Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Vydavateľstvo Osveta, [2009]
193 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-314-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 183-189 a rejstřík
001638348
Zoznam skratiek 10 // Úvod 15 // I Základné pojmy 17 // 1 Gerontológia a geriatria 17 // 1.1 Ciele geriatrie 17 // 1.2 Vek a jeho delenie 18 // 1.3 Starnutie organizmu 18 // 1.3.1 Biologické starnutie 19 // 1.3.2 Psychické starnutie 20 // 1.3.3 Starnutie v sociálnej oblasti 20 // 2 Demografické minimum 21 // 3 Epidemiologické minimum 22 // 3.1 Úmrtnost 22 // 3.2 Chorobnosť 22 // 3.3 Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosf 23 // 3.4 Sebestačnosť a závislosť 23 // 4 Špecifické rysy chorobnosti vo vyššom veku, // charakteristika pacienta 24 // 4.1 Charakter zdravotného postihnutia vo vyššom veku 24 // 4.1.1 Polymorbidita 24 // 4.1.2 Klinický obraz ochorení 24 // 4.1.3 Priebeh ochorení v starobe 25 // 4.1.4 Sociálny rozmer ochorení 26 // 4.1.5 Špecifické geriatrické syndrómy 26 // 5 Komplexné posúdenie zdravotného stavu // a funkčných schopnosti seniora 27 // 5.1 Funkčné geriatrické vyšetrenie 27 // 5.2 Hodnotenie zdravotného stavu, fyzických, mentálnych a // psychosociálnych funkcií seniora 27 // 5.3 Klinický význam funkčnej diagnostiky 28 // 6 Starecká křehkost 29 // 7 Racionálna farmakoterapia v starobe 30 // 7.1 Farmakokinetika 30 // 7.2 Farmakodynamika 31 // 7.3 Liekové interakcie 31 // 8 Preventívne opatrenia u seniorov 32 // 8.1 Všeobecné preventívne opatrenia 32 // 8.2 Potencionálně prevenciou ovplyvtiitelné choroby v starobe 32 // 9 Charakteristika špecifických geriatrických syndrómov 34 // 9.1 Imobilizačný syndróm 34 // 9.2 Inkontinencia moču 35 // 9.3 Inkontinencia stolice 38 // 9.4 Závrat a nestabilita 40 // 9.5 Bolest 41 // 9.6 Poruchy spánku 45 // 9.7 Syndróm nepokojných nôh 46 // 9.8 Poruchy sluchu 46 // 9.9 Poruchy zraku 48 // 9.10 Dekubity 48 // 9.11 Poruchy chôdze a pády 52 // II Geriatrické ošetrovateľstvo 55 // 1 Ošetřovatelský proces v geriatrii 55 //
1.1 Posudzovanie 55 // 1.1.1 Sesterská zdravotná anamnéza 55 // 1.1.2 Fyzikálne vyšetrenie 56 // 1.1.3 Funkčné geriatrické vyšetrenie z pohľadu ošetrovateľa 57 // 1.2 Ošetrovateľská diagnóza 57 // 1.3 Plánovanie 58 // 1.4 Realizácia 59 // 1.5 Vyhodnotenie 60 // 2 Ošetrovateľská starostlivost o geriatrických pacientov 61 // 2.1 Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii pri sociálnych indikáciách . 62 // 3 Ďalšie možnosti ošetrovateľskej starostlivosti 63 // 3.1 Preventívne opatrenie v geriatrickej populácii 63 // 3.2 Dispenzárna starostlivosť 64 // 3.3 Včasné vyhľadanie rizík a ochorení 65 // 3.4 Malnutrícia 66 // 3.5 Geriatrický maladaptačný syndróm (GMS) 68 // 4 Komunikácia v geriatrii 70 // 5 Problematické správanie v starobe 73 // 6 Edukácia v geriatrii 74 // 7 Rehabilitácia v geriatrii 75 // III. Najčastejšie choroby v geriatrickom veku 78 // 1 Kardiovaskulárne choroby 78 // 1.1 Najčastejšie lieky používané v kardiológii 78 // 1.2 Artériová hypertenzia 79 // 1.2.1 Ošetřovatelský manažment 81 // 1.3 Ischemická choroba srdca 82 // 1.3.1 Ošetřovatelský manažment 84 // 1.4 Fibrilácia predsiení 85 // 1.4.1 Ošetrovateľský manažment 85 // 1.5 Chronická srdcová slabosť 86 // 1.5.1 Ošetřovatelský manažment 86 // 1.6 Tromboflebitída. ilebotrombóza. hĺbková žilová trombóza 87 // 1.6.1 Ošetřovatelský manažment 89 // 1.7 Pľúcna embólia 90 // 1.7.1 Ošetřovatelský manažment 91 // 1.8 Periférne postihnutie tepien 91 // 1.8.1 Obliterujúca ateroskleróza 91 // 1.8.2 Diabetická angiopatia 92 // 1.8.3 Akútne arteriálne uzávery 92 // 1.8.4 Ošetrovateľský manažment 93 // 2 Ochorenia respiračného systému 94 // 2.1 Chronická obštrukčná choroba plúc 94 // 2.1.1 Ošetrovateľský manažment 96 // 2.2 Pneumonia 96 // 2.2.1 Ošetrovateľský manažment 98 //
2.3 Asthma bronchiale 99 // 2.3.1 Ošetrovateľský manažment 101 // 3 Neuropsychiatrické choroby 102 // 3.1 Delirium 102 // 3.1.1 Ošetrovateľský manažment 105 // 3.2 Demencia 105 // 3.2.1 Ošetrovateľský manažment 108 // 3.3 Depresia 108 // 3.3.1 Ošetrovateľský manažment 110 // 3.4 Cievna mozgová príhoda 111 // 3.4.1 Ošetrovateľský manažment 113 // 3.5 Parkinsonova choroba a tremor 113 // 3.5.1 Ošetrovateľský manažment 115 // 3.6 Epilepsia 115 // 3.6.1 Ošetrovateľský manažment 117 // 4 Ochorenia pohybového systému 118 // 4.1 Osteoporóza 118 // 4.1.1 Ošetrovateľský manažment 120 // 4.2 Osteartróza 120 // 4.2.1 Ošetrovateľský manažment 122 // 4.3 Reumatoidná arthritída (RA) 122 // 4.3.1 Ošetrovateľský manažment 125 // 4.4 Reumatická polymyalgia 125 // 4.4.1 Ošetrovateľský manažment 126 // 4.5 Dna 126 // 4.5.1 Ošetrovateľský manažment 128 // 5 Ochorenie tráviaceho ústrojenstva 129 // 5.1 Dysfágia 129 // 5.2 Refluxná choroba pažeráka 130 // 5.2.1 Ošetrovateľský manažment 130 // 5.3 Dyspepsia 131 // 5.3.1 Ošetrovateľský manažment 132 // 5.4 Vredová choroba žalúdka a dvanástnika 132 // 5.4.1 Ošetrovateľský manažment 134 // 6 Metabolické a endokrinné ochorenia 136 // 6.1 Diabetes mellitus 136 // 6.1.1 Ošetrovateľský manažment 140 // 6.2 Hyperlipoproteinémia a dyslipoproteinémia 141 // 6.2.1 Ošetrovateľský manažment 142 // 6.3 Ochorenie štítnej žľazy 143 // 6.3.1 Hypotyreóza 144 // 6.3.1.1 Ošetrovateľský manažment 145 // 6.4.1 Hypertyreóza 146 // 6.4.1.1 Ošetrovateľský manažment 147 // 7 Infekčné ochorenia 148 // 7.1 Chrípka 148 // 7.1.1 Ošetrovateľský manažment 149 // 7.2 Infekcie močových ciest 149 //
7.2.1 Ošetrovateľský manažment 151 // 7.3 Herpes zoster 151 // 7.3.1 Ošetrovateľský manažment 152 // IV Pallatívna starostlivost a medicínska etika 153 // 1 Pallatívna starostlivost v geriatrii 153 // 1.1 Základné princípy paliatívnej starostlivosti 153 // 1.2 Perimortálne syndrómy 155 // 1.3 Starostlivost o umierajúceho človeka 156 // 1.4 Eutanázia 157 // 2 Medicínska etika 158 // 2.1 Úvod 158 // 2.2 Princípy medicínskej etiky 158 // 2.3 Kodifikácia etických noriem v zdravotníckom povolaní 159 // 2.4 Kodifikácia práv pacienta 159 // 2.5 Záver 161 // V Prílohy 162 // Přílohy 162 // 1 Hodnotenie zdravotného postihnutia, sebestačnosti a sebaobsluhy 162 // 2 Hodnotenie kognitívnych funkcií 165 // 3 Hodnotenie afektívnych funkcií 170 // 4 Hodnotenie stavu výživy 171 // 5 Hodnotenie mobility 175 // 6 Hodnotenie bolesti 178 // 7 Funkčný geriatrický index 179 // Použitá literatúra 183 // Vecný register 190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC