Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
[Praha ] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020
187 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7603-206-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 177-185 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001638201
Předmluva 7 // Úvod 9 // 1. Od integrace ? inkluzi ve vzdělávání 13 // 1.1. Terminologické vymezení a východiska 13 // 1.1.1. Integrace 14 // 1.1.2. Inkluze 15 // 1.2. „Inkluzivnf novela školského zákona 18 // 1.2.1. Terminologie a pojetí konceptu speciálně vzdělávacích potřeb 20 // 1.2.2. Institut podpůrných opatření 20 // 1.3. Domény pedagogických procesů inkluzivního vzdělávání 23 // 1.3.1. Žák jako subjekt výchovy a vzdělávání 23 // 1.3.2. Složení školní třídy 23 // 1.3.3. Vzdělávací obsah a kurikulum 25 // 1.3.4. Diferenciace a individualizace 26 // 1.3.5. Připravenost, podpora, spolupráce 26 // 1.4. Pojetí inkluze u pedagogických pracovníků ZŠ v kontextu výzkumných zjištění.28 // 1.4.1. Faktory determinující pojetí inkluzivního vzdělávání 31 // 1.4.1.1. Faktory související s učiteli 31 // 1.4.1.2. Faktory související se vzdělávacím prostředím 33 // 1.4.1.3. Faktory související se specifiky žáků 33 // 2. Výzkum pojetí pedagogických procesů na základních školách 35 // 2.1. Domény pedagogických procesů a cíle výzkumu 35 // 2.2. Design výzkumu 37 // 2.3. Výzkumný vzorek 37 // 2.4. Výzkumný nástroj 38 // 2.5. Předvýzkum 39 // 2.6. Administrace dotazníků, sběr dat a etické aspekty výzkumu 40 // 2.7. Metody statistické analýzy dat 41 // 3. Výsledky výzkumu 43 // 3.1. Deskriptívni údaje - sociodemografické charakteristiky respondentů 43 // 3.2. Působení asistenta pedagoga ve třídě 45 // 3.2.1. Shrnutí 55 // 3.3. Složení třídy a zaměření výuky 56 // 3.3.1. Shrnutí 83 // 3.4. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 85 // 3.4.1. Shrnutí 121 // 3.5. Změny a překážky související s „inkluzivní“ novelou školského zákona 124 // 3.5.1. Shrnutí 135 //
3.6. Připravenost, podpora a spolupráce v kontextu inkluze 136 // 3.6.1. Shrnutí 148 // 5 // 4. Shrnutí hlavních výsledků výzkumu, jejich diskuse a formulace doporučení.151 // 4.1. Působení asistenta pedagoga ve třídě 151 // 4.1.1. Doporučení 152 // 4.2. Složení třídy a zaměření výuky 152 // 4.2.1. Doporučení I53 // 4.3. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 154 // 4.3.1. Doporučení I55 // 4.4. Změny a překážky související s „inkluzivní“ novelou školského zákona 156 // 4.4.1. Doporučení I57 // 4.5. Připravenost, podpora a spolupráce v kontextu inkluze 157 // 4.5.1. Doporučení 158 // 4.6. Vliv faktorů a sociodemografických charakteristik respondentů na pojetí // pedagogických procesů inkluzivního vzdělávání 159 // 4.6.1. Členění ZŠ 159 // 4.6.2. Profilace ZŠ I60 // 4.6.3. Působení specialisty na ZŠ 160 // 4.6.4. Nejvyšší dosažené vzdělání učitelů ZŠ 161 // 4.6.5. Věk učitelů ZŠ I6I // 4.6.6. Počet žáků školy a počet žáků třídy 162 // 4.6.7. Velikost obce, kde se ZŠ nachází 163 // 4.6.8. Kraj ČR, kde se ZŠ nachází 164 // 4.6.9. Pohlaví respondentů 164 // 4.6.10. Nejvyšší dosažené vzdělání pro výkon řídící funkce 164 // 4.6.11. Praxe ve vedení školy 165 // 5. Limity výzkumu // závěr // Summary // Seznam zkratek // Seznam použitých informačních zdrojů I77 // O autorovi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC