Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
V Praze : Fragment, 2020
2 svazky (219; 227 stran) : ilustrace, mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-253-4807-9 (I. ; brožováno)
ISBN 978-80-253-4808-6 (II. ; brožováno)
V kostce
Podnázvy uvedeny pouze na obálce
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
I. Pravěk, starověk, středověk, novověk -- II. Nová doba, soudobé dějiny
Pro čtenáře od 15 let
001638069
SVAZEK I :   ÚVOD 4 // ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU 5 // Proč se zabývat minulostí lidstva? 5 // Historické prameny 5 // Pomocné vědy historické 7 // Periodizace dějin 9 // Letopočet 9 // PRAVĚK 11 // Výroba nástrojů 12 // První umělci 12 // Změny v období neolitu 14 // Doba bronzová 16 // Doba železná 17 // Doba římská a Germáni 19 // STAROVĚK 21 // Mezopotamie 22 // Egypt 27 // Malá Asie a Írán 33 // Sýrie, Foiníkie a Izrael 35 // Indie 37 // Čína 39 // STAROVĚKÉ ŘECKO 42 // Nejstarší období řeckých dějin 43 // Archaická doba 47 // Klasické období 50 // Vzestup Makedonie a helénistické období 55 // Kultura starověkého Řecka 58 // STAROVĚKÝ ŘÍM 63 // Etruskové 64 // Římská republika a ovládnutí Apeninského poloostrova 66 // Císařství 74 // Kultura starověkého Říma 82 // RANÝ STŘEDOVĚK 86 // Počátky středověku 86 // Barbarské říše 88 // Francká říše 88 // Byzantská říše 93 // Západní Evropa raného středověku 95 // Střední Evropa a Slované 98 // Sámova říše 100 // Velká Morava 101 // Počátky českého státu 105 // Střední Evropa 111 // Slované 113 // Románská kultura 114 // Další civilizace 117 // Asie ve středověku 119 // VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 122 // Život na venkově 122 // Život ve městě 122 // Vzdělanost ve vrcholném středověku 124 // Společenské vztahy 125 // Křížové výpravy (kruciáty) 127 // Západní Evropa vrcholného středověku 132 // České země ve vrcholném středověku // (poslední Přemyslovci) 133 // Gotická kultura 138 // POZDNÍ STŘEDOVĚK 142 // Stoletá válka 144 // České země a Lucemburkové 147 // Lucemburská gotika v českých zemích 153 // Husitství 154 // Jiří z Poděbrad - „husitský král" 163 // Jagellonci na českém trůnu 165 // Střední Evropa v pozdním středověku 168 //
POČÁTKY NOVOVĚKU 169 // Renesanční italské umění 170 // Zámořské objevy 172 // Reformace a katolická reforma 177 // Západní Evropa v 16. stol. 181 // Střední a východní Evropa 183 // České země v době předbělohorské 185 // VÝVOJ NOVOVĚKÉ SPOLEČNOSTI // DO KONCE 18. STOL. 189 // Třicetiletá válka 189 // Anglická revoluce 194 // Francie Ludvíka XIV. 197 // Vývoj vybraných zemí 200 // Habsburská monarchie po třicetileté válce 204 // Barokní kultura 209 // Osvícenství 211 // Mimoevropský svět v podmínkách kolonialismu 215 // SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ 217 // REJSTŘÍK VYBRANÝCH POJMŮ 219 // REJSTŘÍK VYBRANÝCH JMEN 222
SVAZEK II :   ÚVOD 4 // CESTA KE VZNIKU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 5 // Americká revoluce 5 // . elká francouzská revoluce 6 // Evropa Napoleonovy epochy 11 // Evropa let 1815-1847 13 // -roměny života společnosti v 1. poi. 19. stol. 16 // Habsburská monarchie a české země v 1. poi. 19. stol. 18 // Revoluce 1848-1849 v Evropě 20 // Revoluce 1848-1849 v habsburské monarchii 22 // Vývoj ve vybraných zemích 27 // Habsburská monarchie po roce 1849 36 // Civilizace na přelomu 19. a 20. stol. 47 // 5RVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 55 // Dění v Rusku 57 // Vstup USA do války 58 // Česká společnost v letech 1914-1918 60 // Vznik Československa 64 // SVĚT MEZ11. A 2. SVĚTOVOU VÁLKOU 68 // Poválečná situace 68 // Vznik Československa - charakteristické znaky nového státu 71 // EVROPA A SVĚT VE 20. LETECH 20. STOL. 74 // ČESKOSLOVENSKO - VÝVOJ STÁTU DO VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 80 // SVĚT V LETECH 1929-1938 85 // ČESKOSLOVENSKO VE 30. LETECH 20. STOL. 90 // Mnichov 1938 92 // Druhá republika 94 // Vznik protektorátu a počátky domácího odboje 95 // 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 97 // Vývoj mezinárodní situace 97 // Vývoj války do dubna 1940 98 // Vývoj války od června 1941 do konce roku 1943 100 // Závěr války 103 // Život v protektorátu 105 // Boj za obnovu ČSR 114 // EVROPA A SVĚT PO ROCE 1945 120 // Důsledky 2. světové války 120 // Sovětský blok 122 // Asie po roce 1945 124 // POČÁTKY STUDENÉ VÁLKY 128 // Nárůst napětí mezi USA a SSSR 128 // Situace Německa 129 //
ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1948 132 // Poválečný politický systém ČSR 132 // Souboj o zachování demokracie 135 // Zahraniční postavení ČSR 137 // Únor 1948 137 // Hospodářská a sociální situace ČSR po válce 138 // DEMOKRACIE PO SKONČENÍ VÁLKY 141 // Západní Evropa 141 // USA 142 // ČSR V DOBĚ MASOVÉ NEZÁKONNOSTI 144 // SOVĚTSKÝ BLOK V 50. A 60. LETECH 20. STOL. 150 Studená válka ve vesmíru 152 // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1953-1967 153 // PRAŽSKÉ JARO 157 // Počátky normalizace 162 // MIMOEVROPSKÝ SVĚT 165 // Dekolonizace 165 // Arabsko-izraelský konflikt 166 // Oblast Perského zálivu 167 // Situace v Latinské Americe 168 // DEMOKRATICKÝ SVĚT V 50. A 60. LETECH 20. STOL. 171 // NORMALIZACE V ČSSR 174 // VÝVOJ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 183 // USA v 70. a 80. letech 20. stol. 183 // Nekomunistická Evropa v 70. a 80. letech 20. stol. 184 Sovětský blok v 70. a 80. letech 20. stol. 186 // Konec sovětského bloku a zánik SSSR 188 // LISTOPAD 1989 V ČESKOSLOVENSKU 191 // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1990-1992 A VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY 195 // ČESKÁ REPUBLIKA V LETECH 1993-2018 203 // SITUACE V POSTKOMUNISTICKÝCH ZEMÍCH 208 // V EVROPĚ SPOLEČNĚ I ZVLÁŠŤ 211 // KRIZE VE SVĚTĚ 215 // MÍSTO ZÁVĚRU 219 // SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ 220 // REJSTŘÍK VYBRANÝCH POJMŮ 223 // REJSTŘÍK VYBRANÝCH JMEN 226
(OCoLC)1204254299
cnb003259415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC