Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydanie
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2013
238 stran : ilustrace, portréty, formuláře ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-389-9 (brožováno)
Vysokoškolská učebnica
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001638361
Úvod 9 // 1 Historické udalosti a medzníky významné pre fyzioterapiu a rehabilitáciu (M. Ištoňová) 11 // 1.1 Historické udalosti a medzníky významné pre fyzioterapiu a rehabilitáciu na Slovensku 21 // 1.2 Súčasný vývin rehabilitačnej medicíny vo vzťahu k zvyšujúcemu sa počtu chronických ochorení 28 // 2 Rehabilitácia a Jej zložky (M. Ištoňová) 33 // 2.1 Ciele rehabilitácie 34 // 2.2 Rehabilitačný program 35 // 2.3 Základné zložky rehabilitácie 36 // 3 Zdravie a choroba vo vzťahu k rehabilitácii a fýzioterapii (M. Ištoňová) 38 // 4 Fýzioterapia (M. Ištoňová) 39 // 4.1 Úlohy iyzioterapeuta v procese rehabilitácie 39 // 4.2 Vyhodnocovanie zdravotného stavu pacienta z hradiska fyzioterapie 40 // 4.3 Príprava fyzioterapeutického programu 40 // 4.4 Vedenie pacienta pri fýzioterapii 40 // 4.5 Kinezioterapia 41 // 4.6 Definície a pojmy vo vzťahu k rehabilitácii a jej jednotlivým zložkám 43 // 5 Ergoterapia a jej zložky (K. Kociová) 48 // 5.1 Nácvik aktivít denného života 49 // 5.2 Hodnotenie sebestačnosti 49 // 6 Organizácia kinezioterapie (E. Labunová) 54 // 6.1 Cvičebná jednotka 54 // 6.2 Individuálne cvičenie 55 // 6.3 Skupinové cvičenie 57 // 7 Pohyb, typy pohybov a ich mechanika (K. Kociová] 60 // 7.1 Týpy pohybov 60 // 7.1.1 Aktívny pohyb 61 // 7.1.1.1 Účinky aktívneho pohybu 63 7.1.2 Pasívny pohyb 65 // 7.1.2.1 Účinky pasívneho pohybu 67 // 7.1.3 Reflexný pohyb 69 // 8 Cvičenia zamerané na formovanie motorických schopností (W. Mikuláková) 71 // 8.1 Vytrvalostné cvičenia 71 // 8.1.1 Zásady vytrvalostného tréningu 74 // 8.2 Silové cvičenia 75 // 8.2.1 Metódy silového tréningu 76 // 8.2.2 Zásady silových cvičení 78 // 8.3 Rovnovážne schopnosti 78 // 8.4 Koordinačně schopnosti 80 // 8.5 Pohyblivost 82 // 9 Kondičná kinezioterapia (M. Ištoňová) 85 //
9.1 Úlohy a ciele kondične) kinezioterapie 85 // 9.2 Ranná rozcvička 88 // 10 Pomôcky využívané vo fýzioterapii (E. Labunová) 92 // 11 Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky a ich úhrada (P. Homzová) 97 // 12 Polohovanie (K. Kociová. W. Mikuľäková) 105 // 12.1 Ciele polohovania 105 // 12.2 Všeobecné zásady polohovania 106 // 12.3 Druhy polohovania 106 // 12.3.1 Antalgické polohovanie 106 // 12.3.2 Preventívne polohovanie 107 // 12.3.3 Korekčně polohovanie 108 // 12.3.4 Funkčně polohovanie 109 // 12.4 Pomôcky na polohovanie 109 // 13 Dýchacia gymnastika (W. Mikuľäková) 111 // 13.1 Indikácie a ciele dýchacej gymnastiky 112 // 13.2 Všeobecné zásady dýchacích cvičení 113 // 13.3 Nácvik správneho dýchania 113 // 13.4 Rozdelenie dýchacej gymnastiky 114 // 13.5 Polohy pre dýchaciu gymnastiku 116 // 13.6 Relaxačné a úľavové polohy pri respiračnej nedostatočnosti 116 // 13.7 Techniky hygieny dýchacích ciest 117 // 14 Cievna gymnastika a cievny tréning, prevencia tromboembolickej choroby (W. Mikuľäková. E. Labunová) 121 // 14.1 Cievna gymnastika a jej zložky 122 // 14.2 Cievny tréning 124 // 14.3 Kontraindikácie cievnej gynnastiky 124 // 15 Obväzové techniky používané vo fýzioterapii (P. Homzová) 126 // 15.1 Obväzový materiál 126 // 15.2 Ovínadlová bandáž 129 // 15.3 Šatkové obväzy 130 // 16 Posturálny a stabilizačný výcvik IP. Homzová. W. Mikuľäková) // 132 // 16.1 Stabilizačný výcvik 133 // 16.2 Postúra v ľahu 133 // 16.3 Postúra v sede 133 // 16.3.1 Vzpriamovanie z ľahu do sedu 134 // 16.3.2 Posadzovanie na posteli s vystretými dolnými končatinami 134 // 16.3.3 Sedenie na posteli so spustenými predkoleniami 134 // 16.3.4 Premiestnenie pacienta z postele na stoličku alebo do kresla s asistenciou jednej osoby 134 // 16.4 Postúra v stoji 135 //
16.4.1 Postavovanie a nácvik stoja 135 // 16.4.2 Vertikalizácia pomocou vertikalizačného stola 135 // 16.5 Sed na vozíku 136 // 16.5.1 Sakrálne sedenie 137 // 16.6 Chôdza a nácvik chôdze 138 // 16.6.1 Hodnotenie stability stoja a chôdze 139 // 16.6.2 Nácvik chôdze 139 // 17 Svalová dysbalancia (K. Kociová) 145 // 17.1 Význam porúch pohybových stereotypov pri vzniku svalovej nerovnováhy 147 // 17.2 Vplyv psychiky na svalovú dysbalanciu 148 // 17.3 Terapia nerovnováhy 150 // 18 Techniky zamerané na uvoľňovanie a vyťahovanie skráteného svalstva (E. Labunová) 153 // 18.1 Postizometrická svalová relaxácia 154 // 18.2 Antigravitačná relaxácia 155 // 18.3 Strečing 156 // 19 Trakcia a trakčné techniky [P. Homzová) 159 // 19.1 Trakcie chrbtice 159 // 19.1.1 Prístrojová trakcia chrbtice 160 // 19.1.2 Manuálna trakcia chrbtice 160 // 19.1.3 Rozdelenie trakcie podľa miesta aplikácie 161 // 19.2 Trakcie periférnych kĺbov 163 // 19.3 Indikácie trakcie 163 // 19.4 Kontraindikácie trakcie // 163 // 20 Relaxácia, relaxačné techniky (E. Labunová) 165 // 20.1 Druhy relaxácie 166 // 20.2 Relaxačné metodiky ’66 // 20.3 Relaxačné cvičenia 166 // 20.3.1 Joga 167 // 20.3.2 Schultzov autogénny tréning 168 // 20.3.3 Jacobsonova metóda 169 // 21 Reedukačné postupy v rehabilitácii (K. Kociová) 171 // 21.1 Analyticko-syntetické reedukačné postupy 172 // 21.1.1 Cvičenie podľa sestry Kennyovej 172 // 21.1.2 Cvičenie podľa svalového testu 173 // 21.2 Globálne reedukačné postupy 174 // 22 Facilitácia, facilitačné metódy (K. Kociová) 177 // 22.1 Základné facilitačné prvky vo fýzioterapii 178 // 22.2 Postupy doplňujúce facilitačné prvky a metódy 180 // 23 Synergické cvičenia (W. Mikuláková) 182 // 23.1 Patologické synergizmy 183 //
24 Cvičenie v otvorených a uzavretých kinematických reťazcoch (K. Kociová. W. Mikuláková) 184 // 25 Základy klinického vyšetrenia pre potreby fyzioteraple (W. Mikuláková) 189 // 25.1 Anamnéza 189 // 25.2 Bolesť, vyšetrenie bolesti 190 // 25.3 Fyzikálne vyšetrenie pacienta 192 // 25.3.1 Celkové statické vyšetrenie 193 // 25.3.2 Celkové dynamické vyšetrenie 196 // 25.3.3 Lokálne vyšetrenie 197 // 25.4 Neurologické vyšetrenie 200 // 25.4.1 Vyšetrenie citlivosti 201 // 25.4.2 Vyšetrenie patologických reflexov 201 // 25.5 Vyšetrenie sebestačnosti 201 // 25.6 Vyšetrenie úchopovej funkcie 202 // 25.7 Hodnotenie pomocou štandardizovaných škál a nástrojov 202 // 25.8 Doplňujúce vyšetrenia 204 // 26 Špecifiká kinezioterapie podľa veku [W. Mikuľäková) 207 // 26.1 Novorodenecké a dojčenské obdobie 208 // 26.2 Osobitosti pohybovej liečby v batolivom období a predškolskom veku 208 // 26.3 Osobitosti pohybovej liečby v školskom veku 210 // 26.4 Osobitosti pohybovej liečby v období dospievania 210 // 26.5 Osobitosti pohybovej liečby u dospelých osôb 211 // 26.6 Osobitosti pohybovej liečby v starobe 211 // 27 Bariéry (P. Homzová) 215 // 28 Ergonómia (P. Homzová) 218 // 28.1 Rizikové faktory práce v pracovnom procese 219 // 28.1.1 Úprava pracovného prostredia pri práci s počítačom 221 // 28.2 Ergonómia a legislatíva 222 // 29 Osobnosť z pohľadu psychológov a osobnosť fyzloterapeuta (P. Homzová) 223 // 29.1 Osobnosť zdravotníckeho pracovníka, fyzioterapeuta 225 // 30 Syndróm vyhorenia u fyzioterapeutov ako riziko povolania (P. Homzová) 227 // 31 Etika a etické kódexy (P. Homzová) 230 // 31.1 Etický kódex zdravotníckeho pracovníka 230 // 31.2 Charta práv pacientov v Slovenskej republike 232 // 32 Sociálna ochrana a podpora osôb so zdravotným postihnutím (P. Homzová) 238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC