Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé rozšířené vydání
Ostrava : Národní památkový ústav, 2019
259 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-88240-18-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 253-258 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001638203
Obsah 5 // OBSAH // ÚVOD 11 // HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 13 // Historický vývoj Vítkovických železáren 13 Koncepce založení železáren 13 // Založení Rudolfovy huti a její vývoj na místě dnešní tzv. Dolní oblasti Vítkovice 13 // Stavba pudlovny v Rudolfově huti a první provozní výsledky 14 // Výstavba prvých vysokých pecí 14 // Počátek výroby kolej nic 17 // Změna vlastnických poměrů 17 // Doprava a připojení na železniční síť 17 // Zavedení výroby plávkové oceli v Bessemerových konvertorech 18 Zavedení pecí skotského typu a jejich nová lokace 21 Vytvoření Vítkovického horního a hutního těžířstva ( VHHT) 23 Nástup Paula Kupelwiesera a modernizace výroby 23 Zavedení martinských pecí a Thomasova konvertoru 25 Zavedení tzv. Vítkovického duplexního pochodu 25 Zakoupení Schůllerovy hutě a její přeměna na pudlovnu 25 Pronájem a následná koupě Zofinské hutě 26 Rozvoj závodu a orientace na zbrojní výrobu 26 // Nová koncepce vysokopecního závodu a výstavba vysokých pecí novějšího typu 29 Založení Nové ocelárny a válcovny v Zábřehu a období 1. světové války 30 Meziválečné období, výstavba válcovny za studená a železárny ve Fryštátu 32 Zavedení výroby v elektrických pecích 32 Změny vlastnických poměrů 32 // Období 2. světové války, založení tzv. Jižního závodu 34 Období po roce 1945 35 Období po roce 1948 35 // Přestavba vysokopecního závodu a stavba velkokapacitních
vysokých pecí o obsahu 1 100 m3 37 Zavedení sekundární metalurgie 39 // Atomový program a modernizace elektrických obloukových pecí 39 Zahájení výroby oceli v konvertorech OXYVIT 39 Modernizace válcoven 41 Válcovna tlustých plechů kvarto 3,5 41 // Poslední období provozu vysokých pecí do ukončení výroby v letech 1972-1998 42 Změna politických a hospodářských poměrů po roce 1989 43 Ukončení výroby vysokých pecí 43 // Modernizace a změny v ocelárnách a válcovnách v nových hospodářských poměrech 44 Obecně-historické a kulturně-spoleěenské aspekty historie Vítkovic 45 Obyvatelstvo v době rozkvětu obce 45 Propojení podniku a správy Vítkovic 46 // 6 Kulturní dědictví Vítkovických železáren // Vítkovice městem 46 // Vytvoření Velké Ostravy a postupný úpadek 46 Urbanistický a stavební vývoj obce v kontextu zájmů a potřeb Vítkovických železáren 48 Vznik železáren jako impuls ? proměně vsi 48 Příchod Paula Kupelwiesera: počátek nové éry 53 Nové Vítkovice, městský satelit moderního typu 53 První etapa: počátek budování projektu Nové Vítkovice 55 Druhá etapa: ideální naplňování koncepce 56 Obytné objekty 61 Vodárna a vodovod 61 Katolický kostel 61 Třetí etapa: podnik versus město 63 // Zdravotní, školní, tělovýchovná a volnocasová zařízení 63 Dotváření urbanistické kompozice Nových Vítkovic 63 Jižní čtvrt 72 // Válečná a meziválečná období: desetiletí
pozvolného odkvětu 77 Církevní, společenská a sportovní zařízení 77 NáměstíJiřího z Poděbrad 78 Vítkovice po 2. světové válce: viditelný úpadek 79 Nové naděje 79 // Památková ochrana a hledání nového využití 80 // Prvé systematické průzkumy průmyslového dědictví 80 Muzejní aktivity 80 // Studentské projekty, důležitá etapa hledání nového využití 82 // Systematické průzkumy prováděné Národním památkovým ústavem 82 // Památková ochrana vybraných objektů a technického zařízení 86 // Zapsání statků České republiky do seznamu světového kulturního dědictví 86 // Postupné kroky ? obnově 88 // Konverze a realizace nového využití 89 // Památková koncepce a architektonická vize 89 // TECHNOLOGICKÝ A TYPOLOGICKÝ VÝVOJ HUTNICTVÍ ŽELEZA // Technologický tok hutnictví železa 91 Těžba uhlí 91 Těžba a úprava rud 91 Výroba koksu, koksování 92 Koks 92 Koksovna 92 // Technologický postup koksování (karbonizace) 92 Koksovací pece 93 Milíře 93 // Schaumbursképece (obřadovépece) 93 Úlové pece 94 // Plamenné pece, využití vedlejších produktů karbonizace 94 // Pece typu Francois-Gobiet 94 Pece typu Coppée 94 Pece Ringel 98 // Využívání vedlejších produktů a regenerace tepla 98 Pece typu Otto-Hoffmann 98 Pece typu Koppers 98 // Koksochemie, zpracování vedlejších produktů karbonizace 103 Koksárenský plyn 103 Oddělování dehtu 103 Oddělování čpavku (NHý 103 Oddělován
í benzolu (benzolka) 104 Výroba surového železa 104 Surově železo 105 // Vysokopecn íplyn (jícn í nebo kychtovýplyn) 105 Struska 105 // Technologický postup výroby surového železa 105 Základní druhy želez 106 Vysoká pec 107 // Profil vysoké pece 107 Zavážecí zařízení a uzávěr sazebny 107 Konstrukce vysokých pecí ve Vítkovických železárnách 109 Pece belgického typu 109 Pece skotského typu 109 // Pece skotského typu, tzv. Lürmannova konstrukce 113 Pece novějšího typu, tzv. Büttgenbachova konstrukce 113 Sovětské typové konstrukce 113 Ohřev větru a dmýchání 116 Dmychadla 116 Ohřívače větru 116 // Čištění vysokopecního plynu, vysokopecní potrubní trasy 120 Prašník 120 // Plynočistírna LURGI 120 Zkujňování surového železa, ocelářství 121 Ocelárna 121 // Zkujňovací pochod (zkujňování, ocelářský pochod) 121 Kyselé a zásadité pochody 122 Duplexní pochod 122 // Plávkové a svářkové pochody, ocelářské pece 122 Pudlovací pece 124 Pudlování (míchání) 124 // Dvojitá stabilnípudlovací pec (patent Küper) 124 Dvojitá otočná pudlovací pec (patent Pietzka) 124 Konvertory 124 // 8 Kulturní dědictví Vítkovických železáren // Konvertor 124 Bessemerův konvertor 126 Thomasův konvertor 126 Kyslíkový konvertor OXYVIT 126 Nístějová plamencová pec s regeneračním topením 128 Martinský pochod 128 // Martinská pec / Siemens-Martinská pec / S-Mpec 128 Wellmannova pec 131 Talbotova pec
131 Tandemová pec 131 Kelímkové pece 136 Elektrické pece 136 // Elektrické obloukové pece 136 Sekundární metalurgie 139 // Zařízení SL tryska (Skandinávská tryska, Scandiavian Lance) 139 Pánvová pec (LF) 139 Zařízení ISSM 139 Odlévání 139 // Lití oceli (licípánev, kokila, ingot) 139 ZPO, zařízení plynulého odlévání (kontilití) 139 Tváření 140 // Válcování 140 Podélné válcování 142 // Dvouválcová stolice — duo (jednosměrné, reverzní) 142 Tříválcová stolice — trio, Lauthovo trio 142 Čtyřválcová stolice — kvarto 144 Mnohoválcové stolice 144 Un iverzáln í stolice 146 Kosé válcování, válcovna trubek 146 // Válcovací traťspoutničkou stolicí— Mannesmann 146 Válcovací traťs automatikem — Stiefel 146 Kování 146 Stroje pro kování 147 Buchary 147 Lisy 147 // KATALOG PODNIKATELŮ, SPOLEČNOSTÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 157 // Arcibiskupství olomoucké 157 // Geymüller, Johann Heinrich 157 // Gutmann, Wilhelm / David / Max 158 // Kupelwieser, Paul 159 // První rakousko-uherská vysokopecní společnost 160 // Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“ (AG Reichswerke „Hermann Göring“) 161 // Obsah 9 // Rothschild, Salomon Mayer / Anselm Salomon / Albert Salomon / Louis 162 Rudolf, arcivévoda habsburský, arcibiskup olomoucký 163 Rudolfova huť 164 Vítkovice Holding 164 // Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT) 165 Vítkovické železárny 165 // Vítkovické
železárny Klementa Gottwalda (VZKG), Vítkovice - železárny a strojírny Klementa Gottwalda, koncern VÍTKOVICE 166 // KATALOG KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVÉ OCHRANY 167 k.ú. Hrabůvka 167 // Jubilejní kolonie, ulice Edisonova, Heritesova, Jubilejní, Letecká, Slezská, Velfíkova a Závodní 167 k.ú. Moravská Ostrava 169 // Elektrárna koksovny Karolina / Troj halí 169 Žofinská huť, Energetická ústředna č. III / Trojhalí 169 k.ú. Vítkovice 173 // Dolní oblast Vítkovice, technologický tok těžby uhlí, koksování a výroby železa / závod 1 vysoké pece 173 // Rudolfova huť 173 // Důl Hlubina / Důl Laušman (k.ú. Moravská Ostrava) 173 // Úpravna uhlí, uhelná služba 174 // Koksovna 178 // Vysoké pece 180 // Energetická ústředna č. II 184 // Energetická /Dmychadlová ústředna c. VI/Malý svět techniky 184 Plynojem /multifunkčníhala „Gong1 184 Energetika / závod 8 / ČEZ 186 Fara, ulice Věžní 188 Kostel sv. Pavla, Mírové náměstí 188 Mostárna a kotlárna, závod 6, ulice 1. máje 190 Obytné objekty, tzv. Nové Vítkovice 191 // Anglická kolonie a Westend, Mírové náměstí 191 I-bloky (I-domy), Ruská c. 44 191 // Josefinská kolonie, ulice Erbenova, Floriánova, Kovářská, Meziuliční Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Ryškova, Sirotčí a Tavičská 193 Kairo kolonie, ulice Kotěrova a Salounova 193 Kasárna, ulice Kotkova, Nerudova, Jeremenkova 193 Ocelářská kolonie, ulice Ocelářská 195 Sirotčí
kolonie, ulice Sirotčí 195 Štítová kolonie, ulice Lidická, Nerudova a Tržní 195 U-bloky (U-domy), ulice Mírová, Jeremenkova a Věžní 196 Úřednická dvojvila, ulice Ruská a Výstavní 196 Obchodní a stravovací zařízení 197 // Tržnice, ulice Mírová, Sirotčí, Jeremenkova a Halasova 197 Závodní hotel, Mírové náměstí, Ruská ulice 197 // 10 Kulturní dědictví Vítkovických železáren // Závodníjídelna, Kotkova ulice 199 Parní jeřáb, ulice 1. máje 200 // Plynojem MAN (k. ú. Moravská Ostrava), ulice 1. máje 200 Radnice, Mírové náměstí 203 Školní zařízení 203 // Česká obecná škola císaře Františka Josefa, Zengrova a Ocelářská ulice 203 // Česká dívčípokračovací a hospodyňská škola / Škola pro ženská povolání/ Střední zdravotnická škola, ulice Jeremenkova a 1. máje 203 // Jesle, mateřská škola, ulice Prokopa Velikého 205 // Německá obecná a měšťanská škola dívčí, mateřská škola a hospodyňská škola, Halasova ulice 205 // II. německá obecná škola chlapecká a II. německá obecná škola dívčí/1. česká obecná škola chlapecká a I. česká obecná škola dívčí/základní škola, nárožní ulice Ocelářské a Šalounovy 205 Německá měšťanská škola / Střední zdravotnická škola, mezi ulicemi Mírová a Jeremenkova 205 Učňovský domov, ulice 1. máje 205 // Závodní dívčí škola /1. německá obecná škola dívčí, nároží ulic Ruská a Jeremenkova 207
Továrna na litou ocel / závod 3 / VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. 207 Stará ocelárna / Ocelárna II, Ruská a Halasova ulice 207 Kovárna, tzv. parní divize, pancéřová trať 208 Těžká mechanika 210 Plynojem, Halasova ulice 210 // Válcovna trubek (rourovna), závod 4, Válcovna trub Irineckých železáren, a. s., Výstavní ulice 211 Volnocasová a tělovýchovná zařízení 214 // Městské lázně, nároží ulic Lidická a Zengrova 214 Plovárna, ulice Ruská 214 Sportovní stadion, ulice Závodní 214 Tělocvična, ulice 1. máje 217 Závodní lázně, ulice Ruská 217 Zámeček, ředitelská vila, Výstavní ulice 217 Zdravotní a sociální zařízení 219 // Městský chudobinec /dům spečovatelskou službou, ulice Lidická 219 Závodní nemocnice 219 Závodní sirotčinec, ulice Sirotčí 221 k.ú. Zábřeh nad Odrou 230 // Nová ocelárna a válcovna / závod 2 / VÍTKOVICE STEEL, a. s., ulice Pohraniční 230 Nová ocelárna / Ocelárna I 230 Válcovna 230 // REGISTR KOKSOVEN 235 REGISTR VYSOKÝCH PECÍ 238 // REGISTR OCELÁŘSKÝCH A PUDLOVACÍCH PECÍ 242 REGISTR VÁLCOVACÍCH TRATÍ 246 LITERATURA A PRAMENY 253 SUMMARY 259
(OCoLC)1200248609
cnb003199184

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC