Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vydání první
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2019
154 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7561-190-1 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 149-153 a bibliografické odkazy
001638522
POLITICKÝ KONTEXT PROBLEMATIKY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ...13 // Čeho se týkají novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.? ...16 // Čím argumentují odpůrci inkluze? ...17 // Kdo podporuje na české politické scéně inkluzi a proč? ...20 // Kde lze získávat informace o inkluzi v jiných zemích? ...22 // Je inkluzivní vzdělání závazek vůči EU? ...22 // Jak je legislativně zakotveno inkluzivního vzdělávání v ČR? ...25 // OBECNÉ OTÁZKY DIDAKTIKY ...27 // Jak vnímáte pozici obecné didaktiky v pregraduální přípravě učitelů? Nebylo by vhodnější spíše posílit oborové didaktiky? ...27 // Mohl byste vysvětlit, co je to tzv. psychodidaktika? Jak se odlišuje od „klasické“ (obecné) didaktiky a jaká je její podstata a úloha? ...27 // Ve vaší předchozí odpovědi zazněly dva termíny: „konstruktivistický přístup ve vzdělávání“ a „prekoncepť. Zejména v prvním případu vím, že se jedná o poměrně často frekventovaný pojem. Mohl byste oba termíny přiblížit? ...28 // Zúčastnil jsem se jednoho DVPP,v němž přednášející hovořil o bloomově taxonomii a v této souvislosti také o tom, že by učitelé měli u žáků podporovat aktivity na vyšší myšlenkové operace. Mohl byste tuto záležitost přiblížit na konkrétních příkladech? ...29 // V současné době se hovoří o revizi RVP i ve vztahu k jeho předimenzovanosti. Mohl byste se k tomu vyjádřit? ...33 // Mohl byste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi očekávanými výstupy, které jsou uvedené v RVP, a výchovně vzdělávacími cíli? Není to stejné? ...34 // Často slýchávám,že náš (československý) vzdělávací systém byl před rokem 1989 lepší, než tomu je nyní. Existují o tom nějaké důkazy? ...35 //
Poměrně často slýchávám,že by hodnocení žáků nemělo vycházet ze srovnávání mezi sebou,ale na základě toho, jak na tom byl žák např. v září a jak na tom je v prosinci. Zajímalo by mě, jak si takové hodnocení v praxi konkrétně představit ...37 // Mohl byste říci základní zásady pro tvorbu správného testu? Na co si má dát vyučující pozor, jaké jsou nejčastěji chyby při tvorbě testů a metodicky je rozebrat, jak mají vypadat jednotlivé položky v testu? ...38 // V příspěvku v učitelských novinách od psychologa Václava Mertina jsem se dočetla, že učitelé by ve své práci měli podporovat metakognici. Mohl byste osvětlit, co to metakognice je, proč je tak důležitá a jak ji můžu případně u svých žáků podpořit? ...49 // Metodické provázení oborovými didaktikami | 5 // DIDAKTIKA MATEMATIKY 53 // Představujete se jako didaktik matematiky. Co si mám představit pod pojmem didaktika matematiky? ...53 // Hovoříte o specificích matematiky. Jak si je ale máme představit na konkrétním příkladu v rámci probíraného učiva? ...54 // Jaké jsou možné přístupy, které se dají při výuce matematiky využít? ...55 // Jaký je základní rozdíl mezi Hejného matematikou a klasickým přístupem k vyučování matematice? ...57 // Proč je takový tlak na využití technologií ve vyučování? ...58 // Jsou již sepsána nějaká skripta na „netradiční“ formy vyučování? ...65 // Často zmiňujete alternativními metody a organizačními formy ve vyučování. Můžete nastínit nějaké ukázky? ...66 // Jak může tedy vypadat vzorová výuka v hodině matematiky? ...68 // Jaké byste mi doporučil hry do výuky matematiky? ...72 // DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ...77 // Jak pracovat s literárním textem ve škole? ...77 //
Jedním z hlavních témat, která se opakovaně zmiňují v současných úvahách o výuce českého jazyka a literatury, je práce s textem. Jak je to v současné literární výchově? ...77 // Rozumím, ale chci oponovat. Součástí RVP pro ZV je totiž charakteristika literární výchovy, která obsahuje následující formulaci: žák jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Nikde není vysvětleno, co autoři vzdělávacích programů mysleli vyjádřením „interpretuje“ nebo dokonce „vlastními slovy interpretujeme to snad synonymum pro „jednoduchý popis struktury textu“? ...78 // To je zajímavé. Dokážete ale říct, jak konkrétně tuto ochotu pracovat s textem lze podporovat ve škole? Čeho si má žák všímat, aby dokázal v textu hledat, nalézat a objevovat? ...79 // Proč právě Erbenova Kytice může sloužit jako vhodný příklad interpretace poezie ve škole? ...79 // Souhlasíme, Erben je skutečně jakousi stálicí v českých školách, v čítankách i v hodinách mnoha českých učitelů. Čím to je? Jde o nějakou zvláštní schopnost Erbenova díla, na kterou by se učitel mohl zaměřit, když si připravuje hodinu věnovanou interpretaci tohoto textu? ...80 // Tuto schopnost Erbenova díla tak můžeme vnímat jako důvod, proč se k němu obracejí i dnešní učitelé. Na co se mám tedy jako učitelka soustředit, když si chci připravit vyučovací hodinu zaměřenou na interpretaci Erbenovy poezie? ...80 // 6 I Metodické provázení oborovými didaktikami // Tvrdíte,že přemýšlení o postupech obvyklých ve folklórní tvorbě může poskytovat příležitost k vysvětlení stálé atraktivity Erbenova díla. Dokážete uvést nějaké konkrétní texty, v nichž by bylo možné tyto rysy Erbenovy tvorby doložit? ...81 //
Motivace k četbě poezie ve škole ...83 // Je pro mě celkem obtížné představit si, jak by měla taková interpretace textu probíhat ve škole. Jak by měl učitel začít s interpretací Erbenovy poezie? ...83 // Co konkrétně by měl takový učitel zdůraznit a na co by měl upozornit své žáky? ...84 // Formulace otázek, které jste uvedl, je tedy vhodným podnětem k zahájení interpretace poezie ve škole. Ke kterým čtenářským aktivitám tyto úkoly směřují? ...85 // Představuji si tuto vyučovací hodinu. Z toho, co jste uvedl, však vyplývá,že by měl učitel postupovat jen pomocí otázek a odpovědí. Stačí to i k motivaci žáků o poezii? ...86 // První čtení textu ...88 // Vraťme se zpět k Erbenově Kytici. Na co by se měl zaměřit učitel, když žáci čtou Erbenovu Kytici poprvé? ...88 // Lze tento systém otázek a odpovědí obohatit o nějaké další // učební aktivity? ...89 // Všechno, co jste řekl o zahájení četby poezie, zkusím shrnout. Chce-li učitel vést žáky k tomu, aby našli cestu k interpretaci Erbenova díla, měl by dbát na to, aby tuto cestu hledali v kombinaci poslechu, čtení a recitace. Je to tak? ...90 // Představy o významech básně ...91 // Dosud jste mluvil o zvukomalebnosti slov, která se v textech Kytice objevují. Jak ale postupovat, když chci žáky upozornit na to, co poezii činí poezií? Na verše, rýmy, sloky, rytmus ...91 // Obecně se tvrdí, že interpretovat poezii ve škole je obtížné. Jak si mají žáci uvědomit význam rýmu, rytmu a veršového uspořádání, když čtou právě Kytici? ...92 // Bylo by možné postupovat ještě jinak než opakovaným hlasitým čtením básně? ...93 // Nadčasovost Erbenova díla ...94 //
Jakým způsobem lze ve škole přistupovat k básnickým textům Kytice z hlediska (dosud nezmíněných) významů, které tvoří jedinečný svět Erbenova baladického díla? Na mysli mám děj, postavy, prostor a čas ...94 // Jak je to s postavami a dějem v textech Erbenovy Kytice? Jde také o něco záhadného,tajemného, neznámého? Lze na to nějak upozornit žáky ve škole? ...95 // Pro chápání významů tohoto Literárního díla není tedy zapotřebí detailnějšího pátrání po charakteristikách, jež by umožnily postavy a děj v jednotlivých textech přímo pojmenovat, zpřesnit v čase a prostoru. Rozumím tomu správně? ...96 // Zní to jako obecné doporučení pro práci s básnickým textem ve škole. Jak tedy završit interpretaci Erbenovy poezie? ...98 // Rozhodující úlohu pro interpretaci a (jiné) čtení básní má tedy tvořivá dramatika? ...98 // Výčet těchto činností si vykládáme jako významné rozšíření obsahu slova „interpretace“, na který jsme upozornili v úvodu tohoto rozhovoru. Výkladem či interpretací poezie leckdo rozumí jen dialog, v němž učitel klade otázky a žák odpovídá. Interpretovat ale znamená i tvořit a dotvářet? ...99 // k tomu snad doplním jen jednu otázku. Jak o Erbenově poezii (a nejen o ní) uvažovat ve škole? ...100 // Environmentální výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu jako jedno z průřezových témat. Toto pojetí mi stále není úplně jasné, mohl byste mi přiblížit jeho filozofii? ...101 // Naznačil jste, že struktura environmentální výchovy je v doporučených očekávaných výstupech odlišná od pojetí v RVP. Mohl byste ji přiblížit? ...102 // Jakým způsobem tedy environmentální výchovu pojmout, aby nebyla její realizace pouze formální? ...105 //
Při studiu materiálů o environmentální výchově často narážím / na označení „program“ pro environmentální aktivity a nevím přesně, co si pod tím představit ...107 // Na škole mi bylo nabídnuto místo koordinátora EVVO s tím,že bych měl absolvovat specializační studium. Mohl byste mi ho přiblížit? ...109 // Můžete mi stručně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi ekologickou a environmentální výchovou a výchovou k udržitelnému rozvoji? Slovo environmentální mi zní cize a rád bych používal spíše označení ekologická výchova ...110 // Často se také hovoří o environmentální gramotnosti. Co si mám pod // tímto pojmem představit? ...111 // V posledních letech mi chodí pozvánky na nejrůznější kurzy věnující se bádání v předmětech o přírodě. Co přesně si pod tím mám představit? Jak vlastně takové bádání s žáky realizovat? ...112 // Stále častěji narážím na takzvané venkovní učení. Učit venku mě Láká, ale nedokáži si tak představit jiné předměty než přírodovědné ...114 // Zvažujeme proměnu stávající školní zahrady na pestřejší areál, který bude mít různé využití. Existují v tomto směru nějaká doporučení, jak správně postupovat, aby byl výsledek z hlediska předmětů o přírodě co nejpřínosnější? ...116 // Na internetu lze nalézt velké množství zdrojů o environmentální výchově a přírodopisu. Někdy mám ale pocit,že jejich kvalita hodně kolísá. Mohl byste doporučit nějaké prověřené zdroje nebo publikace? ...120 // DIDAKTIKA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ ...125 // Setkal jsem se s termínem technická gramotnost. Co si pod tímpředstavit? ...125 // Jednou z kompetencí, které máme rozvíjet, je technická tvořivost. Jak k tomuto tématu přistupovat? ...127 //
V čem je překonaný přístup, kdy žákům rozdám nářadí, materiál, plánky, postupy výroby a nechám je pracovat podle didaktické řady? ...128 // Jaké jsou nové materiály a technologie využitelné v technických činnostech? ...129 // Co učit v tematickém celku konstrukční činnosti na prvním stupni? ...130 // Jak ještě zlepšit práci se stavebnicí Lego? ...133 // Jak v technických předmětech provést exkurzi? ...135 // Existuje nějaký univerzální námět, který by pokrýval jak všechny druhy metod a forem výuky, tak i všechny technologie a materiály? ...137 // Jak má vypadat projektová výuka v technických předmětech. Můžete uvést konkrétní příklad? ...1 2 // POUŽITÉ ZDROJE ...149
(OCoLC)1200246154
cnb003172108

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC