Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2019
xxiii, 869 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7598-481-4 (vázáno)
Komentáře Wolters Kluwer
Právní stav publikace je k 24. 4. 2019
Obsahuje bibliografii na stranách 856-859 a rejstřík
001637816
OBSAH // Jednotlivá ustanovení zpracovali...XIII // Seznam zkratek ...XV // Seznam předpisů citovaných v komentáři...XVIII // Předmluva ? prvnímu vydání ... XXII // Úvod ke druhému vydání...XXIII // ZÁKON č. 359/1999 Sb., O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ // § l-4a ČÁST PRVNÍ úvodní ustanovení... 1 // § 1 Sociálně-právní ochrana dětí... 1 // § 2 Pojem dítěte [1]; Osobní a územní působnost zákona [2, 3]... 25 // § 3 Zřízení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí ... 48 // § 4 Věcná příslušnost správních úřadů [1] a působnost dalších subjektů // v sociálně-právní ochraně [2]... 49 // § 4a Vymezení některých pojmů... 65 // § 5-9a ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení sociálně-právní ochrany... 81 // § 5 Základní zásada sociálně-právní ochrany ... 81 // § 6 Pojem ohroženého dítěte ... 94 // § 7 Všeobecné oznamovací oprávnění... 123 // § 8 Právo dítěte na poskytnutí odpovídající pomoci [1] // a jeho participaění práva [2, 3]... 128 // § 9 Právo rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu na poskytnutí // pomoci při výkonu jejich rodičovských práv a povinností ... 135 // § 9a Intervenční povinnost orgánu sociálně-právní ochrany [1]; Zásada proporcionality a subsidiarity opatření sociálně-právní ochrany [2]; // Postup lege artis [2, druhá za stř.]; Povinnost řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany [3, 4]... 138 // § 10-38b
ČÁST TŘETÍ Opatření sociálně-právní ochrany ... 145 // § 10-13a HLAVA I Preventivní a poradenská činnost... 145 // § 10 Některé činnosti orgánů sociálně-právní ochrany [1, 3 a), b)]; Úkoly územních korporací v samostatné působnosti [2]; Základní nástroje // sociální práce [3 c)-e), 5]; Všeobecná oznamovací povinnost [4] . 145 // § 10a Zvláštní oznamovací povinnosti ... 158 // §11 Poradenská činnost... 163 // § 12 Uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc mimo výchovná // opatření [1,3]; Povinná pomoc po nařízení ústavní výchovy [2] ... 168 // §13 Správní výchovná opatření... 181 // § 13a Soudní výchovná opatření dočasného umístění dítěte v zařízení ... 194 // V // Obsah // § 14-18 HLAVA II Opatření na ochranu dětí...211 // §14 Aktivní legitimace k podání návrhu soudu [1]; Postup před podáním // návrhu soudu [2]; Některé náležitosti návrhu [3]; Vyjádření ? určení ústavu, do kterého má být dítě umístěno nebo přemístěno [4]; Aktivní legitimace ? podání návrhu soudu na zrušení přijatých opatření [5]; Podnětové // oprávnění [6]; Součinnost při výkonu rozhodnutí soudu [7 až 11] ...211 // §15 Zajištění neodkladné - okamžité péče... 241 // §16 Podání návrhu na vydání „rychlých“ předběžných opatření... 243 // § 16a Posouzení nutnosti dalších opatření při předání dítěte do cizí péče bez rozhodnutí
soudu [1]; Poskytování pomoci osobě, která převzala dítě // do péče [2] ... 253 // §17 Hromadné opatrovnictví a poruěenství ... 256 // §18 zrušen... 287 // § 19 HLAVA III Činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte // do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte... 288 // § 19 Činnost orgánu sociálně-právní ochrany před a při umístění dítěte v cizí péči rodinné [1]; Dohled nad úspěšností osvojení [1, písm. d)]; Aktivní legitimace úřadu práce ? podání návrhu ve věcech výživného [2]; // Změna okolností při předpěstounské a předadopční péči [3]; Dozor nad dětmi v cizí péči rodinné [4] ... 288 // § 19a-27 HLAVA IV Zprostředkování osvojení a pěstounské péče ... 295 // § 19a Vymezení činností, které tvoří obsah zprostředkování osvojení // a pěstounské péče [1]; Zákaz provádět výběr konkrétního osvojitele nebo pěstouna pro určité dítě jinými osobami a orgány, než jsou orgány // sociálně-právní ochrany dětí [2] ... 295 // § 20 Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní // ochrany... 301 // § 21 Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování // osvojení a pěstounské péče... 306 // § 22 Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče // krajským úřadem... 314 // § 23 zrušen... 324 // § 24 Zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče krajským úřadem ... 324 // § 24a zrušen... 330 // § 24b Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským // úřadem... 330 // § 24c Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským // úřadem... 333 // § 24d Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče .. 338 // § 25 Zprostředkování osvojení Úřadem... 339 // § 26 Postup Úřadu při osvojení dítěte z ciziny do České republiky ... 348 // § 27 Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské // péče ... 349 // § 27a HLAVA V Pěstounská péče na přechodnou dobu ... 361 // VI // Obsah // § 27a // 6 28-30 §28 §29 §30 // §31-34 // §31 // §32 // §33 // §34 // § 35-36 §35 § 35a §36 // §37 // §37 // § 38-38b §38 // § 38a § 38b // § 39-47 // §39 §40 §41 §42 § 42a // § 42b // § 42c // Zvláštní evidence pěstounů na přechodnou dobu [1, 3, 5, věta poslední, 6]; Řízení o zařazení do zvláštní evidence pěstounů na přechodnou dobu [1, věta druhá a třetí, 2, 5]; Důvody pro svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu soudem [7]; Dozor soudu, předepsané důkazy, změna poměrů [8]; Omezení doby trvání pěstounské péče na přechodnou dobu [9] ... 361 // HLAVA VI Ústavní výchova a ochranná výchova... 370 // Umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy... 370 // Sledování výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ... 374 // Pobyt dítěte mimo ústav... 403 // HLAVA VII Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost... 413 // Účel sociální práce s ohroženými dětmi [1]; Sociální kuratela pro děti // a mládež [2,3] ... 414 // Preventivní činnost obecního úřadu [1]; Preventivní činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností [2]; Některé zásady sociální práce // s ohroženými dětmi [3]; Zvláštní úkoly sociální kurately [4] ... 419 // Hromadné účastenství v trestním a přestupkovém řízení ... 423 // Součinnost kurátora pro děti a mládež s věznicemi [1-5], popřípadě ústavy pro výkon zabezpečovací detence [5]... 436 // HLAVA VIII Sociálně-právní ochrana ve vztahu ? cizině... 445 // Působnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí... 445 // Vydání potvrzení pro účely uplatňování nároků dítěte na výživné z ciziny 460 Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu.. 461 // HLAVA IX Sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech... 467 // Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez // doprovodu rodičů nebo jiných odpovědných osob ... 467 // HLAVA X Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory . . 472 Zřízení komise pro sociálně-právní ochranu [1] a její působnost [2]; // Jmenování a odvolávání členů komise [3]; Jednací řád komise [4 až 6]; // Náhradaušléhopříjmuzaúěastnajednání
komise [7]... 472 // Poradní sbor kraje a hl. města Prahy ... 480 // Poradní sbor MPSV... 485 // ČÁST ČTVRTÁ Zařízení sociálně-právní ochrany... 489 // Výčet typů zařízení [1]; Okruh zřizovatelů [2] ... 489 // Zařízení odborného poradenství pro péči o děti... 495 // Zařízení sociálně-výchovné činnosti... 496 // Účel zařízení, okruh oprávněných osob a další základní ustanovení. 497 // Základní činnosti a práva a povinnosti stran právního poměru při // poskytování služby... 524 // Povinnost hradit ošetřovně [1,2]; Působnost správních orgánů ? rozhodování o ošetřovném v prvním stupni a v odvolacím řízení [3] . . 538 Výše ošetřovného a její krácení... 542 // VII // Obsah // § 42d Částečné nebo úplné osvobození od povinnosti hradit ošetřovné... 545 // § 42e Ošetřovné vyměřené ze sirotčího důchodu ... 548 // § 42f Splatnost [1], krácení [2] a vyúčtování ošetřovného [3] ... 549 // § 42g Vznik a trvání nároku na státní příspěvek [1, 3 písm. c)]; Účelovost // využití státního příspěvku [2]; Výše státního příspěvku a jeho krácení // [3]; Zánik nároku na státní příspěvek [4]... 550 // § 42h Splatnost a platební podmínky... 561 // § 42i Formální předpoklady pro vznik nároku na příspěvek a jeho výplatu___ 563 // § 42j Zánik nároku na státní příspěvek [1]; Nedoplatky [2] a přeplatky [3]; // Stavení lhůt [4]... 564
§ 42k Ohlašování jiných změn než změn v počtu chovanců [1,2]; Povinnost vrátit neprávem vyplacené částky [3] a její prekluze [4]; Řízení // o vrácení neprávem vyplacené částky [5] ... 565 // § 421 Řízení o státním příspěvku [1, 2]; Náležitosti žádosti [3, 4]... 567 // § 42m Pověřenec zřizovatele ve věcech státního příspěvku... 569 // § 42n Změny nároku v důsledku změn počtu chovanců a jejich oznamování... 570 // § 43 Výchovně rekreační tábory pro děti... 572 // § 44 zrušen... 574 // § 45 zrušen... 575 // § 46 zrušen... 575 // § 47 zrušen... 575 // §47a-47za ČÁST PÁTÁ Pěstounská péče ... 577 // § 47a-47d HLAVA I Práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče ... 577 // § 47a Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci... 577 // § 47b Vymezení smluvních stran [1,4]; Subsidiámí správní rozhodnutí [2]; // Závaznost individuálního plánu ochrany dítěte [3]; Povinnost sledovat naplňování dohody [5]; Zásada jedinosti dohody a výjimka v případě // vyloučení manžela z okruhu společně posuzovaných osob [6, 7]... 585 // § 47c Doba trvání dohody, její výpověď a výpovědní důvody... 600 // § 47d Státní příspěvek na výkon pěstounské péče... 606 // § 47e-47n HLAVA II Dávky pěstounské péče... 613 // § 47e Okruh dávek pěstounské péče ... 613 // § 47f Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a jeho výše... 614 // § 47g Výluky
z nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte... 616 // § 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče... 618 // § 47i Nárok na odměnu pěstouna... 618 // § 47j Výše odměny pěstouna ... 622 // § 47k Posuzování odměny pěstouna pro účely daně z příjmů a některých // druhů pojištění... 627 // § 471 Příspěvek při převzetí dítěte... 629 // § 47m Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla... 629 // § 47n Společná pěstounská péče manželů... 630 // § 47o-47za HLAVA III Společná ustanovení o dávkách pěstounské péče... 632 // VIII // Obsah // § 47o Okruh oprávněných osob... 632 // § 47p Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu ... 636 // § 47q Změna nároku na dávku pěstounské péče... 640 // § 47r Zánik nároku na dávku pěstounské péče... 642 // § 47s Přechod nároku na dávku pěstounské péče ... 644 // § 47t Způsob výplaty dávek pěstounské péče... 645 // § 47u Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče ... 646 // § 47v Řízení o dávkách pěstounské péče... 648 // § 47w Náležitosti žádosti ... 650 // § 47x Odvolání... 650 // § 47y Povinnosti příjemce a žadatele o dávku... 651 // § 47z Přeplatky ... 652 // § 47za Povinnost sdělovat údaje... 653 // § 48-50 ČÁST ŠESTÁ Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými // osobami... 655 // § 48 Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami...
655 // § 49 Vydávání pověření... 666 // § 49a Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní // ochrany pověřenými osobami ... 681 // §50 Odnětí pověření... 688 // § 50a ČÁST SEDMÁ Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany ... 691 // § 50a Postup při inspekci sociálně-právní ochrany... 691 // § 51-58b ČÁST OSMÁ Společná ustanovení ... 693 // § 51 Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů... 693 // § 52 Oprávnění vstupovat do domácnosti [1] a úřední licence ? pořizování // obrazových a zvukových záznamů [2]... 703 // § 53 Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob // a pověřených osob... 709 // § 53a Informační systém sociálně-právní ochrany dětí... 719 // § 54 Vedení evidence a spisové dokumentace... 723 // § 55 Spisová dokumentace o dětech vedená obecními úřady obcí // s rozšířenou působností ... 729 // § 56 Spisová dokumentace o dětech vedená jinými orgány // sociálně-právní ochrany dětí ... 743 // § 57 Mlčenlivost [1,2]; Oprávnění ke zpracovávání osobních údajů [3] ... 743 // § 58 Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany ... 751 // § 58a Charakter působnosti úřadu územních samosprávných celků... 753 // § 58b Zmocňovací ustanovení... 753 // §59-591 ČÁST DEVÁTÁ Přestupky ... 757 // § 59 Obecné přestupky na úseku sociálně-právní ochrany
... 757 // IX // Obsah // § 59a Přestupek bránění dozoru nad výkonem ústavní výchovy a ochranné // výchovy ... 768 // § 59b Přestupek nesplnění povinnosti sdělit bezplatně údaje ... 769 // § 59c Přestupek nesplnění oznamovací povinnosti... 772 // § 59d Přestupky rodičů a dalších osob odpovědných za výchovu dítěte... 774 // § 59e Přestupky ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ... 776 // § 59f Přestupky osob pověřených ? výkonu sociálně-právní ochrany ... 778 // § 59g Přestupky provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc . . 783 // § 59h Příslušnost ? projednávání přestupků ... 785 // § 59i zrušen... 787 // § 59j zrušen... 787 // § 59k zrušen... 788 // § 591 zrušen... 788 // §60-64 ČÁST DESÁTÁ Řízení a místní příslušnost... 789 // §60 Požadavky na formu žádosti ... 789 // §61 Místní příslušnost... 790 // § 62 Dožádání mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí... 797 // § 63 zrušen... 802 // § 64 Zvláštní úprava ke správnímu řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí 802 // § 65-67 ČÁST JEDENÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení... 805 // § 65 Přechodná ustanovení ... 805 // § 66 Zrušovací ustanovení... 806 // § 67 Účinnost... 807 // VYHLÁŠKA č. 473/2012 Sb., O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ // § 1 Zaměření a rozsah vyhodnocování situace
dítěte a jeho rodiny ... 809 // § 2 Obsah individuálního plánu ochrany dítěte... 810 // § 3 Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se // osvojitelem nebo pěstounem ? přijetí dítěte do rodiny ...811 // § 4 Minimální rozsah poradenství, které je osobě pečující nebo osobě // v evidenci trvale nebo dočasně poskytováno při zajištění osobní péče // o dítě svěřené do péče ... 812 // § 5 Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností // v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci... 812 // §6 Standardy kvality sociálně-právní ochrany... 813 // § 7 Účinnost... 813 // PŘÍLOHY ... 814 // X // Obsah // SMĚRNICE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ č. 2013/26780-21 // ČÁST PRVNÍ Evidence a spisová dokumentace o dětech vedená obecními úřady obcí s rozšířenou působností ... 834 // Díl první Evidence a spisová dokumentace... 834 // Cl. 1 Obsah a způsob vedení evidence a spisové dokumentace... 834 // Díl druhý Základní evidence ... 834 // CL 2 Zařazení dětí do základní evidence ... 834 // Cl. 3 Obsah základní evidence... 836 // Cl. 4 Rejstřík Om a spisová značka Om... 836 // Cl. 5 Jmenná kartotéka... 836 // Cl. 6 Spisová dokumentace... 836 // ČI. 7 Správní spis ... 839 // ČI. 8 Podklad pro zpracování spisové dokumentace ... 839 // ČI. 9 Postoupení spisu Om... 840 // Díl třetí Pomocná evidence...
840 // ČI. 10 Obsah pomocné evidence... 840 // ČI. 11 Rejstřík Nom a spisová značka Nom... 841 // ČI. 12 Spis Nom... 842 // ČI. 13 Rejstřík dětí, kterým je třeba zprostředkovat osvojení ... 842 // ČI. 14 Rejstřík dětí, kterýmje třeba zprostředkovat pěstounskou péči ... 842 // ČI. 15 Rejstřík dětí svěřených do výchovy jiné fyzické osoby odpovědné za // výchovu dítěte ... 843 // ČI. 16 Rejstřík dětí, u kterých obecní úřad obce s rozšířenou působností // vykonává poruěenství ... 843 // ČI. 17 Rejstřík dětí, u nichž probíhá řízení o určení či popření rodičovství a u nichž byl obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoven // opatrovníkem... 843 // Cl. 18 Rejstřík dětí, u nichž bylo rozhodnuto o výchovném opatření ... 844 // ČI. 19 Rejstřík dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné // v výchovy anebo dětí umístěných ve středisku výchovné péče ... 844 // ČI. 20 Rejstřík dětí svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou // v pomoc... 844 // Cl. 21 Rejstřík dětí, na které se zaměřuje sociální kuratela pro děti a mládež . . . 844 // ČI. 22 Rejstřík dětí mladších patnácti let podezřelých // v ze spáchání činu jinak trestného... 845 // Cl. 23 Rejstřík dětí, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání ... 845 // ČI. 24 Rejstřík dětí ve výkonu trestního opatření odnětí
svobody a ve výkonu // v vazby ... 845 // Cl. 25 Rejstřík dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, // zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, // v nebo je podezření ze spáchání takového činu ... 846 // Cl. 26 Rejstřík dětí vyřazených ze základní evidence ... 846 // Díl čtvrtý Vedení evidence a spisové dokumentace v elektronické podobě... 846 // XI // Obsah // ČI. 27 Technické nosiče dat a další technické produkty... 846 // Díl pátý Ukládání spisů a vyřazení z evidence ... 847 // ČI. 28 Vyřazení dítěte ze základní evidence... 847 // ČI. 29 Vyznačení vyřazení dítěte ze základní evidence ... 848 // ČI. 30 Uzavření spisu a vyřazení evidenčního štítku... 848 // ČÁST DRUHÁ Evidence a spisová dokumentace vedená obecními úřady // obcí s rozšířenou působností v oblasti náhradní rodinné péče ... 849 // ČI. 31 Rozsah evidence a spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné // péče...849 // ČI. 32 Spisové dokumentace o žadatelích a evidence žadatelů ... 849 // ČI. 33 Spisová dokumentace o osobách pečujících a osobách v evidenci, // evidence osob pečujících a osob v evidenci... 851 // ČÁST TŘETÍ Evidence a spisová dokumentace vedená obecními úřady ... 853 // ČI. 34 Obsah evidence a spisové dokumentace ... 853 // ČI. 35 Použití ustanovení o evidenci a spisové dokumentaci vedené obecními // úřady obcí
s rozšířenou působností... 853 // ČÁST ČTVRTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení... 854 // ČI. 36 Přechodná ustanovení ... 854 // ČI. 37 Zrušovací ustanovení... 854 // ČI. 38 Účinnost... 854 // Seznam literatury... 856 // O autorech ... 860 // Rejstřík... 861 // XII
(OCoLC)1119034362
cnb003120017

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC