534 // X. Lidová výchova po roce 1948 538 // Hlava sedmá // ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST PO ROCE 1989 541 // I. První léta obnovené demokracie (JP) 541 // II. Proměny nižšího školství a vzdělávání po roce 1989 (JP) 543 // II/l Školství po převratu 543 // II/2 První zákony 544 // II/3 Problémy školství v transformaci 546 // II/4 Změny po roce 1995 549 // II/5 Vnitřní reforma 550 // II/6 Bílá kniha a nové zákony 553 // II/7 Reforma, její výsledky a přetrvávající problémy 556 // III. Příprava učitelů (JP) 558 // IV. Školní každodennost, mládežnické spolky a organizace (JP) 560 // IV/1 Organizace dětí a mládeže 562 // V. Vysoké školství (PS) 563 // VI. Architektura školních budov (PKr) 568 // VII. Transformace české vědy (JP) 571 // VII/1 Pedagogická věda 573 // VIII. Vzdělávání dospělých (JP) 574 // IX. „Stará“ a „nová“ média (JP) 575 // IX/1 Knižní kultura 575 // IX/2 Tisk, rozhlas, televize a film 577 // IX/3 Počítače a internet 580 // Školský systém v ceských zemích od konce 18. do konce 20. století 583 // Poznámky 591 // Výběr z literatury 645 // Obrazový materiál 669 // Jmenný rejstříky 679 // Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC