Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Vydavateľstvo Osveta, [2015]
425 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-439-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001638343
5 // OBSAH // Poďakovanie ... ® // Predhovor ... 12 // Aktuálne otázky akademickej komunikácie ... 15 // Ako úspešne zvládnut vedeckú prácu ... 17 // Úvod ... 19 // 1 Teoretická zložka vedeckej práce... 23 // 1.1 Teória ako produkt vedeckého myslenia... 23 // 1.2 Tímovosf vedeckej práce ... 28 // 1.3 Etika vedeckej práce ... 31 // 1.4 Spoločenské aspekty vedy ... 32 // 1.5 Dobrý človek - dobrý vedec? ... 34 // 1.6 Všeobecné princípy života akademickej komunity ... 38 // 1.7 Rétorika - verbálna komunikácia ... 43 // 1.8 Príprava rečového prejavu ... 52 // 1.9 Vzdelanie - to nie sú len informácie... 65 // 1.10 Didaktický systém ... 70 // 1.11 Dôležitosť diskusie vo vedeckej komunite ... 72 // 2 Metodológia vedeckej práce ... 78 // 2.1 Úrovne vedeckej práce a ich normy ... 78 // 2.2 Kategorizácia metód vedeckej práce... 80 // 2.3 Experimentálna zložka vedeckej práce ... 84 // 2.4 Súbory vied... 88 // 2.5 Spracovanie informácií ... 98 // 2.5.1 Citačné zdroje ... ?1 // 2.5.2 Citovanie zverejneného textu ... 102 // 2.5.3 Citovanie nezverejneného (rukopisného) textu ... 104 // 2.5.4 Ústny odkaz a jeho citovanie ... 105 // 2.6 Elektronické vzdelávanie ... 106 // 2.7 Autorský zákon ... HO // 3 Veda na vysokých školách ... 115 // 3.1 Vysoké školy - osobnostné predpoklady... 122 // 3.2 Tretia sféra pôsobenia vysokých škôl... 126 // 6 // 3.3 Písomné spracovanie konkrétnej témy určitého zamerania... 130 // 3.4
Kvalifikačné práce... 133 // 3.4.1 Ročníkové (semestrálne) práce pregraduálneho štúdia ... 133 // 3.4.2 Záverečné písomné práce bakalárskeho štúdia ... 134 // 3.4.3 Diplomové práce magisterského štúdia... 135 // 3.4.4 Dizertačné práce doktorandského štúdia ... 136 // 3.4.5 Habilitačné práce ... 139 // 3.4.6 Inauguračné spisy ... 140 // 3.4.7 Doktorské dizertácie (DrSc.) ... 141 // 3.5 Spoločenské aspekty obhajoby kvalifikačnej práce... 143 // 3.6 Iné ako kvalifikačné písomné práce ... 146 // 3.6.1 Vysokoškolské učebnice ... 147 // 3.6.2 Vysokoškolské učebné texty (skriptá) ... 148 // 4 Súčasti vedeckej práce ... 151 // 4.1 Anotácia ... 151 // 4.2 Abstrakt ... 151 // 4.3 Vedecká práca in extenso v časopise ... 152 // 4.4 Vedecká knižná monografia ... 153 // 5 Vedecko-popularizačná práca... 157 // 5.1 Literatúra faktu... 158 // 5.2 Vedecká príručka ... 159 // 5.3 Encyklopedické diela... 160 // 5.4 Poster a jeho náplň ... 162 // 5.5 Vedecký oznam ... 163 // 5.6 Recenzia publikácie ... 164 // 5.7 Laudácia k životnému jubileu ... 165 // 5.8 Nekrológ ... 165 // 6 Psychologické východiská vedeckej a pedagogickej práce ... 167 // 6.1 Neverbálna komunikácia a empatia ... 167 // 6.1.1 Empatia ... 171 // 6.1.2 Vývin neverbálnej komunikácie a empatie ... 174 // 6.1.3 Neverbálna komunikácia a jej komponenty ... 183 // 6.2 Faktory ovplyvňujúce komunikačný proces ... 195 // 6.2.1 Osobné faktory...
195 // 6.2.2 Faktory prostredia a modely ... 195 // 6.2.3 Komunikačné zručnosti ... 196 // 6.2.4 Vlastnosti prednášateľskej akcie... 198 // 6.2.5 Význam komunikácie ... 199 // 6.2.6 Účinky stresu vo vedecko-pedagogickej práci ... 202 // 6.2.7 Kvalitná komunikácia - základ kvality vzťahov a úspechov ... 212 // 7 Psychologické riziká kreatívnej práce ... 238 // 7.1 Syndróm vyhorenia (burn-out syndróm)... 238 // 7 // 7.2 Príznaky, prevencia a liečba syndrómu vyhorenia... 243 // 7.3 Syndróm vyhorenia ako problém vedúcich pracovníkov - manažérov ... 246 // 7.3.1 Modelová situácia syndrómu vyhorenia... 246 // 7.3.2 Psychické a fyzické príznaky syndrómu vyhorenia ... 251 // 7.3.3 Fázy (etapy) syndrómu vyhorenia ... 251 // 7.3.4 Typológia osobnosti podliehajúcich syndrómu vyhorenia... 252 // 7.4 Manažment a jeho riziká vo vedeckej práci... 262 // 7.4.1 Manažment ľudských zdrojov ... 263 // 8 Duševná hygiena vo vedeckej práci... 267 // 8.1 Duševné zdravie a pracovné prostredie ... 267 // 8.2 Psychohygienické aspekty práce a pracovného prostredia ... 268 // 8.3 Únava a oddych ... 271 // 8.4 Šport a duševné zdravie ... 273 // 8.5 Umenie a duševné zdravie ... 275 // 8.6 Človek v monotónnom prostredí, svetlo, farba a práca ... 279 // 8.7 Hluk a zdravie... 282 // 8.8 Pracovné prostredie a administratívny proces ... 285 // 8.9 Spánok a duševná hygiena ... 287 // 9 Veda ako systém ... 294 // 9.1 Vedomostná spoločnosť
... 294 // 9.1.1 Úvaha o vede ... 301 // 9.2 Systémový prístup k vede a jeho aplikácia v edukačnom procese . 315 // 9.2.1 Teoretické princípy systémovej vedy ... 315 // 9.2.2 Edukačný systém, jeho prvky a funkcie ... 318 // 9.3 Systémová veda v súvislostiach ... 324 // 9.3.1 Systémová veda a analýza informácií ... 326 // 9.3.2 Teória informácie a jej história ... 327 // 9.3.3 Terminológia systémovej vedy... 328 // 9.3.4 Riadenie a organizácia systému ... 332 // 9.3.5 Základné disciplíny systémovej teórie ... 337 // 9.4 Klasifikácia modelov systémovej vedy ... 354 // 9.4.1 Materiálne modely ... 363 // 9.4.2 Myšlienkové modely ... 366 // 9.4.3 Iné delenia modelov ... 369 // 9.5 Štatistický výskum ... 376 // 9.6 Inteligent a intelektuál v spoločnosU 21. storočia ... 378 // Záver ... 382 // Doslov ... 385 // Základné pojmy ... 417 // Najčastejšie používané korektorské značky ... 423 // Použité skratky ... 424 // Prílohy ... 425

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC