Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2017
382 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88013-74-7 (Scriptorium ; brožováno)
ISBN 978-80-86852-80-5 (Archiv hlavního města Prahy ; brožováno)
ISBN 978-80-7561-152-9 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno)
Documenta Pragensia. Supplementa, ISSN 2570-9895 ; VIII
450 výtisků
Částečně polský text, anglická a německá resumé
001638405
Úvodní slovo // Michaela Hrubá, Univerzita J. E. Purkyně...9 // Petr Jíša, Archiv hl. m. Prahy...13 // Marek Lašťovka, Scriptorium...15 // MĚSTA // Vývoj pražské samosprávy od 13. století do současnosti...19 In: Documenta Pragensia 21, Praha 2002, s. 7-14 // Nové Město pražské (od středověku až do 17. století)...31 In: Documenta Pragensia 17, Praha 1998, s. 7-16 // Sjednocovací tendence a pokusy před spojením pražských měst od 13. století do roku 1784...43 In: Documenta Pragensia 4, Praha 1984, s. 7-26 // Staroměstské náměstí, esej o významu místa...59 In: Zprávy památkové péče 2015/3, Praha 2015, s. 195-200 // Most a jeho úřad...77 In: Karlův most, Praha 2007, s. 157-168 // Několik tezí k vývoji hospodářských vztahů Prahy a Norimberku v období raného novověku...89 In: Documenta Pragensia 29, Praha 2010, s. 187-196 // Velký pražský požár roku 1541...99 In: Documenta Pragensia 16, Praha 1998, s. 179-186 // Poddanská města a městečka na panstvích jihočeských Vítkovců v 16. a počátkem 17. století...109 In: Poddanská města v systému patrimoniální správy, Ústí nad Orlicí 1996, s. 173-183 // Česká města v době třicetileté války a problematika jejich vývoje v epoše baroka...123 In: Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova, Mělník 2004, s. 22-31 // ŠLECHTA // Rozmach feudálního velkostatku. Jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období...137 In: Folia Historica Bohemica 11, Praha 1987, s. 103-132 // Feudální velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách...159 In: Česká města v 16.-18. století, Praha 1991, s. 95-120 // Adam II. z Hradce a poslední páni z Hradce v ekonomice, kultuře a politice 16. století...181 In: Poslední páni z Hradce, Opera historica 6, České Budějovice 1998, s. 7-32 //
Rezidence feudálního velmože v předbělohorské Praze (pražské sídlo pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století)...205 In: Documenta Pragensia 9/1, Praha 1991, s. 113-134 // Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči (1550-1589)...221 In: Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků, // Opera historica 3, České Budějovice 1993, s. 199-213 // Dům pánů z Hradce Pod stupni (Příspěvek ? poznání geneze // a funkcí renesančního šlechtického paláce v Praze)...235 In: Folia Historica Bohemica 10, Praha 1986, s. 269-316 // Funkce venkovských rezidencí a pražských paláců jihočeské šlechty v 16. a 17. století...263 In: Život na šlechtickém sídle v 16. a 18. století, Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica, Opera historica 1, Ústí nad Labem 1992, s. 28-41 // Zapomenutá rezidence (aneb Co nebylo v encyklopedickém přehledu Pražské paláce)...279 In: Stopami dějin Náchodská 12, Sborník Státního okresního archivu Náchod, Náchod 2008, s. 291-298 // Rezidenční města pánů z Hradce v 16. a na počátku 17. století (Poznámky ke vztahům šlechtického a měšťanského prostředí v epoše renesance)...289 In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), Prostějov 1997, s. 119-134 // Šlechtická svatba v Praze roku 1579 // (K charakteru aristokratických slavností české renesance)...305 In: Documenta Pragensia 12, Praha 1995, s. 105-113 // Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1436-1490 (Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království)...315 In: Dvory a rezidence ve středověku II, Skladba a kultura dvorské společnosti, Praha 2008, s. 245-256 //
Pernštejnská epizoda v dějinách jižních Čech. (Páni z Pernštejna a na Hluboké a Protivíně 1490-1540)...329 In: Pernštejnové v českých dějinách, Pardubice 1995, s. 91-103 // Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v 2. pol. 16. stol. In: Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historka, Studia historka 2,1995, Ústí nad Labem 1997, s. 173-182 // Item poddané své spravedlivě chrániti opatrovati a spravovati máme... (K vývoji sociálních a náboženských poměrů na dominiu pánů z Hradce mezi lety 1547 a 1627)...359 In: Husitství - reformace - renesance. Sborník ? 60. narozeninám Františka Šmahela, sv. 3, Praha 1994, s. 815-830 // Dobové ocenění a realita příměstského hospodářství příslušníků nejvyšší aristokracie v okolí Prahy na sklonku 16. století.377 In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Petráňovi, Praha 2004, s. 285-304
(OCoLC)1096288681
cnb003077463

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC