Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Grada, 2020
1 online zdroj (416 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1632-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1633-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2499-2 (print)
Druhé vydání publikace se nově věnuje využití scénářů budoucnosti pro tvorbu variant strategie a pro volbu nejvhodnější varianty z hlediska rizik i příležitostí budoucího vývoje. Kniha je dále rozšířena o strategické řízení inovací. Do části věnované optimalizaci projektových portfolií se promítají aktuální výzkumné aktivity autorského kolektivu..
001637904
Obsah ? 5 // Obsah // O autorech...11 // Předmluva ? druhému, rozšířenému a doplněnému vydání...14 // Předmluva Rut Bízkové...19 // Metodologie zpracování publikace...21 // ’ Část I // Strategické řízení a plánování // 1. Strategický management...25 // 1.1 Směry rozvoje strategického managementu ...26 // 1.1.1 Významné osobnosti strategického managementu - stěžejní díla . 28 // 1.2 Definice strategického managementu...29 // 1.3 Fáze strategického managementu...34 // 1.3.1 Formulace strategického záměru...34 // 1.3.2 Tvorba strategického plánu...35 // 1.3.3 Implementace strategie...35 // 1.3.4 Hodnocení strategie...36 // 1.4 Úrovně řízení podle hlediska času a hierarchie...36 // 1.4.1 Úrovně tvorby strategií ...37 // 1.5 Model strategického managementu ...42 // 1.6 Strategická východiska...43 // 1.6.1 Poslání, vize, strategické cíle - vymezení strategických // východisek...43 // 1.7 Identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr...48 // 1.7.1 Business Intelligence a Competitive Intelligence...48 // 1.7.2 Benchmarking ...53 // 1.7.3 Profil konkurentů...54 // 1.7.4 Odvětvové analýzy...54 // 1.7.5 Finanční analýzy...54 // 1.7.6 „Win/Loss“ analýzy ...55 // 1.7.7 Scénáře...55 // 1.7.8 Marketingové analýzy...55 // 1.7.9 Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska - // SWOT analýza ...55 // 1.8 Scénáře vývoje prostředí...68 // 1.8.1 Tvorba scénářů...68 // 1.9 Revize
výchozího strategického záměru...73 // 1.9.1 Tvorba variant strategie...73 // 1.9.2 Hodnocení a výběr variant strategie...82 // 6 ¦ Tvorba strategie a strategické plánování // Shrnutí...97 // Dodatek I: // Obecná typologie strategií...100 // Literatura...105 // 2. Strategické plánování v hospodářské praxi...109 // 2.1 Základní východiska přístupů ke strategickému plánování ...110 // 2.2 Trendy strategického plánování...111 // 2.2.1 Podnikatelský model jako nástroj podpory tvorby strategie...112 // 2.2.2 Strategické rozhodování ...113 // 2.3 Revize a korekce výchozích předpokladů...115 // 2.4 Postup tvorby strategického plánu ...115 // 2.5 Přístupy ? tvorbě plánů...117 // 2.5.1 Postupové kroky tvorby strategických plánů...117 // 2.5.2 Formulování strategických operací...118 // 2.5.3 Strategické plány na úrovni podnikatelských jednotek...119 // 2.5.4 Strategické plány na úrovni týmů a procesů...120 // 2.6 Funkční strategie a strategické plány ...121 // 2.6.1 Dekompozice firemních cílů na dílčí cíle...121 // 2.6.2 Přiřazení strategických operací dílčím cílům...121 // 2.6.3 Obchodní a marketingový strategický plán...122 // 2.6.4 Strategický výrobní plán...122 // 2.6.5 Strategický plán řízení jakosti...123 // 2.6.6 Strategický plán ochrany životního prostředí a bezpečnosti // práce...124 // 2.6.7 Strategický plán logistiky ...125 // 2.6.8 Strategický plán výzkumu, vývoje
a technického rozvoje...126 // 2.6.9 Strategický plán řízení údržby...127 // 2.6.10 Strategický plán řízení lidských zdrojů...128 // 2.6.11 Strategický plán řízení informačních a komunikačních // technologií (ICT)...128 // 2.6.12 Strategický plán budování firemní identity a firemního image ... 130 // 2.6.13 Strategický plán řízení firemních rizik...130 // 2.6.14 Strategický investiční plán ...131 // 2.6.15 Strategický finanční plán...131 // 2.6.16 Formulace strategických plánů na procesním základě...132 // 2.6.17 Kritické faktory úspěchu tvorby plánů...134 // 2.7 Implementace strategie ve firmě...135 // Shrnutí...138 // Literatura...139 // 3. Tvorba a řízení investičního programu...141 // 3.1 Charakter úlohy tvorby investičního programu...142 // 3.2 Cíle tvorby a řízení investičního programu...143 // 3.3 Požadavky na projekty ucházející se o zařazení do investičního // programu ...145 // 3.3.1 Vazba projektů na firemní strategii...145 // Obsah ? 7 // 3.3.2 Vícekriteriální hodnocení projektů...145 // 3.3.3 Společný scénář ...149 // 3.3.4 Forma vyjádření rizika ... 149 // 3.4 Požadavky na vytvářený investiční program...151 // 3.4.1 Realizovatelnost investičního programu...151 // 3.4.2 Vyváženost investičního programu...152 // 3.4.3 Přijatelné riziko ...152 // 3.4.4 Časový horizont tvorby investičního programu ...154 // 3.5 Proces tvorby investičního programu...154
3.5.1 Alokace omezených zdrojů...154 // 3.5.2 Zásady sestavení optimálního portfolia ...155 // 3.5.3 Řízení investičního programu pomocí projektových portfolií ... 157 // 3.5.4 Tvorba investičního programu a jeho hodnocení...158 // 3.6 Optimalizace investičního programu...160 // 3.6.1 Charakter optimalizační úlohy...160 // 3.6.2 Optimalizace při jediném omezení...161 // 3.6.3 Optimalizace při více omezeních...163 // 3.6.4 Hodnocení investičního programu a jeho optimalizace...163 // 3.7 Diverzifikace investičního programu jako nástroj řízení rizika portfolia .. 166 // 3.8 Aktualizace investičního programu ...168 // 3.8.1 Aktualizace hodnocení projektů ...168 // 3.8.2 Restrukturalizace investičního programu...169 // 3.8.3 Hodnocení investičního programu...170 // 3.9 Implementace portfoliového přístupu ? tvorbě investičního programu ... 171 // Shrnutí...172 // Dodatek I: Analýza rizika investičních projektů simulací Monte Carlo...174 // Dodatek II: Aplikace modelu tvorby projektového portfolia v malých // a středních podnicích...178 // Literatura...183 // 4. Tvorba strategického finančního plánu...185 // 4.1 Náplň strategického finančního plánu...186 // 4.2 Východiska tvorby strategického finančního plánu...187 // 4.2.1 Finanční strategie firmy ...187 // 4.2.2 Strategické cíle firmy...196 // 4.2.3 Výsledky finanční analýzy...199 // 4.2.4 Soustava strategických funkčních plánů...200 // 4.3 Tvorba
strategického finančního plánu ...200 // 4.3.1 Metody prognózování...200 // 4.3.2 Plánový výkaz zisků a ztrát...203 // 4.3.3 Plánová rozvaha...208 // 4.3.4 Plán peněžních toků ...214 // 4.3.5 Další složky strategického finančního plánu ...217 // Shrnutí...219 // Literatura...220 // 8 ¦ Tvorba strategie a strategické plánování // 5. Hodnocení strategie a controlling strategie ...221 // 5.1 Charakteristiky úspěšného systému hodnocení strategie ...223 // 5.2 Proces hodnocení strategie ...224 // 5.2.1 Náplň hodnocení strategie ...224 // 5.2.2 Efektivnost ...225 // 5.2.3 Produktivita (výkonnost) ...226 // 5.2.4 Manažerská výkonnost...226 // 5.2.5 Charakteristiky kontrolních procesů...228 // 5.3 Rámec hodnocení strategie ...228 // 5.3.1 Prověření podkladů tvorby strategie...229 // 5.3.2 Měření a hodnocení výkonnosti strategie ...230 // 5.3.3 Výkonnost firmy...234 // 5.3.4 Realizace korekčních opatření...237 // 5.4 Controlling...240 // 5.4.1 Postavení controllingu v procesech hodnocení strategie...240 // 5.4.2 Hodnocení implementace strategie...243 // 5.4.3 Controlling růstu hodnoty firmy...246 // 5.4.4 Finanční controlling ...247 // 5.4.5 Reporting a jeho úloha v controllingu ...247 // Shrnutí...248 // Literatura...250 // Část II // Vybrané aspekty strategického řízení a plánování // 6. Řízení růstu, fúze a akvizice...253 // 6.1 Řízení růstu ...254 // 6.1.1 Trvalý růst...254 // 6.1.2 Vyvážený
růst...257 // 6.1.3 Problémy příliš rychlého a příliš pomalého růstu ...260 // 6.1.4 Organický a externí růst...262 // 6.2 Fúze a akvizice...262 // 6.2.1 Pojetí fúzí a akvizicí...262 // 6.2.2 Typy fúzí a akvizicí...264 // 6.2.3 Cíle a motivy fúzí a akvizicí...264 // 6.2.4 Procesní stránka fúzí a akvizicí ...266 // 6.2.5 Právní aspekty fúzí a akvizicí...268 // 6.2.6 Financování fúzí a akvizicí...269 // 6.2.7 Úspěšnost fúzí a akvizicí...270 // 6.2.8 Historie fúzí a akvizicí...272 // 6.2.9 Fúze a akvizice v Evropské unii a České republice ...274 // 6.3 Firemní restrukturalizace a divestice ...275 // Shrnutí...277 // Literatura... 279 // Obsah ? 9 // 7. Strategický management rizika a krizové řízení ...281 // 7.1 Nástroje managementu rizika ...282 // 7.1.1 Proces managementu rizika...282 // 7.1.2 Vymezení kontextu a cílů managementu rizika...284 // 7.1.3 Identifikace a sledování rizik ...285 // 7.1.4 Stanovení významnosti rizik ...286 // 7.1.5 Stanovení velikosti rizika ...289 // 7.1.6 Rozhodování o riziku, strategie snižování rizika...290 // 7.1.7 Opatření na snížení rizika...292 // 7.2 Strategické a operativní řízení rizika...300 // 7.2.1 Strategické řízení rizika...300 // 7.2.2 Operativní řízení rizika...301 // 7.3 Kontingenční plánování...302 // 7.4 Přínosy managementu rizika...305 // 7.5 Krizový management ...306 // 7.5.1 Firemní krize, její příčiny a charakteristiky...306
// 7.5.2 Cíle krizového managementu...307 // 7.5.3 Manažerské postupy v krizových situacích ...307 // Shrnutí...310 // Literatura...312 // 8. Inovační strategie...315 // 8.1 Podnikatelská strategie versus inovační strategie...316 // 8.2 Inovační strategie a její vymezení...316 // 8.2.1 Co je to inovační strategie?...317 // 8.3 Model inovační strategie ...318 // 8.4 Přístupy ? inovační strategii ...320 // 8.4.1 Racionalistické a gradualistické strategie...321 // 8.4.2 Dimenze inovačních strategií...322 // 8.4.3 Oblasti realizace inovačních strategií ...322 // 8.4.4 Typologie inovačních strategií...323 // 8.4.5 Agilní přístupy ? inovačním strategiím ...324 // 8.4.6 Inovační vůdcovství a následovnictví...325 // 8.5 Systematický přístup ? inovacím...326 // 8.5.1 Problém a jeho formulace...326 // 8.5.2 Plánování inovací...326 // 8.5.3 Výzkum a vývoj a jeho plánování ...327 // 8.5.4 Technologie výrobku a procesu...327 // 8.5.5 Novost a její relativita ...327 // 8.5.6 Do jakých inovací investovat? ...328 // 8.6 Inovace podnikatelských modelů ...328 // 8.7 Strategie modrých a rudých oceánů...330 // 8.8 Využití kreativních přístupů ? formulaci inovační strategie...331 // 8.8.1 Otevřené inovace...331 // 8.8.2 Design Thinking...334 // 8.8.3 TRIZ...335 // 8.8.4 WOIS...336 // ¦ Tvorba strategie a strategické plánování // Shrnutí...337 // Literatura...338 // 9. Přístupy ke strategickému plánování v
hospodářské praxi...341 // 9.1 Základní východiska a přístupy ke stanovení strategického záměru // a strategie firmy...343 // 9.2 Přístupy ? tvorbě strategického plánu v hospodářské praxi ...349 // 9.3 Základní východiska a přístupy ke zpětnému hodnocení strategie...365 // 9.4 Základní východiska a přístupy ? využívání scénářových přístupů // při strategickém plánování...377 // I. Nástroje finančního controllingu ...385 // 1.1 Ukazatele podporující controlling investic ...386 // 1.1.1 Kritéria pro hodnocení efektivnosti investovaného kapitálu...386 // 1.1.2 Controlling efektivnosti zapojení dlouhodobého majetku ...391 // 1.2 Ukazatele sledující zajištění pracovního kapitálu...392 // 1.3 Ukazatele sledující strukturu kapitálových zdrojů...398 // 1.4 Ukazatele produktivity...402 // 1.5 Ukazatele sloužící ? predikci výkonnosti firmy...402 // 1.5.1 Souhrnné ukazatele...403 // 1.5.2 Pyramidová soustava poměrových ukazatelů ...405 // 1.6 Ukazatele tvorby hodnoty ve firmě...405 // Literatura...407 // Shrnutí...408 // Summary...409 // Rejstřík...410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC