Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Praha : Národní památkový ústav, 2008
114 stran ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-87104-34-7 (vázáno)
Odborné a metodické publikace ; svazek 35
001638370
KNIHA PRVNÍ -- specifičnost projektování obnovy stavebních památek -- ZÁKLADNÍ SPECIFIČNOST PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEBNÍCH PAMÁTEK -- Významné typické rysy památkově chráněných staveb Složitost, komplexnost, nepravidelnost Vrstevnatost stavební a hodnotová Poškození stavby -- Neúplná znalost obnovované stavby -- Odlišné stavebně-fyzikální vlastnosti historických staveb -- Odlišný kulturní a civilizační standard -- Památková ochrana typických rysů stavebních památek Ochrana složitosti, komplexnosti, nepravidelnosti Respektování stavební vrstevnatosti Oprava poškození jako cíl obnovy stavby Doplnění chybějících znalostí o obnovovaném díle Zohlednění stavebně-fyzikálních vlastností historických staveb Odlišný kulturní a civilizační standard jako výzva -- SPECIFIČNOST POSTUPU PROJEKTOVÁNÍ OBNOVY PAMÁTEK -- Postupnost procesů -- Specifičnost projednání projektové dokumentace v oblasti obnovy památek -- Nezbytnost dokumentace stavu stavby před obnovou (zaměření, fotodokumentace a inventarizace) -- Vkládání fotodokumentace současného stavu a historické dokumentace do dokumentace projektové -- Složité návaznosti průzkumů a projektové činnosti -- Potřeba podrobnosti a předbíhání nároků na vypracovávaný stupeň projektové dokumentace -- Restaurátor jako „paralelní autor obnovy" -- „Standard a nadstandard" -- ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBNOVY A ZPŮSOBY INTERPRETACE PAMÁTEK
-- Základní zásady obnovy -- Zásada šetrnosti v přístupu k dochované historické substanci -- Zásada respektování vývojové vrstevnatosti díla -- Zásada celistvé interpretace stavebního díla -- Zásada věrohodnosti ztvárnění -- Zásada kontextuálního přístupu -- Způsoby interpretace historické struktury -- Interpretace stabilizační -- konzervační obnova a restaurování architektonického díla -- konzervativní obnova -- udržovací a stabilizační opravy -- Interpretace rehabilitační -- restituce starších stavů -- korektivní obnova -- Interpretace transformační -- reduktivní modernizace -- transformace památkově chráněného díla -- ZÁKLADNÍ FÁZE OBNOVY -- Analýza zadání a stanovení záměru obnovy a jeho projednání předprojektová příprava zadání a provedení průzkumů, zaměření stavby a inventarizace prvků -- Vyhodnocení zjištěných informací a stanovení koncepce obnovy Zpracování projektových prací příslušného stupně Stavební realizace a autorský a další dozory architekta Dokumentace a vyhodnocení obnoveného stavebního díla a pokyny pro jeho údržbu a provoz -- ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY -- Zaměření stavby -- Fotodokumentace stavu objektu před obnovou -- Inventarizace prvků -- Základní stavebnětechnický průzkum -- Speciální diagnostické průzkumy Statický průzkum -- Geologický a hydrogeologický průzkum -- Průzkum vlhkostních poměrů -- Klimatologický
průzkum -- Průzkum biologického napadení -- Průzkum inženýrských sítí -- Radonový průzkum -- Speleologický průzkum -- Exaktní analýzy materiálového průzkumu -- Stavebně-historický průzkum -- Základní stavebně-historický průzkum -- Další formy stavebně-historického průzkumu -- Restaurátorské průzkumy a koncepční materiály -- Restaurátorské průzkumy -- zjišťovací předrestaurátorský průzkum -- restaurátorský průzkum -- prohloubený restaurátorský průzkum -- doplňkový restaurátorský průzkum -- Koncepční restaurátorské materiály -- restaurátorský záměr -- návrh na restaurování -- závěrečná restaurátorská zpráva -- Archeologický výzkum -- Význam archeologických nálezů -- Provádění záchranných archeologických výzkumů -- II -- KNIHA DRUHÁ -- podrobný popis postupu činností architekta -- při projektování obnovy stavebních památek -- PŘÍPRAVA ZAKÁZKY A PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU OBNOVY PAMÁTKY -- Analýza zakázky architektem -- Předběžná analýza stavu a hodnoty stavby a předběžné posouzení její vhodnosti pro sledovaný účel Předběžná analýza stavby a její parcely jako specifického staveniště, prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel -- Specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem, posouzení podkladů od klienta -- Předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových
prací a speciálních profesí architektem a určení rozsahu těchto prací Projednání záměru obnovy -- Shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu, uzavření smlouvy -- ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ STUDIE OBNOVY PAMÁTKY -- Analýza projednání záměru -- Provedení zaměření stavby, inventarizace prvků a fotodokumentace -- Zaměření stavby -- přesnost zaměření -- věrohodnost zobrazení -- podrobnost a úplnost v názorném měřítku -- situace a nedostatky zaměření v praxi -- Zhotovení fotodokumentace stavu objektu před obnovou rozsah a forma fotodokumentace -- pohyblivý obrazový záznam (filmový záznam a vídeodokumentace) -- Provedení inventarizace -- postup inventarizace -- systém inventarizace -- způsob zpracování inventarizace -- inventarizace a restaurátorské průzkumy, předběžný restaurátorský záměr nedostatky inventarizace v praxi -- Příprava projektového řešení studie obnovy památky architektem -- Shromáždění existujících průzkumů a dokumentů jim podobných, v součinnosti s orgány -- památkové péče buď zadání předběžných anebo již v této fázi i podrobných průzkumů -- Shromáždění existujících průzkumů a dalších informačních pramenů -- Zadání průzkumů kvalifikovaným osobám -- základní stavebnětechnický průzkum -- speciální diagnostické průzkumy -- exaktní analýzy materiálového průzkumu -- stavebně-historický průzkum -- zjišťovací předrestaurátorský
průzkum a restaurátorský záměr -- restaurátorský průzkum -- archeologický výzkum -- problematika tzv. sondážních průzkumů -- Vyhodnocení průzkumů a stanovení koncepce obnovy památkově chráněného díla ve stupni studie (tzv. základní koncepce obnovy) Vyhodnocení provedených průzkumů a průzkumy navazující stavebnětechnický průzkum a průzkumy speciální stavebně-historický průzkum a navazující průzkumy -- zjišťovací předrestaurátorský průzkum a restaurátorský záměr a navazující restaurátorské činnosti -- restaurátorský záměr a průzkum, rozsah odkryvů a restaurování -- Vyhodnocení provedených průzkumů pro účely projektování -- diagnostické průzkumy a speciální projektová dokumentace -- stavebně-historický průzkum a projektové řešení obnovy -- restaurátorský průzkum, záměr, návrhy na restaurování a projektové řešení -- Stanovení koncepce obnovy na úrovni studie -- vyhodnocení zpracovaných průzkumů -- obsah a podrobnost koncepce obnovy -- variantnost koncepce obnovy -- rozsah koncepce u „specifických formátů"studií -- Zpracování studie obnovy památky architektem, koordinace specialistů, -- odsouhlasení variant klientem -- Obsah architektonické studie -- Dostatečná a účelná podrobnost studií -- Paralelní zobrazení stávajícího a navrhovaného stavu -- Zobrazení širšího kontextu -- Zobrazení hmotových změn ve studii -- Specifické formáty studií -- vyhledávací
studie -- ověřovací studie -- Další specifičnosti studií obnovy -- Zadání dalších potřebných rozšířených a doplňkových průzkumů na základě architektonického řešení navrženého studií -- Uskutečnění jednání architektem k zamýšlenému dílu s orgány památkové péče a dalšími dotčenými orgány a osobami a posléze i projednání studie s orgány památkové péče -- Projednání výsledků s klientem -- ZPRACOVÁNÍ A SESTAVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DUR) -- Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu projektu, včetně výsledků projednání stupně studie s orgány památkové péče, a určení podmínek pro zpracování dokumentace žádosti o vydání územního rozhodnutí architektem Zadání dalších případně potřebných podrobných průzkumů specialistům a specifikace potřebných částí podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem -- Vyhodnocení zpracovaných průzkumů a stanovení koncepce obnovy -- na stupni dokumentace k územnímu řízení -- Zpracování projektové součásti dokumentace -- pro územní řízení (územní rozhodnutí) architektem -- Širší vztahy současného a navrhovaného stavu -- Věrohodné a dostatečně přesné zobrazení celkového řešení -- Vazby navrhovaného a současného stavu -- Zpracování náležitostí dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a její projednání -- ZPRACOVÁNÍ
A SESTAVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE -- K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO OBNOVU PAMÁTKY (PSP) -- Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, včetně výsledků projednání předchozích stupňů s orgány památkové péče, a určení podmínek pro zpracování projektu pro stavební řízení (stavební povolení) -- Shromáždění již zpracovaných a dohledání případných dalších existujících průzkumů -- a upřesnění specifikace potřebných částí podrobných, případně rozšířených průzkumů, -- provádění materiálových průzkumů -- Provádění materiálových průzkumů a jejich význam -- Základní charakteristika materiálových průzkumů -- Užití materiálových průzkumů v praxi -- Definitivní vyhodnocení výsledků veškerých zadaných a shromážděných průzkumů, případné upřesnění detailní koncepce obnovy některých částí stavby na základě rozšířených a doplňkových průzkumů, koordinace s návrhy na restaurování Projektové a restaurátorské řešení koordinace restaurátorského a projektového řešení základní typy restaurátorských zásahů -- Problematika kompatibilních stavebních materiálů Zpracování projektu pro stavební řízení (stavební povolení) Obsah projektové dokumentace pro stavební řízení základní struktura textové části projektové dokumentace pro stavební řízení základní struktura grafické části projektové dokumentace pro stavební
řízení -- Projednání projektu pro stavební povolení a jeho případné úpravy, zpracování -- a sestavení dokumentace žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení -- ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE -- PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ OBNOVY PAMÁTKY (PPS) -- Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby -- Zpracování základních náležitostí projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně samostatných dílčích a speciálních projektových dokumentací, resp. projektů Vybrané všeobecné požadavky na pps stavební část -- detaily a stavebněkonstrukční výrobky detaily a stavebněřemeslné prvky technologické pokyny speciální profese -- nastínění otevřených problémů a precizování řešení -- Vybrané aspekty dílčích a speciálních projektových dokumentací (projektů) obnovy památky projektová dokumentace (projekt) ochrany a odstrojení stavby projektová dokumentace (projekt) organizace výstavby projekt statického zajištění projekt (obnovy) interiéru projekt obnovy zahrady a krajinářská tvorba projekt vestavěné technologie projekt prezentačního a slavnostního osvětlení projektová dokumentace (projekt) odvlhčení stavby projektová dokumentace (projekt) optimalizace klimatu 0 projekt sanace biotického napadení Výrobní dokumentace dodavatele -- Zpracování dalších náležitostí
projektu pro provádění stavby a jejich projednání s klientem -- ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VÝBĚR DODAVATELE OBNOVY STAVEBNÍ -- PAMÁTKY, SESTAVENÍ TENDROVÉ DOKUMENTACE -- Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele stavby klientem -- Zpracování podkladů pro výběr dodavatele stavby, -- sestavení tendrové dokumentace a zadávacích podmínek -- Pomoc klientovi s předběžným vyhledáním vhodných uchazečů -- pro výběrové řízení poté, co klient schválil projekt pro provádění stavby -- VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍ OBNOVY -- Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a výběru dodavatele stavby -- Pomoc při vyhodnocení nabídkového řízení při výběru dodavatele Spolupráce při vypracování podkladů pro uzavření smlouvy klienta s dodavatelem a pomoc při sjednání a podpisu smlouvy -- AUTORSKÝ TECHNICKÝ DOZOR ARCHITEKTA PŘI STAVEBNÍ REALIZACI -- Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby -- a příprava podmínek pro výkon autorského a technického dozoru -- Zadání provedení rozšířených (doplňkových) průzkumů v průběhu provádění stavby -- specialistům koordinovaným architektem, a to podle charakteru zakázky, -- provedení doplňkového restaurátorského průzkumu -- Všeobecné náležitosti obsahu autorského technického dozoru -- UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU,
SESTAVENÍ, POPŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE DÍLA -- Sestavení dokumentace skutečného provedení stavby, převzetí závěrečné restaurátorské zprávy, popřípadě poskytnutí podkladů pro její sestavení, uvedení stavby do provozu účast při kolaudačním řízení -- Spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby Vyhotovení předpisu pro další obnovu a údržbu Závěrečná dokumentace a prezentace díla
(OCoLC)403725857
cnb001927100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC