Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5. upravené vydání
Olomouc : FIN, 1995
431 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7182-024-5 (brožováno)
Jazykové učebnice
001638904
OBSAH // ? // Úvodem // 9 // 1 In the Morning // Prítomný cas prubehový a prostý; sloveso have v otázce a záporu; predložky v otázkách; príslovecné urcení: postavení ve vete Morning Meals; Billy Is Getting Up // 2 In the Street 22 // Zpusobová slovesa; tázací zájmena; jeden zápor ve vete Housing in Britain // 3 Everyday Life 36 // Neurcité císlovky; nepocitatelná podstatná jména; tázací dovetek // An English Home // 4 In the Classroom 49 // Budoucí cas; neurcité výrazy any, every, some, no, ever British Education // 5 From the Language Lab to the Cafeteria 63 // Minulý cas; nepravidelná slovesa I; stupnování prídavných jmen a príslovcí a vety srovnávací // Food ’ // 6 The Common Room 74 // Prubehový minulý cas; trpný rod; nepravidelná slovesa II Leisure Time; Time Off with Darts and Bingo // 7 Dressing 86 // Predprítomný cas; neurcitá zájmena; nepravidelná slovesa III // School Uniforms; Tartans // 8 At the Railway Station 96 // Prubehový predprítomný cas; prubehový budoucí cas; výrazy pro vzájemnost; nepravidelná slovesa IV By Rail, Road, and Air // 9 On a Trip 108 // Casové vety; kondicionál prítomný; zpusobová slovesa s minulým infinitivem Holidays; Plan Your Packing for the Holidays; From Some American Travel Folders // 10 A Storm 120 // Vztažné vety; nepravidelná slovesa V English Weather // // 6 // 11 Being 111 130 // Vazba predmetu s infinitivem a participiem; privlastnovaci zájmeno samostatné; predminulý
cas ’ // Doctors, Hospital Services, and Health Centres in Britain // 12 At the Post Office 142 // Tvar koncící na -ing; gerundium; prcdbudoucí cas // Postal Services in Britain; Telephoning in Britain; Payphones of the British Telecom // 13 An Invitation to Czechoslovakia // Vazba there is; vazby prísudkového prídavného jména s infinitivem; nepravidelná slovesa VI In Slovakia // 154 // 14 Work 164 // Podmínkové vety; úcelové vety // Au Pair Girls . // Old Towns, New Housing Estates • // Neprímá rec; infinitiv po výrazu s too a enough; infinitiv po prídavných jménech jistoty // v prísudku Stratford-upon-Avon // 16 Study at the University 187 // Prípustkové vety; vazba be + infinitiv; vazba s výrazy pro miru možnosti Life at British Universities // 17 At the Restaurant // Vazba podmetu s infinitivem; vazba podstatného jména s prívlastkovým infinitivem; aktivní a pasivní infinitiv . // Eating Out; Fried Fish; Christmas Pudding // 200 // 18 At the Theatre 211 // Gerundium (dodatky); vazby s have; vypuštení tvaru be po spojce London Theatres // 19 Fashion 221 // Prítomný cas prostý a prubehový (dodatky); dva predmety Fashion in the First Quarter of the 20th Century // 20 A Journey to England 232 // Zvratná slovesa a zájmena (ceské „sc, si“); ceské zájmeno „sám“; pomocné sloveso do Trips along the Thames // 21 Fanning 245 // Zmena stavu; will a would Day Trips from London // 22 Seasons of the Year // Shall - should; zástupné one(s):
všeobecný výraz one Notable Events in the British and American Calendars // 258 // 7 // 23 At the Hospital // Konjunktiv; vety prací; vety vybízecí; vety zvolací Basic First Aid; Life Expectancy in Britain // 24 Southern Scotland 280 // Vety uvádené spojkou that; spojka a predložka as The Loch Ness Monster // % // 25 A Good Way to Learn about London 287 // Fáze deje; zkracování vet participiem • . // The English and the French 4 // 26 Visiting People 295 // Privlastnovací pád; genitiv s of // Modes of Address and Titles; First Names // 27 Parties 305 // Množné císlo; shoda podmetu a prísudku v císle // A Chance Meeting // 28 At the Airport ’ 315 // Clen I . // Your In-Flight Guide; Important Information About Baggage; Lise Has Arrived at the Airport // 29 Ireland \\ 327 // Clen II // For the Information of Visitors to Britain; Travel Formalities on a Trip to the U.S.A. // 30 At a Hotel ’ 336 // - Clen III // Mobil Travel Guide; Butlin’s // 31 Where to Stay in Britain 347 // Vlastni jména a clen Where to Stay in the U.S.A. // 32 A Drive in a Car 356 // Rod; príslovce // London Cabs; Rolls-Royce; Urban Transportation in the U.S.A. // 33 On an American Highway 367 // Ceské vety jednoclenné s neosobnili! slovesem; príslovce so Roads in Britain; Rented Cars. Used Cars (U.S.A.) // 34 High Time 376 // Opakovaný a obvyklý dej; srovnávání // Time ¦ ’ // 35 The Czechoslovak Calendar // Nepravidelná slovesa VII // New Year’s Day Address of the President
of Czechoslovakia ( /990); Parades in America // 386 // // 8 // 36 Moving into a New House 392 // Nepravidelná slovesa Vili ? Guide to Survival in a Bedsit // ?1 Home 399 // Predložky „pod“ a „nad“ // Living in a Tree House // 38 The Course of Life I 406 // Predložky „pred“ a „po“ // > ? Summer ’s Day - // 39 Young People Are Different 416 // Predložka „za“ .. // A School Report; Valentine’s Day // 40 The Course of Life II 423 // Predložka „u“ // True Love ’ // ZKRATKY // amer. americká anglictina // angi. anglický // brit. britská anglictina // hovor. hovorove // j. c. jednotné císlo // mn. c. množné císlo // n. nebo // podst. jméno podstatné jméno // príd. jméno prídavné jméno // sb somebody // skot. skotská anglictina // st something // zejm. zejména

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC