Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Karolinum, 2020
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4489-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4459-2 (print)
Monografie předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých částí a knih Starého zákona. Všeobecný úvod řeší božskou inspiraci a kánon Písem, prostředí a dějiny jejich vzniku, charakteristiky originálního textu, jeho překladu a výkladu. Speciální úvod má dva díly, první z nich je věnován částem hebrejské Bible v pořadí: Zákon (Tóra, Pentateuch), Proroci „přední“ a „zadní“ a Spisy; ve druhém jsou tzv. deuterokanonické knihy v pořadí: „historické“, sapienciální, prorocké a „nové historické“. Základní charakteristiky jednotlivých knih jsou organicky doplněny o krátké exegeze některých klíčových míst. Autor vychází z katolického pohledu na Písmo, ale usiluje o srozumitelnost pro lidi jiných vyznání i bez vyznání – důrazem na obecně lidská témata nebo židovským dělením kánonu. Čtenáři nabízí jednak zařazení jeho předchozích poznatků o Starém zákoně do uceleného výkladu Písma, jednak možný základ pro jeho další detailnější studium biblistiky..
001638120
Předmluva autora 7 // I. VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO 11 // 1. Inspirace a pravdivost Písma svátého 12 // 2. Kánon knih Písma svátého 15 // 3. Text Písma svátého 18 // 4. Výklad Písma svátého - biblická hermeneutika 22 // 5. Biblická geografie, historie a archeologie 25 // 6. Exkurz - vybrané židovské svátky ve starém Izraeli 27 // II. SPECIÁLNÍ ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA - // KNIHY HEBREJSKÉ BIBLE 29 // A. ZÁKON 30 // 1. Genesis 33 // 2. Exodus 47 // 3. Leviticus 51 // 4. Numeri 52 // 5. Deuteronomium 54 // B. PROROCI 57 // 6. Jozue 58 // 7. Kniha Soudců 60 // 8. Knihy Samuelovy 62 // 9. Knihy Královské 67 // 10. Izaiáš 72 // 11. Jeremiáš 76 // 12. Ezechiel 79 // 13. Svitek Dvanácti „malých“ proroků (Ozeáš, Jóel, Ámos, // Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, // Ageus, Zachariáš, Malachiáš) 83 // C. SPISY 89 // 14. Žalmy 91 // 15. Job 94 // 16. Přísloví 97 // 17. Megilot (Píseň, Rút, Kazatel, Pláč, Ester) 101 // 18. Daniel 106 // 19. Ezdráš a Nehemiáš 110 // 20. Knihy Kronik/Paralipomenon/Letopisů 111 // III. SPECIÁLNÍ ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA - // DEUTEROKANONICKÉ KNIHY 113 // 1. Tobiáš 114 // 2. Júdit 116 // 3. Přídavky ? Ester 117 // 4. Kniha Moudrosti 118 // 5. Sirachovec 119 // 6. Baruch 121 // 7. Přídavky ? Danielovi 122 // 8. První kniha Makabejská 122 // 9. Druhá kniha Makabejská 125 // Summary 128 // Seznam zkratek 130 // Bibliografie 134 // Rejstřík jmenný 137 // Rejstřík biblických míst 138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC