Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vydání
Hradec Králové : Garamon s.r.o., 2016
495 stran : barevné ilustrace ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-86472-74-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001639157
ZAKLADNI IMUNOLOGIE // 1) Historický vývoj imunologie (Jan Krejsek) 22 // 1.1. Historický vývoj imunologie ve světě 22 // 1.2. Historický vývoj imunologie u nás 22 // 2) Genetický základ zánětlivé reakce, epigenetické vlivy (Jan Krejsek) 24 // 2.1. Úvod 24 // 2.2. Genové polymorfismy určují individuální imunitní reaktivitu 24 // 2.3. Životní podmínky určují fenotyp jedince epigenetickými mechanismy 25 // 2.4. Epigenetické faktory, možnosti ovlivnění epigenetických mechanismů 26 // 2.5. Epigenetické faktory modulují obranný i poškozující zánět 27 // 2.6. Možnosti ovlivnění epigenetických procesů 27 // 3) Základní principy obrany těla (Jan Krejsek) 28 // 3.1. Narušení homeostazy je charakterizováno signály „nebezpečí/poškození“ a vyvolává zánět 28 // 3.2. Signály PAMP/DAMP jsou identifikovány receptory PRR 29 // 3.3. Specifická imunita rozpoznává svými receptory pro antigen molekulové detaily signálů nebezpečí/poškození 29 // 3.4. Rozpoznání antigenů je následováno klonální expanzí T a B lymfocytů 30 // 3.5. Shrnutí 31 // 4) Imunitní systém jako informační soustava (Jan Krejsek) 32 // 4.1. Úvod 32 // 4.2. Cytokiny, nejvýznamnější součást informačních systémů našeho těla 34 // 4.3. Adhezní interakce, základní integrační a komunikační systém organismu 38 // 4.4. Shrnutí 41 // 5) Buňky, tkáně a orgány imunitní soustavy, páteř obranného zánětu (Jan Krejsek) 42 // 5.1. Úvod 42 // 5.2. Vývoj buněk imunitního systému 42 // 5.3. Základní charakteristiky jednotlivých buněčných elementů imunitní soustavy 43 // 5.4. Orgány imunitní soustavy, lymfatický systém 47 // 5.5. Shrnutí 49 // 6) Buněčná smrt jako součást obranného a poškozujícího zánětu (Jan Krejsek) 50 // 6.1. Úvod 50 // 6.2. Nekróza, základní charakteristiky 50 // 6.3. Apoptóza, programovaná buněčná smrt regulovaná kaspázami 51 //
6.4. Pyroptóza, buněčná smrt s výrazným prozánětlivým potenciálem 52 // 6.5. Nekroptóza, buněčná smrt, když selže kaspáza 52 // 6.6. Autofagie, buněčná smrt, která může zajistit přežití buňky 54 // 6.7. Etóza, buněčná smrt, která klade extracelulární pasti 55 // 6.8. Shrnutí 56 // 7) Systém HLA zásadně určuje individuální charakteristiky obranné odpovědi (Ctirad Andrýs) 57 // 7.1. Úvod 5J // 7.2. Uspořádání genetické informace pro HLA systém 57 // 7.3. Nomenklatura HLA  // 7.4. Struktura a exprese molekul HLA // 7.5. Imunobiologická funkce molekul HLA 59 // 7.6. Úloha HLA molekul při zpracování a prezentaci antigenních peptidů 60 // 7.7. HLA typizace a její význam pro medicínu 63 // 8) Vrozená imunita, základ obrany člověka (Jan Krejsek) 66 // 8.1. Úvod 66 // 8.2. Signály „nebezpečí/poškození“ jsou „příčinou/následkem“ narušení homeostazy a důvodem pro rozvoj zánětlivé reakce 66 // 8.3. Signály PAMP/DAMP identifikujeme prostřednictvím receptorů PRR 68 // 8.4. Dendritické buňky, buňky vrozené imunity s největší schopností iniciovat zánětlivou reakci na přítomnost signálů „nebezpečí/poškození“ 73 // 8.5. Dendritické buňky iniciují specifickou T lymfocytární obrannou reakci a určují její vlastnosti 75 // 8.6. Shrnutí 76 // 9) Komplementový systém, základní iniciační a efektorový systém vrozené imunity (Ctirad Andrýs, Jan Krejsek) // 9.1. Úvod // 9.2. Nomenklatura komplementového systému // 9.3. Aktivátory klasické dráhy aktivace komplementu 78 // 9.4. Aktivátory lektinové dráhy aktivace komplementu 78 // 9.5. Konvertázy C3 a C5 klasické a lektinové dráhy 79 // 9.6. Aktivátory alternativní dráhy aktivace komplementu 79 // 9.7. Konvertázy C3 a C5 alternativní dráhy // 9.8. Terminalni lytická fáze aktivace komplementového systému, MAC komplex 81 // 9.9. Regulace aktivace komplementového systému 81 //
9.10. Úloha komplementového systému při likvidaci apoptotických tělísek 82 // 9.11. Funkce malých štěpných fragmentů C3a a 82 // 9.12. Receptory pro složky komplementu a jejich význam 83 // 9.13. Onemocnění spojená s deficiencí funkce komplementového systému 83 // 9.14. Strategie patogenů vedoucí k úniku před působením komplementového systému 84 // 10) Fagocytóza, základní efektorový mechanismus vrozené imunity (Ctirad Andrýs) 86 // 10.1. Úvod 86 // 10.2. Aktivace a migrace buněk v procesu fagocytózy 86 // 10.3. Opsonizace a ingesce 89 // 10.4. Nitrobuněčné zabíjení a rozklad 90 // 10.5. Poruchy fagocytózy 93 // 10.6. Shrnutí 94 // 11) Interferonový systém, významná složka regulačních a efektorových mechanismů obranného i poškozujícího zánětu (Jan Krejsek) 95 // 11.1. Úvod 95 // 11.2. Interferony I. třídy v obranném zánětu 96 // 11.3. Interferony I. třídy v poškozujícím zánětu 97 // 11.4. Interferony III. třídy v obranném zánětu 97 // 11.5. Interferony II. třídy v obranném zánětu 97 // 11.6. Interferony II. třídy v poškozujícím zánětu 99 // 11.7. Shrnutí 99 // 12) Přirozená cytotoxicita, eliminace buněk infikovaných viry a buněk nádorových (Jan Krejsek) 100 // 12.1. Úvod 100 // 12.2. Přirozeně cytotoxické buňky, základní charakteristika 100 // 12.3. Přirozené lymfoidní buňky 100 // 12.4. Přirozeně cytotoxické NKT buňky 101 // 12.5. Přirozeně cytotoxické NK buňky, identifikace terčových buněk 101 // 12.6. Přirozeně cytotoxické NK buňky, interakce mezi receptory KIR, KAR a jejich ligandy 102 // 12.7. Přirozeně zabíječské NK buňky, mechanismus cytotoxického působení 103 // 12.8. Přirozeně cytotoxické NK buňky, klinické implikace 104 // 13) T lymfocyty a buňkami zprostředkovaná specifická imunita (Ctirad Andrýs) 105 // 13.1. Úvod 105 //
13.2. Vznik a diferenciace T lymfocytů, genové přeskupení a sestavení TcR receptoru 105 // 13.3. Struktura a funkce TcR receptoru, imunologická synapse 107 // 13.4. Aktivace T lymfocytů, vícesignálový model 110 // 13.5. Funkční subsety pomocných CD4+ T lymfocytů 113 // 13.6. Cytotoxické CD8+ T lymfocyty 118 // 13.7. Paměťové T lymfocyty 120 // 13.8. T lymfocyty exprimující TcR y5 121 // 13.9. Lymfocyty NKT 122 // 13.10. Shrnutí 122 // 14) B lymfocyty a specifická humorální imunita (Ctirad Andrýs, Jan Krejsek) 123 // 14.1. Úvod 123 // 14.2. Vznik a diferenciace B lymfocytů 123 // 14.3. Genetická a molekulová podstata diverzity receptorů BcR a protilátek 124 // 19.3. Vybrané viry patogenní pro člověka, imunopatogeneze 163 // 19.4. Virus morbilli, původce spalniček, je možné eradikovat aktivní imunizací 166 // 19.5. Virus hepatitidy B, příklad hepatotropního viru, imunopatogeneze 166 // 19.6. Shrnutí 167 // 20) Bakterie, charakteristika zánětlivé odpovědi (Jan Krejsek) 169 // 20.1. Bez bakterií není život na Zemi možný 169 // 20.2. Interakce mezi bakteriemi a člověkem, spektrum ohraničené symbiózou a antagonismem 169 // 20.3. Patogenní bakterie, minoritní podmnožina bakteriálního světa se zásadním vlivem na člověka 170 // 20.4. Obranný zánět vyvolaný patogenními bakteriemi 172 // 20.5. Poškození je výsledkem dynamických vztahů mezi člověkem a patogenními bakteriemi 175 // 20.6. Bakteriální sepse, modelový příklad přesmyku zánětu obranného do poškozujícího 179 // 20.7. Shrnutí 183 // 21) Mycobacterium tuberculosis, charakteristika zánětlivé odpovědi (Jan Krejsek) 184 // 21.1. Úvod 184 // 21.2. Imunobiologické charakteristiky M. tuberculosis 184 // 21.3. Průběh přirozené infekce M. tuberculosis 185 // 21.4. Imunopatogeneze infekce M. tuberculosis 185 //
21.5. Možnosti aktivní imunizace proti M. tuberculosis 190 // 21.6. Imunobiologický průkaz latentní infekce M. tuberculosis 190 // 21.7. Shrnutí 191 // 22) Fungální agens,charakteristika zánětlivé odpovědi (Ctirad Andrýs) 192 // 22.1. Úvod 192 // 22.2. Úloha vrozené imunity v obraně proti patogenním houbám 192 // 22.3. Úloha specifické adaptivní imunity v antifungální obraně 194 // 22.4. Strategie úniku patogenních hub před imunitními mechanismy 195 // 22.5. Závažné mykotické infekce v zemích mírného pásu 195 // 22.6. Shrnutí 196 // 23) Parazitární agens, charakteristika zánětlivé odpovědi (Ctirad Andrýs) 197 // 23.1. Úvod 197 // 23.2. Imunita proti protozoárním parazitům 197 // 23.3. Obranný zánět proti helmintům 201 // 24) Zánět poškozující, charakteristika imunopatologických reakcí (Jan Krejsek) 206 // 24.1. Úvod 206 // 24.2. Zánět poškozující je průnikem nešťastných shod okolností 206 // 24.3. Imunopatologické reakce, členění, charakteristiky 207 // 24.4. Shrnutí 209 // 25) Zánět poškozující indukovaný s převahou vnějšími vlivy (Jan Krejsek) 210 // 25.1. Úvod 210 // 25.2. Podněty vnějšího světa vyvolávající poškozující zánět 210 // 25.3. Nezdravý životní styl, iniciátor poškozujícího zánětu 212 // 25.4. Shrnutí 212 // 26) Alergický zánět, vnitřní a vnější příčiny, imunopatologické mechanismy (Ctirad Andrýs) 213 // 26.1. Úvod 213 // 26.2. Alergický zánět, imunopatogeneze 213 // 26.3. Základní principy diagnostiky alergického zánětu 221 // 26.4. Shrnutí 222 // 27) Zánět poškozující indukovaný s převahou vnitřními vlivy, autoimunitní (Jan Krejsek) 223 // 27.1. Obecná charakteristika, zařazení 223 // 27.2. Genový a epigenetický základ autoimunity 223 // 27.3. Autoantigeny, základní charakteristika 225 //
27.4. Rozšiřování terčů autoreaktivity 225 // 27.5. Narušení mechanismů centrální tolerance, spouštěč autoimunitního imunopatologického procesu 226 // 27.6. Autoimunitní imunopatologická reakce, nezastupitelný podíl vrozené imunity 227 // 27.7. Shrnutí 228 // 28) Kůže, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek, Ctirad Andrýs) 229 // 28.1. Kůže jako orgán imunity 229 // 28.2. Struktury kůže zapojené do obranného zánětu 229 // 28.3. Kůže, infekce Staphylococcus aureus, zánět obranný 232 // 28.4. Kůže, zánět poškozující 233 // 28.5. Shrnutí 242 // 29) Dýchací soustava, zánět obranný a poškozující (Ctirad Andrýs) 244 // 29.1. Úvod 244 // 29.2. Dýchací soustava, zánět obranný 244 // 29.3. Dýchací soustava, zánět poškozující 247 // 29.4. Shrnutí 253 // 30) Ústní dutina, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 254 // 30.1. Obecná charakteristika 254 // 30.2. Ústní dutina, zánět obranný 254 // 30.3. Ústí dutina, zánět poškozující 255 // 30.4. Shrnutí 260 // 31) Trávicí soustava, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 261 // 31.1. Úvod 261 // 31.2. Fyziologické obranné bariéry trávicí trubice 261 // 31.3. Ochrana na sliznicích, víceúrovňová strategie 262 // 31.4. Normální střevní mikrobiota a její základní funkce 263 // 31.5. Epitelové buňky, integrální součást obrany sliznic 264 // 31.6. Permeabilita určuje bariérové funkce střeva a moduluje slizniční i systémovou imunitu 266 // 31.7. Intraepitelové T lymfocyty, nekonvenční T lymfocyty a přirozené lymfoidní buňky ve slizniční imunitě 266 // 31.8. Lamina propria, akumulace buněčného substrátu imunitní odpovědi ve sliznici 266 // 31.9. Střevní sliznice, shrnutí 2 8 // 31.10. Trávicí soustava, zánět obranný 268 // 31.11. Trávicí trubice, zánět poškozující 272 // 31.12. Shrnutí 278 //
32) Játra, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 279 // 32.1. Játra, kompartment imunitní soustavy s jedinečnými vlastnostmi 279 // 32.2. Játra, zánět obranný 281 // 32.3. Játra, zánět poškozující 283 // 33) Tuková tkáň, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 286 // 33.1. Úvod 286 // 33.2. Tuková tkáň, základní charakteristiky 286 // 33.3. Tuková tkáň a střevní mikrobiota 287 // 33.4. Adipokiny, biologické působky tvořené tukovými buňkami 288 // 33.5. Shrnutí 289 // 34) Kosterní a svalová soustava, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 290 // 34.1. Úvod 290 // 34.2. Imunobiologie kosti 29® // 34.3. Kost a obranný zanet // 34.4. Kost a poškozující zánět 294 // 34.5. Svalová tkáň 294 // 35) Krevní soustava, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 297 // 35.1. Úvod 297 // 35.2. Krevní soustava, zánět obranný 297 // 35.3. Krevní soustava, zánět poškozující 298 // 35.4. Shrnutí 301 // 36) Oběhová soustava, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 302 // 36.1. Obecná charakteristika 302 // 36.2. Oběhová soustava, zánět obranný 302 // 36.3. Oběhová soustava, zánět poškozující 303 // 36.4. Shrnutí 308 // 37) Urogenitální soustava, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 309 // 37.1. Obecné charakteristiky 309 // 37.2. Ledviny, zánět obranný a poškozující 309 // 37.3. Močový měchýř, zánět obranný a poškozující 312 // 37.4. Pohlavní soustava, zánět obranný a poškozující 313 // 37.5. Shrnutí 318 // 38) Endokrinní soustava, zánět obranný a poškozující (Ctirad Andrýs) 319 // 38.1. Endokrinní soustava, zánět obranný 319 // 38.2. Endokrinní soustava, zánět poškozující 319 // 38.3. Shrnutí 325 // 39) Nervová soustava, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 326 // 39.1. Úvod 326 // 39.2. Nervová soustava, zánět obranný 326 //
39.3. Virové infekce CNS, obranný zánět 328 // 39.4. Bakteriální infekce CNS, obranný zánět 329 // 39.5. Nervová soustava, zánět poškozující 330 // 39.6. Shrnutí 341 // 40) Smyslové orgány, oko, ucho, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 342 // 40.1. Oko, základní charakteristiky imunity 342 // 40.2. Oko, kompartmentalizace obranné reakce 342 // 40.3. Homeostatické regulace zánětlivé reakce v oku 345 // 40.4. Oko, zánět obranný 346 // 40.5. Oko, zánět poškozující 347 // 40.6. Ucho, zánět obranný a poškozující 349 // 40.7. Shrnutí 350 // 41) Pojivová tkáň, zánět obranný a poškozující (Ctirad Andrýs) 351 // 41.1. Úvod 351 // 41.2. Pojivová tkáň, zánět poškozující 352 // 41.3. Shrnutí 360 // 42) Výživa, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) i 361 // 42.1. Výživa, evoluční a historické souvislosti 3 61 // 42.2. Modulace obranného zánětu výživou 361 // 42.3. Epigenetické působení složek potravy na zánětlivou reakci 365 // 42.4. Mateřské mléko, funkční potravina určující individuální imunitní reaktivitu 366 // 42.5. Prebiotika, zdraví prospěšné oligosacharidy v potravě 368 // 42.6. Probiotíka, zdraví prospěšné mikroorganismy přijímané s potravou 368 // 42.7. Eliminace mikroorganismů v potravě a důsledky pro imunitu 369 // 42.8. Xenobiotika ve stravě modulují imunitu 369 // 42.9. Geneticky modifikované organismy a potraviny s důrazem na ovlivnění imunity 369 // 42.10. Uměle vyráběné nanočástice jsou součástí naší stravy 370 // 42.11. Výživa, klinické implikace 370 // 43) Chemické a fyzikální činitele životního prostředí, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 371 // 43.1. Úvod 371 // 43.2. Fyzikální činitele vnějšího prostředí 372 // 43.3. Xenobiotika životního prostředí, vliv na imunitní systém 374 //
43.4. Nanočástice, vliv na imunitní systém 377 // 43.5. Shrnutí 379 // 44) Fyzická zátěž, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 380 // 44.1. Úvod 380 // 44.2. Fyzická zátěž ovlivňuje buněčný substrát imunitní odpovědi 380 // 44.3. Vliv fyzické zátěže na parametry vrozené a specifické imunity 381 // 44.4. Dlouhodobá nepřiměřená fyzická aktivita tlumí funkce imunitního systému 381 // 44.5. Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na imunitní systém 381 // 45) Nádorové bujení, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 383 // 45.1. Úvod 383 // 45.2. Genetický základ nádorového bujení 384 // 45.3. Epigenetické mechanismy a nádorové bujení 385 // 45.4. Nádorové bujení a obranná zánětlivá odpověď 385 // 45.5. Nádorové bujení, únik obranným mechanismům 387 // 45.6. Imunogenní a neimunogenní smrt nádorových buněk 390 // 45.7. Nádorové bujení - modulace obranného a poškozujícího zánětu 391 // 46) Stavy imunitní nedostatečnosti, obecná charakteristika (Jan Krejsek) 395 // 46.1. Primární imunodeficience, imunitní nedostatečnost, imunopatologie, autoinflamace 395 // 46.2. Primární imunodeficience jako příčina autoimunity 395 // 46.3. Získané stavy imunitní nedostatečností 397 // 47) Vrozené stavy imunitní nedostatečnosti (Jan Krejsek) 398 // 47.1. Úvod 398 // 47.2. Primární imunodeficience postihující vrozenou imunitu 398 // 47.3. Primární imunodeficience postihující specifickou imunitu 399 // 48) Vrozená autoinflamatorní onemocnění (Jan Krejsek) 404 // 48.1. Úvod 404 // 48.2. Autoinflamatorní onemocnění, základní chorobné jednotky 404 // 48.3. Autoinflamatorní onemocnění, klinické implikace 405 // 49) Získané stavy imunitní nedostatečnosti (Jan Krejsek) 406 // 49.1. Úvod 406 // 49.2. Sekundární IDS spojené s poruchou tvorby buněčného substrátu imunity 406 //
49.3. Sekundární imunodeficience spojené s poruchou sekundárních orgánů imunitní soustavy 406 // 49.4. Sekundární imunodeficience asociované s poruchami metabolismu 406 // 49.5. Sekundární imunodeficience spojené se ztrátou imunoglobulinů 406 // 49.6. Sekundární imunodeficience spojené s nádorovým bujením 406 // 49.7. Sekundární imunodeficience způsobené infekčními podněty 407 // 49.8. Sekundární imunodeficience spojené s operací 407 // 49.9. Sekundární imunodeficience spojené s léčbou 408 // 49.10. Sekundární imunodeficience spojené s transplantací 408 // 49.11. Sekundární imunodeficience, klinické implikace 409 // 50) Infekce virem HIV-1 a imunopatogeneze syndromu získané imunitní nedostatečnosti AIDS (Jan Krejsek) 410 // 50.1. Úvod, historické poznámky 410 // 50.2. Imunobiologické charakteristiky viru HIV-1 410 // 50.3. Epidemiologie infekce HIV-1 4U // 50.4. Průkaz infekce HIV-1 4 // 50.5. Imunopatogeneze infekce HIV-1 a AIDS 412 // 50.6. Léčebné možnosti omezující replikaci HIV-1 415 // 50.7. Aktivní imunizace proti viru HIV-1 416 // 50.8. Shrnutí 416 // 51) Modulace zánětu obranného a poškozujícího (Irena Krčmová, Jan Krejsek) 417 // 51.1. Úvod 417 // 51.2. Modulace obranného zánětu 4*’ // 51.3. Modulace poškozujícího zánětu — 420 // 51.4. Eliminační, imunoeliminační imunomodulační postupy 424 // 51.5. Imunoglobulinové preparáty, imunomodulační a imunosubstituční léčiva 424 // 51.6. Imunorekonstrukční imunomodulační postupy 425 // 51.7. Genová terapie jako imunorestaurační zásah 426 // 51.8. Imunomodulační zásahy do alergického zánětu 426 // 52) Intravenózní imunoglobuliny, modulace obranného a poškozujícího zánětu, imunosubstituce (Jan Krejsek) 430 // 52.1. Úvod 430 // 52.2. Příprava imunoglobulinových preparátů pro intravenózní použití 430 //
52.3. Substituční imunoglobulinová terapie 431 // 52.4. Intravenózní imunoglobuliny v léčbě imunopatologických onemocnění 431 // 52.5. Intravenózní imunoglobuliny, mechanismy imunomodulačního a protizánětlivého působení 431 // 52.6. Intravenózní imunoglobuliny, klinické implikace 434 // 53) Biologická léčba a další cílené léčebné postupy // ovlivňující obranný a poškozující zánět (Jan Krejsek) 436 // 53.1. Úvod 436 // 53.2. Rekombinantní cytokiny, imunobiologické charakteristiky 436 // 53.3. Inhibitory receptorů pro cytokiny 437 // 53.4. Fúzní proteiny, modulace poškozujícího zánětu 437 // 53.5. Monoklonální protilátky, páteř biologické terapie 437 // 53.6. Nádorové bujení, terapeutické možnosti monoklonálních protilátek 439 // 53.7. Monoklonální protilátky v léčbě metabolických onemocnění, věkem podmíněné makulární degenerace sítnice a ovlivňujících imunobiologii kostní hmoty 440 // 53.8. Nežádoucí vedlejší účinky spojené s biologickou léčbou 441 // 53.9. Biosimilární léčiva a follow-on léky 442 // 53.10. Nízkomolekulární inhibitory signálních drah lze považovat za biologickou terapii sensu lato 442 // 53.11. Komplexní nebiologická léčiva cílící na poškozující zánět 443 // 53.12. Nezařazená léčiva s komplexním působením na poškozující zánět 443 // 53.12. Shrnutí 444 // 54) Imunizace, nejčastější typ imunomodulace (Jan Krejsek) 445 // 54.1. Úvod 445 // 54.2. Pasivní imunizace, možnost okamžitého zásahu do patofyziologických procesů spojených s infekcí 445 // 54.3. Aktivní imunizace, základní principy 446 // 54.4. Nové, perspektivní postupy aktivní imunizace 453 // 54.5. Nežádoucí vedlejší účinky aktivní imunizace 454 // 54.6. Antivakcinační hnutí, absence racionálních argumentů 454 // 54.7. Shrnutí 455 //
55) Transplantace buněk, tkání a orgánů (Ctirad Andrýs) 457 // 55.1. Úvod 457 // 55.2. Aloreaktivita, imunitní charakteristiky 457 // 55.3. Transplantace orgánů, buněk a tkání 461 // 55.4. Imunosupresivní terapie v transplantologii 465 // 56) Reprodukce a imunita, zánět obranný a poškozující (Ctirad Andrýs) 467 // 56.1. Úvod 467 // 56.2. Imunologické aspekty menstruačního cyklu 467 // 56.3. Imunologie oplodnění 467 // 56.4. Imunitní mechanismy na rozhraní matka - plod 468 // 56.5. Imunitní aspekty porodu 470 // 56.6. Reprodukce a imunita, zánět poškozující 471 // 56.7. Základní diagnostický algoritmus vyšetření imunologických příčin neplodnosti 474 // 56.8. Imunitní kontracepce 474 // 57) Ontogeneze imunitní reaktivity (Jan Krejsek) 476 // 57.1. Ontogenetický vývoj imunitní reaktivity, úvod 476 // 57.2. Vývoj imunitní reaktivity v nitroděložním období 476 // 57.3. Porod, kojenecké a batolecí období a vývoj imunitní reaktivity 477 // 57.4. Batolecí období, imunitní reaktivita 479 // 57.5. Dospělost, imunitní reaktivita 479 // 57.6. Stáří, imunitní reaktivita 480 // 57.7. Shrnutí 480 // 58) Stáří, zánět obranný a poškozující (Jan Krejsek) 481 // 58.1. Imunosenescence, základní charakteristiky 481 // 58.2. Změny fyziologických obranných bariér ve stáří 482 // 58.3. Vrozená imunita a její změny ve stáří 483 // 58.4. Specifická imunita a její změny ve stáří 483 // 58.5. Shrnutí 485 // Seznam zkratek 486 // Rejstřík 490
(OCoLC)982100822
cnb002879663

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC