Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Čtvrté vydání
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020
263 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4746-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stránkách 255-257, bibliografické odkazy a rejstřík
001639373
Předmluva 9 // 1. ÚVOD // 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA 15 // 2.1 Písmo 15 // 2.2 Pravopis 17 // 2.3 Fonetická transkripce 18 // 3. TVOŘENÍ, PŘENOS A PERCEPCE ŘEČI 23 // 3.1 Tvoření řeči 23 // 3.1.1 Oblast infraglotická 23 // 3.1.2 Oblast glotická 24 // 3.1.3 Dutiny supraglotické/nadhrtanové 26 // 3.1.3.1 Dutina ústní 26 // 3.1.3.2 Dutina hrdelní 28 // 3.1.3.3 Dutina nosní 29 // 3.2 Zvuk a jeho přenos 29 // 3.3 Mluvení z akustického hlediska 37 // 3.4 Vnímání zvuku 38 // 4. HLÁSKY A JEJICH KLASIFIKACE 41 // 4.1 Fonetická charakteristika samohlásek 43 // 4.1.1 Klasifikace samohlásek 43 // 4.1.1.1 Podle horizontálního posunu jazyka 44 // 4.1.1.2 Podle vertikálního posunu jazyka, resp. podle otevřenosti 45 // 4.1.1.3 Podle otevřenosti/zavřenosti 48 // 4.1.1.4 Podle labializace 49 // 4.1.1.5 Podle trvání (kvantity) 50 // 4.1.1.6 Podle přízvučnosti 50 // 4.1.1.7 Podle nosovosti 51 // 4.1.1.8 Systematizace procesů vokalické variace 51 // 4.1.2 Samohlásky neslabičné 52 // 4.2 Fonetická charakteristika souhlásek 53 // 4.2.1 Klasifikace souhlásek: 54 // 4.2.1.1 Podle způsobu artikulace 54 // 4.2.1.1.1 Souhlásky závěrové 54 // 4.2.1.1.2 Aproximanty 55 // 4.2.1.1.3 Souhlásky úžinové 56 // 4.2.1.1.4 Souhlásky bokové 57 // 4.2.1.1.5 Souhlásky polozávěrové 57 // 4.2.1.1.6 Souhlásky kmitavé, vibranty 58 // 4.2.1.1.7 Verberanty 58 // 4.2.1.1.8 Tradiční klasifikace obměn základních způsobů artikulace 59 // 4.2.1.1.8.1 Aspirace 59 // 4.2.1.1.8.2 Labializace 59 // 4.2.1.1.9 Geminace 59 // 4.2.1.2 Podle místa artikulace 60 // 4.2.1.2.1 Souhlásky retoretné, obouretné 60 // 4.2.1.2.2 Retozubné 60 // 4.2.1.2.3 Mezizubné 60 // 4.2.1.2.4 Zubné 60 // 4.2.1.2.5 Dásňové 60 // 4.2.1.2.6 Předopatrové, tvrdopatrové 61 // 4.2.1.2.7 Zadopatrové, měkkopatrové 61 // 4.2.1.2.8 Čipkové 61 //
4.2.1.2.9 Faryngály 61 // 4.2.1.2.10 Hltanové, laryngály 61 // 4.2.1.2.11 Podrobnější specifikace 61 // 4.2.1.3 Podle funkce hlasivek / znělosti 62 // 4.2.1.4 Podle funkce měkkého patra / nosovosti 63 // 4.3 Hláskové změny 64 // 4.3.1 Kontaktní změny 64 // 4.3.2 Distantní změny 65 // 4.4 Systematizace procesů zasahujících španělské konsonanty 66 // 5. ORTOEPIE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY 69 // 5.1 Výslovnost samohlásek 70 // 5.1.1 Otevřenost/za vřenost 73 // 5.1.2 Nazalizace 74 // 5.1.3 Labializovanost 75 // 5.1.4 Přízvučnost/nepřízvučnost samohlásek, povolená artikulace 75 // 5.1.5 Kvantita (délka) 77 // 5.2 Výslovnostní charakteristika španělských samohlásek 78 // 5.2.1 Samohlásky slabičné 78 // 5.2.2 Samohlásky neslabičné 81 // 5.3 Výslovnost skupin samohlásek 82 // 5.3.1 Stejnoslabičné spojení samohlásek 82 // 5.3.1.1 Dvojhlásky 82 // 5.3.1.2 Trojhlásky 83 // 5.3.2 Různoslabičné spojení samohlásek 84 // 5.3.3 Změny ve výslovnosti samohláskových skupin 85 // 5.3.3.1 Syneréze 85 // 5.3.3.2 Synalefa 87 // 5.3.3.3 Dieréze 89 // 5.3.3.4 Redukce samohláskových skupin 90 // 5.3.4 Frekvence španělských vokálů 91 // 5.4 Výslovnost španělských souhlásek 92 // 5.4.0 Obecná charakteristika výslovnosti španělských souhlásek 92 // 5.4.1 Konsonanty bilabiální 97 // 5.4.2 Konsonant labiodentální 102 // 5.4.3 Konsonant interdentální 104 // 5.4.4 Konsonanty dentálni 105 // 5.4.5 Konsonanty alveolárni 109 // 5.4.6 Konsonanty palatální 123 // 5.4.7 Konsonanty velámí 129 // 5.5 Výslovnost skupin souhlásek 134 // 5.5.1 Frekvence souhláskových fonémů 135 // 5.6 Výslovnost vokálů a konsonantů na hranici slov (vázání) 135 // 5.6.1 Typy vzájemného ovlivňování hlásek na hranici slov 136 // 5.6.1.1 Samohláska + samohláska: 136 // 5.6.1.2 Souhláska + souhláska: 137 //
5.6.1.3 Souhláska + samohláska 137 // 6. VÝSLOVNOSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI AMERICKÉ ŠPANĚLŠTINY 139 // 6.1 Vokalický systém 141 // 6.1.1 Typy změn 141 // 6.2 Konsonantický systém 143 // 6.3 Suprasegmentální prostředky 146 // 7. FONETICKÉ JEDNOTKY ŘEČI A JEJICH DĚLENÍ 147 // 7.1 Slabika 148 // 7.1.1 Slabika ve španělštině 151 // 7.2 Přízvukový takt 158 // 7.3 Promluvový úsek 159 // 7.4 Melodická jednotka 160 // 8. SUPRASEGMENTÁLNÍ (PROZODICKÉ) PROSTŘEDKY 161 // 8.1 Přízvuk 162 // 8.1.1 Přízvuk ve španělštině 163 // 8.1.1.1 Povaha španělského přízvuku 163 // 8.1.1.2 Počet přízvuků 164 // 8.1.1.3 Poloha přízvuku 165 // 8.1.1.4 Charakteristika přízvučných a nepřízvučných slov 167 // 8.1.1.4.1 Nepřízvučná slova 167 // 8.1.1.4.2 Přízvučná slova 168 // 8.1.1.5 Přízvuk v jednotkách vyšších než slovo 169 // 8.2 Rytmus 170 // 8.3 Intonace 171 // 8.3.1 Intonace v tradičních fonetických pracích 173 // 8.3.2 Intonace v moderních pracích 174 // 8.3.3 Základní intonační schémata současné španělštiny 175 // 8.3.3.1 Oznamovací intonace 177 // 8.3.3.2 Tázací intonace 178 // 8.3.3.2.1 Otázka zjišťovací 180 // 8.3.3.2.2 Otázka doplňovací 182 // 8.3.3.3 Rozkazovací intonace 182 // 8.3.4 Intonace a funkční perspektiva výpovědi 184 // 8.4 Změna rychlosti promluvy 184 // 9. FONOLOGIE 187 // 9.1 Fonetika a fonologie 189 // 9.2 Základní fonologické pojmy 190 // 9.3 Současná fonologie 194 // 9.4 Fenologický systém španělských samohlásek 198 // 9.4.1 Tradiční přístupy 198 // 9.4.1.1 Rysy fonologicky relevantní 198 // 9.4.1.2 Rysy fonologicky nerelevantní 199 // 9.4.2 Vokalický systém dle RAE (2011a) 200 // 9.4.3 Regionální a sociální odchylky 201 // 9.4.4 Španělské diftongy z fonologického hlediska 201 // 9.5 Fonologický systém španělských souhlásek 202 //
9.5.1 Tradiční popis fonologického systému španělských souhlásek..202 // 9.5.2 Fonologický systém španělských souhlásek dle RAE (2011a) 202 // 9.5.2.1 Subsystém španělských okluzivních obstruentů 203 // 9.5.2.2 Subsystém španělských frikativ a afrikát 203 // 9.5.2.3 Subsystém španělských sonor 205 // 9.5.2.3.1 Subsystém španělských laterál 206 // 9.5.2.3.2 Subsystém španělských nazál 206 // 9.5.2.3.3 Subsystém španělských r-ových sonor 207 // 9.6 Suprasegmentální prostředky a fonologie 208 // 9.7 Fonologie diachrónni 208 // 10. PRAVOPIS 213 // 10.1 Psaní jednotlivých písmen 215 // 10.2 Přízvuk 219 // 10.2.1 Obecná pravidla psaní přízvuku: 220 // 10.2.2 Pravidla psaní přízvuku ve slovech obsahujících diftong // nebo hiát 221 // 10.2.3 Psaní přízvuku v jednoslabičných slovech 223 // 10.2.4 Tilde diacritica 224 // 10.2.5 Psaní přízvuku ve složených slovech 228 // 10.3 Interpunkce 229 // 10.3.1 Tečka 232 // 10.3.2 Čárka 234 // 10.3.3 Středník 241 // 10.3.4 Dvojtečka 242 // 10.3.5 Tři tečky 243 // 10.3.6 Otazník, vykřičník 243 // 10.3.7 Pomlčka 244 // 10.3.8 Spojovník 245 // 10.3.9 Závorky kulaté, závorky hranaté 245 // 10.3.10 Uvozovky 246 // 10.3.11 Dieréze 247 // 10.4 Dělení slov 247 // 10.5 Velká písmena 249 // Bibliografie 255 // Rejstřík 259
(OCoLC)1240908259
cnb003266123

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC