Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Karolinum, 2020
1 online zdroj (460 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3955-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3919-2 (print)
čeština
Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické právo i jeho dějiny na pražské Katolické teologické fakultě tak doplňuje česky psanou právnickou literaturu o doposud chybějící oblast a má předpoklady stát se učebnicí tohoto předmětu pro několik nejbližších generací. Součástí knihy jsou nejen rozsáhlé rejstříky, ale i 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII., která ani po staletích neztratila nic ze své aktuálnosti..
001638128
OBSAH // Seznam zkratek... 13 // Úvod... 17 // ČÁST PRVNÍ: POJEM KANONICKÉHO PRÁVA A POJMY SOUVISEJÍCÍ // Pojem práva obecně... 25 // Pojem práva v různých významech... 25 // Různé přístupy ? právu (právo přirozené a právo pozitivní)... 26 // Jusnaturalistický přístup... 27 // Juspozitivistický přístup... 29 // Sociologické přístupy... 31 // Právo božské a právo lidské... 35 // Právo kanonické, právo konfesní a právo církevní... 36 // Právo kanonické... 39 // Specifické rysy kanonického práva... 40 // Princip personality kanonického práva... 41 // Rozlišování vnějšího a vnitřního oboru... 42 // Princip kanonické umírněnosti... 44 // Princip koncentrace moci... 45 // Absence přímého donucení... 47 // Pojem a předmět kanonického práva... 48 // Pojem kanonického práva... 48 // Předmět kanonického práva... 49 // Právo světské a právo kanonické... 53 // Pohled do právních dějin... 53 // Platnost kanonického práva v současnosti... 55 // Možné kolize... 58 // Kanonické právo a neprávni normativní systémy... 61 // Kanonické právo a křesťanská morálka... 61 // Kanonické právo a katolická dogmatika... 64 // ČÁST DRUHÁ: KANONICKÉ PRÁVO JAKO VĚDECKÁ A PEDAGOGICKÁ DISCIPLÍNA // Kanonické právo jako vědecká disciplína... 69 // Předmět a metoda kanonickoprávní vědy... 70 // Systém kanonickoprávní vědy... 71 // Propedeutické disciplíny... 72 // Kanonickoprávní dogmatika...
74 // Sdružené (aplikované) právní vědy... 74 // Související disciplíny... 76 // Kanonické právo jako pedagogická disciplína... 77 // Výuka kanonického práva v kněžských seminářích a na teologických fakultách... 77 // Výuka kanonického práva na církevních fakultách a institutech kanonického práva. ... 78 // Výuka kanonického práva na „světských“ právnických fakultách... 80 // Kanonické právo a teologie... 80 // ČÁST TŘETÍ: KANONICKÉ PRÁVO V OBJEKTIVNÍM SMYSLU // Formální prameny platného kanonického práva... 87 // Pojem a klasifikace pramenů kanonického práva... 88 // Kanonické normativní právní akty (kanonické právní předpisy)... 89 // Pojmové znaky kanonického normativního právního aktu... 89 // Obecná klasifikace kanonických normativních právních aktů... 91 // Klasifikace podle stupně právní síly... 91 // Klasifikace podle působnosti... 93 // Klasifikace podle Kodexu kanonického práva... 94 // Církevní zákony... 94 // Pojem církevního zákona... 95 // Kodifikace v církevním zákonodárství... 97 // Subjekty zákonodárné pravomoci a označení jejich zákonů... 98 // Obecně závazná nařízení... 101 // Obecné prováděcí předpisy...ľ... 103 // Tvorba a novelizace kanonických právních předpisů... 103 // Kanonická normotvorba... 104 // Novelizace právních předpisů... 108 // Struktura kanonického právního předpisu... 111 // Jazyk kanonického právního předpisu...
115 // •*ř // Sbírky kanonických právních předpisů... 121 // Instrukce, stanovy a jednací řády... 124 // Normativní instrukce... 124 // Stanovy... 125 // Jednací řády... 127 // Závaznost dokumentů Apoštolského stolce... 128 // Kanonickoprávní obyčeje... 131 // Pojem právního obyčeje obecně i v kanonickém právu... 132 // Klasifikace kanonickoprávních obyčejů... 133 // Podmínky vzniku kanonickoprávního obyčeje... 134 // Zrušení kanonickoprávního obyčeje... 137 // Kanonické normativní právní smlouvy... 138 // Prameny kanonického práva podle právní síly... 139 // Normy kanonického práva... 141 // Pojem, struktura a klasifikace kanonickoprávních norem... 142 // Pojem kanonickoprávní normy... 142 // Struktura kanonickoprávních norem... 145 // Strukturní prvky právní normy... 145 // Druhy hypotéz, dispozicí a sankcí... 148 // Klasifikace kanonickoprávních norem... 150 // Subjekty kanonickoprávních norem a komunikace mezi nimi... 154 // Subjekty kanonickoprávních norem... 154 // Komunikace mezi subjekty kanonickoprávních norem... 156 // Platnost kanonickoprávních norem... 157 // Působnost kanonickoprávních norem... 162 // Časová působnost (účinnost)... 162 // Uzemní působnost... 165 // Osobní působnost... 167 // Věcná působnost... 169 // Neúčinnost kanonickoprávních norem v individuálních případech... 170 // Dišpenz a privilegium... 170 // Pochybnost... 171 // Neznalost a omyl... 172
Epikie... 173 // Výklad kanonickoprávních norem... 175 // Typy výkladu z hlediska subjektu interpretace... 176 // Výklad autentický, resp. legální... 177 // Výklad forenzní... 178 // Výklad úřední... 178 // Výklad doktrinární... 178 // Typy výkladu z hlediska metody interpretace... 179 // Výklad gramatický... 180 // Výklad systematický... 180 // Výklad teleologický... 181 // Výklad historický... 182 // Výklad logický... 183 // Typy výkladu z hlediska poměru designantu a designátu... 187 // Výklad doslovný... 188 // Výklad rozšiřující... 188 // Výklad zužující... 188 // Vyplnění mezer v normách církevních zákonů... 190 // Kanonickoprávní principy... 193 // Systém kanonického práva... 197 // Jednota a diferencovanost systému kanonického práva... 197 // Členění systému kanonického práva... 198 // Odvětví kanonického práva... 200 // Ústavní právo... 201 // Řeholní právo... 202 // Magisteriální právo... 203 // Sanktifikační právo... 204 // Manželské právo... 204 // Majetkové (patrimoniální) právo... 205 // Trestní právo hmotné... 206 // Procesní právo... 207 // Kanonizační právo... 209 // Liturgické právo... 210 // Konkordátní právo... 211 // ČÁST ČTVRTÁ: REALIZACE KANONICKÉHO PRÁVA // Kanonickoprávní vztahy... 217 // Pojem a struktura kanonickoprávního vztahu... 218 // Pojem kanonickoprávního vztahu... 218 // Struktura kanonickoprávního vztahu... 219 // Kanonickoprávní
skutečnosti... 219 // Subjektivní kanonickoprávní skutečnosti... 221 // Právní jednání... 221 // Protiprávní jednání... 223 // Objektivní kanonickoprávní skutečnosti... 223 // Právní události...*... 223 // Protiprávní stavy... 224 // Svátosti jako kanonickoprávní skutečnosti... 224 // Čas jako právní událost... 225 // Preskripce (vydržení a promlčení)... 225 // Prekluze... 227 // Počítání času...;... 228 // Právní domněnky a fikce... 231 // Právní domněnky... 231 // Právní fikce... 232 // Subjekty kanonickoprávního vztahu... 233 // Účastníci právního dění v církvi... 233 // Fyzické osoby... 233 // Právnické osoby... 235 // Orgány veřejné moci... 236 // Způsobilost ? právům a povinnostem... 237 // Způsobilost ? právnímu jednání... 239 // Způsobilost ? protiprávnímu jednání... 241 // Obsah kanonickoprávního vztahu... 242 // Subjektivní právo (oprávnění)... 243 // Právní povinnost... 244 // Objekt (předmět) kanonickoprávního vztahu... 245 // Aplikace kanonického práva... 247 // Pojem aplikace kanonického práva... 248 // Etapy aplikace kanonického práva... 249 // Zjištění skutkového stavu případu (quaestiones facti)... 249 // Právní kvalifikace případu (quaestiones iuris)... 252 // Subsumpce skutkového stavu pod právní normu; uvážení aplikujícího orgánu... 253 // Vydání aktu aplikace práva... 255 // Akty aplikace kanonického práva... 255 // Pojem aktu aplikace kanonického
práva... 255 // Klasifikace aktů aplikace kanonického práva... 256 // Vlastnosti aktů aplikace kanonického práva... 260 // Právní moc... 260 // Účinnost... 262 // Vykonatelnost... 263 // Struktura aktů aplikace práva... 264 // Struktura soudních aktů aplikace práva (rozsudků)... 264 // Struktura správních aktů aplikace práva... 266 // Kanonickoprávní odpovědnost... 269 // Pojem kanonickoprávní odpovědnosti... 269 // Protiprávní jednání a jeho následky... 270 // Kanonickoprávní delikty... 272 // Skutková podstata právního deliktu a její znaky... 272 // Subjekt deliktu... 272 // Subjektivní stránka deliktu... 273 // Objekt deliktu... 275 // Objektivní stránka deliktu... 276 // Klasifikace deliktů... 277 // ČÁST PÁTÁ: CÍRKEV, VEŘEJNÁ MOC A PRÁVO // Otázka justifikace moci ? církvi... 283 // Proč vůbec moc v církvi?... 284 // Proč moc jen pro duchovní?... 288 // Moc a úřady v církvi... 293 // Pojem moci v církvi... 294 // Klasifikace jurisdikční moci... 295 // Bipartice moci podle originarity... 295 // Moc řádná... 295 // Moc delegovaná... 298 // Tripartice moci podle obsahu... 299 // Moc zákonodárná... 300 // Moc soudní... 300 // Moc výkonná (správní)... 301 // Doplnění výkonné moci (princip Ecclesia supplet)... 302 // Zánik jurisdikční moci... 304 // Církevní úřady... 305 // Pojem církevního úřadu... 305 // Obsazování církevních úřadů... 306 // Pozbytí církevních úřadů... 310
// Právo v církvi... 313 // Proč vůbec právo v církvi? (otázka po justifikaci kanonického práva)... 313 // Zákonnost v církvi: pojem a kanonickoprávní záruky... 315 // Pojem zákonnosti a její aspekty... 315 // Právní záruky zákonnosti v církvi... 316 // Prostředky nápravy vadných normativních právních aktů... 317 // Prostředky nápravy vadných individuálních právních aktů; správní soudnictví. 318 // Neplatnost vadných právních úkonů... 320 // Kontrola nad dodržováním zákonnosti... 323 // Rozhodování sporů... 325 // Právní donucení... 325 // Legitimita kanonického práva...1... 327 // Permanence kanonického práva... 329 // Dynamika a stabilita kanonického práva... 331 // Efektivita kanonického práva a jeho působení v církvi... 335 // Kanonické právo a informatika... 338 // ČÁST ŠESTÁ: KANONICKÉ PRÁVO A HODNOTY // Kanonickoprávní axiologie... 345 // Kanonické právo jako hodnotící i hodnotový systém... 346 // Kanonické právo jako hodnotící systém... 347 // Kanonické právo jako hodnota... 347 // Právní vědomí křesťanů ... 348 // Kanonické právo a svoboda křesťana... 351 // Svoboda od hříchu a od Zákona a „směnitenosť svobody... 352 // Svoboda v právu... 354 // Svoboda v kanonickém právu... 356 // Svoboda křesťana a jeho podřízenost pastýřům církve... 359 // Kanonické právo a spravedlnost... 363 // Pojem, principy a klasifikace spravedlnosti... 363 // Sociální spravedlnost
v učení a právu katolické církve... 366 // Kanonické právo a právní jistota křesťana v církvi... 369 // Pojem právní jistoty... 369 // Vymahatelnost kanonického práva... 370 // Ochrana subjektivních práv; nabytá práva... 372 // Předvídáte!nost aplikace práva, předpoklady seznatelnosti práva... 374 // Obecná dostupnost právních předpisů... 375 // Jasnost a srozumitelnost právních norem... 376 // Nepřípustnost retroaktivity právních norem... 376 // Právní moc rozhodnutí... 378 // Aplikace právních sankcí... 379 // Právo na zákonný proces... 381 // Kanonické právo a kultura... 387 // Právní kultura (právní styl)... 388 // Kultura kanonického práva... 388 // Kanonické právo jako součást duchovní kultury... 390 // Závěr... 393 // Příloha: 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce Vlil... 395 // Shrnutí... 405 // Summary... 407 // Seznam použitých pramenů... 409 // Seznam použité, resp. doporučené literatury... 415 // Slovník vybraných latinských výrazů a sentencí (použitých v textu)... 423 // Jmenný rejstřík... 433 // Věcný rejstřík... 439

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC