Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání v českém jazyce
Praha : Zdeněk Kárník ml. : Dokořán, 2019
702 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7363-857-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001639091
Úvodem vůbec ne formálním 11 // Kapitola I. Od prvopočátků hnutí k založení strany dělníků v Rakousku (do roku 1874).13 // 1. Počátky a rozvoj průmyslu, stav a počiny dělnictva před rokem 1848, za událostí // revolučního roku 1848 a během neoabsolutismu 50. let 19. století 13 // 1.1. Prvopočátky nové společnosti 13 // 1.2. Český revoluční rok 1848 v životě a očima dělníka 16 // 1.3. Nechtěné kroky neoabsolutismu Františka Josefa I. a jeho konce 19 // 2. Zakládání dělnických spolků svépomocných a vzdělávacích v Německu, Předlitavsku a v Českých zemích - národní rozdíly a první národnostní spory 22 // 2.1. Německo, Vídeň a Alpské země, Aš a Liberec 22 // 2.2. Praha a Čechy 26 // 2.3. Nové (hlavně nacionálni) komplikace 31 // 3. Od Internacionály k velkoněmecké k k celorakouské sociální demokracii s českou účastí 34 // 3.1. Podmínky a stav hnutí dělnictva v habsburském mocnářství a v ostatních evropských zemích 34 // 3.2. Vznik a vývoj Mezinárodního dělnického sdružení (I. internacionály).40 // 3.3. Založení velkoněmecké sociální demokracie v Eisenachu 44 // 3.4. Pronásledování, spory a pokrok v Čechách 51 // 3.5. Vlivy Pařížské komuny na tříbení hnutí ve Vídni a v Praze 54 // 3.6. Čeští dělníci na Světové výstavě ve Vídni a co z toho pošlo 63 // 3.7. Ustavující sjezd celorakouské sociálně demokratické strany 7. dubna 1874 v Neudörfelu 66 // Kapitola II. Krize rakouské sociální demokracie a její následky v Českých zemích (Na cestě k přeložení rakouské centrály do Liberce a založení Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické na sjezdu v Praze-Břevnově 1878) 78 //
1. Předpoklady pro vybudování moderní internacionální dělnické strany v Předlitavsku a v Českých zemích zvláště 78 // 2. Marné úsilí o konsolidaci pronásledované strany v Alpských zemích 88 // 3. Gotha, Vídeňské Nové Město a přesun stranické centrály do Liberce 93 // 4. Sociálně politické a národně politické teorémy v kontextu národnostní praxe stranických organizací sociální demokracie v Rakousku 100 // 5. Čeští a němečtí průkopníci socialismu z Českých zemí na cestě od Vídně (a Neudörfelu) k Praze (a Břevnovu) a Liberci (a Alt-Habendorfu) 104 // 6. Německá zemská organizace a rozehnaná „Svatováclavská" konference českoslovanských v Praze 109 // První interludium ve věcech obecných. Jaro českého národa a zrod sociální třídy dělníků ve společnosti dirigované již kapitálem 115 // 1. Pojem „dělnická třída" a sociálně politické problémy společnosti mocnářství a Čechů na přelomu agrárního a průmyslového věku 121 // 1.1. Rakouskoněmečtí liberálové v čele demokratizace státu - nikoli pro dělnictvo (a pro Čechy) 131 // 2. Jaro (a léto) Němců a Čechů v Předlitavsku a Maďarů a Slováků v Zalitavsku a jeho vliv na dělnictvo 136 // 2.1. Němci 137 // 2.2. Češi 148 // 2.3. Židé 154 // 3. Byli Češi v 60. a 70. letech 19. století již moderním (tj. i „státotvorným") národem? 158 // 3.1. Česká sociální třída dělnická 160 // 3.2. Selský stav - podnikatel na vlastní půdě 173 // 3.3. Česká národní inteligence jako sociální vrstva 178 // 3.4. Čeští podnikatelé ve finančnictví a průmyslu; česká buržoazie jako sociální vrstva národa 181 // 3.5. Slovensko 189 // 4. „Dělnická otázka" „Jaro národů" a státy: hlavně německá střední Evropa, Balkán a habsburské soustátí 190 //
5. Národnostní důsledky přeměny Českých zemí v „dílnu mocnářství" a jejich vliv na dělnické hnutí 197 // Kapitola III. Založení Českoslovanské sociálně demokratické dělnické strany v Rakousku 198 // 1. Stav strany za předsjezdových příprav 198 // 2. Zastoupení místních sekcí na břevnovském sjezdu a organizační struktura ČSDSDvR 204 // 2.1. Řád organizační a Řád sekcí 204 // 2.2. Místní sekce na sjezdu strany 208 // 3. Dne 7. dubna 1878 U svaté Markéty ve Velkém Břevnově u Prahy 215 // 3.1. Účastníci sjezdu 216 // 3.2. Dělnický charakter strany 218 // 3.3. Inteligence v dělnické straně 219 // 3.4. Referát Josefa Boleslava Pecky 222 // 3.5. Zpráva prozatímního ústředního výboru strany 223 // 3.6. Zprávy místních sekcí 224 // 3.7. Projednání Řádu organizačního a Programu strany 228 // 3.8. Program Českoslovanské sociálně demokratické strany v Rakousku 229 // 3.9. Volby ústředních orgánů strany 234 // 3.10. Skutečný stav členstva strany po svatomarkétském sjezdu ve světle „Organisace" 239 // 4. Projednání českoslovanské záležitosti na celorakouském sjezdu strany v Dlouhých Mostech, stav německé strany a výsledky petice za všeobecné a rovné volební právo 243 // 6 // 4.1. Počty členů Německorakouské sociální demokracie dle „Sozialpolitische Rundschau" 250 // 5. Bezprostřední výsledky a dějinný smysl břevnovského sjezdu 251 // Kapitola IV. Pronásledování, rozkoly a tříštění (1878-1881) 253 // 1. Opět demiurg Německa v Předlitavsku a Českých zemích (tentokrát Johann Most a mostianství v Německu a podunajské říši) 254 // 2. Vliv ilegální ČSDSDvR na dělnictvo prostřednictvím legálních spolků 260 // 2.1. Počty dělnických spolků 264 //
3. Příprava, průběh, výsledky a následky procesu s účastníky ustavujícího sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku 270 // I. exkurz. Edice pramenů k ustavujícímu sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické strany v Rakousku 280 // 4. První „pobřevnovské" úspěchy - i likvidační pronásledování socialistů v Čechách; útěk do Vídně a severočeská porážka 285 // 4.1. Dobrá posjezdová nakročení 286 // 4.2. Zostřené pronásledování a útěk vedení Českoslovanské sociální demokracie z Prahy do Vídně - před pronásledováním a pod křídla anarchismu policejního provokatéra 295 // 4.3. Převratný či chaotický vývoj v celorakouské (a vlastně i českoslovanské) straně 303 // 4.4. Porážka severočeské hornické stávky 1882 a její následky 307 // 4.5. Směřování konference strany v Holešovičkách (květen 1882) 318 // Kapitola V. Marné pokusy o překonání krize hnutí dělnické třídy a její strany (1881-1884) 324 // 1. Kolísání a váhání a marný pokus rakouskoněmeckých a českoslovanských sociálních demokratů o nápravu (1881-1882) 325 // 1.1. Českoslovanská strana kontra stát a vlastní minulost (souboje se střídavými úspěchy) 325 // 1.2. První náběhy na nová řešení 336 // 2. Brněnský sjezd spojené celorakouské a českoslovanské sociálně demokratické strany, konaný 15.-16. října 1882 - příprava a průběh 340 // 2.1. Brněnský program 1882 343 // 3. Jak po brněnském sjezdu? Vyvrcholení rozkolu, pronásledování anarchistického dobrodružství a zkázy 351 // 3.1. Rozkol ve straně dokonán 351 // 3.2. Anarchizující radikálové ve Vídni 352 // 3.3. Neocenitelné Hybešovo svědectví 353 // 4. Až na dno! Atentáty, vrcholy perzekuce, poslední pokusy průkopníků a jejich emigrace. Osudy otců-zakladatatelů 360//
4.1. Efektivita pronásledování 360 // 4.2. Anarchistické atentáty ve Vídni a jejich následky 363 // 5.1. Hainfeld, Viktor Adler a Josef Hýbeš 495 // 5.2. Na cestě k Hainfeldu 499 // 5.3. Průběh a výsledky hainfeldského sjezdu 502 // 6. Založení Mezinárodního sdružení socialistických stran (II. socialistické internacionály] 516 // 6.1. Podmínky a přípravy 516 // 6.2. Pařížský ustavující kongres Socialistické internacionály 520 // 6.3. Vystoupení Hybešovo a Adlerovo 522 // 6.4. Výsledky kongresu 524 // Kapitola VII. Strastiplná cesta k založení ČSDSDvR a strany celorakouské 528 // 1. Dělnictvo v Čechách tváří v tvář „českému národnímu zázraku" - síla a slabiny českých Čechů 528 // 2. Stávky dělníků na jaře 1890 531 // 3. První 1. máj 1890 a jeho dějinné následky 534 // 4. Vyvrcholení stávkového hnutí v roce 1890 545 // 5. Odbory. Odbory? Odbory! 547 // 6. Organizační usnesení redaktorské konference brněnské v srpnu 1890 a jejich přenos do Vídně 555 // 7. První volební klání sociálních demokratů a jeho výsledky 557 // 8. Českoslovanští internacionálové a český národ - teoretický problém hnutí 559 // 9. Jubilejní výstava 1891 a nové rozkoly v Praze 562 // 10. Druhý sjezd Rakouské sociální demokracie 28.-30. června 1891 ve Vídni a „dělníci českoslovanští" 570 // 11.Obranáři před soudem českoslovanských soudruhů a celorakouského sjezdu strany 574 // Kapitola VIII. Sociální demokracie na prahu revoluce nebo jen imperialismu? 583 // 1. Obraty v Českých zemích a ve vládní politice let 1891-1893 584 // 2. U kolébky imperialismu 587 // 3. Sociální demokracie a problém politické generální stávky v Evropě 589 // 4. Socialistická internacionála, válka a generální stávka 594 //
5. Rakouská sociální demokracie 1892-1893 a první vrchol hnutí za všeobecné volební právo 597 // 6. Rakouská sociální demokracie a generální stávka 603 // 7. Engelsova reforma Marxova učení, Rakousko a Češi 608 // Kapitola IX. V předvečer (aneb za nástupu radikální „pokrokové" mládeže] 619 // 1. Kalendárium českých událostí 1892-1893 619 // 1.1 Stav českých věcí v Čechách 619 // 1.2. Mladočeši 621 // 1.3. Němečtí liberálové 623 // 1.4. „Česká otázka", sociální demokraté a Omladina i „Omladina" 624 // 2. První pokus o založení Českoslovanské sociálně demokratické strany a jeho neúspěch 632 // 5. Výjimečný stav nad Vídní a „protianarchistický" zákon v Rakousku 374 // 6. Český příklad z dob vlády protisocialistického zákona a anarchie: tragédie prostého rytířství i sprosté zrady a potrestání - Hluboká v Podještědí 380 // Druhé interludium. Mohla se 80. léta stát zlomem v dějinném vývoji českého národa, rakouského státu a sociální demokracie? 388 // 1. Změny ve vládním režimu, jeho priority a výstupy 388 // 2. České národní úspěchy a jejich vliv na modernizaci národa 393 // 2.1. Založení České univerzity Karlo-Ferdinandovy a vlivy univerzity německé 396 // 2.2. Modernizace duchovního života českého národa 401 // 3. Taaffovské sociální zákonodárství 406 // 4. Paralelní vrchol „taaffismu" - punktační německo-české vyrovnání a jeho následky - „český národní zázrak" 411 // 4.1. Na cestě k Punktacím 411 // 4.2. Jubilejní výstava 1891 416 // Mezikapitola I. Tak přízemně vyhlíží historický zlom v sociálně demokratickém hnutí? 422 // 1. Dekapitace sociálně demokratické strany a její následky 422 //
2. Prvopočátky křesťanských sociálů, aneb řádky o zradě nezradě a podivuhodných okamžicích zrození vůle obnovit sociálně demokratickou stranu 426 // 3. Sociálové národní jako dočasný průvodce sociálního demokratismu (?) aneb pražský chaos 434 // 4. Kulturace dělnické sociální třídy: dělnictvo musí (a usiluje) vlastní silou vstoupit do světa „vědomých" údů občanské (civilizované) společnosti 435 // 5. Dělnické kalendáře 440 // 5.1. Dělnické kalendáře rakouskoněmecké 441 // 5.2. Dělnické kalendáře českoslovanské 445 // Kapitola VI. Sjednocená sociální demokracie Předlitavska se připravuje k vítězství nad státem a reakcí (Znovuzrození Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku 1885-1890) 450 // 1. Proč obrodu českoslovanské sociální demokracie zajistila Morava a nikoli Čechy 450 // 2. Cesta ke „sjezdu dělnictva českoslovanského v Brně o Vánocích 1887" 455 // 2.1. Světlo se zrodilo v Brně 457 // 2.2. Sjednocování v Alpských zemích a jeho zpětný vliv v Českých zemích 460 // 2.3. Překonávání chaosu v Praze a v Čechách 466 // 3. „Sjezd dělnictva českoslovanského v Brně" o Vánocích 1887 473 // 3.1. Brněnský sjezd a ještě doby zlé 483 // 4. Českoslovanští a (či versus) Adlerovi muži 486 // 4.1. Adlerovo pražské jednání s Körberem v kavárně Vídeň 488 // 4.2. Brněnská jednání o téže věci, ale jinak 493 // 5. Hainfeldský sjezd rakouské sociální demokracie 1888/89: nedostatky, klady a hlavně velký dějinný význam 495 // 3. Překotný krizový vývoj strany a hnutí v Čechách 1892 640 // 4. Úsilí o obrodu // 4.1. Steinerův plzeňský „exil" // 5. Stávky, formování odborových svazů a centrály 648 //
Kapitola X. Definitivní založení Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické v Rakousku // 1. Zaostávalo budování českoslovanské strany za rakouskoněmeckou? 653 // 1.1. Inteligence v rakouskoněmecké a v českoslovanské straně 659 // 2. Druhá internacionála a Bedřich Engels ve věci ustavení českoslovanské strany 661 // 3. Problémy s organizací a nevyhovující pražskou centrálou 665 // 4. Českobudějovický Vánoční sjezd 1893 669 // 4.1. Předehra pražsko-vídeňská 670 // 4.2. Sjezdová jednání „U anděla" 671 // 4.3. O programu // 4.4. O organizačním řádu 677 // 4.5. Nosné organizace a vůdčí osobnosti 681 // Namísto závěru 684 // Ediční poznámka // Jmenný rejstřík 689
(OCoLC)1130258394
cnb003134038

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC