Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2020
413 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86420-74-5 (vázáno)
Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada ; 51
Obsahuje bibliografii na stranách 365-375, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně rusínský text, anglické a ruské resumé
001638848
ÚVOD 9 // 1. HISTORIE VÝZKUMU JIHOKARPATSKÝCH DIALEKTŮ A MATERIÁLY PRO JEJICH STAV V MINULOSTI 13 // 1.1. Nejstarší fáze výzkumů 13 // 1.2. Výzkumy v meziválečném období, I. Paňkevyč 14 // 1.2.1. Materiály I. Paňkevyče pro slovník j ihokarpatských nářečí 14 // 1.3. Výzkumy ve 2. pol. 20. stol. a v současnosti 17 // 1.4. Klasifikace JIHOKARPATSKÝCH nářečí 20 // 1.4.1. Nej starší pokusy o klasifikaci 20 // 1.4.2. Klasifikace I. Paňkevyče, G. Gerovského aJ. Dzendzelivského 20 // 1.4.3. Klasifikace Z. Hanudeľové 21 // 2. UBĽA A MALYJ BEREZNYJ - ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÉ, DEMOGRAFICKÉ A HISTORICKÉ ÚDAJE 23 // 2.1. ObecUbea 23 // 2.1.1 Poloha 23 // 2.1.2. Stručná historie obce 23 // 2.1.3. Národnost 24 // 2.1.4. Mateřský jazyk 25 // 2.1.5. Náboženské vyznání 27 // 2.1.6. Další demografické ukazatele - věk, vzdělání, // ekonomická aktivita 27 // 2.2. Obec Malyj Bereznyj 29 // 3. FONETICKÁ A GRAMATICKÁ STRUKTURA DIALEKTŮ // OBCÍ UBĽA A MALYJ BEREZNYJ A JEJÍ DYNAMIKA 31 // 3.1. Fonetika 32 // 3.1.1. Fonetika nářečí obce Uhľa 32 // 3.1.2. Fonetika nářečí obce Malyj Bereznyj 42 // 3.2. Morfologie 44 // 3.2.1. Slovesa 44 // 3.2.2 Substantiva 50 // 3.2.3 Adjektiva 57 // 3.2.4. Zájmena 59 // 3.2.5. Číslovky 64 // 4. FONETICKÁ A GRAMATICKÁ STRUKTURA DALŠÍCH VYBRANÝCH JIHOKARPATSKÝCH NÁŘEČÍ A JEJÍ DYNAMIKA 67 // 4.1 Nářečí jihospišských enkláv - Pača 67 // 4.1.1. Fonetika 68 // 4.1.2. Morfologie <59 // 4.1.2. Lexikum - odraz jazykových kontaktů se sousedními jazyky // a nářečími 72 // 4.2. SeVEROSPIŠSKÁ SKUPINA — LITMANOVÁ 75 // 4.2.1. Fonetika 75 // 4.2.2. Morfologie 77 // 4.2.3 Lexikum 79 // 4.2.4. Dynamika nářečí Litmanové - souhrn 80 // 4.3. Západomakovická podskupina - chmeľová 81 // 4.3.1. Fonetika 81 // 4.3.2. Morfologie 83 //
4.4. SVIDNICKÁ PODSKUPINA-KaPIŠOVÁ, DoBROSLAVA, HuNKOVCE, B ODRUŽAL . 95 // 4.4.1. Fonetika 95 // 4.4.2. Morfologie 95 // 4.5. JlHOMAKOVICKÁ PODSKUPINA-PlSKOROVCE, Rafajovce 97 // 4.5.1. Piskorovce 97 // 4.5.2. Rafajovce jqq // 4.6. Laborecká (západozemplínská) skupina - Závada 102 // 4.6.1. Fonetika /92 // 4.6.2. Morfologie jgy // 4.7. Laborecko-sninská přechodo vá podskupina - PČOLINNÉ 103 // 4.7.1. Fonetika IQ4 // 4.7.2. Morfologie IQ4 // 4.8. Sninská (východozemplínská) skupina /95 // 4.8.1. Kolonica, Strihovce /95 // 4.8.2. Nová Sedlica jqó // 4.9. Užská skupina - Kňahyňa, Stužycja 107 // 4.9.1. Kňahyňa /97 // 4.9.2. Stužycja 109 // 4.10. Boržavská (berežská) skupina - Ilnycja HO // 5. STARŠÍ VRSTVY LEXIKA NÁŘEČÍ ZKOUMANÉ OBLASTI . . 113 // 5.1. Lidské tělo /75 // 5.2. Rodina a příbuzenské vztahy 775 // 5.3. Počasí 779 // 5.4. Dům a hospodářské budovy /27 // 5.4.1. Části domu a jeho vnitřní vybavení 727 // 5.4.2. Hospodářské budovy a exteriér 124 // 5.5. Nářadí, zpracování dřeva, senokos, žně 727 // 5.6. Pluh, vůz, koňský zápřah 128 // 5.7. Zpracování lnu a konopí 759 // 5.8. Nádoby a kuchyňské vybavení 752 // 5.9. Jídlo 134 // 5.10. Domácí a hospodářská zvířata 138 // 5.11. Divoká zvířata 140 // 5.12. Hospodářské rostliny 143 // 5.13. Byliny, divoce rostoucí rostliny 147 // 5.14. Stromy 148 // 5.15. Houby 149 // 5.16. Vesnice a společenský život 150 // 5.17. Krajina a reliéf 151 // 6. LEXIKÁLNÍ VÝPŮJČKY A PARALELY 165 // 6.1. Výpůjčky z východoslovenských nářečí a slovensko-rusínské lexikální paralely 165 // 6.1.1 Krajina, počasí 167 // 6.1.2. Rostlinstvo 169 // 6.1.3. Divoká a domácí zvířata 171 // 6.1.4. Zemědělství 173 // 6.1.5. Dům a jeho příslušenství 174 // 6.1.6. Jídla, nápoje a jejich příprava 176 //
6.1.7. Oděv a obuv 179 // 6.1.8. Vesnice a společenský život 180 // 6.1.9. Zdravověda a Člověk 182 // 6.1.10. Charakter slovensko-rusínských izolex 183 // 6.2. Výpůjčky z maďarštiny 186 // 6.3. Výpůjčky z němčiny 197 // 6.4. Výpůjčky z rumunštiny 203 // 7. NOVĚJŠÍ VRSTVY LEXIKA JIHOKARPATSKÝCH NÁŘEČÍ NA PŘÍKLADĚ OBCÍ UBĽA A MALYJ BEREZNYJ 207 // 7.1. Autosémantika 207 // 7.1.1. Ubľa 207 // 7.1.2. Malyj Bereznyj 213 // 7.2. Synsémantika 220 // 7.2.1. Předložky 220´// 7.2.2 Spojky 241 // 7.2.3. Částice 254 // 8. JAZYKOVÁ SITUACE VE ZKOUMANÉ OBLASTI A NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA 281 // 8.1. JAZYKOVÁ SITUACE V OBCÍCH S JIHOKARPATSKÝM NÁŘEČÍM NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 281 // 8.1.2 Ubľa 282 // 8.2. Kodifikovaný rusínský jazyk na Slovensku 284 // 8.3. Postoje mluvčích jihokarpatských nářečí ke kodifikovanému rusínskému // JAZYKU NA SLOVENSKU 286 // 8.4. Jazyková situace v obcích s jihokarpatským nářečím na území Ukrajiny 295 // 8.4.1. Malyj Bereznyj 296 // 8.5. Národnostní problematika 298 // 8.5.1. Historický vývoj národnostního uvědomění mluvčích // jihokarpatských dialektů 298 // 8.5.2. Národnostní uvědomění mluvčích jihokarpatských nářečí // na Slovensku a Ukrajině v současné době 300 // 9. UKÁZKY NÁŘEČNÍCH TEXTŮ 309 // 9.1. Ubľa  09 // 9.2. Mal y j Bereznyj  16 // 9.3. Pača  23 // 9.4. Litmanová 224 // 9.5. Chmeľová 327 // 9.6. Piskorovce 232 // 9.7. Rafajovce 235 // 9.8. Závada 237 // 9.9. PČOLINNÉ 241 // 9.10. Kolonica a Strihovce 242 // 9.11. Nová Sedlica 251 // 9.12. Kňahyňa 254 // 9.13. Stužycja 255 // 9.14. Ilnycja (VelykyjRakovec) 257 // ZAVER 359 // LITERATÚRA // SUMMARY // PŘÍLOHY // 1. Mapy a fotografie 291 // 2. Tematické okruhy pro sběr nářečního materiálu 402 // 3. Seznam zkratek 40g // JMENNÝ REJSTŘÍK // VĚCNÝ REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC